Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Medical equipments [includes a cyclotron etc - medical]
Bucuresti, Romania

Purchaser: Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia

05/08/2015 S149 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Romania-Bucuresti: Medical equipments

2015/S 149-274997

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia
Sos. Berceni nr. 10, sector 4
For the attention of: Elena Faur
041902 Bucuresti
ROMANIA
Telephone: +40 213349069
E-mail: aprov_obregia@yahoo.com
Fax: +40 213349069
Internet address(es):
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
33100000, 50421000, 51410000, 79632000
Description
Medical equipments.
Repair and maintenance services of medical equipment.
Installation services of medical equipment.
Personnel-training services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 11.9.2015 - 10:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
16.9.2015 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.

----------------------------------------------------
Original Text (in Romanian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
România-Bucuresti: Echipamente medicale

2015/S 149-274997

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia
Sos. Berceni nr. 10, sector 4
În atenția: Elena Faur
041902 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 213349069
E-mail: aprov_obregia@yahoo.com
Fax: +40 213349069
Adresă (adrese) Internet:
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
I.2)
Tipul autorității contractante
Altele: spital
I.3)
Activitate principală
Sănătate
I.4)
Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu
Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Furnizare Echipamente si dotari aferente proiectului „Centrul de Cercetare Translationala in Psihiatrie si Neurostiinte”, relicitare lot 2 – Cyclotron, lot 4 – Echipamente si dotari diverse, lot 5 – Echipamente si dotari diverse
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Sos. Berceni nr. 10, sector 4.
Cod NUTS RO321
II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Furnizare, instalare, scolarizare si intretinere echipamente si dotari aferente proiectului „Centrul de Cercetare Translationala in Psihiatrie si Neurostiinte”:
— lotul 2 – Cyclotron, conform fisei tehnice din cadrul documentatiei de atribuire;
— lotul 4 – Echipamente si dotari diverse, conform fiselor tehnice din cadrul documentatiei de atribuire;
— lotul 5 – Echipamente si dotari diverse, conform fiselor tehnice din cadrul documentatiei de atribuire.
Valoarea estimata pe loturi este urmatoarea:
— lotul 2: 16 011 520 RON;
— lotul 4: 4 353 383,45 RON;
— lotul 5: 954 600 RON.
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000, 50421000, 51410000, 79632000
II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)
Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
Cantitatea totala se regaseste descrisa in mod detaliat in cadrul documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 21 319 503,44 RON
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 4 (de la data atribuirii contractului)
Informații privind loturile

Lot nr: 2 Denumire: Aparat „Cyclotron” min. 16 MeV
1)
Descriere succintă
Aparat „Cyclotron” min. 16 MeV.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 16 011 520 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 4 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 310 000 RON.
Lot nr: 4 Denumire: Echipamente si dotari diverse
1)
Descriere succintă
Echipamente si dotari diverse, conform caiet de sarcini.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Conform caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 4 353 383,44 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 4 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 87 000 RON.
Lot nr: 5 Denumire: Echipamente si dotari diverse
1)
Descriere succintă
Echipamente si dotari diverse, conform caiet de sarcini.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33100000
3)
Cantitate sau domeniu
Conform caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 954 600 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 4 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 19 000 RON.
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
Cuantumul garantiei de participare este de: 310 000 RON pentru lotul 2, 87 000 RON pentru lotul 4, 19 000 RON pentru lotul 5. Garantia de participare poate fi eliberata si in alta moneda. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR anterior cu 5 zile datei limita de depunere a ofertelor. In cazul ofertantilor din categoria intreprinderilor mici si mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004) garantia de participare se constituie in proportie de 50 % din cuantumul precizat. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertei. Modul de constituire a garantiei pentru participare: (1) instrument/scrisoare de garantie in favoarea autoritatii contractante; in acest caz se va utiliza modelul indicat in sectiunea formulare (Formularul nr. 24); (2) documente eliberate in conditiile legii de catre o societatea de asigurari (Formularul nr. 24); 3) virament in contul autoritati contractante nr. RO39TREZ7045006XXX008767, cod fiscal 4266162, deschis la Trez. Sector 4 Bucuresti; In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare in forma si valoarea solicitata vor fi respinse. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului fara TVA. In cazul ofertantilor din categoria IMM (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004) garantia de buna executie se constituie in proportie de 50 % din cuantumul precizat. Garantia de buna executie a contractului se constituie prin oricare din metodele prevazute la art. 90 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In caz de scrisoare de garantie bancara de buna executie: trebuie prezentata in original, trebuie sa contina in clar denumirea autoritatii contractante in favoarea careia s-a constituit, sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa in documentatia de atribuire si sa contina parafa vizibila a bancii emitente si/sau semnatura autorizata. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie a contractului trebuie sa fie cel putin egala cu durata contractului.
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Proiect finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala; buget de stat; buget local prin POS CCE, Axa prioritara 2, DMI 2.2, operatiunea 2.2.1.
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)
Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinta 1
Declaratie privind eligibilitatea;
Se solicita:
— Completarea si prezentarea Formularului nr. 1 – Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
— Prezentarea Cazierului judiciar al operatorului economic, in termen de valabilitate la termenul limita de depunere a ofertelor, prezentate in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul/in original/copie legalizata.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art. 186 si 190 din OUG nr. 34/2006 si sustinatorul acestuia trebuie sa prezinte acest formular.
Cerinta 2
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Se solicita:
— Completarea si prezentarea Formularului nr. 2 – Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art. 186 si 190 din OUG nr. 34/2006, persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 181, lit. a), c1), d) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
— Prezentarea Certificatului de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia îsi are sediul social operatorul economic, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazute termenul limita de depunere a ofertelor fata de bugetul de stat (sau echivalent pentru persoane juridice straine) – original sau copie „conform cu originalul”;
— Prezentarea Certificatului privind plata impozitelor si taxelor locale (inclusiv pentru punctul de lucru implicat in derularea contractului) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor fata de bugetul local (sau echivalent pentru persoane juridice straine) – original sau copie „conform cu originalul”;
Nota: In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul 509/2011.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii directe de la autoritatile competente.
Documentele prezentate de persoanele juridice straine vor fi prezentate in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducere autorizata in limba romana.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Nota: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii catre bugetul consolidat general si/sau bugetul local indiferent de cuantumul acestora, scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Cerinta 3
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului ANRMAP nr. 314 din 12.10.2010;
Se solicita:
— Completarea si prezentarea Formularului nr. 4 – Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului ANRMAP nr. 314 din 12.10.2010.
Cerinta 4
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
Se solicita:
— Completarea si prezentarea Formularului nr. 5 – Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
De asemenea, in cazul in care exista subcontractanti, fiecare subcontractant este obligat sa prezinte acest formular.
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art. 186 si 190 din OUG nr. 34/2006, fiecare tert sustinator este obligat sa prezinte acest formular.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt urmatoarele:
dr. Monica Boer – manager, ec. Simona Tavarlau – dir. financiar contabil, dr. Adela Magdalena Ciobanu – dir. medical, as. Doina Calinescu – director ingrijiri, ec. Ionescu Mariana – sef Serv. Financiar Contabilitate Adriana Vornicu – CFP, Elena Faur – sef Serviciu Achizitii Publice.
Cerinta 1
Prezentarea de documente care atesta dreptul de a exercita activitatea al carei obiect este aceasta procedura, pentru persoanele rezidente:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe Langa tribunalul teritorial (prin care se va dovedi ca are ca activitate domeniul ce face obiectul contractului din prezenta documentatie) (original sau copie legalizata sau copie conforma cu originalul). In cazul prezentarii in copie conforma cu originalul se va prezenta pentru conformitate originalul sau copia legalizata inainte de transmiterea comunicari privind rezultatul proceduri, la solicitarea autoritati contractante.
Prezentarea de documente care atesta dreptul de a exercita activitatea al carei obiect este aceasta procedura, pentru persoanele nerezidente:
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, precum si un Certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri), valabil pentru anul calendaristic in curs.
Nota: Documentele vor fi traduse in limba romana de catre persoane autorizate si legalizate.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea de contract pe care o va realiza.
Cerinta 2
— Aviz privind activitatile de comercializare, de distributie si de prestari servicii in domeniul dispozitivelor medicale. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (a ofertantului sau operatorului economic ce va indeplini aceste activitati) privind activitatile de comercializare, distributie si de prestari servicii in domeniul dispozitivelor medicale demonstrata conform prevederilor titlului XIX Dispozitive medicale din cadrul egii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si ale normelor metodologice, aprobate prin act administrativ al conducatorului structurii de specialitate.
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinta nr. 1
Prezentarea bilanturilor contabile pe ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014), vizate si inregistrate de organele competente – copie „conform cu originalul”.
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Cerinta nr. 2
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014) trebuie sa fie in valoare de minim:
— 30 000 000 pentru lotul 2;
— 8 600 000 pentru lotul 4;
— 1 800 000 pentru lotul 5.
— prezentarea Formularului nr. 6 – Informatii generale;
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Se vor prezenta bilanturile contabile insotite de raportul auditorilor financiari si contabili autorizati sau de cenzorii societatii, dupa caz, sau documentele echivalente.
Pentru ofertantii nerezidenti, in cazul in care legislatia tarii de origine nu prevede inregistrarea bilantului, ofertantul va prezenta ultimele 3 bilanturi contabile anuale, anexele la acestea, insotite de raportul auditorilor financiari si contabili autorizati sau de cenzorii societatii, dupa caz sau alte documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, în masura în care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta documentele in original sau copie conform cu originalul, insotite de traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.
Valorile vor fi exprimate in RON, utilizandu-se cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
III.2.3)
Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Cerinta nr. 1
Informatii privind experienta similara
Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani
Cerinta nr. 2
Informatii privind experienta similara
Ofertantul are obligatia de a face dovada ca a livrat, in ultimii trei ani, produse similare cu cele ofertate, cu o valoare cumulata egala sau mai mare de:
— Lotul 2: 15 000 000 RON, exclusiv TVA.
— Lotul 4: 4 300 000 RON, exclusiv TVA.
— Lotul 5: 900 000 RON, exclusiv TVA.
Pentru contractele declarate ca experienta similara, ofertantul are obligatia de a prezenta: – certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar care sa confirme livrarea de produse similare.
Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata /autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul”, însotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora în limba romana
Cerinta nr. 3
Informatii privind capacitatea profesionala
Se vor prezenta:
— Formularul nr. 10 – Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului anagajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
— Formularul nr. 11 – Lista personalului cheie propus pentru realizarea contractului;
— Formularul nr. 12 – Angajamentul ofertantului.
Cerinta nr. 4
Informatii privind subcontractantii
Se va prezenta Formularul nr. 15 – Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.
Cerinta nr. 5
Informatii privind asocierea
Se va prezenta Formularul nr. 16 – Acord de asociere
In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 9, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform SR EN ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Formularul nr. 8 – Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani;
In cazul unei asocieri acest formular va fi completat de fiecare asociat in parte.
Nota: Conversia în RON a valorii contractului se va face la cursul mediu BNR aferent anului / anilor in care au fost furnizate produsele, respectiv: Anul 2011: 1 EUR = 4,2379 RON; Anul 2012: 1 EUR = 4,4560 RON; Anul 2013: 1 EUR = 4,4190 RON, Anul 2014: 1 EUR = 4,4446 RON; Anul 2015: 1 EUR = 4,4432 RON (cursul mediu de referinta comunicat de BNR pentru primele 5 luni ale anului).
Nota: Numarul de ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Pentru fiecare specialist nominalizat de catre operatorul economic se vor atasa:
i) Copii lizibile cu mentiunea „conform cu originalul” dupa diplomele, adeverintele, autorizatiile, atestatele, legitimatiile sau certificatele detinute de persoanele respective.
ii) Pentru personalul desemnat pentru derularea acestui contract se vor prezenta CV-uri semnate in original continand informatii necesare pentru demonstrarea cerintelor minime (Formularul nr. 13).
Ofertantii vor prezenta Angajament de participare pentru fiecare expert propus, in original, pe perioada de implicare efectiva in furnizarea produselor. (Formularul nr. 14).
In cazul in care in propunerea tehnica este inclusa posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care il realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
In conditiile in care in propunerea tehnica nu este inclusa posibilitatea de a subcontracta o parte din acest contract, ofertantul are totusi obligatia de a prezenta Formularul nr. 15, mentionandu-se „Nu este cazul”
Completarea Formularului nr. 16 – Acord de asociere.
In conditiile in care in propunerea tehnica nu este inclusa posibilitatea asocierii, ofertantul are totusi obligatia de a prezenta Formularul nr. 16 mentionandu-se „Nu este cazul”.
Persoana ce asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare
Se va prezenta Certificatul privind implementarea standardelor de asigurare a calitatii SR EN ISO 9001 sau echivalent.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acestea.
Se va prezenta copie conforma cu originalul. In cazul unei asocieri, certificatul va fi prezentat individual de catre fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu
Secțiunea IV: Procedură

IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)
Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)
Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: da
Informații suplimentare despre licitația electronică: 1) Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) (conform art. 42 si 44 alin. (2) din Hotararea nr. 1660/2006) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta, conform prevederilor art. 165 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
2) In vederea participarii la licitatia electronica, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP avand certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la: http://e-licitatie.ro
3) Invitatia de participare va fi transmisa pe cale electronica, prin SEAP, simultan, tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile si va contine data si momentul de start al licitatiei electronice, precum si orice informatie necesara pentru realizarea conectarii individuale la echipamentul electronic utilizat;
4) In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul total pe lot al ofertei;
5) Sistemul informatic va pune instantaneu la dispozitia tuturor ofertantilor informatiile necesare acestora pentru a-si determina, in orice moment, pozitia pe care o ocupa in clasament. Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la:
— Cea mai buna oferta;
— Numarul participantilor la licitatia electronica;
6) Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze:
— In cadrul licitatiei electronice, ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ultima oferta depusa;
— Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una)
— In cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul fazei de liciatatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre ofertant anterior desfasurarii fazei, introdusa in prealabil de autoritatea contractanta.
7) Licitatia electronica va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei
Durata unei runde: 1 (una) zi.
8) Autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art. 200 din OUG nr. 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art. 169 alin. (2) din OUG nr. 34/2006;
9) Avand in vedere obligatia autoritatii contractante prevazuta la art. 202 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 de a verifica eventualele oferte cu pret aparent neobisnuit de scazut, operatorii economici vor depune la solicitarea autoritatii contractante, la sediul autoritatii contractante, documente justificative aferente valorii finale ofertate la ultima runda a licitatiei electronice;
10) In cazul in care ofertele prezentate in ultima runda a licitatiei electronice sunt egale, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut;
Nota: Pentru a putea participa la licitatiile electronice operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP, in caz contrar, refuzul unui operator economic de a se inregistra in SEAP in scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilat cu retragerea ofertei, in acest caz fiind aplicabile prevederile art. 87 alin. 1 lit. a) din cadrul HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 11.9.2015 - 10:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.9.2015 - 10:00
IV.3.5)
Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 17.9.2015 - 10:00
Locul:
Sediul autoritatii contractante, amfiteatru.
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Persoanele imputernicite in acest sens de catre ofertanti.
Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Program / Proiect
Fond european: Programul Operational Sectorial Cresterea Comptetitivitatii Economice – POS CCE;
VI.3)
Informații suplimentare
Ofertantii vor prezenta in cadrul documentelor de calificare Formularul nr. 3 – Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
In cazul in care doua sau mai multe oferte se afla la egalitate pe primul loc in ierarhia obtinuta dupa aplicarea criteriului de atribuire, avand acelasi pret/punctaj, se va solicita o noua propunere financiara de la acesti ofertanti in plic inchis, deschiderea acestora urmand a se realiza in prezenta ofertantilor, caz in care, contractul va fi atribuit ofertantului clasat pe primul loc in ierarhia obtinuta dupa acest proces de re-ofertare. Procesul de diferentiere (re-ofertare) se va repeta pana in momentul in care se poate stabili oferta castigatoare.
In situatia formularii unei contestatii, contestatarul va constitui garantie de buna conduita in valoare de 1 % din valoarea estimata, dar nu mai mult decat echivalentul in RON a 25 000 EUR, la cursul BNR de la data constituirii garantiei.
Aceasta se va constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si se va depune in original la sediul autoritatii contractante o data cu depunerea contestatiei/cererii/plangerii. Perioada de valabilitate va fi de min. 90 zile, va fi irevocabila si nu va conditiona plata la prima cerere a autoritatii contractante, in masura in care contestatia/cererea/plangerea va fi respinsa ca inadmisibila (conf. art. 271 indice 1 din OUG nr. 51/2014).
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +218900745
VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
31.7.2015http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.