Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Protective and safety clothing [protective clothing]
Slovakia

Purchaser: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Akvizičná agentúra MO SR

01/08/2015 S147 Member states - Supply contract - Contract notice - Restricted procedure
I.II.IV.
Slovakia-Bratislava: Protective and safety clothing

2015/S 147-270969

Contract notice

Supplies

Directive 2009/81/EC
Section I: Contracting authority/entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Akvizičná agentúra MO SR
30 845 572
Kutuzovova 8
Contact point(s): Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Akvizičná agentúra
For the attention of: Ing. Ľubomír Války
832 47 Bratislava
SLOVAKIA
Telephone: +421 960317532
E-mail: lubomir.valky@mod.gov.sk
Fax: +421 960312528
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.mosr.sk
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
35113400
Description
Protective and safety clothing .
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
31.8.2015 - 09:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Czech. Slovak.


----------------------------------------------------
Original Text (in Slovak)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Slovensko-Bratislava: Ochranné a bezpečnostné odevy

2015/S 147-270969

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2009/81/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)
Názov, adresy a kontaktné miesta
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Akvizičná agentúra MO SR
30 845 572
Kutuzovova 8
Kontaktné miesto (miesta): Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Akvizičná agentúra
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Války
832 47 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón: +421 960317532
E-mail: lubomir.valky@mod.gov.sk
Fax: +421 960312528
Internetová adresa (internetové adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa: http://www.mosr.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2)
Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3)
Hlavná činnosť
Obrana
I.4)
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov/obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie
Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)
Opis
II.1.1)
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Odev protichemický OPCH-02.
II.1.2)
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Vojenský útvar 9994 Nemšová.
Kód NUTS SK
II.1.3)
Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)
Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
Trvanie rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota bez DPH: 758 725 EUR
II.1.5)
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Protichemický oblek je izolačný prostriedok určený na ochranu povrchu tela špecialistov RCHBO proti plynným, kvapalným toxickým chemickým látkam (TCHL) a aerosolom, biologickým prostriedkom (BP), rádioaktívnym látkam (RaL) a toxickým priemyselným látkam (TPL). Čiastočne chráni proti svetelnému impulzu jadrového výbuchu. Používa sa spoločne s ochrannou maskou. Je schopný neustále chrániť povrch tela proti TCHL, BP a RaL, okrem dýchacích orgánov, počas výkonu aktív v kontaminovaných a nebezpečných priestoroch.
II.1.6)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
35113400
II.1.7)
Informácie o subdodávkach
II.1.8)
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)
Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)
Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)
Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladaný počet kusov počas trvania rámcovej dohody je 1 162 kusov (slovom: jedentisícstošesťdesiatdva).
Predpokladaná hodnota bez DPH: 758 725 EUR
II.2.2)
Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)
Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 48 (od zadania zákazky)
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)
Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)
Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 15 000 EUR (pätnásťtisíc EUR). Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky:
1. poskytnutím bankovej záruky za uchádzača; alebo
2. zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
Zábezpeka sa bude vyžadovať až po zaslaní výzvy na predkladanie ponúk.
Bližšie informácie o zložení zábezpeky budú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk – súťažných podkladoch.
III.1.2)
Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtovaných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Preddavok na cenu verejný obstarávateľ nebude poskytovať.
Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa, po fyzickom dodaní predmetu zákazky do miesta dodania, na základe uzavretej rámcovej dohody, na predávajúcim riadne vystavenej faktúry, ktorej splatnosť je najmenej 30 dní od do dňa jej doručenia.
III.1.3)
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom rámcovej dohody uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky alebo aby vytvorili iný právny vzťah za tých istých podmienok.
III.1.4)
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy, najmä vzhľadom na bezpečnosť dodávok a informácií:
III.1.5)
Informácie o bezpečnostnej previerke:
III.2)
Podmienky účasti
III.2.1)
Osobné postavenie
Kritériá týkajúce sa osobnej situácie hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie) vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu v profesijných alebo obchodných registroch
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: 1. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní
Záujemca musí splniť podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4, 5 predložením originálnych dokladov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, resp. podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní.
1.1.1 V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
2. Podmienky účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa preukazovania majetkovej účasti podľa § 26a zákona o verejnom obstarávaní
2.1. Záujemca musí splniť podmienky účasti podľa § 26a ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
2.1.1. Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa preukazovania majetkovej účasti predložením originálnych dokladov alebo úradne osvedčených kópií dokladov podľa § 26a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
2.1.2. V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa preukazovania majetkovej účasti za každého člena skupiny osobitne.
III.2.2)
Ekonomická a finančná spôsobilosť
Kritériá týkajúce sa hospodárskeho a finančného postavenia hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie)
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: 2.1. Záujemca v ponuke predloží nasledovný originálny doklad/doklady alebo jeho/ich úradne osvedčené kópie, ktorým/ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie:
2.1.1. v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, kde má uchádzač otvorený účet, o jeho schopnosti plniť si finančné záväzky za obdobie posledných troch kalendárnych rokov (roky 2012, 2013, 2014 resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) a nebol po určený čas v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, že uchádzač nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním;
2.1.2. k vyjadreniu banky (bánk) sa požaduje predložiť aj čestné vyhlásenie záujemcu, že má účty len v banke (bankách) od ktorých predložil vyjadrenie. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
2.2. Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
2.3. V prípade ak záujemca preukáže finančné a ekonomické postavenie prostredníctvom inej osoby, musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukazovanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukáže záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a 26a zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukazovanie týka, záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal, možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
2.4. Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom podľa bodu 2.1.1 tohto oddielu oznámenia, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
2.5. Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:
— z požadovaného dokladu je možné primerane zistiť finančnú stabilitu záujemcov, stav ich ekonomickej a finančnej situácie, ich platobnú schopnosť a plnenie si záväzkov voči banke. Splnenie podmienok účasti súvisiacich s hodnotením ekonomického a finančného postavenia záujemcov v takomto primeranom rozsahu vytvára predpoklad, že plnenie zákazky bude realizované len takým zmluvným partnerom, ktorý zabezpečí bezproblémové plnenie zmluvného záväzku, z minimalizovaním rizika neplnenia zmluvných záväzkov z titulu ekonomickej nestability.
III.2.3)
Technická a/alebo profesijná spôsobilosť
Kritériá týkajúce sa technickej a/alebo profesijnej schopnosti hospodárskych subjektov (ktoré možu spôsobiť ich vylúčenie)
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
3. Podmienky účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 108f zákona o verejnom obstarávaní:
3.1 podľa § 108f ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní – zoznamom dodaného tovaru za predchádzajúcich 5 rokov s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ;
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich plnení.
3.2 Podľa § 108e ods. 2 – dôkazy, ktorými uchádzač preukáže svoju schopnosť splniť požiadavky na bezpečnosť dodávok.
3.3 Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a § 26a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté. Ak záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukazovanie týka, záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
AD 1. Pre § 108f ods. 1 písm. a) Záujemca predloží zoznam dodaného tovaru obdobného charakteru (odev protichemický) za predchádzajúce roky 2010–2014 v celkovej hodnote 400 000 EUR s DPH za dané obdobie 5 rokov.
1.1 Potvrdenie o plnení a/alebo potvrdenie o dodaní tovaru musí obsahovať min. nasledujúce údaje:
1.1.1 identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo záujemcu alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo);
1.1.2 názov verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo identifikačné údaje odberateľa, ktorý je inou osobou ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní;
1.1.3 stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvného vzťahu (zmluvy, rámcovej dohody, objednávky a pod.) t. j. stručné údaje o dodanom tovare, ktorý bol predmetom zákazky (odev protichemický) pričom stručnými údajmi o dodanom tovare, z ktorých bude možné jednoznačne určiť predmet zákazky;
1.1.4 miesto, cenu a lehoty dodania podľa zmluvného vzťahu (zmluvy, rámcovej dohody, objednávky a pod.);
1.1.5 hodnotenie dodaného tovaru, musí obsahovať min. údaje, že tovar bol dodaný v súlade so zmluvnými podmienkami, že zo strany verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo odberateľa, ktorý je inou osobou ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, neprišlo k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu z dôvodu podstatného porušenia povinností záujemcu alebo iného porušenia povinností záujemcu.
1.2 Potvrdenia o plnení a/alebo potvrdenia o dodaní tovaru musia byť potvrdené odberateľom/odberateľmi t. j. verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom podľa zákona o verejnom obstarávaní resp. inou osobou ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
1.3 V prípade, ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní a uchádzač potvrdenie o dodaní tovaru nemá k dispozícií a splnenie podmienky účasti preukáže vyhlásením uchádzača o dodaní tovaru, doplneným dokladom, preukazujúcim dodanie tovaru alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého bol tovar dodaný, musia byť z obsahu takéhoto vyhlásenia zrejmé údaje a skutočnosti v rozsahu podľa bodu 1.1. tohto oddielu.
1.4 Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:
— stanovenie tejto podmienky účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti zohľadňuje povahu, rozsah a zložitosť predmetu zákazky. Z požadovaného dokladu je možné primerane zistiť skúsenosti uchádzačov pri poskytovaní služby rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky, v požadovanej kvalite a čase. Požadovaná hodnota poskytovaných služieb je vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky primeraná.
AD 2) Pre § 108e ods. 2 – záujemca predloží platné povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom – rozhodnutie o povolení obchodovať s výrobkami obranného priemyslu, (v ktorom musí byť v špecifikácii výrobkov obranného priemyslu výnos VM-7f), vydané Ministerstvom hospodárstva SR v zmysle Zákona č. 392/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, a v súlade s Výnosom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2014 z 22.9.2014 ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade záujemcu, ktorý sa zúčastní verejného obstarávania ako skupina dodávateľov, sa požaduje predloženie dokumentu za každého člena skupiny osobitne.
Záujemca so sídlom mimo územie Slovenskej republiky predloží dokumenty podľa príslušných právnych predpisov platných v krajine sídla, ktoré ho oprávňujú na vývoz prepravu a tranzit tovaru v oblasti obrany a bezpečnosti podľa platného medzinárodného práva. Toto potvrdenie predloží záujemca spolu s žiadosťou o účasť.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti:
— touto podmienkou účasti overuje verejný obstarávateľ, či je záujemca schopný zabezpečiť bezpečnosť dodávok spojenú s vývozom, prepravou a tranzitom tovaru.
III.2.4)
Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)
Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)
Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)
Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Oddiel IV: Postup

IV.1)
Druh postupu
IV.1.1)
Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.2)
Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
Predpokladaný počet dodávateľov 0
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov: Verejný obstarávateľ nebude obmedzovať počet záujemcov.
IV.1.3)
Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)
Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné údaje o elektronickej aukcii sú v súťažných podkladoch.
IV.3)
Administratívne informácie
IV.3.1)
Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
AA-1289/2015 OOVM
IV.3.2)
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
IV.3.4)
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
31.8.2015 - 09:00
IV.3.5)
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
čeština. slovenčina.
Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)
Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)
Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)
Doplňujúce informácie:
I. Vysvetlenie:
1. v prípade potreby objasniť podmienky účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní, uvedených v oznámení môže ktorýkoľvek zo záujemcov písomne požiadať o ich vysvetlenie na adrese: Ministerstvo obrany SR, Akvizičná agentúra, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, fax: +421 960312528.
Uzavretý obal požiadavky o vysvetlenie označí heslom: URGENTNÉ – Vysvetlenie – Odev OPCH-02;
2. žiadosť o vysvetlenie musí byť v písomnej forme a verejný obstarávateľ ju odporúča doručiť v lehote do 17.8.2015 do 9:00 hod. za účelom zabezpečenia vysvetlenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní;
3. odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie podmienok účasti, predloženej zo strany ktoréhokoľvek záujemcu bude zverejnená v profile verejného obstarávateľa najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predloženie žiadosti o účasť.
II. Predloženie žiadosti o účasť:
Žiadosť o účasť musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Žiadosť o účasť musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. Žiadosť o účasť musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za záujemcu.
Všetky potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace žiadosť o účasť musia byť predložené v štátnom jazyku slovenský jazyk. Doklady a dokumenty, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, môžu byť predložené aj v českom jazyku.
Ak žiadosť o účasť predkladá záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný preklad takýchto dokladov do štátneho jazyka (okrem dokladov v českom jazyku). Z dôvodu vylúčenia akejkoľvek pochybnosti o rozsahu predloženej žiadosti o účasť je vhodné, aby žiadosť bola zviazaná v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí a listy žiadosti vrátane príloh (prospekty, fotografie...) boli očíslované vzostupne od strany 1 po poslednú stranu, arabskými číslicami bez kombinácie s abecednými znakmi.
Záujemca vloží žiadosť o účasť do nepriehľadného obalu. Obal žiadosti musí byť uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu.
Na obale žiadosti o účasť musia byť uvedené nasledovné údaje:
— adresa verejného obstarávateľa,
— adresa záujemcu (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
— označenie užšia súťaž neotvárať,
— označenie heslom užšej súťaže „Odev OPCH-02“
Žiadosť o účasť záujemca doručí:
a) poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Akvizičná agentúra, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava;
b) osobne/prostredníctvom kuriéra: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Stredisko administratívnej bezpečnosti a registratúry utajovaných skutočností MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, budova č. 6, 2. poschodie, miestnosť č.209 (podateľňa), v pracovné dni od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:00 hod. Žiadosti o účasť záujemca predloží najneskôr do lehoty uvedenej v bode IV.3.4 tohto oznámenia. Žiadosti o účasť doručené verejnému obstarávateľovi po tomto termíne sa vrátia záujemcom neotvorené.
III. Zaslanie výzvy na predloženie cenovej ponuky:
Výzva na predloženie cenovej ponuky so súťažnými podkladmi bude zaslaná len tým záujemcom, ktorí splnili podmienky účasti.
IV. Od záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti budú požadované vzorky súvisiace s predmetom zákazky vrátane certifikátov o skúškach, ktoré sa k ním vzťahujú. Bližšie informácie o vzorkách budú uvedené v súťažných podkladoch.
V. V bode IV.3.3 podmienky získania súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov nemá byť uvedený dátum a čas. Ide o chybu formulára, ktorý bez uvedenia dátumu neumožňuje odoslanie formulára.
VI. Celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody uvedená v bode II.1.4) tohto oznámenia je iba predpokladanou hodnotou na celé obdobie trvania rámcovej dohody a verejný obstarávateľ nebude mať zmluvnú povinnosť zadať zákazky na základe rámcovej dohody v tejto výške. Výška skutočnej hodnoty všetkých zákaziek zadaných na základe rámcovej dohody bude závislá od potrieb a možností verejného obstarávateľa a výšky vyčlenených finančných prostriedkov na dodanie tovaru v jednotlivých rokoch platnosti rámcovej dohody.
VI.4)
Odvolacie konanie
VI.4.1)
Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68
Bratislava
SLOVENSKO
VI.4.2)
Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Záujemca, uchádzač, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podať:
— žiadosť o nápravu podľa § 136 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní,
— námietku podľa § 138 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
VI.4.3)
Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)
Dátum odoslania tohto oznámenia:
29.7.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.