Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Special-purpose motor vehicles [n1 type vehicle (?)]
Stráž pod Ralskem, Czech Republic

Purchaser: Diamo, státní podnik, o.z. Těžba a úprava uranu
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=59130

28/08/2015 S166 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Czech Republic-Stráž pod Ralskem: Special-purpose motor vehicles

2015/S 166-302760

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Diamo, státní podnik, o.z. Těžba a úprava uranu
00002739
Pod Vinicí 84
Contact point(s): o.z. Těžba a úprava uranu, Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
For the attention of: Ing. Zdeněk Ferus
471 27 Stráž pod Ralskem
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 487894321
E-mail: ferus@diamo.cz
Fax: +420 487851851
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.diamo.cz
Address of the buyer profile: http://www.ppe.cz/v2/profil/diamo
Electronic access to information: http://www.ppe.cz/v2/profil/diamo
Electronic submission of tenders and requests to participate: http://www.ppe.cz/v2/profil/diamo
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
34144000, 34142300
Description
Special-purpose motor vehicles.
Dumper trucks.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
19.10.2015 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Czech.

----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Česká republika-Stráž pod Ralskem: Motorová vozidla pro zvláštní účely

2015/S 166-302760

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Diamo, státní podnik, o.z. Těžba a úprava uranu
00002739
Pod Vinicí 84
Kontaktní místo: o.z. Těžba a úprava uranu, Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
K rukám: Ing. Zdeněk Ferus
471 27 Stráž pod Ralskem
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 487894321
E-mail: ferus@diamo.cz
Fax: +420 487851851
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.diamo.cz
Adresa profilu kupujícího: http://www.ppe.cz/v2/profil/diamo
Elektronický přístup k informacím: http://www.ppe.cz/v2/profil/diamo
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: http://www.ppe.cz/v2/profil/diamo
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Životní prostředí
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis
II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Užitkové automobily N1.
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Stráž pod Ralskem.
Kód NUTS CZ051
II.1.3)
Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem zakázky je dodávka a záruční servis 2 ks osobních automobilů N1.
II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
34144000, 34142300
II.1.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro několik částí
II.1.9)
Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)
Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 1 400 000 CZK
II.2.2)
Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)
Informace o obnovení zakázek
II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 6 (ode dne zadání zakázky)
Informace o částech zakázky

Část zakázky č.: 1 Název: Užitkové automobily N1
1)
Stručný popis
Užitkový automobil N1 sklápěcí s pohonem 4x4.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
34142300
3)
Množství nebo rozsah
1 ks.
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 2 Název: Užitkové automobily N1
1)
Stručný popis
Užitkový automobil N1 skříňový s pohonem 4x4.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
34144000
3)
Množství nebo rozsah
1 ks.
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Faktury – daňové doklady budou vystaveny ve výši na základě protokolu o předání a převzetí dílčího plnění, budou uhrazeny objednatelem na základě zapracování oprávněných připomínek objednatele (popř. písemném oznámení o faktu, že připomínky nejsou) a na základě zapracování připomínek vzešlých ze správních řízení. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)
Další zvláštní podmínky
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Základní kvalifikační předpoklady (podle § 53 odst. 1 ZVZ způsobem dle ust. § 53 odst. 3 ZVZ). Profesní kvalifikační předpoklady (podle § 54 písm. a), b) ZVZ).
III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Dle ust. § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
III.2.3)
Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů stanovených v ust. § 56 odst. 1 písm. e) a f) ZVZ.
III.2.4)
Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)
Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)
Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)
Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Oddíl IV: Řízení

IV.1)
Druh řízení
IV.1.1)
Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)
Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)
Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených níže
1. Nabídková cena. Váha 90
2. Záruční servisní doba. Váha 10
IV.2.2)
Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)
Administrativní informace
IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
200 2015
IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
Oznámení předběžných informací
Číslo oznámení v Úř. věst: 2015/S 78-137448 ze dne 22.4.2015
IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
19.10.2015 - 10:00
IV.3.5)
Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 90 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 19.10.2015 - 10:00
Místo:
Diamo, s.p., o.z. TÚU, Stráž pod Ralskem.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ne
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)
Další informace
Oznámení předběžných informací bylo uveřejněno ve Věstníku VZ pod evidenčním číslem 511804.
VI.4)
Odvolací řízení
VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115
VI.4.2)
Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
25.8.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.