Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products [iodine seeds - medical]
Geel, Belgium

Purchaser: AZ Sint-Dimpna

29/08/2015 S167 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Belgium-Geel: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

2015/S 167-304330

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
AZ Sint-Dimpna
JB Stessensstraat 2
For the attention of: De heer Stefan Hoekx
2440 Geel
BELGIUM
Telephone: +32 14577236
E-mail: stefan.hoekx@azstdimpna.be
Fax: +32 14577225
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
33000000
Description
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 13.10.2015 - 12:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
14.10.2015 - 15:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Dutch.


----------------------------------------------------
Original Text (in Dutch)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
België-Geel: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2015/S 167-304330

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG
Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)
Naam, adressen en contactpunt(en)
AZ Sint-Dimpna
JB Stessensstraat 2
Ter attentie van: De heer Stefan Hoekx
2440 Geel
BELGIË
Telefoon: +32 14577236
E-mail: stefan.hoekx@azstdimpna.be
Fax: +32 14577225
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
I.2)
Soort aanbestedende dienst
Andere: ziekenhuis
I.3)
Hoofdactiviteit
Gezondheid
I.4)
Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)
Beschrijving
II.1.1)
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Contract voor het leveren van jood zaadjes voor brachytherapie.
II.1.2)
Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: AZ Sint-Dimpna, JB Stessensstraat 2 te 2440 Geel.
NUTS-code BE213
II.1.3)
Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)
Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Contract voor het leveren van jood zaadjes voor brachytherapie voor een periode van 5 jaar.
II.1.6)
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
33000000
II.1.7)
Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)
Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)
Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)
Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)
Totale hoeveelheid of omvang:
Geschatte hoeveelheid 6 000 zaadjes, verdeeld over een periode van 5 jaar.
II.2.2)
Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)
Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)
Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 60 (vanaf de gunning van de opdracht)
Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)
Verlangde borgsommen en waarborgen:
Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van het perceel (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental).
III.1.2)
Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)
De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)
Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)
Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)
Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§ 1 en 1/1 van de wet van 15.6.2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15.7.2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
III.2.2)
Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen: Minimumomzet van 5 000 000 EUR per jaar gedurende de laatste 3 jaren.
III.2.3)
Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
Eventuele minimumeisen:
Minimum 1 Belgische referentie met gelijkaardige leveringen als het voorwerp van deze aanbesteding.
III.2.4)
Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)
Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)
Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)
Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Afdeling IV: Procedure

IV.1)
Type procedure
IV.1.1)
Type procedure
Openbaar
IV.1.2)
Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)
Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt neen
IV.2)
Gunningscriteria
IV.2.1)
Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande criteria
1. Prijs. Weging 30
2. Kwaliteit. Weging 70
IV.2.2)
Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)
Administratieve inlichtingen
IV.3.1)
Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
2015/005
IV.3.2)
Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)
Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 13.10.2015 - 12:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: ja
Prijs: 0 EUR
Betalingstermijnen en -methode: Bestek:
Het bestek kan verkregen worden door een verzoek hiervoor te mailen naar stefan.hoekx@azstdimpna.be
Het bestek zal u elektronisch, in .pdf formaat, gemaild worden.
IV.3.4)
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
14.10.2015 - 15:00
IV.3.5)
Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)
Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.7)
Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
dagen: 90 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14.10.2015 - 15:00
Plaats:
AZ Sint-Dimpna, JB Stessensstraat 2 te 2440 Geel.
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)
Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)
Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)
Nadere inlichtingen
VI.4)
Beroepsprocedures
VI.4.1)
Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.4.2)
Instellen van beroep
VI.4.3)
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)
Datum van verzending van deze aankondiging:
26.8.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.