Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Cement
Slovakia

Purchaser: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=61204

29/08/2015 S167 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Slovakia-Bratislava: Cement

2015/S 167-304267

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Contact point(s): Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
For the attention of: Ing. Petra Polakovičová
821 02 Bratislava-Ružinov
SLOVAKIA
Telephone: +421 335315539
E-mail: polakovicova.petra@javys.sk
Fax: +421 248262910
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.javys.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542
Further information can be obtained from: www.evo.gov.sk
Contact point(s): www.evo.gov.sk
SLOVAKIA
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: www.evo.gov.sk
Contact point(s): www.evo.gov.sk
SLOVAKIA
Tenders or requests to participate must be sent to: www.evo.gov.sk
Contact point(s): www.evo.gov.sk
SLOVAKIA
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
44111200
Description
Cement.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 12.10.2015 - 10:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
12.10.2015 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Other: Ponuka musí byť predložená v slovenskom, alebo českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť preklad takýchto dokladov do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.


----------------------------------------------------
Original Text (in Slovak)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Slovensko-Bratislava: Cement

2015/S 167-304267

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)
Názov, adresy a kontaktné miesta
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Kontaktné miesto (miesta): Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Petra Polakovičová
821 02 Bratislava-Ružinov
SLOVENSKO
Telefón: +421 335315539
E-mail: polakovicova.petra@javys.sk
Fax: +421 248262910
Internetová adresa (internetové adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.javys.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542
Ďalšie informácie možno získať na adrese: www.evo.gov.sk
Kontaktné miesto (miesta): www.evo.gov.sk
SLOVENSKO
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: www.evo.gov.sk
Kontaktné miesto (miesta): www.evo.gov.sk
SLOVENSKO
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: www.evo.gov.sk
Kontaktné miesto (miesta): www.evo.gov.sk
SLOVENSKO
I.2)
Druh verejného obstarávateľa
Iné: obchodná spoločnosť, § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z.
I.3)
Hlavná činnosť
Iné: vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoretým palivom
I.4)
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie
Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)
Opis
II.1.1)
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Cementy.
II.1.2)
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: 1. Časť: JAVYS, a.s., lokality: Jaslovské Bohunice (NUTS kód SK021), Mochovce (NUTS kód SK023).
2. Časť: JAVYS, a.s., pracovisko: Mikovíniho 8, Trnava (NUTS kód SK021), pracovisko: Jaslovské Bohunice (NUTS kód SK021), (v II. polroku 2016 sa prevádzka presúva z Trnavy do Jaslovských Bohuníc).
Kód NUTS SK02
II.1.3)
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodávka 1 330 ton cementu portlandského puzolánového CEM II/ B-P 32,5 R a 1 080 ton cementu zmesového CEM V/A (S-V) 32,5 R v súlade s STN EN 197-1. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.6)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
44111200
II.1.7)
Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na jednu alebo viac častí
II.1.9)
Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)
Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)
Celkové množstvo alebo rozsah:
V rozsahu podľa bodu II.1.5) tohto oznámenia. Podrobne je uvedené v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 525 417 EUR
II.2.2)
Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis týchto opcií: Každá zo zmlúv sa uzatvára na dobu určitú a trvá odo dňa nadobudnutia účinnosti, nie však skôr ako od 1.1.2016 do 31.12.2018, s možnosťou skrátenia trvania Zmluvy, v prípade, ak dôjde pred uplynutím dohodnutej doby trvania Zmluvy k vyčerpaniu Zmluvnej ceny, Zmluva skončí uplynutím posledného dňa v mesiaci, v ktorom bola vyčerpaná suma tejto Zmluvy, alebo opakovaného predĺženia. Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Zmluvy o 3 nasledujúce mesiace a to aj opakovane v prípade, ak cena tejto Zmluvy nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej alebo následne prolongovanej doby trvania Zmluvy. Kupujúci si musí svoje právo na prvé predĺženie platnosti Zmluvy uplatniť najneskôr do 31.12.2018, následné opakované predĺženie platnosti Zmluvy o ďalšie 3 mesiace je automatické, pokiaľ Zmluva nie je vypovedaná jednou zo Zmluvných strán s výpovednou lehotou 1 mesiac. Predávajúci musí s predĺžením platnosti zmluvy súhlasiť. Výpovedná lehota začne plynúť 1. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane, pričom maximálna doba trvania Zmluvy pri jej opakovanom predĺžení je najviac do 31.12.2019. Predávajúci sa zaväzuje v prípade uplatnenia opcie zo strany Kupujúceho dodávať Tovar v zmysle tejto Zmluvy za rovnakých podmienok.
II.2.3)
Informácie o obnovenom obstarávaní
II.3)
Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Začatie 1.1.2016. Dokončenie 31.12.2018
Informácie o častiach

Časť č.: 1 Názov: Cement portlandský puzolanový CEM II/B-P 32,5 R
1)
Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka 1 330 ton cementu portlandského puzolánového CEM II/ B-P 32,5 R v súlade s STN EN 197-1. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
44111200
3)
Množstvo alebo rozsah
V rozsahu podľa bodu 1) pre časť 1.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 267 729 EUR
4)
Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)
Doplňujúce informácie o častiach
Časť č.: 2 Názov: Cement zmesový CEM V/A (S-V) 32,5 R
1)
Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka 1 080 ton cementu zmesového CEM V/A (S-V) 32,5 R v súlade s STN EN 197-1. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
44111200
3)
Množstvo alebo rozsah
V rozsahu podľa bodu 1) pre časť 2.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 257 688 EUR
4)
Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)
Doplňujúce informácie o častiach
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)
Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)
Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje pre časť 1. vo výške 8 000 EUR, pre časť 2. vo výške 7 000 EUR. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2)
Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
III.1.3)
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Ponuky môžu predložiť aj skupiny dodávateľov (ďalej len „skupina“) aj bez nadobudnutia určitej právnej formy pred pridelením zákazky. V takom prípade sa musí udeliť plnomocenstvo členovi skupiny ako strane zodpovednej za obstarávanie (vedúci člen skupiny), oprávnenej prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia jej ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie v procese plnenia zmluvy, ak bude zákazka pridelená skupine. Skupina preto musí predložiť vyhlásenie s uvedením identifikácie vedúceho a všetkých ostatných členov skupiny a splnomocňujúce vedúceho člena skupiny. Všetci členovia skupiny ručia nerozdielne spoločne a jednotlivo. Minimálne požiadavky týkajúce sa podmienok účasti Osobného postavenia musia byť splnené každým členom skupiny a podmienok účasti Finančného a ekonomického postavenia a Technickej alebo odbornej spôsobilosti musia byť splnené ako celok za skupinu.
III.1.4)
Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: áno
Opis osobitných podmienok: Predávajúci je povinný odovzdať spolu s Tovarom Kupujúcemu dodací list s vážnym lístkom a v zmysle platnej právnej úpravy SR všetky doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie Tovaru, a test spĺňajúci požadované technické parametre, najmä granulometrický rozsah, vlhkosť, tvarový index, objemovú hmotnosť. Pri dodávke tovaru obsahujúceho chemickú látku je predávajúci povinný spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu aj kartu bezpečnostných údajov.
III.2)
Podmienky účasti
III.2.1)
Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: 1) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) preukáže ich v zmysle § 26 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií, ak nebude určené inak, resp. v zmysle § 128 zákona podnikateľ, ktorý má platný zápis v zozname podnikateľov nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a predloží len vyhlásenie o platnom zapísaní v zozname podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie s uvedením registračného čísla.
2) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa majetkovej účasti podľa § 26a zákona, keď verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť:
a) právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť;
b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať; alebo
c) právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári.
Kvalifikovanou účasťou sa na účely zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.
Majetková účasť sa preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako 3 mesiace.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia a majetkovej účasti za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Odôvodnenie primeranosti:
— povinnosť požiadavky na preukázanie osobného postavenia a majetkovej účasti uchádzača vyplýva priamo zo zákona.
Upozornenie: splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi podľa § 44 ods. 1 zákona úspešný uchádzač v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bolo predložené čestné vyhlásenie, postupuje verejný obstarávateľ podľa § 33 zákona, pričom vyzve úspešného uchádzača alebo uchádzačov, ktorí sa umiestnili na 1. až 3. mieste v poradí, na predloženie dokladov v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. Ďalšie informácie viď v dokumente Všeobecné pokyny, ktoré sa nachádzajú v priestore zákazky v systéme EVO.
III.2.2)
Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzač preukáže ekonomické postavenie prehľadom o celkovom obrate predložením výkazov ziskov a strát, resp. výkazov o príjmoch a výdavkoch zostavených k poslednému dňu zúčtovacieho obdobia hospodárskeho roku alebo uvedením web adresy portálu www.registeruz.sk, resp. v prípade uchádzača so sídlom mimo územia SR odkazu na web link ekvivalentného registra podľa platných predpisov v krajine sídla uchádzača, na ktorej sú požadované výkazy v uvedenom portáli uložené vo verejnej časti registra a verejne prístupné všetkým osobám. Aj v prípade uvedenia web linku uchádzač so sídlom mimo územia SR musí predložiť preklad požadovaných dokladov do SJ okrem dokladov vydaných v českom jazyku. Uchádzač zároveň predloží Tabuľku obratu podľa vzoru v Prílohe k Všeobecným pokynom dostupným v priestore zákazky v systéme EVO. Uchádzač preukázal splnenie podmienky vtedy, ak sa dosiahla minimálna požadovaná úroveň celkového obratu pre časť 1.: 200 000 EUR bez DPH, pre časť 2.: 193 000 EUR bez DPH za obdobie najviac 3 posledných hospodárskych rokov, za ktoré sú výkazy dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, môže verejný obstarávateľ uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Ak uchádzač nemá sídlo v SR a krajina v jeho sídle požadované doklady nevydáva, verejný obstarávateľ prijme aj iný doklad (ekvivalent) ktorým uchádzač preukáže splnenie požadovanej podmienky. Ak uchádzač dosiahol minimálnu požadovanú úroveň obratu už za 1 alebo 2 hospodárske roky uvedeného obdobia, postačuje, ak predloží prehľad o obrate a výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch len za tento 1 alebo 2 hospodárske roky. Ak uchádzač vznikol alebo začal prevádzkovať činnosť neskôr ako mohol dosiahnuť preukázanie celkového obratu za obdobie 3 hospodárskych rokov, preukáže výšku obratu pomerne k dĺžke obdobia, od ktorého vznikol, resp. začal prevádzkovať činnosť. Ak ponuku predkladá skupina, preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu spoločne. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a § 26a zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal, možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Odôvodnenie primeranosti a potreby: Verejný obstarávateľ sa v súlade s možnosťami stanovenia podmienok finančného a ekonomického postavenia potrebuje uistiť, že uchádzač je primerane finančne a ekonomicky spôsobilý, aby dokázal financovať plnenie zákazky pokiaľ nebude mať uhradené platby zo strany verejného obstarávateľa za realizované plnenie a tým nebolo ohrozené dokončenie realizácie predmetu zákazky. Stanovená minimálna výška celkového obratu je pod úrovňou maximálnej výšky v zmysle zákona.
Upozornenie: splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi podľa § 44 ods. 1 zákona úspešný uchádzač v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bolo predložené čestné vyhlásenie, postupuje verejný obstarávateľ podľa § 33 zákona, pričom vyzve úspešného uchádzača alebo uchádzačov, ktorí sa umiestnili na 1. až 3. mieste v poradí, na predloženie dokladov v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. Ďalšie informácie viď v dokumente Všeobecné pokyny, ktoré sa nachádzajú v priestore zákazky v systéme EVO.
III.2.3)
Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ, dokladom je referencia;
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
— uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúce 3 roky, ktoré sa počítajú ku dňu uplynutia konečnej lehoty na predkladanie ponúk realizoval dodávky tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom celkový objem dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bol pre časť 1. vo výške minimálne 200 000 EUR bez DPH za uvedené obdobie, pre časť 2. vo výške minimálne 193 000 EUR bez DPH za uvedené obdobie. Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uvedie v zozname Názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a registračné číslo tejto referencie. Zoznam musí obsahovať aj súčet cien všetkých plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky.
Odôvodnenie primeranosti a potreby:
— rozsah požiadavky je primeraný k predmetu zákazky, aby sa verejný obstarávateľ uistil, že plnenie zmluvy bude zabezpečené spôsobilým zmluvným partnerom so skúsenosťami v oblasti predmetu zákazky.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a § 26a zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal, možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Upozornenie: splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá zadávateľovi podľa § 44 ods. 1 zákona úspešný uchádzač v čase a spôsobom, určeným zadávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bolo predložené čestné vyhlásenie, postupuje zadávateľ podľa § 33 zákona, pričom vyzve úspešného uchádzača alebo uchádzačov, ktorí sa umiestnili na 1. až 3. mieste v poradí, na predloženie dokladov v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. Ďalšie informácie viď v dokumente Všeobecné pokyny, ktoré sa nachádzajú v priestore zákazky v systéme EVO.
III.2.4)
Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)
Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)
Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)
Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Oddiel IV: Postup

IV.1)
Druh postupu
IV.1.1)
Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)
Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)
Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ použije pri vyhodnotení ponúk pre časť „Kritériá“ elektronickú aukciu podľa § 43 zákona o verejnom obstarávaní, samostatne pre každú časť. Predmetom elektronickej aukcie je najnižšia cena v EUR bez DPH, východiskom tejto e-aukcie sú ceny upravované smerom nadol. Ďalšie informácie sú uvedené v aukčnom poriadku, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
IV.3)
Administratívne informácie
IV.3.1)
Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
76/2015
IV.3.2)
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2015/S 157-288085 z 15.8.2015
IV.3.3)
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 12.10.2015 - 10:00
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
12.10.2015 - 10:00
IV.3.5)
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Iné: Ponuka musí byť predložená v slovenskom, alebo českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť preklad takýchto dokladov do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
IV.3.7)
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
do: 29.2.2016
IV.3.8)
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 12.10.2015 - 11:00
Miesto:
Inštitút poradenstva a obstarávania Klient, s.r.o. – zasadačka, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava.
Ponuky budú otvárané v 2 termínoch, najskôr, v 1. termíne časť ponuky označená ako „Ostatné“ a neskôr, v 2. termíne časť ponuky označená ako „Kritériá“. Termín otvárania ponúk uvedený v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania sa týka otvárania ponúk časť Ostatné, ktoré sa uskutoční bez účasti uchádzačov. Verejný obstarávateľ až po ukončení vyhodnotenia častí ponúk Ostatné oznámi prostredníctvom systému EVO (v prípade technických obmedzení systému EVO listinnou poštou) uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuky neboli vylúčené termín otvárania ponúk časť Kritériá, pričom medzi odoslaním oznámenia a otváraním časti ponúk Kritériá bude lehota minimálne 5 pracovných dní. Otváranie ponúk aj pre časť Kritériá je neverejné, bez účasti uchádzačov v súlade s § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a zápisnica z otvárania ponúk sa nezasiela.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: nie
Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)
Informácie o opakovaní obstarávania
VI.2)
Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)
Doplňujúce informácie
A) Každý uchádzač môže predložiť len 1 ponuku. Pre každú časť platí, že uchádzač môže predložiť len 1 ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.
b) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom jazyku.
c) Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.
d) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez portál EVO na www.evo.gov.sk a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača alebo uchádzačov sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez systém EVO. Na účasť v súťaži je potrebné sa na tomto portáli zaregistrovať do súťaže a pokračovať ďalej v zmysle usmernení na portáli EVO, vo Všeobecných pokynoch a v Súťažných podkladoch, ktoré budú dostupné cez portál EVO na web adrese: https://evo.gov.sk/evo/tender/9542_4405_20150825.nsf/stddocsPub?OpenView&count=-1&ExpandView Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom portálu EVO. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
e) Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii v priestore zákazky cez systém EVO.
f) Lehota na žiadosti o súťažné podklady – registráciu pre účasť v zadávaní zákazky je vždy totožná s lehotou na predkladanie ponúk, odporúčame však registrovať sa do systému EVO čo najskôr po jej zverejnení v systéme EVO.
g) Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy.
VI.4)
Odvolacie konanie
VI.4.1)
Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219
VI.4.2)
Podanie odvolania
VI.4.3)
Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219
VI.5)
Dátum odoslania tohto oznámenia:
25.8.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.