Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Closed-circuit surveillance system [upgrading of steam generator eddy current inspection systems][repost]
Kozloduy, Bulgaria

Purchaser: „AETs Kozloduy“ EAD
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=61189

18/08/2015 S158 Member states - Supply contract - Prior Information Notice - Not specified
I.II.IV.
Bulgaria-Kozloduy: Closed-circuit surveillance system

2015/S 158-291407

Periodic indicative notice – utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
„AETs Kozloduy“ EAD
Contact point(s): Otdel „Obshtestveni porachki“, U-nie Targovsko
For the attention of: Mariela Stefanova
3321 Kozloduy
BULGARIA
Telephone: +359 97376590
Fax: +359 97376007
Internet address(es):
General address of the contracting entity: www.kznpp.org
Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&p2=com_archiv&id=2472
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.4)
Common procurement vocabulary (CPV)
32235000
Description
Closed-circuit surveillance system.
II.5)
Scheduled date for start of award procedures and duration of the contract
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
Section IV: Procedure


----------------------------------------------------
Original Text (in Bulgarian)
----------------------------------------------------

I.II.IV.VI.II.III.IV.VI.
България-Козлодуй: Система за наблюдение, свързана в затворена мрежа

2015/S 158-291407

Периодично индикативно обявление – специални сектори

Доставки

Директива 2004/17/ЕО
Настоящото обявление представлява обявяване на конкурентно възлагане на поръчка: не
Настоящото обявление цели съкращаване на сроковете за получаване на оферти: да
Раздел І: Възложител

I.1)
Наименование, адреси и място/места за контакт
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
106513772
Място/места за контакт: Отдел „Обществени поръчки“, У-ние Търговско
На вниманието на: Мариела Стефанова
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 97376590
Адрес за електронна поща: mistefanova@npp.bg
Факс: +359 97376007
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възложителя: www.kznpp.org
Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&p2=com_archiv&id=2472
Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт
Спецификации и допълнителни документи (включително документи за динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт
I.2)
Основна дейност
Електрическа енергия
I.3)
Възлагане на поръчка от името на други възложители
Възложителят извършва покупка от името на други възложители: не
Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя:
Модернизация на 2 системи за вихровотоков контрол на парогенератори ПГВ — 1 000 М.
II.2)
Вид на поръчката
Доставки
II.3)
Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Модернизация на 2 системи за вихровотоков контрол на парогенератори ПГВ — 1 000 М.
II.4)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
32235000
II.5)
Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане и продължителност на поръчката
Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)
II.6)
Прогнозна стойност и основни условия на финансиране
II.6.1)
Първоначална прогнозна стойност
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 800 000 BGN
II.6.2)
Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
II.7)
Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.8)
Допълнителна информация:
Раздел ІV: Процедура и административна информация

IV.1)
Референтен номер на досието, определен от възложителя:
БД АЕЦ Търговия 30787
Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)
Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)
Допълнителна информация:
VI.3)
Обща прогнозна стойност на поръчката/ите за доставки или услуги
VI.4)
Дата на изпращане на настоящото обявление:
13.8.2015
Допълнение

Периодично индикативно обявление, което представлява обявяване на конкурентно възлагане на поръчка или цели съкращаване на сроковете за получаване на оферти

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)
Описание
II.1.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя:
Модернизация на 2 системи за вихровотоков контрол на парогенератори ПГВ — 1 000 М.
II.1.2)
Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основно място на изпълнение: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй.
код NUTS BG313
II.1.3)
Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)
Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)
Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)
Количество или обем на поръчката
II.2.1)
Общо количество или обем :
Съгласно Техническо задание, неразделна част от документацията за участие.
II.2.2)
Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)
Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)
Условия във връзка с поръчката
III.1.1)
Изискуеми депозити и гаранции:
III.1.2)
Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.3)
Други особени условия:
III.2)
Условия за участие
III.2.1)
Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.2.2)
Икономически и финансови възможности
III.2.3)
Технически възможности
III.2.4)
Информация относно запазени поръчки
III.3)
Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)
Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)
Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: не
Раздел ІV: Процедура

IV.1)
Вид процедура
IV.1.1)
Вид процедура
IV.2)
Критерии за възлагане
IV.2.1)
Критерии за възлагане
IV.2.2)
Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)
Административна информация
IV.3.1)
Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи
IV.3.2)
Срок за получаване на заявления за интерес:
IV.3.3)
Срок за получаване на искания за получаване на покана за представяне на оферта или за договаряне:
IV.3.4)
Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.
Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)
Информация относно периодичното възлагане
VI.2)
Допълнителна информация:
VI.3)
Процедури по обжалване
VI.3.1)
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315
VI.3.2)
Подаване на жалби
VI.3.3)
Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, Управление Търговско, отдел „Обществени поръчки“
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: sbreshkova@npp.bg
Телефон: +359 97373230
Интернет адрес: www.kznpp.org
Факс: +359 97376007


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.