Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Electricity distribution and control apparatus [generator load break switch supply and replacement]
Krško, Slovenia

Purchaser: NEK d.o.o.

29/08/2015 S167 Member states - Service contract - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.IV.
Slovenia-Krško: Electricity distribution and control apparatus

2015/S 167-305710

Contract notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
NEK d.o.o.
Vrbina 12
Contact point(s): Nabava
For the attention of: Nataša Sagernik
SI-8270 Krško
SLOVENIA
Telephone: +386 74802000/446
E-mail: natasa.sagernik@nek.si
Fax: +386 74921006
Internet address(es):
General address of the contracting entity: http://www.nek.si
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
31200000, 51100000, 71323100
Description
Electricity distribution and control apparatus.
Installation services of electrical and mechanical equipment.
Electrical power systems design services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
30.9.2015 - 13:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
English. Slovenian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Slovenian)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
Slovenija-Krško: Aparati za distribucijo in krmiljenje elektrike

2015/S 167-305710

Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe

Storitve

Direktiva 2004/17/ES
Oddelek I: Naročnik

I.1)
Ime, naslovi in kontaktne točke
NEK d.o.o.
Vrbina 12
Kontaktne točke: Nabava
V roke: Nataša Sagernik
SI-8270 Krško
SLOVENIJA
Telefon: +386 74802000/446
E-pošta: natasa.sagernik@nek.si
Telefaks: +386 74921006
Internetni naslovi:
Internetni naslov naročnika: http://www.nek.si
Dodatne informacije dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dinamični nakupovalni sistem) dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah
I.2)
Glavna področja dejavnosti
Električna energija
I.3)
Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne
Oddelek II: Predmet naročila

II.1)
Opis
II.1.1)
Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Zamenjava glavnega generatorskega stikala (BBC).
II.1.2)
Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 12: Arhitekturne storitve; inženiring storitve in integrirane inženiring storitve; storitve urbanističnega načrtovanja in krajinskega inženiringa; sorodne znanstvene in tehnične svetovalne storitve; storitve tehničnega preizkušanja in analiz
Šifra NUTS SI
II.1.3)
Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
II.1.4)
Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)
Kratek opis naročila ali nabave:
Zamenjava glavnega generatorskega stikala (BBC).
II.1.6)
Enotni besednjak javnih naročil
31200000, 51100000, 71323100
II.1.7)
Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
II.1.8)
Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)
Informacije o variantah
II.2)
Količina ali obseg naročila
II.2.1)
Celotna količina ali obseg:
II.2.2)
Informacije o variantah
II.2.3)
Informacije o podaljšanjih
II.3)
Trajanje naročila ali rok za zaključek
Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)
Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)
Finančna zavarovanja:
III.1.2)
Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
III.1.3)
Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
III.1.4)
Drugi posebni pogoji:
III.2)
Pogoji za udeležbo
III.2.1)
Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.2.2)
Poslovna in finančna sposobnost
III.2.3)
Tehnična sposobnost
III.2.4)
Informacije o pridržanih naročilih
III.3)
Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)
Informacije o določeni stroki
III.3.2)
Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Oddelek IV: Postopek

IV.1)
Vrsta postopka
IV.1.1)
Vrsta postopka
Postopek s pogajanji
Nekateri kandidati so že izbrani (možno pri nekaterih vrstah postopkov s pogajanji): ne
IV.2)
Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)
Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali začetku pogajanj
IV.2.2)
Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)
Upravne informacije
IV.3.1)
Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
83/2015-8151665
IV.3.2)
Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)
Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije
IV.3.4)
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.9.2015 - 13:00
IV.3.5)
Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
angleščina. slovenščina.
IV.3.6)
Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.3.7)
Način odpiranja ponudb
Datum: 30.9.2015 - 14:00
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)
Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)
Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)
Dodatne informacije:
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/8/12519-94108796371185129189/Bidding_documentation_for_GLBS_replacement_and_supply.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 20.9.2015, 14:00.
VI.4)
Pritožbeni postopki
VI.4.1)
Organ, pristojen za pritožbene postopke
NEK d.o.o.
Vrbina 12
SI-8270 Krško
SLOVENIJA
VI.4.2)
Vložitev pritožb
VI.4.3)
Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
NEK d.o.o.
Vrbina 12
SI-8270 Krško
SLOVENIJA
VI.5)
Datum pošiljanja tega obvestila:
26.8.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.