Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Technical inspection and testing services [inspection of safety related systems, pipelines, welds, containers, etc]
Lithuania

Purchaser: Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė

08/08/2015 S152 Member states - Service contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Lithuania-Visaginas: Technical inspection and testing services

2015/S 152-280552

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4
For the attention of: Zita Vilemienė
LT-31146 Visaginas
LITHUANIA
Telephone: +370 38624158
E-mail: vilemiene@iae.lt
Fax: +370 38624189
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.iae.lt
Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
71630000
Description
Technical inspection and testing services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 24.9.2015 - 16:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
25.9.2015 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
Other: Pasiūlymai turi būti rengiami lietuvių kalba, išskyrus jei kvalifikaciją pagrindžiantys atitinkami dokumentai (pažymos, diplomai, sertifikatai ir kt.) yra išduoti kita kalba nei lietuvių, ar anglų, ar rusų, tokiu atveju prie šių dokumentų turi būti pridedamas viso pateikiamo dokumento teisingas vertimas į lietuvių, ar anglų, ar rusų kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.


----------------------------------------------------
Original Text (in Lithuanian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Lietuva-Visaginas: Techninio inspektavimo ir tikrinimo paslaugos

2015/S 152-280552

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB
I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)
Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4
Kam: Zita Vilemienė
LT-31146 Visaginas
LIETUVA
Telefonas: +370 38624158
El. paštas: vilemiene@iae.lt
Faksas: +370 38624189
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.iae.lt
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
I.2)
Perkančiosios organizacijos tipas
Kita: valstybės įmonė
I.3)
Pagrindinė veikla
Kita: eksploatacijos nutraukimas
I.4)
Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne
II dalis: Sutarties objektas

II.1)
Aprašymas
II.1.1)
Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
IAE saugai svarbių sistemų įrangos ir vamzdynų reglamente numatytos kontrolės atlikimo paslaugų pirkimas.
II.1.2)
Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Drūkšinių k. Visagino savivaldybė 31500 Visaginas.
NUTS kodas LT009
II.1.3)
Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)
Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)
Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
1. IAE vamzdynų ir pagrindinės įrangos eksploatacinės kontrolės atlikimas.
2. IAE saugai svarbių sistemų (toliau SSS) įrangos ir vamzdynų metalo, numatytų reglamente, inspekcijų ir bandymų programų ir ataskaitų rengimas, kuriose pateikiami atliktos kontrolės rezultatai, jų analizė bei išvados dėl tolimesnės IAE saugai svarbių sistemų įrangos ir vamzdynų eksploatacijos.
3. Metalo ir suvirinimo siūlių inspekcijų ir bandymų atlikimas, vykdant SSS vamzdynų ir įrangos remontą bei modifikacijas, periodinę CАSTOR konteinerių sandarumo kontrolę.
4. Dalyvavimas SSS vamzdynų, pagrindinės įrangos techninio tikrinimo komisijose kaip metalotyros specialistai, atstovaujant Ignalinos AE.
5. Vamzdynų ir įrangos pagrindinio metalo ir suvirinimo siūlių defektų tyrimas, defektų kilmės priežasčių nustatymas, taikant ardomosios kontrolės metodus.
II.1.6)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
71630000
II.1.7)
Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)
Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)
Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)
Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)
Visas kiekis ar visa apimtis:
1. Metalo inspekcijų ir bandymų darbų apimtys atliekant 2-ojo energijos bloko vamzdynų ir įrangos reglamente numatytą kontrolę: apžiūrimoji kontrolė – 4581 operacija; ultragarsiniai bandymai – 340 bandymų; radiografiniai bandymai – 24 bandymai; bandymai skvarbiaisiais dažalais – 47 bandymai; storio matavimas ultragarsu – 4 bandymai.
2. Įrangos ir vamzdynų reglamentu numatytų metalo inspekcijų ir bandymų programų ir ataskaitų rengimas: IAE 2-ojo energijos bloko BKTC įrangos ir vamzdynų metalo kontrolės programos parengimas -2 dokumentai; IAE 2-ojo energijos bloko SKRATS įrangos ir vamzdynų metalo kontrolės programos parengimas – 2 dokumentai; IAE 2-ojo energijos bloko įrangos ir vamzdynų metalo būklės ataskaitos parengimas – 2 dokumentai;
3. Darbų apimtis atliekant SSS vamzdynų ir įrangos techninį patikrinimą: apžiūrimoji kontrolė – 15 operacijų; hidrauliniai bandymai – 6 bandymai;
4. Panaudoto branduolinio kuro saugojimo CASTOR konteinerių sandarumo kontrolė – 20 konteinerių;
5. Metalo ir suvirinimo siūlių defektų tyrimas, defektų kilmės priežasčių nustatymas, taikant ardomosios kontrolės metodus: atsparumo tarpkristalinei korozijai nustatymas – 8 bandymai; metalo arba suvirinimo siūlės makrostruktūros tyrimai – 8 bandymai; metalo arba suvirinimo siūlės mikrostruktūros tyrimai – 8 bandymai; feritinės fazės nustatymas – 8 bandymai.
6. Metalo bandymų darbų apimtis atliekant SSS vamzdynų ir įrangos remontą, izoliavimą ir modifikacijas: apžiūrimoji kontrolė – 150 operacijų; bandymai skvarbiaisiais dažalais – 100 bandymų; ultragarsiniai bandymai – 10 bandymų; radiografiniai bandymai – 10 bandymų; storio ultragarsinė kontrolė – 10 bandymų.
Nurodytų paslaugų kiekis yra maksimalus.
II.2.2)
Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)
Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)
Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
dienomis: 1095 (nuo sutarties sudarymo)
III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)
Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)
Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikiama banko ar kredito unijos garantija, ar draudimo bendrovės laidavimo raštas 5 % pasiūlymo kainos su PVM sumai. Įsigalioja pasirašius sutartį ir galioja 1 095 dienas.
III.1.2)
Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Mokėjimus Pirkėjas privalo įvykdyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kai jis gavo visus tinkamus dokumentus.
III.1.3)
Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)
Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)
Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)
Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1 Reikalavimas:
a) Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus;
b) fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiamas dokumentas: išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas arba tinkamai patvirtinta kopija, liudijanti, kad nėra nurodytų pažeidimų.
Minėtas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2 Reikalavimas:
Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas,mokėjimu pagal šalies,kurioje jis registruotas,ar šalies,kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus.
Pateikiamas dokumentas: Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo įstaigos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas,patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atinkamos užsienio šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, institucijos išduotas dokumentas ar tinkamai patvirtinta kopija, liudijantis apie įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas,mokėjimu, įvykdymą. Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, duomenis apie socialinio draudimo įsiskolinimų nebuvimą perkančioji organizacija paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną patikrins neatlygintinai prieinamuose Lietuvos Respublikos registruose ar informacinėse sistemose, juos užfiksuos ir išsaugos perkančiojoje organizacijoje.
Užsienio šalies tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija institucijos išduotą dokumentą arba tinkamai patvirtintą kopiją apie mokesčių, įskaitant socialinio draudimo, mokėjimą. Minėti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
3 Reikalavimas:
Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga šiai pirkimo sutarčiai įvykdyti. Pateikiamas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo tinkamai patvirtinta kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas arba tinkamai patvirtinta kopija ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla
arba
Viešųjų pirkimų tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos išduotos pažymos, patvirtinančios, kad tiekėjas yra įregistruotas į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus, kopija. Iš oficialiame sąraše įregistruoto tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus pripažintas geriausiu, perkančioji organizacija papildomai gali pareikalauti pateikti pažymą apie mokesčių įmokas, o iš tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo – ir pažymą apie socialinio draudimo įmokas. Iš oficialiame sąraše įregistruoto tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, duomenis apie socialinio draudimo įsiskolinimų nebuvimą perkančioji organizacija sprendimo apie laimėjusį pasiūlymą priėmimo dieną papildomai gali patikrinti neatlygintinai prieinamuose Lietuvos Respublikos registruose ar informacinėse sistemose, juos užfiksuos ir išsaugos perkančiojoje organizacijoje. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.
4 Reikalavimas:
Tiekėjo laboratorija turi atitikti standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 arba jam lygiaverčio standarto reikalavimus. Pateikiama akredituojančios organizacijos išduoto tiekėjo laboratorijos akreditavimo pažymėjimo arba lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija.
5 Reikalavimas:
Teikiamoms paslaugoms Paslaugų teikėjas turi turėti Radiacinės saugos centro licenciją ar laikinąjį leidimą veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais. Pateikiama Radiacinės saugos centro licencijos ar laikinojo leidimo veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, suteikiančio teisę dirbti su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, tinkamai patvirtinta kopija.
III.2.2)
Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Netaikoma.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Netaikoma.
III.2.3)
Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1. Įvykdytų ar vykdomų pagrindinių panašių pirkimo-pardavimo sutarčių sąrašas(PD C dalyje užpildyta forma), nurodant sutarčių pavadinimus, paslaugas, kurios buvo nupirktos kiekvienos konkrečios sutarties atveju, vertes, sudarymo datas ir trukmę bei paslaugų gavėjus. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties tinkamai įvykdyta dalis yra ne mažesnė nei nurodyta reikalavime. Įrodymui apie paslaugų suteikimą tiekėjai pateikia: jei gavėjas buvo perkančioji organizacija, – jos patvirtintą pažymą, jei gavėjas – ne perkančioji organizacija, – jo pažymą, o jos nesant – laisvos formos tiekėjo deklaraciją.
2. Pagrindinių ekspertų sąrašas ir šių ekspertų gyvenimo aprašymai (CV), užpildyti pagal PD C dalyje pateiktas formas. Kiekvieno eksperto CV turi būti nurodyti visi duomenys apie įgytą kvalifikaciją, reikalingi atitikimo eksperto nustatytai kvalifikacijai pagrįsti. Prie CV turi būti pridėti joje minimi dokumentai: atestato ir/arba sertifikato ar kito lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtintos kopijos.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdė ar vykdo bent vieną panašią pirkimo-pardavimo sutartį. Panašia sutartimi laikoma įvykdyta vamzdynų ir įrangos inspekcijų ir bandymų atlikimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis ne mažesnės nei 50 000 EUR vertės arba to paties pirkimo objekto ir vertės vykdomos sutarties tinkamai įvykdyta dalis.
2. Šiai sutarčiai vykdyti Tiekėjo ekspertai turi būtinas žinias ir patirtį, t. y. ekspertai turi tenkinti šiuos reikalavimus:
— ne mažiau kaip 2 ekspertai, atliksiantys neardomuosius bandymus, privalo būti kvalifikuoti pagal ISO 9712:2012 arba jam lygiavertį standartą ir turėti ne žemesnį kaip 2 kvalifikacinį lygį radiografiniams (RT), ultragarsiniams (UT), apžiūrimosios kontrolės (VT), bandymų skvarbiaisiai dažalais (PT) storio matavimo ultragarsu (UT); sandarumo kontrolės (LT) bandymo metodams;
— ne mažiau kaip 1 ekspertas,atliksiantis neardomuosius bandymus, privalo būti kvalifikuotas pagal ISO 9712:2012 arba jam lygiavertį standartą ir turėti ne žemesnį kaip 3 kvalifikacinį lygį radiografiniams (RT) ar ultragarsiniams (UT) bandymo metodams;
— ne mažiau kaip 2 ekspertai, atliksiantys ardomuosius bandymus privalo turėti ardomųjų bandymų kvalifikaciją. Minėti ekspertai turi būti atestuoti organizacijoje, turinčioje teisę atestuoti ardomųjų bandymų personalą.
III.2.4)
Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)
Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)
Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)
Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip
IV dalis: Procedūra

IV.1)
Procedūros tipas
IV.1.1)
Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)
Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)
Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)
Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)
Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)
Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)
Administracinė informacija
IV.3.1)
Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)
Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)
Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 24.9.2015 - 16:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)
Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
25.9.2015 - 10:00
IV.3.5)
Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)
Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
Kita: Pasiūlymai turi būti rengiami lietuvių kalba, išskyrus jei kvalifikaciją pagrindžiantys atitinkami dokumentai (pažymos, diplomai, sertifikatai ir kt.) yra išduoti kita kalba nei lietuvių, ar anglų, ar rusų, tokiu atveju prie šių dokumentų turi būti pridedamas viso pateikiamo dokumento teisingas vertimas į lietuvių, ar anglų, ar rusų kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.
IV.3.7)
Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 120 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)
Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 25.9.2015 - 10:10
Vieta:
Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Viešojo pirkimo komisijos posėdyje, VĮ Ignalinos atominės elektrinės Pirkimų ir sutarčių skyriuje (87 past.), 318 kab., Mantvilų g. 2, Mantvilų k., LT-30271, Visagino sav.
Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai ar jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Vokų atplėšimo procedūroje dalyvauja asmenys, pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei įgaliojimą dalyvauti vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje, jei dalyvauja tiekėjo įgaliotas atstovas.
VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)
Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)
Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: taip
Nuoroda į projektą(-us) ir (arba) programą(-as): Pirkimas vykdomas Ignalinos programos projekto Nr. ADA.15 lėšomis.
VI.3)
Papildoma informacija
Pirkimo dokumentai, pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) bei atsakymai į tiekėjų klausimus, jeigu jie bus pateikti, skelbiami CVP IS adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ bei perkančiosios organizacijos tinklalapyje adresu www.iae.lt Pasiūlymai pateikiami tik elektroninėmis priemonėmis CVP IS adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/.
Pasiūlymo užtikrinimo nereikalaujama.
VI.4)
Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)
Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)
Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Per 15 kalendorinių dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Per 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, kai nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.
VI.4.3)
Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)
Šio skelbimo išsiuntimo data:
4.8.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.