Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Special medical building construction work [may include shielding etc - medical]
Olomouc, Czech Republic

Purchaser: Fakultní nemocnice Olomouc

05/08/2015 S149 Member states - Works - Prior Information Notice - Not applicable
I.II.A.
Czech Republic-Olomouc: Special medical building construction work

2015/S 149-274551

Prior information notice

Works

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
Contact point(s): Oddělení veřejných zakázek
For the attention of: Ing. Pavel Dočkal
779 00 Olomouc
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 588443138
Fax: +420 585413841
Internet address(es):
General address of the contracting authority: https://www.fnol.cz
Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Section II.A: Object of the contract (Works)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
45215120, 71320000, 71250000
Description
Special medical building construction work .
Engineering design services .
Architectural, engineering and surveying services .
II.6)
Scheduled date for start of award procedures and duration of the contract
Scheduled date for start of award procedures: 31.8.2015
Scheduled date for
completion of works: 30.11.2015


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.A.III.VI.
Česká republika-Olomouc: Výstavba speciálních zdravotnických budov

2015/S 149-274551

Oznámení předběžných informací

Stavební práce

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
Kontaktní místo: Oddělení veřejných zakázek
K rukám: Ing. Pavel Dočkal
779 00 Olomouc
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 588443138
Fax: +420 585413841
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: https://www.fnol.cz
Adresa profilu kupujícího: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Celostátní či federální úřad/agentura
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II.A: Předmět zakázky (Stavební práce)

II.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
FN Olomouc – Novostavba II. Interní kliniky, endoskopie a oddělení geriatrie.
II.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací
Hlavní místo plnění: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc.
II.3)
Informace o rámcové smlouvě
II.4)
Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací
Předmětem zakázky je provedení stavební dokumentace ve všech stupních a provedení stavebních prací – komplexní novostavby II. Interní kliniky FNOL pro dvě lůžková oddělení, jednotku intenzivní péče a ambulantní pracoviště vyšetřoven endoskopie včetně ERCP II. Interní kliniky a dvě lůžková oddělení a vyšetřovny oddělení geriatrie a příslušné provozní a technické zázemí. Součástí novostavby jsou i prostory s regulací koncentrace částic ve vznosu s příslušným řízeným prostředím a pracoviště se stínícími barierami proti ionizujícímu záření.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 250 000 000 CZK
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
45215120, 71320000, 71250000
II.6)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení a doba trvání zakázky
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení: 31.8.2015
Předpokládané datum
dokončení stavebních prací: 30.11.2015
II.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.8)
Další informace:
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb.:
a) stávající pracoviště II. Interní kliniky, zejména endoskopické pracoviště, jsou funkčně i provozně nevhodně rozprostřena v několika podlažích budovy a částečně i v jiných budovách. Realizací novostavby II. Interní kliniky dojde k optimalizaci funkčního a provozního řešení zdravotnického provozu II. Interní kliniky;
b) předmětem zakázky je provedení stavební dokumentace ve všech stupních a provedení stavebních prací – komplexní novostavby II. Interní kliniky FNOL pro dvě lůžková oddělení, jednotku intenzivní péče a ambulantní pracoviště vyšetřoven endoskopie včetně ERCP II. Interní kliniky a dvě lůžková oddělení a vyšetřovny oddělení geriatrie a příslušné provozní a technické zázemí. Součástí novostavby jsou i prostory s regulací koncentrace částic ve vznosu s příslušným řízeným prostředím a pracoviště se stínícími barierami proti ionizujícímu záření;
c) předmět veřejné zakázky je nezbytným prostředkem k optimalizaci funkčního a provozního řešení provozu II. Interní kliniky a oddělení geriatrie, zvýšení komfortu pacientů, zlepšení pracovních a hygienických podmínek. Navrhované řešení bude dodržovat minimální prostorové požadavky příslušných norem a předpisů pro tato pracoviště při zachování zajištění služeb v požadovaném rozsahu a zároveň řeší problematický stavebně technický stav a významně snižuje energetickou náročnost budovy;
d) předpokládaný nebo plánovaný termín dosažení cíle: 11/2016.
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Informace o vyhrazených zakázkách
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)
Další informace:
VI.3)
Informace o obecném právním rámci
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí http://www.env.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky http://www.mpsv.cz
VI.4)
Datum odeslání tohoto oznámení:
30.7.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.