Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Installation services of mechanical equipment [spent fuel pool cooling system upgrading - design/supply/implementation]
Borssele, The Netherlands

Purchaser: NV Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

28/08/2015 S166 Member states - Supply contract - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.IV.
Netherlands-Borssele: Installation services of mechanical equipment

2015/S 166-303518

Contract notice – utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
NV Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ
11591459
Zeedijk 32
For the attention of: Dick Knook
4454 PM Borssele
NETHERLANDS
Telephone: +31 113356219
E-mail: d.knook@epz.nl
Internet address(es):
General address of the contracting entity: www.epz.nl
Electronic access to information: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=63429
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
51120000
Description
Installation services of mechanical equipment.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 25.9.2015 - 16:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
25.9.2015 - 16:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
English. Dutch.

----------------------------------------------------
Original Text (in Dutch)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Nederland-Borssele: Installatie van mechanische uitrusting

2015/S 166-303518

Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Leveringen

Richtlijn 2004/17/EG
Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)
Naam, adressen en contactpunt(en)
NV Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ
11591459
Zeedijk 32
Ter attentie van: Dick Knook
4454 PM Borssele
NEDERLAND
Telefoon: +31 113356219
E-mail: d.knook@epz.nl
Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst: www.epz.nl
Elektronische toegang tot informatie : https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=63429
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
I.2)
Hoofdactiviteit
Elektriciteit
I.3)
Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen
Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)
Beschrijving
II.1.1)
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Modificatie koelsysteem van het splijtstof opslag bassin.
II.1.2)
Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Borssele.
NUTS-code NL342,NL
II.1.3)
Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)
Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Gebaseerd op een systeem ontwerp wil EPZ een EPC contract sluiten met 1 leverancier t.b.v. de modificatie van het koelsysteem van het splijtstof opslag bassin.
In het kort betreft het de volgende leveringsomvang:
— detailontwerp,
— maken, leveren en installeren van het koelsysteem (piping, integratie met het bestaande koelsysteem, afvoer, pompen, kleppen, etc.),
— inbedrijfstelling van het koelsysteem.
Een gedetailleerde specificatie volgt in de uitnodiging tot offerte.
II.1.6)
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
51120000
II.1.7)
Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)
Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)
Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)
Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)
Totale hoeveelheid of omvang:
1 koelsysteem (Modificatie).
II.2.2)
Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)
Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)
Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)
Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)
Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)
De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)
Ander bijzondere voorwaarden:
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)
Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)
Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Eis: geen crimineel verleden.
Beschrijving:
De inschrijver of gegadigde is niet bij een rechterlijke uitspraak die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld op grond van:
a. deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2, eerste lid, van Gemeenschappelijk Optreden 98/733/JBZ van de Raad, (PbEG 1998, L 351);
b. omkoping in de zin van artikel 3 van het besluit van de Raad van 26.5.1997 (PbEG 1997, L 195) respectievelijk artikel 3, eerste lid, van Gemeenschappelijk Optreden 98/742/JBZ van de Raad (PbEG 1998, L 358);
c. fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (PbEG 1995, C 316);
d. witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr. 91/308/EEG van de Raad van 10.6.1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (PbEG L 1991, L 166) zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 2001/97/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 2001, 344).
Als veroordelingen als bedoeld onder a, b, c, of d worden in ieder geval aangemerkt veroordelingen op grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht.
Wetsverwijzing: geen crimineel verleden.
Bewijsstuk: gedragsverklaring aanbesteden.
Toelichting op bewijsstuk: een gegadigde of inschrijver kan door middel van een gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, die op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar, aantonen dat deze uitsluitingsgrond op hem niet van toepassing is.
Eis: geen valse verklaringen.
Beschrijving: de onderneming of zijn bestuurder heeft bij het verstrekken van inlichtingen die door de aanbestedende dienst van hem waren verlangd in het kader van aanbestedingsprocedures zich niet in ernstige mate schuldig gemaakt aan het verstrekken van valse verklaringen of zijn onderneming heeft deze inlichtingen niet, of niet volledig verstrekt.
Toelichting op bewijsstuk: de onderneming of een bestuurder verklaart dat hij zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen of dat hij geen informatie of onvolledige informatie heeft verstrekt.
Eis: geen faillissement of surseance van betaling.
Beschrijving: de inschrijver of gegadigde verkeert niet in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden zijn niet gestaakt, jegens hem geldt geen surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord, en de gegadigde of inschrijver verkeert niet in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving.
Wetsverwijzing: geen faillissement of surseance van betaling.
Bewijsstuk: handelsregister.
Toelichting op bewijsstuk: een gegadigde of inschrijver kan door middel van een uittreksel uit het handelsregister, dat op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden, aantonen dat deze uitsluitingsgrond op hem niet van toepassing is.
Eis: betalingen belastingen en premies.
Beschrijving: de inschrijver of gegadigde heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies of belastingen.
Wetsverwijzing: betalingen belastingen en premies.
Bewijsstuk: verklaring belastinginspecteur.
Toelichting op bewijsstuk: een gegadigde of inschrijver kan door middel van een verklaring van de belastingdienst, die op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving, niet ouder is dan 6 maanden, aantonen dat deze uitsluitingsgrond niet op hem van toepassing is.
III.2.2)
Economische en financiële draagkracht
III.2.3)
Vakbekwaamheid
III.2.4)
Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)
Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)
Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)
Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Afdeling IV: Procedure

IV.1)
Type procedure
IV.1.1)
Type procedure
Onderhandeling
Sommige gegadigden zijn reeds geselecteerd (indien van toepassing in het kader van bepaalde soorten onderhandelingsprocedures): neen
IV.2)
Gunningscriteria
IV.2.1)
Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande criteria
1. Criterium: prijs. Beschrijving: nadere informatie volgt in de uitnodiging tot offerte. Vereisten: nadere informatie volgt in de uitnodiging tot offerte. Weging 30
2. Criterium: projectuitvoering plannen. Beschrijving: nadere informatie volgt in de uitnodiging tot offerte. Vereisten: nadere informatie volgt in de uitnodiging tot offerte. Weging 30
3. Criterium: kwaliteit. Beschrijving: nadere informatie volgt in de uitnodiging tot offerte. Vereisten: nadere informatie volgt in de uitnodiging tot offerte. Weging 20
4. Criterium: algemene voorwaarden en condities. Beschrijving: nadere informatie volgt in de uitnodiging tot offerte. Vereisten: nadere informatie volgt in de uitnodiging tot offerte. Weging 20
IV.2.2)
Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)
Administratieve inlichtingen
IV.3.1)
Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
P903201/BDk/DKn/B150600
IV.3.2)
Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)
Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 25.9.2015 - 16:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
25.9.2015 - 16:00
IV.3.5)
Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels. Nederlands.
IV.3.6)
Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.3.7)
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)
Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)
Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)
Nadere inlichtingen:
Criterium: kwaliteit-, veiligheid- en milieubeheersystemen.
Beschrijving: volg a.u.b. de instructies in de selectieleidraad.
Samengevat: beschrijf uw kwaliteit-, veiligheid- en milieubeheersystemen in relatie tot de opdracht.
Vereisten: completeer de eigen verklaring (appendix B van de selectieleidraad).
Weging: 10.
Criterium: bekwaamheid.
Beschrijving: volg a.u.b. de instructies in de selectieleidraad.
Samengevat: beschrijf de kennis en kunde van uw medewerkers en uw bedrijf m.b.t. de opdracht in een nucleaire omgeving.
Vereisten: completeer de eigen verklaring (appendix B van de selectieleidraad).
Weging: 40.
Criterium: referenties.
Beschrijving: volg a.u.b. de instructies in de selectieleidraad.
Samengevat: beschrijf uw referenties met vergelijkbare opdrachten in een nucleaire omgeving inclusief de beoordeling daarvan door klanten.
Vereisten: completeer de eigen verklaring (appendix B van de selectieleidraad).
Weging: 40.
Criterium: financiële gegoedheid.
Beschrijving: volg a.u.b. de instructies in de selectieleidraad.
Samengevat: verstrek financiële informatie over de afgelopen drie jaren m.b.t.: current ratio, winstmarge, solvabiliteit en liquiditeit.
Vereisten: completeer de eigen verklaring (appendix B van de selectieleidraad).
Weging: 10.
VI.4)
Beroepsprocedures
VI.4.1)
Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.4.2)
Instellen van beroep
VI.4.3)
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)
Datum van verzending van deze aankondiging:
21.8.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.