Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Radiotherapy devices and supplies [may include a source, dosimetry equipment, etc - medical]
Krakow, Poland

Purchaser: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

21/08/2015 S161 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Poland-Krakow: Radiotherapy devices and supplies

2015/S 161-294697

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Garncarska 11
Contact point(s): Sekcja Zamówień Publicznych
For the attention of: Halina Żak
31-115 Kraków
POLAND
Telephone: +48 124231565
E-mail: z5zampub@cyfronet.pl
Fax: +48 124231565
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.onkologia.krakow.pl
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
33151000
Description
Radiotherapy devices and supplies.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
28.9.2015 - 12:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.

----------------------------------------------------
Original Text (in Polish)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
Polska-Kraków: Urządzenia i wyroby do radioterapii

2015/S 161-294697

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Garncarska 11
Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Halina Żak
31-115 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124231565
E-mail: z5zampub@cyfronet.pl
Faks: +48 124231565
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.onkologia.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem aparatu do brachyterapii HDR.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Centrum Onkologii, Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11.
Kod NUTS PL213
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakup wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem aparatu do brachyterapii HDR z wyposażeniem: jedno źródło Ir-192, zestaw do kontroli źródła, pakiet dozymetryczny, przewody transferowe, zestaw szablonów do brachyterapii piersi do obrazowania CT/MR, zestaw aplikatora dopochwowego do obrazowania CT/MR, zestaw aplikatora płucnego, komplet markerów CT/MR.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33151000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
1 komplet.
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 35 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
12 300 PLN (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych) wniesione zgodnie z opisem w rozdziale 8 SIWZ.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Płatność do 30 dni od daty doręczenia faktury.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą składać oferty wspólnie.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot oferty musi pod rygorem odrzucenia oferty spełniać wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeśli zostaną spełnione przez przedmiot oferty wszystkie wymagania określone w załączniku nr 1a. Sposób spełnienia wymagania musi być opisany przez wykonawcę w kolumnie Potwierdzenie spełnienia warunku/parametru (opis).
2. Wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy o wyrobach medycznych z 20.5.2010 (Dz.U. 107 poz. 679 z 2010 r. ze zm.) lub na podstawie innych odpowiednich przepisów właściwych dla danego wyrobu medycznego.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferowane wyroby medyczne będą dopuszczone do stosowania w Polsce lub na terenie UE, a Wykonawca złoży wraz z z ofertą deklarację zgodności lub certyfikat CE lub inny właściwy dokument.
3. Okres gwarancji i rękojmi na zaoferowany aparat HDR oraz pozostałe wyposażenie zgodny z gwarancją producenta i nie krótszy niż 24 miesiące od daty odbioru końcowego.
Warunek zostanie spełniony jeśli zaoferowany okres gwarancji i rękojmi będzie wynosił 24 lub wiecej miesięcy.
Przedmiot oferty musi spełniać wszystkie w/w wymagania. Niespełnienie choć jednego w powyższych wymagań oznaczać będzie, że przedmiot oferty nie spełnia wymagań stawianych przez Zamawiającego.
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca musi posiadać uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia i wynikające z ustawy z 29.11.2000 Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 264 z późn. zm.) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku składa:
1. Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Warunek: Brak podstaw do wykluczenia z postępowania: Wykonawca spełni warunek wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jeśli z treści złożonych oświadczeń lub oświadczeń i dokumentów nie będą zachodziły przesłanki wykluczenia wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Ocena spełniania warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia. Ocena spełnienia warunku na podstawie dokumentów określonych w pkt 6.2 treści SIWZ.
Na potwierdzenie spełnienia warunku wszyscy wykonawcy składają:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wzór zał. nr 4 do SIWZ;
2. dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej: Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wzór zał. Nr 5 do SIWZ.
Ponadto wykonawcy z siedzibą w RP składają:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawcy, których siedziba znajduje się poza terytorium RP ponadto składają:
1. dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne: jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3. dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie: jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4. zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy: jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5. zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy: jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wszyscy wykonawcy składają: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 44 ustawy Pzp. wzór zał. nr 2 do SIWZ.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 98
2. System Zarządzania Jakością. Waga 2
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP-271-89/15
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.9.2015 - 12:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 28.9.2015 - 12:15
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w formie opisanej w Art. 180 ustawy Pzp oraz w terminach opisanych w Art. 182 ustawy Pzp.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.8.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.