Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Construction supervision services [very low-level radioactive waste repository construction etc]
Lithuania

Purchaser: Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė

01/09/2015 S168 Member states - Service contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Lithuania-Visaginas: Construction supervision services

2015/S 168-306873

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4
For the attention of: Viktorija Galaguzienė
LT-31146 Drūkšinių k., Visaginas
LITHUANIA
Telephone: +370 38624236
E-mail: galaguziene@iae.lt
Fax: +370 38624189
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.iae.lt/
Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
71520000
Description
Construction supervision services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 8.10.2015 - 17:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
9.10.2015 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.

----------------------------------------------------
Original Text (in Lithuanian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Lietuva-Visaginas: Statybos priežiūros paslaugos

2015/S 168-306873

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB
I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)
Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4
Kam: Viktorija Galaguzienė
LT-31146 Drūkšinių k., Visaginas
LIETUVA
Telefonas: +370 38624236
El. paštas: galaguziene@iae.lt
Faksas: +370 38624189
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.iae.lt/
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
I.2)
Perkančiosios organizacijos tipas
Kita: valstybės įmonė
I.3)
Pagrindinė veikla
Kita: Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas
I.4)
Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne
II dalis: Sutarties objektas

II.1)
Aprašymas
II.1.1)
Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
VĮ Ignalinos AE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno statybos ir jo išorinių inžinerinių statinių projektavimo ir statybos darbų techninės priežiūros, vykdomos FIDIC inžinieriaus, paslaugos.
II.1.2)
Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: VĮ Ignalinos AE.
NUTS kodas LT009
II.1.3)
Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu
II.1.4)
Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Preliminarusis susitarimas su vieninteliu subjektu
Preliminariojo susitarimo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
II.1.5)
Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
— I – atliekyno statybos darbų pirkimo ir rangos sutarties sudarymo etapas,
— II – atliekyno statybos ir jo pripažinimo tinkamu eksploatuoti etapas,
— III – pranešimo apie defektus laikotarpis.
II.1.6)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
71520000
II.1.7)
Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)
Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)
Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)
Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)
Visas kiekis ar visa apimtis:
I etapas. Atliekyno statybos darbų pirkimo ir rangos sutarties sudarymo etapas.
Tiekėjas vykdydamas sutartį privalės:
1. IAE nurodžius, dalyvauti viešojo pirkimo komisijos (toliau – VPK), vykdančios Atliekyno statybos darbų pirkimo procedūras, darbe (t. y. dalyvavimas VPK darbe/veikloje nėra nuolatinis);
2. pagal savo kompetenciją raštu teikti VPK Atliekyno statybos darbų pirkimo dokumentų paaiškinimų, patikslinimų tiekėjams projektus;
3. pagal savo kompetenciją nagrinėti pateiktus tiekėjų pasiūlymus, raštu teikti VPK pastabas, paklausimų teikėjams projektus, jeigu tiekėjų pateikti pasiūlymai neatitinka pirkimo sąlygų ar tokių Atliekynų statybą ir projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
4. įsigaliojus šių paslaugų sutarčiai, susipažinti su visais Atliekyno statybos darbų pirkimo dokumentais;
5. pagal savo kompetenciją nagrinėti tiekėjų pateiktas pretenzijas, raštu teikti VPK savo rekomendacijas ir pasiūlymų projektus dėl šių pretenzijų išnagrinėjimo ir sprendimo priėmimo.
6. maksimalus paslaugų kiekis 2 016 valandų ir vykdant pasirašytą preliminariąją pirkimo sutartį gali mažėti pagal perkančiosios organizacijos poreikį. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti viso paslaugų kiekio.
II etapas. Atliekyno statybos ir jo pripažinimo tinkamu eksploatuoti etapas.
Tiekėjas vykdydamas sutartį privalės:
(bendrieji reikalavimai)
1. Paslaugų teikėjo įgalioti atstovai kiekvieną dieną, Rangovui vykdant Atliekyno statybos darbus, privalo nuolatos dirbti Atliekyno ir jo išorinių inžinerinių statinių statybų aikštelėse ir teikti II-ojo etapo paslaugas. Paslaugų teikimo darbo laikas priklausys nuo Rangovo nustatyto darbo laiko vykdant Atliekyno statybas, įskaitant viršvalandžius ir/ar darbą savaitgaliais ir/ar pamainomis;
2. vykdydamas II-jo etapo darbų reikalavimus ir vadovaudamasis galiojančio FIDIC „Raudonoji knyga“ leidimo reikalavimais, kiekvieną dieną, vykdant Atliekyno statybos techninės priežiūros darbus, privalo teikti II-ojo etapo paslaugas Atliekyno ir jo išorinių inžinierinių statinių statybos aikštelėse;
3. FIDIC inžinierius, prisiimdamas visišką profesinę atsakomybę, turi patikrinti, kad būtų tinkamai įvykdyti Atliekyno statybos darbai, kad būtų pristatytos visos medžiagos ir įrenginiai, kad montavimo darbai atitiktų pirkimo dokumentuose, o vėliau ir jų pagrindu sudarytoje rangos sutartyje nustatytus reikalavimus, ir patvirtinti tai pasirašydamas Rangovo pateiktus perdavimo ir priėmimo aktus, sąskaitas faktūras;
4. FIDIC inžinierius, patikrinęs Rangovo parengtus perdavimo ir priėmimo aktus, sąskaitas-faktūras, savo parašu patvirtina, kad Atliekyno statybos darbai atlikti tinkamai ir vadovaujantis Atliekyno ir išorinių inžinerinių statinių projektinęe dokumentacijąa, kad apmokėjimui pateikti tik faktiški Rangovo atliktų darbų kiekiai, o finansiniai skaičiavimai yra aritmetiškai teisingi ir dėl to nebus pažeistos rangos sutarties nuostatos;
(specialieji reikalavimai)
5. raštu teikti pastabas, pasiūlymus ir rekomendacijas IAE, Atliekyno statybas vykdysiančiam Rangovui, rengiant Atliekyno statybos darbo projektą, Atliekyno išorinių inžinerinių statinių statybos techninį darbo projektą, technologijos projektą, bandymų programas, ataskaitas, kitą su Atliekyno statyba ir jo išorinių inžinerinių statinių projektavimu ir statyba susijusią dokumentaciją, taip pat rengiant nurodytų dokumentų, įskaitant Atliekyno statybų techninį projektą, pakeitimus (jeigu tokių bus);
6. vykdyti techninės priežiūros rangovo funkcijas, į kurias turi įeiti Bendroji (bendrųjų statybos darbų) ir Specialioji statinio statybos techninė priežiūra, vykdoma vadovaujantis šios TS, Atliekyno statybos rangos sutarties, Statybos techninio reglamento Nr. STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ (aktuali redakcija), kitų aktualių statinio statybos techninės priežiūros paslaugų teikimą ir branduolinės energetikos objektų statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, užsakovo ir atliekyno statybos Rangovo pateikta atliekyno projektine dokumentacija;
7. Vykdyti FIDIC inžinieriaus pareigas, vadovaujantis „Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygos“ (FIDIC „Raudonoji knyga“, 2009 m. antroji pataisyta laida lietuvių kalba) ir statybų rangos sutarties „IAE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statyba bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimas, statyba ir prijungimas prie esamos IAE infrastruktūros“ reikalavimais.
III etapas. Pranešimo apie defektus laikotarpis.
Tiekėjas vykdydamas sutartį privalės:
1. Pranešimo apie defektus laikotarpiu Tiekėjas turės reguliariai tikrinti Rangovo atliktus darbus ir padėti Užsakovui spręsti administracinius klausimus, susijusius su statybos sutartimi:
1.1. reguliarus (ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę bei pradedant naują darbų etapą) Rangovo atliktų darbų tikrinimas;
1.2. reguliari (ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę) Rangovo taisomų trūkumų likvidavimo priežiūra ir tikrinimas;
1.3. atlikimo pažymos išdavimas ir Rangovo galutinės ataskaitos patikrinimas;
1.4. dalyvavimas sprendžiant klausimus pagal sutarties sąlygas;
1.5. rekomendacijos dėl garantijų grąžinimo.
II.2.2)
Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)
Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)
Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 48 (nuo sutarties sudarymo)
III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)
Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)
Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Preliminariosios sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikiama banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas (originalas), kartu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimo (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo poliso apmokėjimą, kopijos. Preliminariosios sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – ne mažiau kaip 10 000 EUR. Kiekvienos Pagrindinės II ir III etapų paslaugų sutarties užtikrinimo vertė – ne mažesnė kaip 5 % nuo atitinkamai II arba III etapo sutarties kainos EUR su PVM. I etapo pagrindinė sutartis užtikrinama netesybomis. Preliminariosios ir Pagrindinės sutarčių prievolių įvykdymo užtikrinimui turi būti pateikiami atskiri dokumentai ir galioti per visą sutarčių įgyvendinimo laikotarpį.
III.1.2)
Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Atsižvelgiant į tai, kad pirkimas yra finansuojamas Ignalinos programos lėšomis, o lėšos gali būti pervedamos tik atlikus tam tikras administracines procedūras, Pirkėjas įsipareigoja apmokėti per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo tos dienos, kai buvo gauta patvirtinta ataskaita apie atliktas paslaugas ir PVM sąskaita faktūra už suteiktas paslaugas.
III.1.3)
Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)
Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)
Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)
Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiami dokumentai: išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas arba tinkamai patvirtinta kopija, liudijanti, kad nėra nurodytų pažeidimų.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo.
Nurodytas dokumentas turi būti pasirašytas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
3. Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.
III.2.2)
Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Netaikoma.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Netaikoma.
III.2.3)
Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1. Darbuotojų ir/ar asmenų, atsakingų už paslaugų vykdymą sąrašas ir kiekvieno siūlomo darbuotojo ar asmens gyvenimo aprašymai (CV) bei kvalifikaciją įrodančių atestatų, pažymų tinkamai patvirtintos kopijos. Įrodymui, kad Tiekėjas tinkamai atliko FIDIC inžinieriaus arba lygiavertes funkcijas objekte, pateikiamas įvykdytų sutarčių sąrašas su vertėmis bei užsakovų pažymos apie tai, kad Tiekėjas tinkamai atliko FIDIC inžinieriaus arba lygiavertes funkcijas.
2. Nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas ar kiti kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai (pvz., kokybės vadovas), patvirtinantys, kad tiekėjas yra įsidiegęs ir taiko kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2008 standartą arba lygiavertę kokybės vadybos sistemą.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1. Tiekėjas turi užtikrinti, kad paslaugas vykdys kvalifikuoti ir patyrę specialistai (tikėjas gali juos turėti arba gali pasitelkti (remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais), taip pat ir subtiekimo pagrindais). Minimalus pasiūlytų šių specialistų skaičius – ne mažiau, kaip po 1 kiekvienai reikalaujamai pozicijai. Iš jų:
1. statybos techninės priežiūros grupės vadovas, kuris numatytas vykdyti FIDIC inžinieriaus funkcijas. Statybos techninės priežiūros grupės vadovas privalo tenkinti šiuos reikalavimus:
— turėti patirtį vykdant (vadovaujant grupei) FIDIC inžinieriaus arba lygiavertes funkcijas ne mažiau kaip 1 (vienam) ypatingos statinių kategorijos objekto projektui, kurio vertė ne mažiau kaip 3 000 000 EUR;
2. branduolinės energetikos objektų statinio (BEO statiniai) bendrosios techninės priežiūros vadovas, kuris privalo tenkinti šiuos reikalavimus:
— turėti statinio statybos techninės priežiūros srities vadovo pareigas atitinkančią kvalifikaciją bei turėti teisę dirbti branduolinės energetikos objektų statiniuose,
— turėti ne mažesnę kaip 36 mėnesių iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos statybos techninės priežiūros vadovo patirtį vykdant ypatingų statinių statybos techninę priežiūrą (užsienio tiekėjams – lygiaverčiuose objektuose);
3. branduolinės energetikos objektų statinio (BEO statiniai) specialiosios techninės priežiūros vadovas, kuris privalo tenkinti šiuos reikalavimus:
— turėti statinio statybos techninės priežiūros srities vadovo pareigas atitinkančią kvalifikaciją bei turėti teisę dirbti branduolinės energetikos objektų statiniuose. Vykdomos specialiosios techninės priežiūros darbų sritys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos (iki 6 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos, gaisrinės saugos,
— turėti ne mažesnę kaip 24 mėnesių iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos statybos specialiosios techninės priežiūros vadovo patirtį vykdant ypatingų statinių statybos techninę priežiūrą (užsienio tiekėjams – lygiaverčiuose objektuose);
2. Tiekėjas yra įsidiegęs ir taiko kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2008 standartą arba lygiavertę kokybės vadybos sistemą.
III.2.4)
Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)
Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)
Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)
Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne
IV dalis: Procedūra

IV.1)
Procedūros tipas
IV.1.1)
Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)
Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)
Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)
Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)
Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)
Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)
Administracinė informacija
IV.3.1)
Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)
Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)
Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 8.10.2015 - 17:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)
Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
9.10.2015 - 10:00
IV.3.5)
Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)
Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)
Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 90 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)
Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 9.10.2015 - 10:10
Vieta:
Su CVP IS pateiktais elektroniniais pasiūlymais bus susipažįstama adresu VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Pirkimų ir sutarčių skyrius, 87 pastatas, 318 kabinetas, Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje, Mantvilų g. 2, Mantvilų k., LT-30271 Visagino sav.
Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai ar jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Vokų atplėšimo procedūroje dalyvauja asmenys, pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei įgaliojimą dalyvauti vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje, jei dalyvauja tiekėjo įgaliotas atstovas.
VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)
Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)
Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: taip
Nuoroda į projektą(-us) ir (arba) programą(-as): Ignalinos programa.
VI.3)
Papildoma informacija
1. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS.
2. Tiekėjų klausimai, atliekant viešųjų pirkimų procedūras, perkančiajai organizacijai turi būti perduodami CVP IS priemonėmis lietuvių kalba. Perkančioji organizacija visus gautus klausimus ir visus atsakymus į juos, visus kitus konkurso sąlygų paaiškinimus ir patikslinimus skelbs CVP IS (o CVP IS užsiregistravusius tiekėjus informuos ir per CVP IS susirašinėjimo funkciją), kur yra skelbiami visi šio viešojo pirkimo dokumentai.
3. Pasiūlymai turi būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis (CVP IS). Pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir nebus vertinami. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik prekių tiekėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS (adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt).
4. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nereikalaujama.
5. Tiekėjai gali susipažinti su pirkimo dokumentais šiuo interneto adresu: http://www.iae.lt
6. Pasiūlymas ir kita korespondencija turi būti pateikiama lietuvių kalba, išskyrus sertifikatus, atestatus bei kitus kompetentingų institucijų išduotus kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kurie gali būti pateikti anglų arba rusų kalba, kartu neteikiant jų vertimo į lietuvių kalbą. Jei atitinkami dokumentai išduoti kita kalba, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių, anglų arba rusų kalbą, patvirtintas asmens, atlikusio vertimą parašu.
VI.4)
Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)
Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)
Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 94 str.
VI.4.3)
Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)
Šio skelbimo išsiuntimo data:
27.8.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.