Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Optical instruments [optical tables - eli: extreme light infrastructure project]
Czech Republic

Purchaser: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

19/08/2015 S159 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Czech Republic-Prague: Optical instruments

2015/S 159-291971

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
68378271
Na Slovance 1999/2
Contact point(s): Otidea a.s., Thámova 681/32, 186 00 Praha 8
For the attention of: Mgr. Zuzana Šenoldová
182 00 Praha
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 602679551
E-mail: zuzana.senoldova@otidea.cz
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.fzu.cz
Address of the buyer profile: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932
Electronic access to information: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
38600000
Description
Optical instruments.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 12.10.2015 - 14:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
12.10.2015 - 14:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Czech.


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Česká republika-Praha: Optické přístroje

2015/S 159-291971

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
68378271
Na Slovance 1999/2
Kontaktní místo: Otidea a.s., Thámova 681/32, 186 00 Praha 8
K rukám: Mgr. Zuzana Šenoldová
182 00 Praha
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 602679551
E-mail: zuzana.senoldova@otidea.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.fzu.cz
Adresa profilu kupujícího: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932
Elektronický přístup k informacím: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Jiný: věda a výzkum
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis
II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Dodávka optických stolů.
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Jednotlivá pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze a Středních Čechách.
Kód NUTS CZ010,CZ020
II.1.3)
Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Zadavatel, jehož hlavním předmětem činnosti je provádění výzkumu a vývoje v oblasti fyzikálních věd, je příjemcem dotace pro projekty „ELI: Extreme Light Infrastructure“ v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „Projekt“). Cílovou oblastí pro provádění experimentů fyziky na ELI je střetávání a kombinace laserových svazků, včetně 10 PW paprsku, nejintenzivnějšího laseru na světě. Předmětem plnění je dodávka 6 setů optických stolů včetně dodání a instalace na místo plnění.
II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38600000
II.1.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)
Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)
Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 3 960 000 CZK
II.2.2)
Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)
Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 4 (ode dne zadání zakázky)
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem uhrazena v české měně na základě daňových dokladů. Fakturace za plnění veřejné zakázky včetně platebních podmínek je upravena v závazném znění smlouvy, která je jako Příloha č. 3 nedílnou součástí této zadávací dokumentace a zhotovitel není oprávněn se od takto uvedené fakturace odchýlit. Fakturační adresa je adresa zadavatele – Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Na Slovance 2, 182 21 Praha 8.
III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)
Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů ke dni prokázání kvalifikace, tedy ke dni podání nabídky;
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či výpis z živnostenského rejstříku.
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů pro body 3.3.1 písm. a), b) zadávací dokumentace. Výpis z evidence Rejstříků trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, jak za tuto právnickou osobu, tak za její statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů za vedoucího organizační složky, jakož i za tuto právnickou osobu a za její statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu zahraniční osoby. Výpis z Rejstříku trestů nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky;
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení pro bod 3.3.1 písm. f) zadávací dokumentace, které nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky;
c) potvrzení příslušného orgánu České správy sociálního zabezpečení pro bod 3.3.1 písm. h) zadávací dokumentace, které nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky;
d) čestného prohlášení pro body 3.3.1 písm. c), d), e), f) (ve vztahu ke spotřební dani), g), j), k) zadávací dokumentace, uchazeč může použít vzor čestného prohlášení uvedený v Příloze č. 2a této zadávací dokumentace.
III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona. Uchazeč může vyjít ze vzorového čestného prohlášení uvedeného v Příloze č. 2 b) zadávací dokumentace.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona. Uchazeč může vyjít ze vzorového čestného prohlášení uvedeného v Příloze č. 2 b) zadávací dokumentace.
III.2.3)
Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží:
a) dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona seznam 1 významné dodávky realizované dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být:
— osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo
— osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
— smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Minimální úroveň: Za významnou dodávku se pokládá dodání stejného nebo obdobného předmětu plnění této veřejné zakázky, tj. optických stolů, v minimální hodnotě 200 000 CZK bez DPH pro jednoho objednatele.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží:
a) dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona seznam 1 významné dodávky realizované dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být:
— osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo
— osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
— smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Minimální úroveň: Za významnou dodávku se pokládá dodání stejného nebo obdobného předmětu plnění této veřejné zakázky, tj. optických stolů, v minimální hodnotě 200 000 CZK bez DPH pro jednoho objednatele.
III.2.4)
Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)
Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)
Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)
Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Oddíl IV: Řízení

IV.1)
Druh řízení
IV.1.1)
Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)
Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)
Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)
Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)
Administrativní informace
IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
9025optstoly
IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
Oznámení předběžných informací
Číslo oznámení v Úř. věst: 2015/S 132-242271 ze dne 11.7.2015
IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 12.10.2015 - 14:00
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
12.10.2015 - 14:00
IV.3.5)
Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 120 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 12.10.2015 - 14:00
Místo:
Budova Meteor C, Thámova 681/32, 180 00 Praha 8-Karlín (3. patro).
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Blíže v bodě 10.2 ZD.
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: OP VaVpI.
VI.3)
Další informace
VI.4)
Odvolací řízení
VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
601 56 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542161233
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115
VI.4.2)
Podání odvolání
VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
601 56 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542161233
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
13.8.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.