Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Administration services [procurement/contracting support services - eli: extreme light infrastructure project etc]
Czech Republic

Purchaser: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

06/08/2015 S150 Member states - Service contract - Prior Information Notice - Not applicable
I.II.B.
Czech Republic-Prague: Administration services

2015/S 150-277320

Prior information notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
68378271
Na Slovance 2
Contact point(s): Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
For the attention of: Mgr. Petra Koutná Dušková
182 21 Praha 8
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 266051260
E-mail: duskovap@fzu.cz
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.fzu.cz
Address of the buyer profile: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
75100000, 79000000, 85312320
Description
Administration services .
Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security .
Counselling services .


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.B.III.VI.
Česká republika-Praha: Administrativní služby

2015/S 150-277320

Oznámení předběžných informací

Služby

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
68378271
Na Slovance 2
Kontaktní místo: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
K rukám: Mgr. Petra Koutná Dušková
182 21 Praha 8
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 266051260
E-mail: duskovap@fzu.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.fzu.cz
Adresa profilu kupujícího: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Jiný: věda a výzkum
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby)

II.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Zajištění administrace zadávacích řízení a dalších zadavatelských činností pro potřeby Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., v souvislosti s projekty ELI a HiLASE.
II.2)
Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění
Kategorie služeb č. 27: Jiné služby
Praha, Středočeský kraj.
Kód NUTS CZ010,CZ020
II.3)
Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne
II.4)
Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Předmětem plnění je zastupování zadavatele ve smyslu ust. § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při zadávání veřejných zakázek, které jsou nezbytné pro projekty „ELI: Extreme Light Infrastructure“ a „HiLASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum“, a s tím související poradenská, administrativní a vzdělávací činnost.
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
75100000, 79000000, 85312320
II.6)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
II.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.8)
Další informace:
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:
a) popis potřeb, které mají být splněním VZ naplněny – Zadavatel, jehož hlavním předmětem činnosti je provádění výzkumu a vývoje v oblasti fyzikálních věd, potřebuje zajistit profesionální odborné služby pro zadávaní veřejných zakázek na plnění, které je nezbytné pro projekty „ELI: Extreme Light Infrastructure“ a „HiLASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum“, a s tím související poradenská, administrativní a vzdělávací činnost. Zadavatel není schopen zajistit potřeby v dané oblasti pouze pomocí vlastních zdrojů;
b) popis předmětu VZ – Předmětem zakázky je je zastupování zadavatele ve smyslu ust. § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při zadávání veřejných zakázek, které jsou nezbytné pro projekty „ELI: Extreme Light Infrastructure“ a „HiLASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum“, a s tím související poradenská, administrativní a vzdělávací činnost;
c) popis vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele – Předmět veřejné zakázky odpovídá potřebám zadavatele a slouží k jejich naplnění. Bez profesionálních odborných služeb zastupování při zadávaní veřejných zakázek by nebylo možné realizovat oba projekty v souladu s potřebami zadavatele a pravidly dotačních fondů EU. Zadavatel plánuje realizaci veřejné zakázky prostřednictvím rámcové smlouvy;
d) předpokládaný termín splnění VZ – prosinec 2017.
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Informace o vyhrazených zakázkách
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Předmět plnění veřejné zakázky je financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „OP VaVpI“).
VI.2)
Další informace:
VI.3)
Informace o obecném právním rámci
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky http://www.mpsv.cz
VI.4)
Datum odeslání tohoto oznámení:
31.7.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.