Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Nuclear evaluation instruments [upgrading/maintenance of radiation monitoring and early detection network]
Czech Republic

Purchaser: ČR – Státní úřad pro jadernou bezpečnost

25/08/2015 S163 Member states - Supply contract - Prior Information Notice - Not applicable
I.II.B.
Czech Republic-Prague: Nuclear evaluation instruments

2015/S 163-298153

Prior information notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
ČR – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
48136069
Senovážné náměstí 1585/9
110 00 Praha
CZECH REPUBLIC
E-mail: rms2015@sujb.cz
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.sujb.cz/
Address of the buyer profile: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/48136069
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
38940000
Description
Nuclear evaluation instruments .
II.6)
Scheduled date for start of award procedures
1.10.2015


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.B.III.VI.
Česká republika-Praha: Přístroje na měření jaderného záření

2015/S 163-298153

Oznámení předběžných informací

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
ČR – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
48136069
Senovážné náměstí 1585/9
110 00 Praha
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: rms2015@sujb.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.sujb.cz/
Adresa profilu kupujícího: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/48136069
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby)

II.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Obnova Sítě včasného zjištění Radiační monitorovací sítě ČR.
II.2)
Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Česká republika.
Kód NUTS CZ
II.3)
Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne
II.4)
Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Úplná obnova vybavení 53 stanic Sítě včasného zjištění a zřízení 2 nových stanic.
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
rozsah: mezi 16 000 000 a 20 000 000 CZK
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38940000
II.6)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
1.10.2015
II.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.8)
Další informace:
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:
1. popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Státní úřad pro jadernou bezpečnost řídí ze zákona radiační monitorovací síť. Síť včasného zjištění je jednou ze složek Radiační monitorovací sítě a slouží k včasnému zjištění odchylek od normální radiační situace, ať již příčina leží na území ČR nebo mimo ně. Stanice Sítě včasného zjištění musí zajistit nepřetržité měření dávkového příkonu v daném měřicím místě a nepřetržitý přenos dat do ústředí;
2. popis předmětu veřejné zakázky: Účelem veřejné zakázky je nahradit vybavení stanic pocházející z devadesátých let moderními prostředky. Ze stávajících 54 stanic bude náhrada provedena v 53 stanicích a dvě stanice budou nově zřízeny. Dále bude současný formát předávání dat ze stanic na ústředí nahrazen formátem IRIXv1;
3. popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Veřejná zakázka sleduje zajištění funkceschopnosti dotčených složek Radiační monitorovací sítě v rámci kompetencí SÚJB dle § 3 odst. 3 písm. l zákona č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 319/2002 Sb. o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě, ve znění vyhlášky č. 27/2006 Sb.;
4. předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: Zadavatel předpokládá obnovu vybavení stávajících 54 stanic a zřízení jedné nové stanice do 31.12.2016. Po skončení záručního servisu bude vítězný dodavatel zajišťovat pozáruční servis na dobu neurčitou.
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Informace o vyhrazených zakázkách
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)
Další informace:
VI.3)
Informace o obecném právním rámci
VI.4)
Datum odeslání tohoto oznámení:
17.8.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.