Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Linear accelerators [medical]
Ostrava, Czech Republic

Purchaser: Fakultní nemocnice Ostrava

08/08/2015 S152 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Czech Republic-Ostrava: Linear accelerators

2015/S 152-279954

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Fakultní nemocnice Ostrava
00843989
17. listopadu 1790
Contact point(s): oddělení obchodně-právní
For the attention of: Bc. Jana Senftová
708 52 Ostrava-Poruba
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 597373118
E-mail: jana.senftova@fno.cz
Fax: +420 596916056
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.fno.cz/
Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava
Electronic access to information: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
31643100
Description
Linear accelerators.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 21.9.2015 - 09:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
21.9.2015 - 09:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Slovak. Czech.


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Česká republika-Ostrava: Lineární urychlovače

2015/S 152-279954

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Fakultní nemocnice Ostrava
00843989
17. listopadu 1790
Kontaktní místo: oddělení obchodně-právní
K rukám: Bc. Jana Senftová
708 52 Ostrava-Poruba
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 597373118
E-mail: jana.senftova@fno.cz
Fax: +420 596916056
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.fno.cz/
Adresa profilu kupujícího: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava
Elektronický přístup k informacím: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Celostátní či federální úřad/agentura
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis
II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC FN Ostrava 2 – Radioterapeutický ozařovací přístroj s příslušenstvím II.
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: FN Ostrava.
Kód NUTS CZ080
II.1.3)
Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem plnění je dodávka nového 1 ks radioterapeutického ozařovacího přístroje s příslušenstvím II. se zárukou min. 24 měsíců včetně montáže, uvedení dodaného zařízení do provozu, instalace a bezplatného zaškolení personálu, poskytování pozáručních servisních služeb po dobu minimálně 5-ti let.
II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
31643100
II.1.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)
Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)
Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:
1 ks.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 107 438 016,53 CZK
II.2.2)
Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)
Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Splatnost faktury je do 30 dnů od doručení faktury kupujícímu.
III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)
Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): viz zadávací dokumentace. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a), b) zákona – viz zadávací dokumentace.
III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Předložení čestného prohlášení.
III.2.3)
Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 1 písm. a), e) zákona – viz zadávací dokumentace.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Způsob prokázání: Seznam významných dodávek v posledních 3 letech + osvědčení (příp. smlouva a doklad) – viz ZD. Minimální úroveň je stanovena následovně: Za významnou Dodávku se považuje dodávka terapeutického ozařovacího přístroje. Za odběratele je v tomto případě považováno zdravotnické zařízení, které v rámci své činnosti používá předmětné vybavení. Uchazeč musí doložit osvědčení o realizaci min. 1 významné dodávky, zadavatel nestanovuje finanční objem. Minimální úroveň = min. 1 fofografie libovolného formátu a min. 1 započatá strana libovolného formátu prospektového materiálu.
III.2.4)
Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)
Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)
Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)
Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Oddíl IV: Řízení

IV.1)
Druh řízení
IV.1.1)
Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)
Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)
Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)
Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)
Administrativní informace
IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
OŘN-21/15
IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 21.9.2015 - 09:00
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
21.9.2015 - 09:00
IV.3.5)
Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
slovenština. čeština.
IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 180 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 21.9.2015 - 9:15
Místo:
FN Ostrava, Domov sester, 7. poschodí, oddělení obchodně-právní, zasedací místnost.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Za každého uchazeče, který podal nabídku, je oprávněn být přítomen otevírání obálek jeden zástupce, který se prokáže plnou mocí účastnit se jednání. Za zadavatele – členové komise pro otevírání obálek s nabídkami.
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Program č.: CZ.1.06 Integrovaný operační program, oblast intervence 6.3.2. Služby v oblasti veřejného zdraví, podporovaná aktivita 3.2a – řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení, 19. výzva, název projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC FN Ostrava 2“ (reg. č.: CZ.1.06/3.2.01/19.09746).
VI.3)
Další informace
Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci prostřednictvím profilu zadavatele. Na profilu zadavatele jsou uveřejněny rovněž přílohy k zadávací dokumentaci, které zadavatel poskytuje v elektronické podobě a budou zde zveřejněny případné dodatečné informace k ZD.
VI.4)
Odvolací řízení
VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115
VI.4.2)
Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
4.8.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.