Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Endoscopy, endosurgery devices [gamma probe for sentinel lymph node mapping - medical]
Romania

Purchaser: Spitalul Clinic Filantropia

15/08/2015 S157 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Romania-Bucuresti: Endoscopy, endosurgery devices

2015/S 157-288435

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Spitalul Clinic Filantropia
B-dul Ion Mihalache nr. 11-13, sector 1
For the attention of: Florica Vasile
01171 Bucuresti
ROMANIA
Telephone: +40 213188949
E-mail: filantropia_2013@yahoo.com, achizitiifilantropia@yahoo.com
Fax: +40 213188937
Internet address(es):
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
33168000, 33141641, 33167000
Description
Endoscopy, endosurgery devices.
Probes.
Surgical lights.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 25.9.2015 - 15:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
5.10.2015 - 15:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Romanian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
România-Bucuresti: Aparate de endoscopie şi de endochirurgie

2015/S 157-288435

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Spitalul Clinic Filantropia
B-dul Ion Mihalache nr. 11-13, sector 1
În atenția: Florica Vasile
01171 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 213188949
E-mail: filantropia_2013@yahoo.com, achizitiifilantropia@yahoo.com
Fax: +40 213188937
Adresă (adrese) Internet:
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
I.2)
Tipul autorității contractante
Altele: spital
I.3)
Activitate principală
Sănătate
I.4)
Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu
Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Echipamente de endoscopie/endochirurgie/lampi chirurgicale.
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Magazia Spitalului Clinic Filantropia – B-dul. Ion Mihalache nr.11-13
Cod NUTS RO321 – Bucuresti.
Cod NUTS RO321
II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Echipamente de endoscopie/endochirurgie/lampi chirurgicale
Lotul 1. – Linie laparoscopie cu instrumentar pt. operatii ginecologice si infertilitate – 1 buc.
Lotul 2. – Fetoscop si aparatura complementara pentru chirurgie intrauterina fetala si placentara – 1 buc.
Lotul 3. – Lampa scialitica cu leduri sala cezariene – 1 buc.
Lotul 4. – Sonda cu statie gama detectie ganglioni sentinali in chirurgie oncologica – 1 buc.
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33168000, 33141641, 33167000
II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)
Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
Cantitatile de produse pe care le va achizitiona Spitalul Clinic Filantropia sunt cele cuprinse in Caietul de sarcini care face parte din documentatia de atribuire si in Informatii privind loturile.
Valoarea estimată fără TVA: 764 030 RON
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 4 (de la data atribuirii contractului)
Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Linie laparoscopie cu instrumentar pt. operatii ginecologice si infertilitate
1)
Descriere succintă
Linie laparoscopie cu instrumentar pt. operatii ginecologice si infertilitate.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33168000
3)
Cantitate sau domeniu
1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 450 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 4 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Linie laparoscopie cu instrumentar pt. operatii ginecologice si infertilitate Valoarea garantiei de participare este: 9 000 RON.
Lot nr: 2 Denumire: Fetoscop si aparatura complementara pentru chirurgie intrauterina fetala si placentara
1)
Descriere succintă
Fetoscop si aparatura complementara pentru chirurgie intrauterina fetala si placentara.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33168000
3)
Cantitate sau domeniu
1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 135 000 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 4 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Fetoscop si aparatura complementara pentru chirurgie intrauterina fetala si placentara Valoarea garantiei de participare este: 2 700 RON.
Lot nr: 3 Denumire: Lampa scialitica cu leduri sala cezariene
1)
Descriere succintă
Lampa scialitica cu leduri sala cezariene.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33167000
3)
Cantitate sau domeniu
1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 111 290 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 4 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Lampa scialitica cu leduri sala cezariene Valoarea garantiei de participare este: 2 225,80 RON.
Lot nr: 4 Denumire: Sonda cu statie gama detectie ganglioni sentinali in chirurgie oncologica
1)
Descriere succintă
Sonda cu statie gama detectie ganglioni sentinali in chirurgie oncologica.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
33141641
3)
Cantitate sau domeniu
1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 67 740 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 4 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Sonda cu statie gama detectie ganglioni sentinali in chirurgie oncologica Valoarea garantiei de participare este: 1 354,80 RON.
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
LOT 1= 9 000 RON; LOT 2= 2 700 RON; LOT 3 = 2 225,80 RON; LOT 4= 1 354,80 RON
Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.
Garantia de participare se va constitui prin toate modalitatile prevazute la art.86 din H.G. nr.925/2006.
Contul IBAN de garantii al autoritatii contractante in care se poate face viramentul este: RO45TREZ7015006XXX012143 deschis la Trezorerie sect 1.
IMM-urile beneficiaza de reducerea de 50 % din cuantumul garantiei de participare cu conditia demostrarii ca se incadreaza in categoria intrep.mici si mijlocii.
Pentru garantia de participare constituita in alta moneda se va avea in vedere cursul leu/alta valuta, comunicat de BNR din data publicarii invitatiei de participare in SEAP.
Ofertele pentru care nu s-a constituit garantia pentru participare, in cuantumul si pentru perioada prevazuta vor fi respinse ca inacceptabile. Garantia de buna executie se va constitui in cuantum de 5 % din valoarea contractului fara TVA si se constituie in conformitate cu prevederile art. 89 alin(2) si art. 90 alin (1)din HG nr. 925/2006, iar contul IBAN de garantii al autoritatii contractante in care se poate face viramentul este RO45TREZ7015006XXX012143 deschis la Trezorerie sect 1.
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Venituri proprii; Buget de stat.
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)
Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Declaratie privind eligibilitatea – conform Formularului 1
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare – conform Formularului 2
Declaratie „Certificat de participare cu oferta independenta”, – conform Formularului 3
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare – conform Formularului 5
Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Prof. Dr. Gheorghe Peltecu -Manager; Ec. Mioara Burcea-Director Financiar Contabil; Dr. Iancu George – Medic primar obstetrica ginecologie.
Certificat de atestare fiscala – eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii adm-teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor – in original, copie legalizata sau copie „conform cu originalul”;
In cazul unei asocieri, acesta declaratie trebuie sa fie prezentata de fiecare asociat.
Certificatul fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza caruia societatea are sediul social – din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor – in original, copie legalizata sau
copie„conform cu originalul”;
.In cazul unei asocieri, acesta declaratie trebuie sa fie prezentata de fiecare asociat.
In cazul in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data
solicitata operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art 11 din HG925/2006 Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe linga instanta competenta, sa contina date reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor din care sa rezulte – coduri CAEN, adresa actuala, obiectul de activitate al societatii, numele asociatilor-copie semnata si stampilata conform cu originalul. Autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii prezentarea pentru conformitate, documentul (certificatul Oficiul Registrului Comertului ) in original/ copie legalizata.
Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru activitatea de comercializare, distributie dispozitive medicale cu Anexe –valabil la data limita de depunere a ofertelor
Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru activitatea de comercializare, distributie dispozitive medicale cu Anexe din care sa rezulte producatorul (pentru produsul oferit) pentru care unitatea avizata (operatorul economic participant la procedura de achizitie publica) este distribuitor, solicitat in conformitate cu prevederile H.G. nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Legii nr. 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, copie lizibila cu mentiunea „Conform cu originalul”.
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Informatii privind cifra de afaceri globala ce vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Conform Formularului 4 (Fisa de informatii generale).
III.2.3)
Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare celor solicitate in caietul de sarcini, efectuate in ultimii 3 ani, continad valori, termene de furnizare, beneficiari
Se solicita documente de confirmare a listei de produse similare privind livrarile din ultimii 3 ani conf. art.188 alin.(1) lit.a0 din O.U.G. 34/2006
Informatii privind asocierea – In caz de asociere, se va prezenta Acord de asociere.
Documente care sa fara dovada implementarii si mentinerii unui sistem al calitatii in conformitate cu cerintele certificatului ISO 9001:2008 sau echivalent pt. activitatile ce alcatuiesc obiectul contractului.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Conform Formularului 7 din Sectiunea Formulare
Minim un document – copie certificata „conform cu originalul” cu semnatura si stampila.
Informatii privind asocierea – In caz de asociere, se va prezenta Acord de asociere.
Copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea „conform cu originalul”.
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu
Secțiunea IV: Procedură

IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)
Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)
Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 25.9.2015 - 15:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
5.10.2015 - 15:00
IV.3.5)
Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 6.10.2015 - 10:00
Locul:
Spitalul Clinic Filantropia – Biblioteca
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: O persoana autorizata din partea fiecarui ofertant.
Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)
Informații suplimentare
Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au
preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajarii ofertelor.
Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului de atribuire pretul cel mai scazut.
Pt. ofertantii din categoria IMM–urilor: pot participa ofertanti cuprinsi în categoria IMM-urilor conf. legislatiei în vigoare.
Pt. a demonstra încadrarea în categoria IMM-urilor ofertantii sunt obligati sa prezinte o declaratie pe propria rasundere conf. legislatiei în vigoare.
Ofertantul are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/si documentele care însotesc oferta, pana la data limita pentru depunerea ofertelor.
AC nu isi asuma raspunderea pentru ofertele depuse/transmise la o alta adresa decat cea stabilita în anuntul sau invitatia de participare.
Evaluarea ofertelor se va face incepand cu urmatoarea zi lucratoare dupa data limita de depunere a ofertei.
Declaratie privind calitatea de participant la procedura – conform Formularului 6.
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745
VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Conform art.256 indice 2,din OUG 34/2006-cu completarile si modificarile ulterioare.
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Spitalul Cl. Filantropia – Of juridic – Av. Dorel Onofriciuc
B-dul Ion Mihalache nr. 11-13, sector 1
11171 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: filantropía_2013@yahoo.com
Telefon: +40 213188949
Fax: +40 213188949
VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
12.8.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.