Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Radio-isotopes [may include sources, etc - medical]
Zgierz, Poland

Purchaser: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

29/08/2015 S167 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Poland-Zgierz: Radio-isotopes

2015/S 167-304295

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
ul. Parzęczewska 35
For the attention of: Marzena Kolasa – Kierownik Zamówień Publicznych
95-100 Zgierz
POLAND
Telephone: +48 427144332
E-mail: zamowienia@wss.zgierz.pl
Fax: +48 427144530
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.szpital.zgierz.pl
Further information can be obtained from: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
ul. Parzęczewska 35
For the attention of: Piotr Jarek – Inspektor Ochrony Radiologicznej
95-100 Zgierz
POLAND
Telephone: +48 427144382
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
09344000
Description
Radio-isotopes.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.10.2015 - 10:45
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.


----------------------------------------------------
Original Text (in Polish)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Polska-Zgierz: Izotopy promieniotwórcze

2015/S 167-304295

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
ul. Parzęczewska 35
Osoba do kontaktów: Marzena Kolasa – Kierownik Zamówień Publicznych
95-100 Zgierz
POLSKA
Tel.: +48 427144332
E-mail: zamowienia@wss.zgierz.pl
Faks: +48 427144530
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.zgierz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
ul. Parzęczewska 35
Osoba do kontaktów: Piotr Jarek – Inspektor Ochrony Radiologicznej
95-100 Zgierz
POLSKA
Tel.: +48 427144382
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawy radiofarmaceutyków dla Oddziału Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na 17 części.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Oddział Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35.
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawy radiofarmaceutyków dla Oddziału Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na 17 części:
część 1: zawiera 5 pozycji,
część 2: zawiera 1 pozycję,
część 3: zawiera 1 pozycję,
część 4: zawiera 1 pozycję,
część 5: zawiera 1 pozycję,
część 6: zawiera 18 pozycji,
część 7: zawiera 1 pozycję,
część 8: zawiera 1 pozycję,
część 9: zawiera 4 pozycje,
część 10: zawiera 1 pozycję,
część 11: zawiera 1 pozycję,
część 12: zawiera 1 pozycję,
część 13: zawiera 1 pozycję,
część 14: zawiera 1 pozycję,
część 15: zawiera 7 pozycji,
część 16: zawiera 3 pozycje,
część 17: zawiera 4 pozycje.
Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 09344000-2.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09344000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie powyżej 207 000 EUR.
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Część 1
1)
Krótki opis
Część 1 – zawiera 5 pozycji.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09344000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Część 2
1)
Krótki opis
Część 2 – zawiera 1 pozycję.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09344000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Część 3
1)
Krótki opis
Część 3 – zawiera 1 pozycję.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09344000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Część 4
1)
Krótki opis
Część 4 – zawiera 1 pozycję.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09344000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Część 5
1)
Krótki opis
Część 5 – zawiera 1 pozycję.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09344000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Część 6
1)
Krótki opis
Część 6 – zawiera 18 pozycji.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09344000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Część 7
1)
Krótki opis
Część 7 – zawiera 1 pozycję.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09344000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Część 8
1)
Krótki opis
Część 8 – zawiera 1 pozycję.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09344000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Część 9
1)
Krótki opis
Część 9 – zawiera 4 pozycje.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09344000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Część 10
1)
Krótki opis
Część 10 – zawiera 1 pozycję.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09344000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Część 11
1)
Krótki opis
Część 11 – zawiera 1 pozycję.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09344000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Część 12
1)
Krótki opis
Część 12 – zawiera 1 pozycję.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09344000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Część 13
1)
Krótki opis
Część 13 – zawiera 1 pozycję.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09344000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Część 14
1)
Krótki opis
Część 14 – zawiera 1 pozycję.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09344000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Część 15
1)
Krótki opis
Część 15 – zawiera 7 pozycji.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09344000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Część 16
1)
Krótki opis
Część 16 – zawiera 3 pozycje.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09344000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Część 17
1)
Krótki opis
Część 17 – zawiera 4 pozycje.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09344000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagania dotyczące wadium.
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Wadium na całość zamówienia – 20 324 PLN
Część 1 – 430 PLN Część 2 – 20 PLN Część 3 – 20 PLN
Część 4 – 12 PLN Część 5 – 183 PLN Część 6 – 13 921 PLN
Część 7 – 428 PLN Część 8 – 705 PLN Część 9 – 484 PLN
Część 10 – 98 PLN Część 11 – 38 PLN Część 12 – 233 PLN
Część 13 – 74 PLN Część 14 – 133 PLN Część 15 – 721 PLN
Część 16 – 394 PLN Część 17 – 2 430 PLN
2. Wadium musi być wniesione do dnia 6.10.2015 r. do godz. 10:45.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto:
Bank Gospodarstwa Krajowego 22 1130 1163 0014 7050 4920 0006
Wadium za wniesione uznaje się z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego.
4. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ustawy Pzp.
5. Zamawiający zwraca wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument stwierdzający ustanowienie poręczenia lub gwarancji w oryginale.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)
Inne szczególne warunki
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
2.1. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.2. Posiadają uprawnienia tj. :
a) przedłożą zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
— dotyczy tylko produktów z importu.
b) przedłożą zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego,
c) przedłożą zezwolenie na obrót produktami promieniotwórczymi.
2.3. Potwierdzą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, tj. przedłożą dokumenty, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 3.2. SIWZ.
Ocena spełnienia w/w warunków odbywać się będzie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 3 SIWZ.
3. Dokumenty, które należy dołączyć:
— celem potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu,
— celem wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
3.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów:
a. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału z art. 22 ust. 1 – zawarte w Ogólnym Formularzu Oferty.
b. Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) – zgodnie z pkt. 2.2. a) SIWZ.
c. Zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) – zgodnie z pkt. 2.2. b) SIWZ.
d. zezwolenie na obrót produktami promieniotwórczymi, zgodnie z Ustawą z 29.11.2000 r. Prawo Atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1512) – zgodnie z pkt. 2.2. c) SIWZ.
3.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów:
a. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
b. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
c. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia że, uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
d. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4 – 8, 10, 11 ustawy – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
e. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
f. Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) – jeżeli dotyczy.
g. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarte w Ogólnym formularzu oferty.
3.2.1. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 -8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 -8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3.2.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.2:
1/ ppkt. a, b, c i e – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2/ ppkt. d – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy.
3.2.3. Dokumenty, o których mowa w ppkt. 3.2.2 pkt. 1/ lit. a i c oraz pkt. 2/, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt. 3.2.2. pkt. 1/ lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3.2.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.2.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
Przepis pkt. 3.2.3. stosuje się odpowiednio.
3.3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda załączenia do oferty:
a. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu produkt radiofarmaceutyczny na terytorium RP lub pozwolenia dopuszczającego do obrotu wydanego przez Radę lub Komisję Europejską, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z 6.9.2001 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 ze zm.).
b. Oświadczenie Wykonawcy, iż transport radiofarmaceutyków odbywać się będzie zgodnie z zasadami Ochrony Radiologicznej.
3.4. W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy winni:
a) ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dotyczy również Spółki cywilnej), zgodnie z wymogami art. 23 Ustawy prawo zamówień publicznych, z póź. zmianami;
b) załączyć dokumenty określone w pkt. 3.2. odpowiednio przez każdy podmiot.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Część 1-5, 7-16: cena radiofarmaceutyków. Waga 87
2. Część 1-5, 7-16: termin na składanie zamówień. Waga 13
3. Część 6: cena radiofarmaceutyków i transportu. Waga 90
4. Część 6: termin na składanie zamówień. Waga 10
5. Część 17: cena radiofarmaceutyków i transportu. Waga 87
6. Część 17:termin na składanie zamówień. Waga 13
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
PN/L/2015
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.10.2015 - 10:45
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 6.10.2015 - 11:00
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
4. Oferta może obejmować całość zamówienia bądź poszczególne części.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy i przedłużenia okresu jej realizacji o maksymalny okres 3 miesięcy, w przypadku niewyczerpania kwoty zobowiązania wynikającego z umowy. W takim przypadku ogólna cena umowy nie może ulec zmianie, chyba że niniejsza umowa stanowi inaczej.
6. Zmiany umowy mogą nastąpić w przypadku:
a) wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia bądź braku wyrobu z innych przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Zamawiającego, podając przyczynę braku wyrobu wraz z informacją o wszystkich odpowiednikach brakującego wyrobu występujących w obrocie oraz zobowiązany jest zaproponować Zamawiającemu dostarczanie odpowiednika brakującego wyrobu po cenie nie wyższej od ceny podanej w ofercie. Odpowiednik brakującego wyrobu musi posiadać takie same parametry oraz co najmniej taką samą jakość co wyrób zastępowany.
b) zmiany numerów katalogowych, poprzez zastąpienie dotychczasowych numerów katalogowych, nowymi numerami katalogowymi tego samego asortymentu,
c) obniżenia ceny lub innych zmian korzystnych dla Zamawiającego.
d) w przypadku, gdy zmiany dotyczą nieistotnych postanowień umowy, tj. zmian, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie miałaby wpływu na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia czy też wynik postępowania przetargowego.
e) zmiany terminu obowiązywania umowy, zgodnie z § 6 ust. 3 oraz odpowiednio § 7.
7. Zmiany umowy, o których mowa pkt. a), b), c), d), e) dokonywane są w drodze aneksu do umowy.
8. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną wprowadzeniem zmian do umowy z pisemnym wnioskiem zawierającym proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku powinien być dołączony projekt aneksu do umowy.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.8.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.