Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Research and experimental development services [development/supply of low-cost passive dosimeters etc]
Czech Republic

Purchaser: Česká republika – Ministerstvo vnitra

21/08/2015 S161 Member states - Service contract - Prior Information Notice - Not applicable
I.II.B.
Czech Republic-Prague: Research and experimental development services

2015/S 161-295012

Prior information notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Česká republika – Ministerstvo vnitra
00007064
Nad Štolou 936/3
Contact point(s): nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
170 34 Praha 7
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 974816722
E-mail: vezak@mvcr.cz
Fax: +420 974816849
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.mvcr.cz
Address of the buyer profile: https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
73100000
Description
Research and experimental development services .
II.6)
Scheduled date for start of award procedures
21.9.2015


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.B.III.VI.
Česká republika-Praha: Výzkum a experimentální vývoj

2015/S 161-295012

Oznámení předběžných informací

Služby

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Česká republika – Ministerstvo vnitra
00007064
Nad Štolou 936/3
Kontaktní místo: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
170 34 Praha 7
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 974816722
E-mail: vezak@mvcr.cz
Fax: +420 974816849
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.mvcr.cz
Adresa profilu kupujícího: https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Veřejný pořádek a bezpečnost
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby)

II.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Nízkonákladový pasivní dozimetr pro hodnocení externího ozáření osob v operačním prostředí.
II.2)
Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění
Kategorie služeb č. 8: Služby ve výzkumu a vývoji
Praha.
Kód NUTS CZ01
II.3)
Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne
II.4)
Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Předmětem veřejné zakázky je vývoj nízkonákladového pasivního dozimetru pro hodnocení externího ozáření při rozsáhlých radiačních nehodách nebo teroristickém zneužití radioaktivních látek, kdy může dojít k závažnému ozáření obyvatel i zasahujících osob.
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 3 100 000 CZK
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
73100000
II.6)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
21.9.2015
II.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.8)
Další informace:
a) Při radiačních nehodách nebo teroristickém zneužití radioaktivních látek může dojít k závažnému ozáření obyvatel i zasahujících osob. Většina z nich není vybavena osobními dozimetry ke kvantifikaci osobní dávky, která je předpokladem pro triáž osob. Plošné vybavení dozimetry a preventivní instalace dozimetrů do veřejných prostor, jsou totiž spojeny s vysokými náklady na pořízení, provoz i údržbu systému (jednotky až desítky tisíc CZK/kus). Současné poznatky vědy a výzkumu ukazují možné řešení – jednoduché a speciálně navržené dozimetry založené na využití radiačně indukované luminiscence některých levných a snadno dostupných materiálů vykazujících příznivé vlastnosti z hlediska stanovení dávky. Parametry nového dozimetru: doba použitelnosti min. 5–10 let, bez nutnosti údržby. Dávkový rozsah 10 mSv-10 Sv. Vyhodnocení dozimetru bude prováděno jen v případě radiologické události nebo podezření na ni. Pořizovací cena jednotlivého dozimetru by měla být 1 % ceny komerčních dozimetrů. Cílem projektu je:
a) na základě existujících výsledků vědy a výzkumu navrhnout jednoduchý nízkonákladový dozimetr pro hodnocení externího ozáření osob;
b) provést experimentální ověření jeho funkčnosti a využitelnosti v operačním prostředí;
c) provést evaluaci získaných dat, výsledků a zkušeností, zjistit reálné možnosti a limity uplatnění této nové technologie v praxi;
d) připravit funkční vzorek dozimetru.
b) Předmětem veřejné zakázky je vývoj nízkonákladového pasivního dozimetru pro hodnocení externího ozáření při rozsáhlých radiačních nehodách nebo teroristickém zneužití radioaktivních látek, kdy může dojít k závažnému ozáření obyvatel i zasahujících osob.
c) Novost: Popisovaný nízkonákladový dozimetr neexistuje ani na trhu, ani není známo, že by byl ve světě pokusně zaveden v testovacím režimu v operačním prostředí. Aktuálnost: Vzrůstající riziko krizových situací spojených se zlovolným zneužitím radioaktivních látek (terorismus). Ekonomické hledisko: Nový dozimetr by měl mít cenu na úrovni cca jednoho procenta stávajících komerčních dozimetrů, to umožní jeho masové nasazení pro zásahové skupiny, prostředí i obyvatele. Reálnost dosažení: Podle posledních výsledků výzkumu a publikací je dosažení vysoce pravděpodobné.
d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je 31.12.2016.
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Informace o vyhrazených zakázkách
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)
Další informace:
VI.3)
Informace o obecném právním rámci
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí http://mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky http://mpsv.cz
VI.4)
Datum odeslání tohoto oznámení:
14.8.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.