Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

X-ray devices [mobile x-ray machine for scanning vehicles and containers]
Warsaw, Poland

Purchaser: Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne

20/08/2015 S160 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Poland-Warsaw: X-ray devices

2015/S 160-293485

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
ul. Świętokrzyska 12
Contact point(s): Ministerstwo Finansów
For the attention of: Ewa Orłowska, Jolanta Iwanowska
00-916 Warszawa
POLAND
Telephone: +48 226945899 / 226945915
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Fax: +48 226945268
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.mf.gov.pl
Address of the buyer profile: http://www.mf.gov.pl
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
33111000
Description
X-ray devices.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
14.9.2015 - 12:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.


----------------------------------------------------
Original Text (in Polish)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
Polska-Warszawa: Aparatura rentgenowska

2015/S 160-293485

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
ul. Świętokrzyska 12
Punkt kontaktowy: Ministerstwo Finansów
Osoba do kontaktów: Ewa Orłowska, Jolanta Iwanowska
00-916 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 226945899 / 226945915
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Faks: +48 226945268
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mf.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.mf.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup systemu skanującego dla Izby Celnej w Gdyni.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Izba Celna w Gdyni.
Kod NUTS PL
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego urządzenia rentgenowskiego zainstalowanego na pojeździe samochodowym do prześwietlania pojazdów i kontenerów, zwanego dalej „Skanerem” – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Wzoru Umowy (Specyfikacja funkcjonalno-techniczna) do Izby Celnej w Gdyni, ul. Północna 9A, 81 -029 Gdynia, zwanej dalej „Użytkownikiem”.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1) dostarczenie Skanera do miejsca dostawy wskazanego w ust. 1;
2) dostarczenie wraz ze Skanerem licencji na zainstalowane w nim programy komputerowe, scenariusze testów i ich harmonogram, a także wszystkich materiałów, wzorców i narzędzi/sprzętu niezbędnych do przeprowadzenia testów Skanera;
3) uruchomienie Skanera oraz wykonanie w obecności przedstawicieli Użytkownika wszystkich wymaganych testów oraz pomiarów wraz z udokumentowaniem ich wyników – zgodnie z § 2 ust. 4 i 6–8 Wzoru Umowy;
4) przeprowadzenie w języku polskim przeszkoleń, o których mowa w § 2 ust. 10–12 Wzoru Umowy, zgodnie ze złożoną w tym zakresie ofertą oraz przedstawionym przez Wykonawcę programem przeszkoleń, stanowiącym Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy;
5) dostarczenie wraz ze Skanerem wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji pojazdu oraz polis ubezpieczeniowych, o których mowa w Załączniku nr 1 do Wzoru Umowy – Specyfikacja funkcjonalno-techniczna oferowanego Skanera;
6) świadczenie usług gwarancyjnych na zasadach określonych w § 4 Wzoru Umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że Skaner, o którym mowa w ust. 1, jest urządzeniem całkowicie bezpiecznym dla obsługi oraz otoczenia, spełniającym wszystkie wymagania bezpieczeństwa promieniowania, zawarte w odpowiednich przepisach i normach prawa polskiego (ustawa Prawo atomowe i rozporządzenia wykonawcze) oraz prawa europejskiego i międzynarodowego (w tym: Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej-ICPR60 oraz Światowej Organizacji Zdrowia).
4. Przeniesienie własności Skanera na Zamawiającego nastąpi z chwilą podpisania bez zastrzeżeń Protokołu odbioru końcowego, o których mowa w § 2 ust. 2 Wzoru Umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że programy komputerowe, które zostaną dostarczone w ramach Umowy, są licencjonowane i Wykonawca posiada uprawnienia do odsprzedaży ich Zamawiającemu.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 058 000 EUR
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2014 r. , poz. 1804).
3. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.
4. Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów:
Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy Warszawa
nr rachunku bankowego 29 1010 1010 0038 1213 9120 0000.
5. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wymagane jest doręczenie oryginału dokumentu, a w przypadku wpłaty pieniężnej – kopii dowodu wykonanej operacji.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, opłaty i podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy.
2. Cena, o której mowa w ust. 1 musi być wyrażona w złotych polskich.
3. Zamawiający dopuszcza by cena, o której mowa w ust. 1 i 2 nie zawierała podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku składania oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym towarów. W takiej sytuacji Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
5. Szczegółowy sposób rozliczeń, w tym podstawy dokonywania płatności jest określony we Wzorze Umowy.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. W zakresie dotyczącym sposobu oceny ofert:
1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), i brak podstaw do wykluczenia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą wykazać się:
1) łącznie spełnianiem warunków określonych w art. 22 ust.1 Ustawy;
2) indywidualnie tj. każdy z osobna, brakiem podstaw do wykluczenia.
3. W przypadku, gdy wartości będą wyrażone w innych walutach muszą zostać przeliczone przez Wykonawcę wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 11 Ustawy.
4. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy metodą „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
II. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1. Oświadczenie Wykonawcy:
1) o którym mowa w art. 44 Ustawy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że:
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie pkt 2 stosuje się odpowiednio.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – potwierdzające spełnienie warunku udziału, z tym że:
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie pkt 2 stosuje się odpowiednio.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, z tym że:
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie pkt 2 stosuje się odpowiednio.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – potwierdzająca spełnianie warunku udziału w postępowaniu, z tym że:
1) jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem;
2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy;
3) dokumenty, o których mowa pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie pkt 3 stosuje się odpowiednio.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – potwierdzająca spełnianie warunku udziału w postępowaniu, z tym że:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) dokumenty, o których mowa pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie pkt 2 stosuje się odpowiednio.
7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – potwierdzająca spełnianie warunku udziału w postępowaniu, z tym że: 1) jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariusze.
2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy;
3) dokumenty, o których mowa pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie pkt 3 stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
9. Każdy z wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawców musi złożyć odrębne dokumenty określone w ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ponadto oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) winno być złożone w taki sposób, aby potwierdzało brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia każdego ze wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym wystarczające jest złożenie jednego oświadczenia łącznie dla wszystkich wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o ile zostało podpisane przez odpowiednio umocowane osoby.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
— potwierdzająca spełnianie warunku udziału w postępowaniu w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy.
2. Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 2b Ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy, polega na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust 1 dotyczącej tych podmiotów
4. Dokument zawierający dowód, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, jeżeli
Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o którychmowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy.
5. W przypadku, gdy w dokumentach, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, wartości są wyrażone w innych walutach Wykonawca winien je przeliczyć odpowiednio wg Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 11 Ustawy.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu metodą „spełnia”/ „nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Warunek, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych),
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie — potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu w art. 22 ust. 1 pkt 2) Ustawy, z tym, że w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 2.
2. Dowodami, o których mowa w ust. 1, są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
3. Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 2b Ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstała w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy.
4. Dokument zawierający dowód, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy.
5. W przypadku, gdy w dokumentach, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, wartości są wyrażone w innych walutach Wykonawca winien je przeliczyć odpowiednio wg Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 11 Ustawy.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do
należytego wykonania udzielanego zamówienia Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków metodą „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wskaże w wykazie co najmniej 3 dostawy urządzeń rentgenowskich o łącznej wartości co najmniej 1 500 000 PLN brutto.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 93
2. Gwarancja na skaner. Waga 4
3. Kryterium techniczne. Waga 3
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
R/63/15/SC/B/295
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 75-131445 z dnia 17.4.2015
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.9.2015 - 12:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 14.9.2015 - 12:15
Miejscowość:
Ministerstwo Finansów, Warszawa, ul. Świętokrzyska 12, pok. 1072.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie będzie współfinansowana przez Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych w wysokości 80 % wartości zamówienia.
VI.3)
Informacje dodatkowe
1) w zakresie podwykonawstwa:
a) wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – o ile dotyczy;
b) podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy – o ile dotyczy.
2) w zakresie przynależności do grupy kapitałowej:
a) listę podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo
b) informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia należą do tej samej grupy kapitałowej wystarczy, aby została złożona jedna lista.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a Ustawy w przypadku nie przyznania mu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
VI.4).
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (procedury otwartej), także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.8.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.