Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Risk or hazard assessment for construction [regulator/technical support during mochovce 3 and 4 testing and commissioning]
Slovakia

Purchaser: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=60104

08/08/2015 S152 Member states - Service contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Slovakia-Bratislava: Risk or hazard assessment for construction

2015/S 152-280703

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
30844185
Bajkalská 27
Contact point(s): Tendrex, s.r.o., Horská 13/G, 831 52 Bratislava
For the attention of: Mgr. Hana Šlachtová
820 07 Bratislava-Ružinov
SLOVAKIA
Telephone: +421 908464595
E-mail: slachtova@tendrex.sk
Fax: +421 255567007
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.ujd.gov.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/2390
Further information can be obtained from: Tendrex, s.r.o.
44065094
Horská 13/G
Contact point(s): Tendrex, s.r.o., Horská 13/G, 831 52 Bratislava
For the attention of: Mgr. Hana Šlachtová
831 52 Bratislava
SLOVAKIA
Telephone: +421 908464595
E-mail: slachtova@tendrex.sk
Fax: +421 255567007
Internet address: http://www.tendrex.sk
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: Tendrex, s.r.o.
44065094
Horská 13/G
Contact point(s): Tendrex, s.r.o., Horská 13/G, 831 52 Bratislava
For the attention of: Mgr. Hana Šlachtová
831 52 Bratislava
SLOVAKIA
Telephone: +421 908464595
E-mail: slachtova@tendrex.sk
Fax: +421 255567007
Internet address: http://www.tendrex.sk
Tenders or requests to participate must be sent to: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
30844185
Bajkalská 27
Contact point(s): Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava-Ružinov
For the attention of: Mgr. Hana Šlachtová
820 07 Bratislava-Ružinov
SLOVAKIA
Telephone: +421 908464595
E-mail: slachtova@tendrex.sk
Fax: +421 255567007
Internet address: http://www.ujd.gov.sk
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
71313410, 79419000, 71317000, 71314000
Description
Risk or hazard assessment for construction.
Evaluation consultancy services.
Hazard protection and control consultancy services.
Energy and related services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 21.9.2015 - 10:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
21.9.2015 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Czech. Slovak.


----------------------------------------------------
Original Text (in Slovak)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Slovensko-Bratislava: Posudzovanie rizík a nebezpečenstiev v súvislosti so stavbami

2015/S 152-280703

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)
Názov, adresy a kontaktné miesta
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
30844185
Bajkalská 27
Kontaktné miesto (miesta): Tendrex, s.r.o., Horská 13/G, 831 52 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Hana Šlachtová
820 07 Bratislava-Ružinov
SLOVENSKO
Telefón: +421 908464595
E-mail: slachtova@tendrex.sk
Fax: +421 255567007
Internetová adresa (internetové adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.ujd.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/2390
Ďalšie informácie možno získať na adrese: Tendrex, s.r.o.
44065094
Horská 13/G
Kontaktné miesto (miesta): Tendrex, s.r.o., Horská 13/G, 831 52 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Hana Šlachtová
831 52 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón: +421 908464595
E-mail: slachtova@tendrex.sk
Fax: +421 255567007
Internetová adresa: http://www.tendrex.sk
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: Tendrex, s.r.o.
44065094
Horská 13/G
Kontaktné miesto (miesta): Tendrex, s.r.o., Horská 13/G, 831 52 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Hana Šlachtová
831 52 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón: +421 908464595
E-mail: slachtova@tendrex.sk
Fax: +421 255567007
Internetová adresa: http://www.tendrex.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
30844185
Bajkalská 27
Kontaktné miesto (miesta): Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava-Ružinov
Kontaktná osoba: Mgr. Hana Šlachtová
820 07 Bratislava-Ružinov
SLOVENSKO
Telefón: +421 908464595
E-mail: slachtova@tendrex.sk
Fax: +421 255567007
Internetová adresa: http://www.ujd.gov.sk
I.2)
Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3)
Hlavná činnosť
Iné: všeobecná štátna správa
I.4)
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie
Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)
Opis
II.1.1)
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Vedecko-technická podpora ÚJD SR počas neaktívnych skúšok a spúšťania jadrovej elektrárne MO 3, 4.
II.1.2)
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 12: Architektonické služby; inžinierske služby a komplexné inžinierske služby; mestské plánovanie a krajinná architektúra; súvisiace odborné a technické poradenské služby; technické testovanie a analýzy
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Atómová elektráreň Mochovce.
Kód NUTS SK01
II.1.3)
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)
Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
Trvanie rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 36
Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota bez DPH: 3 750 000 EUR
II.1.5)
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je vedecko-technická podpora Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len ˜„úrad“) a jeho rozhodovacích procesov v jednotlivých etapách neaktívnych skúšok zariadení a systémov a spúšťania jadrového zariadenia 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce (ďalej len „JZ MO34“).
Podpora rozhodovacích procesov úradu v etape neaktívnych skúšok a spúšťania JZ MO34 bude spočívať v nasledovných činnostiach:
— posudzovanie dokumentácie JZ MO34 (programov neaktívnych skúšok a spúšťania a prevádzkových predpisov určených úradom) podľa kritérií určených úradom pre jednotlivé kategórie programov (stanovené úradom podľa vzťahu jednotlivých programov/predpisov k jadrovej bezpečnosti) s vypracovaním hodnotiacej správy ku každému posudzovanému programu/predpisu, resp. jeho revízii,
— kontrolnej činnosti v JZ MO34 pri realizácii jednotlivých programov podľa kritérií určených úradom pre jednotlivé kategórie programov. Po ukončení realizácie príslušného programu v danej etape neaktívnych skúšok alebo spúšťania vypracuje dodávateľ záverečnú hodnotiacu správu pre úrad o realizácii každého z uvedených programov, splnení kritérií úspešnosti, prípadných nedorobkoch a nedostatkoch vrátane hodnotenia ich bezpečnostného významu a vedenia evidencie nedorobkov a nedostatkov a ich postupného odstraňovania,
— posudzovanie východiskového stavu bloku pred prechodom k nasledujúcej etape neaktívnych skúšok alebo spúšťania vrátane vypracovania zoznamu podmienok pre prechod k nasledujúcej etape neaktívnych skúšok/spúšťania vrátane pripravenosti zariadenia, personálu a dokumentácie. Vypracovať záverečnú správu o pripravenosti JZ MO34 na prechod do príslušnej etapy neaktívnych skúšok/spúšťania, ktorá bude obsahovať odporúčanie pre úrad na vydanie súhlasu (povolenia), prípadne návrh podmienok na vydanie súhlasu (povolenia),
— vykonanie analýz bezpečnosti pri prípadnom nesplnení kritérií úspešnosti niektorého z programov neaktívnych skúšok/spúšťania s odporúčaním na ďalší postup úradu.
Verejné obstarávanie je rozdelené na 4 samostatné časti, pričom uchádzači môžu predložiť ponuku na ktorúkoľvek z týchto častí, alebo na viacero častí, príp. na všetky časti. Každá časť verejného obstarávania bude vyhodnocovaná samostatne, pričom úspešným uchádzačom každej časti verejného obstarávania môžu byť rozdielni uchádzači.
1. časť: Posudzovanie programov neaktívnych skúšok (ďalej aj NaS") a monitorovanie priebehu skúšok zariadení počas NaS 3. bloku MO34;
2. časť: Posudzovanie programov fyzikálneho a energetického spúšťania (ďalej aj programy FS a ES) a monitorovanie priebehu skúšok zariadení a systémov 3. bloku MO34 počas FS a ES;
3. časť: Posudzovanie programov neaktívnych skúšok a monitorovanie priebehu skúšok zariadení počas NaS 4. bloku MO34;
4. časť: Posudzovanie programov FS a ES a monitorovanie priebehu skúšok zariadení a systémov 4. bloku MO34 počas FS a ES.
II.1.6)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
71313410, 79419000, 71317000, 71314000
II.1.7)
Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na jednu alebo viac častí
II.1.9)
Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)
Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)
Celkové množstvo alebo rozsah:
Celková predpokladaná hodnota zákazky je 3 750 000 EUR bez DPH, pričom opcia z tejto sumy môže dosiahnuť výšku pre:
1. časť: až do výšky 80 000 EUR bez DPH na prípadné ďalšie konzultačné, analytické, kontrolné a posudzovacie činnosti v rámci plnenia tejto časti zákazky;
2. časť: až do výšky 40 000 EUR bez DPH na prípadné ďalšie konzultačné, analytické, kontrolné a posudzovacie činnosti v rámci plnenia tejto časti zákazky;
3. časť: až do výšky 190 000 EUR bez DPH na prípadné ďalšie konzultačné, analytické, kontrolné a posudzovacie činnosti v rámci plnenia tejto časti zákazky;
4. časť: až do výšky 40 000 EUR bez DPH na prípadné ďalšie konzultačné, analytické, kontrolné a posudzovacie činnosti v rámci plnenia tejto časti zákazky.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 3 750 000 EUR
II.2.2)
Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis týchto opcií: Možnosť opcie pre:
1. časť: až do výšky 80 000 EUR bez DPH na prípadné ďalšie konzultačné, analytické, kontrolné a posudzovacie činnosti v rámci plnenia tejto časti zákazky;
2. časť: až do výšky 40 000 EUR bez DPH na prípadné ďalšie konzultačné, analytické, kontrolné a posudzovacie činnosti v rámci plnenia tejto časti zákazky;
3. časť: až do výšky 190 000 EUR bez DPH na prípadné ďalšie konzultačné, analytické, kontrolné a posudzovacie činnosti v rámci plnenia tejto časti zákazky;
4. časť: až do výšky 40 000 EUR bez DPH na prípadné ďalšie konzultačné, analytické, kontrolné a posudzovacie činnosti v rámci plnenia tejto časti zákazky.
II.2.3)
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)
Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 36 (od zadania zákazky)
Informácie o častiach

Časť č.: 1 Názov: Posudzovanie programov neaktívnych skúšok (ďalej aj „NaS“) a monitorovanie priebehu skúšok zariadení počas NaS 3. bloku MO34
1)
Stručný opis
Predmetom tejto časti zákazky je:
I. posudzovacia činnosť:
a) posúdenie programov funkčných skúšok (ďalej len „FuS“) jednotlivých systémov 3. bloku MO34 počas NaS vrátane etapovej časti skúšok (2. etapa NaS);
b) posúdenie programov funkčných skúšok bezpečnostných systémov (systémov so vzťahom k bezpečnosti), ktoré budú vykonané v etape pred NaS;
c) posúdenie programov pre skúšky SW a HW bezpečnostných a riadiacich systémov 3. bloku MO34;
d) v prípade, ak sa niektorý z testov funkčných skúšok bezpečnostných systémov (SW a HW bezpečnostných systémov) bude vykonávať až v etape FS (ES) 3. bloku MO34, vykonať jeho posúdenie v rovnakom rozsahu ako v bodoch a) až c);
e) v bodoch a) až d) sa vyžaduje posúdenie východiskových podmienok testu vrátane definovania rozsahu spolupracujúcich systémov a zariadení, bezpečnostných opatrení, stanovenia kritérií úspešnosti v súlade s predbežnou bezpečnostnou správou (PrBS) alebo predprevádzkovou bezpečnostnou správou (PpBS po jej schválení úradom) a limitami a podmienkami (LaP), podrobného postupu skúšky a požiadaviek na vyhodnotenie. Pre verejného obstarávateľa treba vypracovať pre každý jednotlivý program hodnotiacu správu s požiadavkami na doplnenie (opravu) programu;
f) súčasťou hodnotiacej správy ku každému posudzovanému programu bude:
— zoznam pripomienok posudzovateľa k príslušnému programu,
— celkové hodnotenie a odporúčanie pre verejného obstarávateľa schváliť program, prípadne požadovať odstránenie nedostatkov programu;
g) vedenie elektronickej evidencie pripomienok ku všetkým posudzovaným programom, elektronická verzia tejto evidencie bude daná k dispozícii verejnému obstarávateľovi;
h) poskytovateľ po zapracovaní pripomienok zo strany držiteľa povolenia do príslušného programu preverí spôsob ich zapracovania;
i) posúdenie všetkých ďalších vydaní (revízií) uvedených programov (podľa bodov a) až d));
II. kontrolná činnosť:
— pre 1. etapu NaS:
a) monitorovanie priebehu FuS systémov a zariadení bloku vrátane monitorovania priebehu skúšok SW a HW bezpečnostných a riadiacich systémov počas 1. etapy NaS;
b) vedenie evidencie nedorobkov a nedostatkov z jednotlivých skúšok a ich bezpečnostného významu;
c) zúčastňovať sa na prípadných opakovaných skúškach, vykonať rovnaké vyhodnotenie ako v bode a). Aktualizovať evidenciu podľa bodu b) na základe výsledkov opakovaných skúšok;
d) vypracúvať pravidelné informácie pre verejného obstarávateľa o stave skúšok zariadení a systémov;
e) posúdenie prevádzkových predpisov držiteľa povolenia pre bezpečnostné systémy a zapracovanie výsledkov skúšok do príslušných predpisov.
— pre 2. etapu NaS:
a) posúdenie východiskového stavu bloku pred realizáciou etapovej časti programov NaS (2. časť NaS) pre 3. blok MO34;
b) monitorovanie priebehu 1. a 2. hydroskúšky vrátane monitorovania priebehu skúšok SW a HW bezpečnostných a riadiacich systémov, nadväzujúcich programov a revízií zariadení PO v rozsahu ako pre 1. etapu NaS;
c) vypracovanie predbežnej hodnotiacej správy po ukončení každej hydroskúšky a revízie zariadenia PO s dôrazom na splnenie kritérií úspešnosti programu, evidované odchýlky od programu, zistené nedostatky s hodnotením dôležitosti odchýlok (nedostatkov) pre jadrovú bezpečnosť;
d) vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy po ukončení etapových skúšok NaS (oboch hydroskúšok a oboch revízií zariadenia PO v etape NaS);
e) posúdenie prevádzkového predpisu držiteľa povolenia pre blok ako predpisu určeného verejným obstarávateľom.
Podrobný opis predmetu zákazky tejto časti verejného obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch k tejto nadlimitnej zákazke.
2)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
71313410, 79419000, 71317000, 71314000
3)
Množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota 1. časti zákazky počas trvania rámcovej dohody je 1 125 000 EUR bez DPH.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 1 125 000 EUR
4)
Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)
Doplňujúce informácie o častiach
Časť č.: 2 Názov: Posudzovanie programov fyzikálneho a energetického spúšťania (ďalej aj programy FS a ES) a monitorovanie priebehu skúšok zariadení a systémov 3. bloku MO34 počas FS a ES
1)
Stručný opis
Predmetom tejto časti zákazky je:
I. posudzovacia činnosť:
a) posúdenie programov fyzikálneho a energetického spúšťania 3. bloku MO34. Pre verejného obstarávateľa vypracovať pre každý jednotlivý program hodnotiacu správu s požiadavkami na doplnenie (opravu) programu;
b) súčasťou hodnotiacej správy ku každému posudzovanému programu bude:
— zoznam pripomienok Poskytovateľa k príslušnému programu,
— celkové hodnotenie a odporúčanie pre verejného obstarávateľa schváliť program, prípadne požadovať odstránenie nedostatkov programu;
c) vedenie elektronickej evidencie pripomienok ku všetkým posudzovaným programom, elektronická verzia tejto evidencie bude daná k dispozícii verejnému obstarávateľovi;
d) poskytovateľ po zapracovaní pripomienok zo strany držiteľa povolenia do príslušného programu preverí spôsob ich zapracovania;
e) posúdenie všetkých ďalších vydaní (revízií) uvedených programov (podľa bodu a));
II. kontrolná činnosť:
— testy bezpečnostných systémov, ktoré nie sú zaradené medzi programy FS a ES:
a) monitorovanie priebehu skúšok systémov a zariadení bloku vrátane monitorovania priebehu skúšok SW a HW bezpečnostných a riadiacich systémov počas spúšťania 3. bloku MO34;
b) vedenie evidencie nedorobkov a nedostatkov z jednotlivých skúšok a ich bezpečnostného významu;
c) zúčastňovať sa na prípadných opakovaných skúškach, vykonať rovnaké vyhodnotenie ako v bode a). Aktualizovať evidenciu podľa bodu b) na základe výsledkov opakovaných skúšok;
d) vypracúvať pravidelné informácie pre verejného obstarávateľa o stave skúšok zariadení a systémov;
e) posúdenie prevádzkových predpisov držiteľa povolenia pre bezpečnostné systémy a zapracovanie výsledkov skúšok do príslušných predpisov.
— testy FS a ES:
a) posúdenie východiskového stavu bloku pred zavážkou paliva do aktívnej zóny reaktora 3. bloku MO34;
b) monitorovanie priebehu zavážania paliva do aktívnej zóny reaktora na zmenách;
c) vypracovanie predbežnej hodnotiacej správy po ukončení zavážania paliva do aktívnej zóny reaktora s dôrazom na splnenie kritérií úspešnosti programu;
d) vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy po ukončení zavážania paliva do aktívnej zóny reaktora;
e) posúdenie východiskového stavu bloku pred začiatkom FS 3. bloku MO34;
f) monitorovanie priebehu experimentov FS na zmenách vrátane monitorovania priebehu skúšok SW a HW bezpečnostných a riadiacich systémov;
g) vypracovanie krátkej hodnotiacej správy po ukončení každého experimentu FS s dôrazom na splnenie kritérií úspešnosti programu;
h) po ukončení experimentov FS vypracovanie predbežnej celkovej hodnotiacej správy;
i) vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy po ukončení testov FS;
j) posúdenie východiskového stavu bloku pred začiatkom ES 3. bloku MO34;
k) monitorovanie priebehu experimentov ES, vrátane monitorovania priebehu skúšok SW a HW bezpečnostných a riadiacich systémov;
l) vypracovanie krátkej hodnotiacej správy po ukončení každého experimentu ES s dôrazom na splnenie kritérií úspešnosti programu;
m) po ukončení experimentov ES na príslušnej výkonovej hladine vypracovanie predbežnej hodnotiacej správy;
n) vypracovanie predbežnej hodnotiacej správy po úplnom ukončení ES s dôrazom na splnenie kritérií úspešnosti programu;
o) vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy po ukončení ES.
Podrobný opis predmetu zákazky tejto časti verejného obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch k tejto nadlimitnej zákazke.
2)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
71313410, 79419000, 71317000, 71314000
3)
Množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota 2. časti zákazky počas trvania rámcovej dohody je 750 000 EUR bez DPH.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 750 000 EUR
4)
Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)
Doplňujúce informácie o častiach
Časť č.: 3 Názov: Posudzovanie programov neaktívnych skúšok a monitorovanie priebehu skúšok zariadení počas NaS 4. bloku MO34
1)
Stručný opis
Predmetom tejto časti zákazky je:
I. posudzovacia činnosť:
a) posúdenie programov funkčných skúšok (ďalej len „FuS“) jednotlivých systémov 4. bloku MO34 počas NaS vrátane etapovej časti skúšok (2. etapa NaS);
b) posúdenie programov funkčných skúšok bezpečnostných systémov (systémov so vzťahom k bezpečnosti), ktoré budú vykonané v etape pred NaS;
c) posúdenie programov pre skúšky SW a HW bezpečnostných a riadiacich systémov 4. bloku MO34;
d) v prípade, ak sa niektorý z testov funkčných skúšok bezpečnostných systémov (SW a HW bezpečnostných systémov) bude vykonávať až v etape FS (ES) 4. bloku MO34, vykonať jeho posúdenie v rovnakom rozsahu ako v bodoch a) až c);
e) v bodoch a) až d) sa vyžaduje posúdenie východiskových podmienok testu vrátane definovania rozsahu spolupracujúcich systémov a zariadení, bezpečnostných opatrení, stanovenia kritérií úspešnosti v súlade s predbežnou bezpečnostnou správou (PrBS) alebo predprevádzkovou bezpečnostnou správou (PpBS po jej schválení úradom) a limitami a podmienkami (LaP), podrobného postupu skúšky a požiadaviek na vyhodnotenie. Pre verejného obstarávateľa treba vypracovať pre každý jednotlivý program hodnotiacu správu s požiadavkami na doplnenie (opravu) programu;
f) súčasťou hodnotiacej správy ku každému posudzovanému programu bude:
— zoznam pripomienok posudzovateľa k príslušnému programu,
— celkové hodnotenie a odporúčanie pre verejného obstarávateľa schváliť program, prípadne požadovať odstránenie nedostatkov programu;
g) vedenie elektronickej evidencie pripomienok ku všetkým posudzovaným programom, elektronická verzia tejto evidencie bude daná k dispozícii verejnému obstarávateľovi;
h) poskytovateľ po zapracovaní pripomienok zo strany držiteľa povolenia do príslušného programu preverí spôsob ich zapracovania;
i) posúdenie všetkých ďalších vydaní (revízií) uvedených programov (podľa bodov a) až d));
II. kontrolná činnosť:
— pre 1. etapu NaS:
a) monitorovanie priebehu FuS systémov a zariadení bloku vrátane monitorovania priebehu skúšok SW a HW bezpečnostných a riadiacich systémov počas 1. etapy NaS;
b) vedenie evidencie nedorobkov a nedostatkov z jednotlivých skúšok a ich bezpečnostného významu;
c) zúčastňovať sa na prípadných opakovaných skúškach, vykonať rovnaké vyhodnotenie ako v bode a). Aktualizovať evidenciu podľa bodu b) na základe výsledkov opakovaných skúšok;
d) vypracúvať pravidelné informácie pre verejného obstarávateľa o stave skúšok zariadení a systémov;
e) posúdenie prevádzkových predpisov držiteľa povolenia pre bezpečnostné systémy a zapracovanie výsledkov skúšok do príslušných predpisov.
— pre 2. etapu NaS:
a) posúdenie východiskového stavu bloku pred realizáciou etapovej časti programov NaS (2. časť NaS) pre 4. blok MO34;
b) monitorovanie priebehu 1. a 2. hydroskúšky vrátane monitorovania priebehu skúšok SW aHW bezpečnostných a riadiacich systémov, nadväzujúcich programov a revízií zariadení PO v rozsahu ako pre 1. etapu NaS;
c) vypracovanie predbežnej hodnotiacej správy po ukončení každej hydroskúšky a revízie zariadenia PO s dôrazom na splnenie kritérií úspešnosti programu, evidované odchýlky od programu, zistené nedostatky s hodnotením dôležitosti odchýlok (nedostatkov) pre jadrovú bezpečnosť;
d) vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy po ukončení etapových skúšok NaS (oboch hydroskúšok a oboch revízií zariadenia PO v etape NaS);
e) posúdenie prevádzkového predpisu držiteľa povolenia pre blok ako predpisu určeného verejným obstarávateľom.
Podrobný opis predmetu zákazky tejto časti verejného obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch k tejto nadlimitnej zákazke.
2)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
71313410, 79419000, 71317000, 71314000
3)
Množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota 3. časti zákazky počas trvania rámcovej dohody je 1 125 000 EUR bez DPH.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 1 125 000 EUR
4)
Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)
Doplňujúce informácie o častiach
Časť č.: 4 Názov: Posudzovanie programov FS a ES a monitorovanie priebehu skúšok zariadení a systémov 4. bloku MO34 počas FS a ES
1)
Stručný opis
Predmetom tejto časti zákazky je:
I. posudzovacia činnosť:
a) posúdenie programov fyzikálneho a energetického spúšťania 4. bloku MO34. Pre verejného obstarávateľa vypracovať pre každý jednotlivý program hodnotiacu správu s požiadavkami na doplnenie (opravu) programu;
b) súčasťou hodnotiacej správy ku každému posudzovanému programu bude:
— zoznam pripomienok Poskytovateľa k príslušnému programu,
— celkové hodnotenie a odporúčanie pre verejného obstarávateľa schváliť program, prípadne požadovať odstránenie nedostatkov programu;
c) vedenie elektronickej evidencie pripomienok ku všetkým posudzovaným programom, elektronická verzia tejto evidencie bude daná k dispozícii verejnému obstarávateľovi;
d) Poskytovateľ po zapracovaní pripomienok zo strany držiteľa povolenia do príslušného programu preverí spôsob ich zapracovania;
e) posúdenie všetkých ďalších vydaní (revízií) uvedených programov (podľa bodu a));
II. kontrolná činnosť:
— testy bezpečnostných systémov, ktoré nie sú zaradené medzi programy FS a ES:
a) monitorovanie priebehu skúšok systémov a zariadení bloku vrátane monitorovania priebehu skúšok SW a HW bezpečnostných a riadiacich systémov počas spúšťania 4. bloku MO34;
b) vedenie evidencie nedorobkov a nedostatkov z jednotlivých skúšok a ich bezpečnostného významu;
c) zúčastňovať sa na prípadných opakovaných skúškach, vykonať rovnaké vyhodnotenie ako v bode a). Aktualizovať evidenciu podľa bodu b) na základe výsledkov opakovaných skúšok;
d) vypracúvať pravidelné informácie pre verejného obstarávateľa o stave skúšok zariadení a systémov;
e) posúdenie prevádzkových predpisov držiteľa povolenia pre bezpečnostné systémy a zapracovanie výsledkov skúšok do príslušných predpisov.
— testy FS a ES:
a) posúdenie východiskového stavu bloku pred zavážkou paliva do aktívnej zóny reaktora 4. bloku MO34;
b) monitorovanie priebehu zavážania paliva do aktívnej zóny reaktora na zmenách;
c) vypracovanie predbežnej hodnotiacej správy po ukončení zavážania paliva do aktívnej zóny reaktora s dôrazom na splnenie kritérií úspešnosti programu;
d) vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy po ukončení zavážania paliva do aktívnej zóny reaktora;
e) posúdenie východiskového stavu bloku pred začiatkom FS 4. bloku MO34;
f) monitorovanie priebehu experimentov FS na zmenách vrátane monitorovania priebehu skúšok SW a HW bezpečnostných a riadiacich systémov;
g) vypracovanie krátkej hodnotiacej správy po ukončení každého experimentu FS s dôrazom na splnenie kritérií úspešnosti programu;
h) po ukončení experimentov FS vypracovanie predbežnej celkovej hodnotiacej správy;
i) vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy po ukončení testov FS;
j) posúdenie východiskového stavu bloku pred začiatkom ES 4. bloku MO34;
k) monitorovanie priebehu experimentov ES, vrátane monitorovania priebehu skúšok SW a HW bezpečnostných a riadiacich systémov;
l) vypracovanie krátkej hodnotiacej správy po ukončení každého experimentu ES s dôrazom na splnenie kritérií úspešnosti programu;
m) po ukončení experimentov ES na príslušnej výkonovej hladine vypracovanie predbežnej hodnotiacej správy;
n) vypracovanie predbežnej hodnotiacej správy po úplnom ukončení ES s dôrazom na splnenie kritérií úspešnosti programu;
o) vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy po ukončení ES.
Podrobný opis predmetu zákazky tejto časti verejného obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch k tejto nadlimitnej zákazke.
2)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
71313410, 79419000, 71317000, 71314000
3)
Množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota 4. časti zákazky počas trvania rámcovej dohody je 750 000 EUR bez DPH.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 750 000 EUR
4)
Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)
Doplňujúce informácie o častiach
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)
Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)
Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške pre:
— 1. časť: 30 000 EUR,
— 2. časť: 20 000 EUR,
— 3. časť: 30 000 EUR,
— 4. časť: 20 000 EUR.
Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú stanovené podľa zákona o verejnom obstarávaní a podrobne rozpísané v súťažných podkladoch. Zloženie zábezpeky budú uchádzači preukazovať v ponukách. Zábezpeka musí byť pripísaná na určený účet verejného obstarávateľa alebo predložená vo forme bankovej záruky v ponuke uchádzača najneskôr k uplynutiu lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude nesplnenie tejto požiadavky klasifikovať ako nesplnenie podmienok stanovených verejným obstarávateľom a takéhoto uchádzača vylúči. Číslo účtu a bankový ústav na zloženie zábezpeky budú uvedené v príslušnej časti súťažných podkladov. V prípade zloženia zábezpeky bankovým prevodom odporúčame, aby bol doklad preukazujúci uvedenú skutočnosť súčasťou ponuky. V prípade zloženia zábezpeky formou bankovej záruky musí byť uvedený dokument súčasťou ponuky a jeho platnosť preukázateľná počas celej lehoty viazanosti ponúk.
III.1.2)
Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Predmet zákazky bude financovaný z peňažných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Splatnosť faktúr bude do 30 kalendárnych dní od ich doručenia verejnému obstarávateľovi. Podrobne budú podmienky uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3)
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby vytvorila určitú právnu formu do predloženia ponuky. Verejný obstarávateľ však bude vyžadovať vytvorenie určitej právnej formy (napr. uzavretím zmluvy o združení), ak ponuka skupiny dodávateľov bude prijatá, pred podpisom rámcovej dohody. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu riadneho plnenia rámcovej dohody.
III.1.4)
Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: áno
Opis osobitných podmienok: Verejný obstarávateľ bude požadovať od úspešného uchádzača pred podpisom rámcovej dohody preukázať u všetkých kľúčových expertov:
— schopnosť samostatného pohybu po JZ,
— schopnosť vykonávať prácu v kontrolovanom pásme JZ,
— schopnosť pracovať v zmenovej prevádzke.
III.2)
Podmienky účasti
III.2.1)
Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: 1. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa § 26 ods. 2 alebo § 128 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa majetkovej účasti podľa § 26a ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa § 26a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia a preukazovania majetkovej účasti za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní je možné splnenie podmienok účasti preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
— v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje uchádzač podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, stanovené v § 26 ods. 1 a § 26a zákona o verejnom obstarávaní dokladmi podľa § 26 ods. 2 a § 26a zákona o verejnom obstarávaní.
III.2.2)
Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzač musí preukázať finančné a ekonomické postavenie podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálov alebo úradne overených kópií nasledovných dokladov:
1) podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:
— vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky;
2) podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní:
— prehľad o celkovom obrate alebo prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné 3 hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takom prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne uchádzačovi plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a § 26a zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú budú zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.
Pri prepočte inej meny na menu EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov predkladajúcich ponuku do 1., 2., 3. alebo 4. časti zákazky je nevyhnutné predložiť nasledovné doklady a splniť nižšie uvedené podmienky:
1) verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len banka) nie staršieho ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky. Vo vyjadrení banka potvrdí, že uchádzač za predchádzajúce 3 roky (36 mesiacov predchádzajúcich lehote na predkladanie ponúk), resp. za tie roky, za ktoré je možné vyjadrenie banky vyhotoviť v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky:
a) nie je/nebol v nepovolenom prečerpaní;
b) v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár;
c) jeho bežný účet nie je/nebol predmetom exekúcie.
V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z týchto bánk a vo vyššie uvedenom rozsahu. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, že nemá bankové účty v iných bankách ako tých, od ktorých predložil vyjadrenie banky.
Odôvodnenie podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
— verejný obstarávateľ požaduje preukázanie ekonomickej stability uchádzača, a to z toho dôvodu, že úspešný uchádzač musí sám finančne pokryť financovanie ucelenej časti predmetu zákazky do najbližších fakturačných splátok verejným obstarávateľom;
2) verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o dosiahnutom obrate podpísaného uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v ktorom uchádzač preukáže objem obratu v oblasti:
— poskytovania poradenských služieb v oblasti prevádzky alebo jadrovej bezpečnosti jadrových elektrární, alebo
— vypracovania projektov na realizáciu zmien na výrobných alebo bezpečnostných zariadeniach jadrových elektrární, alebo
— vypracovania alebo realizácie projektov pre výrobné alebo bezpečnostné zariadenia a systémy jadrových elektrární vo výstavbe, alebo
— vypracovania programov odskúšania alebo prevádzkovej dokumentácie pre zariadenia a systémy jadrových elektrární, alebo
— vypracovania bezpečnostných analýz pre jadrové elektrárne typu VVER, alebo
— vedecko-technickej podpory prvého alebo opakovaného uvádzania JZ do prevádzky;
dosiahnutý za posledné 3 hospodárske roky, resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti:
— pre 1. časť: v min. výške 1 000 000 EUR,
— pre 2. časť: v min. výške 700 000 EUR,
— pre 3. časť: v min. výške 1 000 000 EUR,
— pre 4. časť: v min. výške 700 000 EUR.
Súhrne za všetky požadované hospodárske roky.
Prehľad o dosiahnutom obrate uchádzač podloží výkazmi ziskov a strát alebo výkazmi o príjmoch a výdavkoch za posledné 3 hospodárske roky, resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
V prípade ak sa účtovné závierky uchádzača nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk, verejný obstarávateľ bude akceptovať predloženie dokladu, v ktorom bude uvedený odkaz na takto zverejnené účtovné závierky uchádzača.
V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady ekvivalentné k výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Odôvodnenie podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
— verejný obstarávateľ overuje prostredníctvom tejto podmienky účasti schopnosť dodávať požadované služby počas trvania rámcovej dohody a súčasne overuje schopnosť dosahovať z uvedených plnení príjmy a zároveň overuje realizovaný finančný objem zákaziek rovnakého, alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, z dôvodu minimalizácie rizika nekorektného plnenia predmetu rámcovej dohody z dôvodu nestabilného ekonomického, resp. finančného postavenia uchádzača.
III.2.3)
Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Uchádzač musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 a § 29 v spojení s § 28 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní predložením nasledovných dokladov:
1) podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia;
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané;
2) podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní – údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby;
3) podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo;
4) podľa § 29 v spojení s § 28 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takom prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať, že táto osoba poskytne uchádzačovi plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a § 26a zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú budú kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal, možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
Pri prepočte inej meny na menu EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov predkladajúcich ponuku do 1., 2., 3. alebo 4. časti zákazky je nevyhnutné predložiť nasledovné doklady a splniť nižšie uvedené podmienky:
1) § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
Zoznamom poskytnutých služieb musí uchádzač preukázať, že za posledné 3 roky (36 mesiacov predchádzajúcich lehote na predkladanie ponúk) poskytol služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (vypracovanie analýz, správ, výskumných projektov v oblasti jadrovej bezpečnosti a/alebo projektov pre výrobné alebo bezpečnostné zariadenia jadrových elektrární vo výstavbe alebo projektov pre realizáciu zmien výrobných alebo bezpečnostných zariadení prevádzkovaných jadrových elektrární), ktorých hodnota sumárne bola:
— pre 1. časť: najmenej 1 000 000 EUR bez DPH, pričom predmetom aspoň 1 zákazky (jedného projektu) z uvedených zákaziek (projektov) bolo vykonanie predmetných činností pre elektrárne s reaktorom typu VVER-440 alebo VVER-1000,
— pre 2. časť: najmenej 700 000 EUR bez DPH, pričom predmetom aspoň 1 zákazky (jedného projektu) z uvedených zákaziek (projektov) bolo vykonanie predmetných činností pre elektrárne s reaktorom typu VVER-440 alebo VVER-1000,
— pre 3. časť: najmenej 1 000 000 EUR bez DPH, pričom predmetom aspoň 1 zákazky (jedného projektu) z uvedených zákaziek (projektov) bolo vykonanie predmetných činností pre elektrárne s reaktorom typu VVER-440 alebo VVER-1000,
— pre 4. časť: najmenej 700 000 EUR bez DPH, pričom predmetom aspoň 1 zákazky (jedného projektu) z uvedených zákaziek (projektov) bolo vykonanie predmetných činností pre elektrárne s reaktorom typu VVER-440 alebo VVER-1000.
Zo zoznamu poskytnutých služieb, predloženého uchádzačom, musí vyplývať splnenie všetkých vyššie uvedených podmienok účasti, a to tak po formálnej, ako aj obsahovej stránke.
Odôvodnenie podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
— verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu poskytnutých služieb z dôvodu, aby uchádzač preukázal schopnosť a praktické skúsenosti s realizáciou rovnakých alebo podobných projektov, ako je predmet zákazky a preukázal spôsobilosť realizácie plnenia v požadovanej kvalite. Cieľom týchto podmienok je to, aby uchádzač dokumentoval projekty obdobného zamerania, rozsahu a dopadu, a tým preukázal svoju schopnosť poskytnúť služby, ktoré sú predmetom tejto zákazky;
2) § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby (zoznam kľúčových expertov).
Z predložených dokladov, ktoré predkladá uchádzač, musia byť zrejmé aspoň:
— údaje o vzdelaní, odbornej kvalifikácii a odbornej praxi kľúčových expertov, čo uchádzač u týchto expertov preukáže predložením profesijných životopisov kľúčových expertov alebo ekvivalentnými dokladmi.
Z každého predloženého profesijného životopisu príslušného kľúčového experta alebo ekvivalentného dokladu musia vyplývať nasledovné údaje/skutočnosti:
— meno a priezvisko príslušného kľúčového experta,
— najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušného kľúčového experta (inštitúcia, od-do, získaný titul/certifikát),
— história zamestnania/odbornej praxe príslušného kľúčového experta vo vzťahu k predmetu zákazky (zamestnávateľ/odberateľ, trvanie pracovného pomeru/trvanie poskytovaných služieb, pozícia, ktorú príslušný expert zastával),
— praktické skúsenosti príslušného kľúčového experta (názov referencie/projektu, odberateľ/zamestnávateľ, popis referencie/projektu, pozícia na projekte, obdobie rok od-do, meno a priezvisko aspoň 1 kontaktnej osoby a číslo telefónu/e-mailový kontakt odberateľa, kde si bude môcť verejný obstarávateľ overiť informácie),
— dátum a podpis príslušného kľúčového experta.
Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenia kľúčových expertov o pripravenosti plniť predmet zákazky vo vzťahu k preukazovanej pozícii a podpis experta. Na realizáciu zákazky budú zmluvne požadované osoby (kľúčoví experti), ktorých predmetné čestné vyhlásenia uchádzač predloží.
Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na kľúčových expertov (všetky podmienky určené na pozíciu konkrétneho kľúčového experta musí spĺňať 1 fyzická osoba):
— pre 1. časť: Posudzovanie programov neaktívnych skúšok a monitorovanie priebehu skúšok zariadení počas NaS 3. bloku MO34.
Kľúčový expert č. 1 Vedúci tímu.
Minimálne 10 rokov odborných skúseností v oblasti režimov (riadenia režimov) JZ v rámci ktorých kľúčový expert disponuje:
— praxou v rozsahu minimálne 5 rokov s vykonávaním uvedených činností pre JZ typu VVER (spracovanie projektov pre riadenie režimov JZ, vypracovanie projektov zmien pre riadenie režimov JZ, vypracovanie postupov pre prevádzku bezpečnostných systémov a zariadení JZ, a/alebo priame riadenie režimu prevádzky JZ); a
— praxou v rozsahu minimálne 5 rokov v riadiacej pozícii (vedúci projektu, vedúci projektového tímu); a
— profesionálnou praktickou skúsenosťou s aktívnou účasťou na uvádzaní JZ do prevádzky, resp. jednotlivých systémov a zariadení JZ do prevádzky po realizácii zmien na JZ.
Túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom.
Kľúčový expert č. 2 odborník na HW a SW riadiacich systémov JZ.
Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti SW a HW bezpečnostných a riadiacich systémov pre jadrové elektrárne, v rámci ktorých kľúčový expert disponuje praxou v rozsahu minimálne 3 roky s vykonávaním uvedených činností pre JZ typu VVER (spracovanie projektov SW a HW riadiacich systémov pre zariadenia JZ, posudzovanie projektov pre realizáciu SW a HW riadiacich systémov pre zariadenia JZ a/alebo vypracovanie projektov zmien pre SW a HW riadiacich systémov pre zariadenia JZ).
Túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom.
Kľúčový expert č. 3 odborník na strojno-technologické zariadenia JZ.
Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti projektovania, realizácie projektov, uvádzania do prevádzky, odskúšania (vrátane vypracovania programov odskúšania) a/alebo, prevádzky alebo údržby strojno-technologických zariadení JZ, v rámci ktorých kľúčový expert disponuje praxou v rozsahu minimálne 3 roky s vykonávaním vyššie uvedených činností pre JZ typu VVER;
Túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom.
Kľúčový expert č. 4 odborník na systém kontroly a riadenia
Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti projektovania, realizácie projektov, uvádzania do prevádzky, odskúšania (vrátane vypracovania programov odskúšania) a/alebo, prevádzky alebo údržby zariadení pre kontrolu a riadenie JZ (snímače technologických parametrov, meracie reťazce a/alebo, vyhodnocovacia a testovacia aparatúra), v rámci ktorých kľúčový expert disponuje praxou v rozsahu minimálne 3 roky s vykonávaním vyššie uvedených činností pre JZ typu VVER.
Túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom.
Kľúčový expert č. 5 odborník na elektrickú časť JZ.
Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti projektovania, realizácie projektov, uvádzania do prevádzky, odskúšania (vrátane vypracovania programov odskúšania) a/alebo, prevádzky alebo údržby elektrických zariadení JZ (elektrické rozvodne a/alebo, elektrické pohony pre zariadenia JZ), v rámci ktorých kľúčový expert disponuje praxou v rozsahu minimálne 3 roky s vykonávaním vyššie uvedených činností pre JZ typu VVER.
Túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom.
Kľúčový expert č. 6 odborník na režimy JZ a bezpečnostné analýzy.
Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti vykonávania bezpečnostných analýz JZ, v rámci ktorých kľúčový expert disponuje praxou v rozsahu minimálne 3 roky s vykonávaním uvedených činností pre JZ typu VVER (vykonávanie bezpečnostných analýz, analýza prevádzkových udalostí na JZ, spracovanie programov pre riadenie režimov JZ, vypracovanie projektov zmien pre riadenie režimov JZ a/alebo vypracovanie postupov pre prevádzku bezpečnostných systémov a zariadení JZ).
Túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom,
— pre 2. časť: Posudzovanie programov FS a ES a monitorovanie priebehu skúšok zariadení a systémov 3. bloku MO34 počas FS a ES.
Kľúčový expert č. 1 Vedúci tímu
Minimálne 10 rokov odborných skúseností v oblasti fyziky jadrového reaktora, v rámci ktorých kľúčový expert disponuje praxou v rozsahu minimálne 5 rokov s vykonávaním uvedených činností pre JZ typu VVER (vykonávanie výpočtov neutrónovo-fyzikálnych vlastností aktívnej zóny reaktora, vykonávanie, resp. posudzovanie programov FS a ES pre iné JZ s reaktormi typu VVER a/alebo účasť na fyzikálnom a energetickom spúšťaní JZ s reaktormi typu VVER (prvom alebo opakovanom) vo funkcii kontrolného fyzika, resp. špecialistu na fyziku reaktora);
— praxou v rozsahu minimálne 5 rokov v riadiacej pozícii (vedúci projektu, vedúci projektového tímu); a
— profesionálnou praktickou skúsenosťou s aktívnou účasťou na uvádzaní JZ do prevádzky, resp. jednotlivých systémov a zariadení JZ do prevádzky po realizácii zmien na JZ alebo účasťou na fyzikálnom a energetickom spúšťaní JZ s reaktormi typu VVER (prvom alebo opakovanom).
Túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom.
Kľúčový expert č. 2 odborník na HW a SW riadiacich systémov JZ.
Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti SW a HW bezpečnostných a riadiacich systémov pre jadrové elektrárne, v rámci ktorých kľúčový expert disponuje praxou v rozsahu minimálne 3 roky s vykonávaním uvedených činností pre JZ typu VVER (spracovanie projektov SW a HW riadiacich systémov pre zariadenia JZ, posudzovanie projektov pre realizáciu SW a HW riadiacich systémov pre zariadenia JZ a/alebo vypracovanie projektov zmien pre SW a HW riadiacich systémov pre zariadenia JZ).
Túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom.
Kľúčový expert č. 3 odborník na strojno-technologické zariadenia JZ.
Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti projektovania, realizácie projektov, uvádzania do prevádzky, odskúšania (vrátane vypracovania programov odskúšania) a/alebo, prevádzky alebo údržby strojno – technologických zariadení JZ, v rámci ktorých kľúčový expert disponuje praxou v rozsahu minimálne 3 roky s vykonávaním vyššie uvedených činností pre JZ typu VVER.
Túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom.
Kľúčový expert č. 4 odborník na systém kontroly a riadenia.
Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti projektovania, realizácie projektov, uvádzania do prevádzky, odskúšania (vrátane vypracovania programov odskúšania) a/alebo, prevádzky alebo údržby zariadení pre kontrolu a riadenie JZ (snímače technologických parametrov, meracie reťazce a/alebo, vyhodnocovacia a testovacia aparatúra), v rámci ktorých kľúčový expert disponuje praxou v rozsahu minimálne 3 roky s vykonávaním vyššie uvedených činností pre JZ typu VVER.
Túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom.
Kľúčový expert č. 5 odborník na elektrickú časť JZ.
Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti projektovania, realizácie projektov, uvádzania do prevádzky, odskúšania (vrátane vypracovania programov odskúšania) a/alebo, prevádzky alebo údržby elektrických zariadení JZ (elektrické rozvodne a/alebo, elektrické pohony pre zariadenia JZ), v rámci ktorých kľúčový expert disponuje praxou v rozsahu minimálne 3 roky s vykonávaním vyššie uvedených činností pre JZ typu VVER.
Túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom.
Kľúčový expert č. 6 odborník na režimy JZ a bezpečnostné analýzy.
Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti vykonávania bezpečnostných analýz JZ, v rámci ktorých kľúčový expert disponuje praxou v rozsahu minimálne 3 roky s vykonávaním uvedených činností pre JZ typu VVER (vykonávanie bezpečnostných analýz, analýza prevádzkových udalostí na JZ, spracovanie programov pre riadenie režimov JZ, vypracovanie projektov zmien pre riadenie režimov JZ a/alebo vypracovanie postupov pre prevádzku bezpečnostných systémov a zariadení JZ).
Túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom.
Kľúčový expert č. 7 odborník na fyziku jadrového reaktora min. 3 osoby.
Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti fyziky jadrového reaktora, v rámci ktorých kľúčový expert disponuje praxou v rozsahu minimálne 3 roky s vykonávaním uvedených činností pre JZ typu VVER (vykonávanie výpočtov neutrónovo-fyzikálnych vlastností aktívnej zóny reaktora, vykonávanie, resp. posudzovanie programov FS a ES pre iné JZ s reaktormi typu VVER a/alebo účasť na fyzikálnom a energetickom spúšťaní JZ s reaktormi typu VVER (prvom alebo opakovanom) vo funkcii kontrolného fyzika, resp. špecialistu na fyziku reaktora).
Túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta (teda pri všetkých 3 fyzických osobách spĺňajúcich určené podmienky účasti na tohto kľúčového experta) preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom,
— pre 3. časť: Posudzovanie programov neaktívnych skúšok a monitorovanie priebehu skúšok zariadení počas NaS 4. bloku MO34.
Kľúčový expert č. 1 Vedúci tímu.
Minimálne 10 rokov odborných skúseností v oblasti režimov (riadenia režimov) JZ v rámci ktorých kľúčový expert disponuje:
— praxou v rozsahu minimálne 5 rokov s vykonávaním uvedených činností pre JZ typu VVER (spracovanie projektov pre riadenie režimov JZ, vypracovanie projektov zmien pre riadenie režimov JZ, vypracovanie postupov pre prevádzku bezpečnostných systémov a zariadení JZ, a/alebo priame riadenie režimu prevádzky JZ), a
— praxou v rozsahu minimálne 5 rokov v riadiacej pozícii (vedúci projektu, vedúci projektového tímu), a
— profesionálnou praktickou skúsenosťou s aktívnou účasťou na uvádzaní JZ do prevádzky, resp. jednotlivých systémov a zariadení JZ do prevádzky po realizácii zmien na JZ;
Túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom.
Kľúčový expert č. 2 odborník na HW a SW riadiacich systémov JZ.
Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti SW a HW bezpečnostných a riadiacich systémov pre jadrové elektrárne, v rámci ktorých kľúčový expert disponuje praxou v rozsahu minimálne 3 roky s vykonávaním uvedených činností pre JZ typu VVER (spracovanie projektov SW a HW riadiacich systémov pre zariadenia JZ, posudzovanie projektov pre realizáciu SW a HW riadiacich systémov pre zariadenia JZ a/alebo vypracovanie projektov zmien pre SW a HW riadiacich systémov pre zariadenia JZ).
Túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom.
Kľúčový expert č. 3 odborník na strojno-technologické zariadenia JZ.
Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti projektovania, realizácie projektov, uvádzania do prevádzky, odskúšania (vrátane vypracovania programov odskúšania) a/alebo, prevádzky alebo údržby strojno-technologických zariadení JZ, v rámci ktorých kľúčový expert disponuje praxou v rozsahu minimálne 3 roky s vykonávaním vyššie uvedených činností pre JZ typu VVER.
Túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom.
Kľúčový expert č. 4 odborník na systém kontroly a riadenia.
Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti projektovania, realizácie projektov, uvádzania do prevádzky, odskúšania (vrátane vypracovania programov odskúšania) a/alebo, prevádzky alebo údržby zariadení pre kontrolu a riadenie JZ (snímače technologických parametrov, meracie reťazce a/alebo, vyhodnocovacia a testovacia aparatúra), v rámci ktorých kľúčový expert disponuje praxou v rozsahu minimálne 3 roky s vykonávaním vyššie uvedených činností pre JZ typu VVER.
Túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom.
Kľúčový expert č. 5 odborník na elektrickú časť JZ.
Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti projektovania, realizácie projektov, uvádzania do prevádzky, odskúšania (vrátane vypracovania programov odskúšania) a/alebo, prevádzky alebo údržby elektrických zariadení JZ (elektrické rozvodne a/alebo, elektrické pohony pre zariadenia JZ), v rámci ktorých kľúčový expert disponuje praxou v rozsahu minimálne 3 roky s vykonávaním vyššie uvedených činností pre JZ typu VVER.
Túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom.
Kľúčový expert č. 6 odborník na režimy JZ a bezpečnostné analýzy.
Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti vykonávania bezpečnostných analýz JZ, v rámci ktorých kľúčový expert disponuje praxou v rozsahu minimálne 3 roky s vykonávaním uvedených činností pre JZ typu VVER (vykonávanie bezpečnostných analýz, analýza prevádzkových udalostí na JZ, spracovanie programov pre riadenie režimov JZ, vypracovanie projektov zmien pre riadenie režimov JZ a/alebo vypracovanie postupov pre prevádzku bezpečnostných systémov a zariadení JZ);
Túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom,
— pre 4. časť: Posudzovanie programov FS a ES a monitorovanie priebehu skúšok zariadení a systémov 4. bloku MO34 počas FS a ES.
Kľúčový expert č. 1 Vedúci tímu.
Minimálne 10 rokov odborných skúseností v oblasti fyziky jadrového reaktora, v rámci ktorých kľúčový expert disponuje praxou v rozsahu minimálne 5 rokov s vykonávaním uvedených činností pre JZ typu VVER (vykonávanie výpočtov neutrónovo-fyzikálnych vlastností aktívnej zóny reaktora, vykonávanie, resp. posudzovanie programov FS a ES pre iné JZ s reaktormi typu VVER a/alebo účasť na fyzikálnom a energetickom spúšťaní JZ s reaktormi typu VVER (prvom alebo opakovanom) vo funkcii kontrolného fyzika, resp. špecialistu na fyziku reaktora);
— praxou v rozsahu minimálne 5 rokov v riadiacej pozícii (vedúci projektu, vedúci projektového tímu), a
— profesionálnou praktickou skúsenosťou s aktívnou účasťou na uvádzaní JZ do prevádzky, resp. jednotlivých systémov a zariadení JZ do prevádzky po realizácii zmien na JZ alebo účasťou na fyzikálnom a energetickom spúšťaní JZ s reaktormi typu VVER (prvom alebo opakovanom).
Túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom.
Kľúčový expert č. 2 odborník na HW a SW riadiacich systémov JZ.
Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti SW a HW bezpečnostných a riadiacich systémov pre jadrové elektrárne, v rámci ktorých kľúčový expert disponuje praxou v rozsahu minimálne 3 roky s vykonávaním uvedených činností pre JZ typu VVER (spracovanie projektov SW a HW riadiacich systémov pre zariadenia JZ, posudzovanie projektov pre realizáciu SW a HW riadiacich systémov pre zariadenia JZ a/alebo vypracovanie projektov zmien pre SW a HW riadiacich systémov pre zariadenia JZ).
Túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom.
Kľúčový expert č. 3 odborník na strojno-technologické zariadenia JZ.
Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti projektovania, realizácie projektov, uvádzania do prevádzky, odskúšania (vrátane vypracovania programov odskúšania) a/alebo, prevádzky alebo údržby strojno-technologických zariadení JZ, v rámci ktorých kľúčový expert disponuje praxou v rozsahu minimálne 3 roky s vykonávaním vyššie uvedených činností pre JZ typu VVER.
Túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom.
Kľúčový expert č. 4 odborník na systém kontroly a riadenia.
Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti projektovania, realizácie projektov, uvádzania do prevádzky, odskúšania (vrátane vypracovania programov odskúšania) a/alebo, prevádzky alebo údržby zariadení pre kontrolu a riadenie JZ (snímače technologických parametrov, meracie reťazce a/alebo, vyhodnocovacia a testovacia aparatúra), v rámci ktorých kľúčový expert disponuje praxou v rozsahu minimálne 3 roky s vykonávaním vyššie uvedených činností pre JZ typu VVER.
Túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom.
Kľúčový expert č. 5 odborník na elektrickú časť JZ.
Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti projektovania, realizácie projektov, uvádzania do prevádzky, odskúšania (vrátane vypracovania programov odskúšania) a/alebo, prevádzky alebo údržby elektrických zariadení JZ (elektrické rozvodne a/alebo, elektrické pohony pre zariadenia JZ), v rámci ktorých kľúčový expert disponuje praxou v rozsahu minimálne 3 roky s vykonávaním vyššie uvedených činností pre JZ typu VVER.
Túto podmienku účasti uchádzač u kľúčového experta preukáže vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom.
Kľúčový expert č. 6 odborník na režimy JZ a bezpečnostné analýzy.
Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti vykonávania bezpečnostných analýz JZ, v rámci ktorých kľúčový expert disponuje praxou v rozsahu minimálne 3 roky s vykonávaním uvedených činností pre JZ typu VVER (vykonávanie bezpečnostných analýz, analýza prevádzkových udalostí na JZ, spracovanie programov pre riadenie režimov JZ, vypracovanie projektov