Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Baggage-scanning equipment
Bucuresti, Romania

Purchaser: Administratia Prezidentiala

22/08/2015 S162 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Romania-Bucuresti: Baggage-scanning equipment

2015/S 162-296308

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Administratia Prezidentiala
Sos. Cotroceni nr. 1
For the attention of: Cristian Pites
76258 Bucuresti
ROMANIA
Telephone: +40 213121176
E-mail: pites@presidency.ro
Fax: +40 214306193
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.presidency.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
38581000, 35124000
Description
Baggage-scanning equipment.
Metal detectors.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 5.10.2015 - 09:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
5.10.2015 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Romanian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
România-Bucuresti: Echipament de scanare a bagajelor

2015/S 162-296308

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Administratia Prezidentiala
Sos. Cotroceni nr. 1
În atenția: Cristian Pites
76258 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 213121176
E-mail: pites@presidency.ro
Fax: +40 214306193
Adresă (adrese) Internet:
Adresa generală a autorității contractante: www.presidency.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
I.2)
Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)
Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)
Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu
Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Aparate cu raze x pentru controlul bagajelor si porti de detectie metale.
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Sediul Administratiei Prezidentiale.
Cod NUTS RO
II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Aparate cu raze x pentru controlul bagajelor (3 bucati) si porti de detectie metale(3 bucati).
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
38581000, 35124000
II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)
Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
Aparate cu raze x pentru controlul bagajelor (3 bucati) si porti de detectie metale(3 bucati).
Valoarea estimată fără TVA: 806 451,61 RON
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
în zile: 45 (de la data atribuirii contractului)
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
15 000 RON. Durata de valabilitate a garantiei de participare este de minim 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Garantia de participare se constituie prin virament bancar(Contul pentru depunerea garantiei de participare este: RO35TREZ7005005XXX000213 Cod fiscal:4283732 Banca: ATCPMB) cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pâna la data deschiderii ofertelor sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancarã ori de o societate de asigurãri, care se prezintã în original la sediul Administratiei Prezidentiale, în cuantumul si pentru perioada prevãzutã în documentatia de atribuire.În orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor .Pentru situatiile in care garantia de participare se va depune in alta valuta, cursul de referinta RON/alta valuta este cel stabilit de Banca Nationala a Romaniei la data publicarii anuntului de participare in SEAP 10 % din valoare fara TVA a contractului. Garantia de bunã executie se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancarã sau de o societate de asigurãri, care devine anexã la contract.
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Bugetul de stat.
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)
Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Declaratie privind eligibilitatea – formular nr. 3 – incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica
—Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat consolidat, care sa faca dovada platii obligatiilor scadente în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor conform notificarii ANRMAP nr.149/2013, (original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina în parte „conform cu originalul” si este semnat si stampilat)
—Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale, care sa faca dovada platii obligatiilor scadente în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor conform notificarii ANRMAP nr.149/2013, (original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina în parte „conform cu originalul” si este semnat si stampilat).
—Declaratie privind neincadrarea la art. 181 din OUG 34/2006, Formular nr 4, in orignal
—Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform ordinului ANRMAP nr. 314/12 octombrie 2010, Formular nr. 2
—Prezentarea Declaratiei privind neîncadrarea în prevederile art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare – completare Formularul nr.8 din sec?iunea Formulare, în original
Persoane cu functii de decizie in cadrul Administratiei Prezidentiale:
George Vladimir Duhan
Mihailescu Doina
Narcisa Adelina Vilau
Cristian Pites
Liliana Chiru
Marius Balan
Manescu Ioan
Nicu Voicu
Liliac Ramona
Veronica Pirvu
Radoi Iustin
Radu Stoicescu-Ionescu Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, prezentat în original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina „conform cu originalul”, semnata si stampilata, care sa cuprinda:
— date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de înregistrare);
— obiectul de activitate;
— reprezentantii legali;
data valabilitate certificat: informatiile cuprinse in certificat trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor
—Detinerea de catre ofertant in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor a autorizatiei pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear emisa de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare(CNCAN), in conformitate cu Legea nr. 111/1996.
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Informatii privind situatia economica – fisa de informatii generale, formular nr. 5 declaratii privind cifra de afaceri globala care vizeaza activitatea din ultimii trei ani.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Formular nr. 5.
III.2.3)
Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Lista a principalelor livrari similare efectuate in ultimii 3 ani, minim o livrare similara obiectului contractului, formular nr. 6
sistem de management al calitatii certificat conform ISO 9001:2008 sau echivalent. Nu se admit societati în curs de certificare, indiferent de stadiul în care se afla procesul de certificare cu exceptia ofertantilor care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea. Se vor prezenta certificatele in original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat „conform cu originalul” semnata si stampilata se vor prezenta certificatele in original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat „conform cu originalul” semnata si stampilata.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Formular nr.6
se vor prezenta certificatele in original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat „conform cu originalul” semnata si stampilata.
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu
Secțiunea IV: Procedură

IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)
Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)
Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: da
Informații suplimentare despre licitația electronică: Se va desfasura o licitatie electronica care va constitui etapa finala a procedurii de licitatie deschisa. La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici înregistrati în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP) în conformitate cu articolul. 6, alineatul 2 din Hotarârea Guvernului numarul 1660/2006 cu modificarile si completarile ulterioare urmând procedura disponibila pentru înregistrare. Potrivit prevederilor articolului 14 alineatul 2 si articolului 16 din Hotarârea Guvernului numarul 1660/2006 operatorii economici care nu sunt înregistrati în (SEAP) nu au dreptul de a transmite oferte, acestia având accesul restrictionat la fisierul electronic cuprinzând documentatia de atribuire iar oferta astfel depusa nu va putea fi luata în considerare. În conformitate cu prevederile articolului 165, alineatul 2 din Ordonanta de urgenta a guvernului numarul 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatiile de participare la etapa finala de licitatie electronica catre toti ofertantii care au depus oferte declarate admisibile. Alte informatii care se vor introduce in (SEAP), referitoare la licitatia electronica: 1. Numarul de runde: 1 (una); 2. Durata unei runde: 1(una) zi lucratoare; 3. Calendarul de desfasurare: Licitatia electronica va începe la 2 (doua) zile lucratoare dupa data la care au fost transmise invitatiile la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata în (SEAP) ca adresa de contact; 4.Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul total, ofertat în lei fara TVA; 5. Eventuale limite ale valorilor pâna la care pretul total ofertat în lei fara TVA poate fi îmbunatatit: nu exista limite; În cazul în care se constata ca propunerea financiara ofertata de ofertanti prezinta un pret aparent neobisnuit de scazut în raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, in sensul prevederilor articolului 202 si articolului 203 din Ordonanta de urgenta a guvernului numarul 34/2006, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor prezentarea documentelor justificative conform articolului 361*) din Hotarârea Guvernului numarul 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. În cazul în care ofertantii nu prezinta informatiile solicitate, sau aceste informatii nu pot justifica pretul aparent neobisnuit de scazut, oferta va fi declarata inacceptabila în conformitate cu prevederile articolul 36 alineatul (1) litera f) din Hotarârea Guvernului numarul 925/2006. 6. Ofertele depuse în cadrul licitatiei electronice nu pot decât sa îmbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze; 7. În cazul în care un ofertant declarat admis si înregistrat în (SEAP) nu modifica în cadrul rundei de licitatie electronica elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare, la stabilirea clasamentului final este luata în considerare ultima oferta depusa; 8. Pe parcursul licitatiei electronice sistemul informatic nu va dezvalui identitatea ofertantilor participanti; 9. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta – DA 10. Ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie – DA 11. Ofertantii pot vedea in orice moment pozitia pe care o ocupa în clasament – DA. În cazul în care ofertantii declarati admisi si înregistrati în (SEAP) nu modifica pretul total, ofertat în lei fara TVA, la stabilirea clasamentului final sunt luate în considerare ofertele depuse de catre acestia anterior desfasurarii acestei faze, introduse în (SEAP) de catre autoritatea contractanta. Informatii relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modurile concrete de realizare a conectarii se gasesc pe site-ul www.e-licitatie.ro.
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
21P
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 5.10.2015 - 09:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
5.10.2015 - 10:00
IV.3.5)
Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 60 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 5.10.2015 - 14:00
Locul:
sediul Administratiei Prezidentiale
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)
Informații suplimentare
Daca dupa licitatia electronica, 2 sau mai multe oferte contin acelasi pret, fiind clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret in termen maxim de 48 ore, o noua propunere financiara, care se va prezenta în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745
VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat ilegal.
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Departamentul Managementul Resurselor – Biroul Achizitii
Sos. Cotroceni nr. 1, sector 6
060111 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: pites@presidency.ro
Telefon: +40 213120466
Adresă Internet: www.presidency.ro
Fax: +40 214306193
VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
19.8.2015http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.