Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) [may include nuclear instrumentation etc]
Prague, Czech Republic

Purchaser: Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.

03/09/2015 S170 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Czech Republic-Prague: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2015/S 170-309567

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.
86652036
Vídeňská 1083
Contact point(s): Otidea a.s., Thámova 681/32, 186 00 Praha 6
For the attention of: Jan Potucký
142 00 Praha
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 295565120
E-mail: jan.potucky@otidea.cz
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.ibt.cas.cz
Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=BTU
Electronic access to information: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=BTU
Further information can be obtained from: Otidea a.s.
Budova Meteor C, Thámova 681/32
Contact point(s): Otidea a.s., Budova Meteor C, Thámova 681/32, 186 00 Praha 8-Karlín
For the attention of: Jan Potucký
186 00 Praha 8-Karlín
CZECH REPUBLIC
E-mail: jan.potucky@otidea.cz
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: Otidea a.s.
Budova Meteor C, Thámova 681/32
Contact point(s): Otidea a.s., Budova Meteor C, Thámova 681/32, 186 00 Praha 8-Karlín
For the attention of: Jan Potucký
186 00 Praha 8-Karlín
CZECH REPUBLIC
E-mail: jan.potucky@otidea.cz
Internet address: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=31544
Tenders or requests to participate must be sent to: Otidea a.s.
Budova Meteor C, Thámova 681/32
Contact point(s): Otidea a.s., Budova Meteor C, Thámova 681/32, 186 00 Praha 8-Karlín
For the attention of: Jan Potucký
186 00 Praha
CZECH REPUBLIC
E-mail: jan.potucky@otidea.cz
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
38000000, 38418000, 38431000, 38434500
Description
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses).
Calorimeters.
Detection apparatus.
Biochemical analysers.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 19.10.2015 - 10:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
19.10.2015 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
English. Czech.


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
Česká republika-Praha: Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)

2015/S 170-309567

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.
86652036
Vídeňská 1083
Kontaktní místo: Otidea a.s., Thámova 681/32, 186 00 Praha 6
K rukám: Jan Potucký
142 00 Praha
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 295565120
E-mail: jan.potucky@otidea.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.ibt.cas.cz
Adresa profilu kupujícího: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=BTU
Elektronický přístup k informacím: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=BTU
Další informace lze získat: Otidea a.s.
Budova Meteor C, Thámova 681/32
Kontaktní místo: Otidea a.s., Budova Meteor C, Thámova 681/32, 186 00 Praha 8-Karlín
K rukám: Jan Potucký
186 00 Praha 8-Karlín
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: jan.potucky@otidea.cz
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: Otidea a.s.
Budova Meteor C, Thámova 681/32
Kontaktní místo: Otidea a.s., Budova Meteor C, Thámova 681/32, 186 00 Praha 8-Karlín
K rukám: Jan Potucký
186 00 Praha 8-Karlín
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: jan.potucky@otidea.cz
Internetová adresa: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=31544
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: Otidea a.s.
Budova Meteor C, Thámova 681/32
Kontaktní místo: Otidea a.s., Budova Meteor C, Thámova 681/32, 186 00 Praha 8-Karlín
K rukám: Jan Potucký
186 00 Praha
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: jan.potucky@otidea.cz
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Jiný: věda a výzkum
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis
II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Rozšíření přístrojového vybavení biofyzikální laboratoře.
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: ulice Průmyslová, Vestec u Prahy.
Kód NUTS CZ020
II.1.3)
Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Cílem této veřejné zakázky je naplnění plánovaného účelu projektu, a to vybudování centra excelence. Předmětem veřejné zakázky je dodání následujících laboratorních přístrojů: duální optická pinzeta s fluorescenčním zobrazováním, diferenční skenovací kalorimetr, přístroj na měření termální stability proteinů a přístroj na měření fluorescenčního, chemiluminiscenčního a beta záření v deskách a gelech. Realizace předmětu veřejné zakázky výrazně přispěje k naplnění potřeb zadavatele tím, že umožní měření základních biofyzikálních charakteristik molekul zkoumaných v rámci výzkumných projektů centra BIOCEV. Jde zejména o měření biomechanických a spektrálních vlastností jednotlivých biomolekul (přístroj 1), měření jejich teplotní stability (přístroje 2 a 3) a identifikace signálu těchto molekul (přístroj 4). Všechny tyto přístroje jsou nutné k vývoji nových materiálů pro diagnostické a biotechnologické užití. Bližší informace v zadávací dokumentaci.
II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38000000, 38418000, 38431000, 38434500
II.1.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.1.9)
Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)
Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 23 450 000 CZK
II.2.2)
Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)
Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Dokončení 15.12.2015
Informace o částech zakázky

Část zakázky č.: 1 Název: Měření biomechanických a spektrálních vlastností biomolekul
1)
Stručný popis
Cílem této veřejné zakázky je naplnění plánovaného účelu projektu, a to vybudování centra excelence. Předmětem veřejné zakázky je dodání následujících laboratorních přístrojů: duální optická pinzeta s fluorescenčním zobrazováním, diferenční skenovací kalorimetr, přístroj na měření termální stability proteinů a přístroj na měření fluorescenčního, chemiluminiscenčního a beta záření v deskách a gelech. Realizace předmětu veřejné zakázky výrazně přispěje k naplnění potřeb zadavatele tím, že umožní měření základních biofyzikálních charakteristik molekul zkoumaných v rámci výzkumných projektů centra BIOCEV. Jde zejména o měření biomechanických a spektrálních vlastností jednotlivých biomolekul (přístroj 1), měření jejich teplotní stability (přístroje 2 a 3) a identifikace signálu těchto molekul (přístroj 4). Všechny tyto přístroje jsou nutné k vývoji nových materiálů pro diagnostické a biotechnologické užití.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38000000, 38418000, 38431000, 38434500
3)
Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 15 210 000 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 2 Název: Měření teplotní stability biomolekul 1
1)
Stručný popis
Předmětem veřejné zakázky je dodání následujících laboratorních přístrojů: duální optická pinzeta s fluorescenčním zobrazováním, diferenční skenovací kalorimetr, přístroj na měření termální stability proteinů a přístroj na měření fluorescenčního, chemiluminiscenčního a beta záření v deskách a gelech. Realizace předmětu veřejné zakázky výrazně přispěje k naplnění potřeb zadavatele tím, že umožní měření základních biofyzikálních charakteristik molekul zkoumaných v rámci výzkumných projektů centra BIOCEV. Jde zejména o měření biomechanických a spektrálních vlastností jednotlivých biomolekul (přístroj 1), měření jejich teplotní stability (přístroje 2 a 3) a identifikace signálu těchto molekul (přístroj 4). Všechny tyto přístroje jsou nutné k vývoji nových materiálů pro diagnostické a biotechnologické užití.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38000000, 38418000, 38431000, 38434500
3)
Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 3 300 000 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 3 Název: Měření teplotní stability biomolekul 2
1)
Stručný popis
Předmětem veřejné zakázky je dodání následujících laboratorních přístrojů: duální optická pinzeta s fluorescenčním zobrazováním, diferenční skenovací kalorimetr, přístroj na měření termální stability proteinů a přístroj na měření fluorescenčního, chemiluminiscenčního a beta záření v deskách a gelech. Realizace předmětu veřejné zakázky výrazně přispěje k naplnění potřeb zadavatele tím, že umožní měření základních biofyzikálních charakteristik molekul zkoumaných v rámci výzkumných projektů centra BIOCEV. Jde zejména o měření biomechanických a spektrálních vlastností jednotlivých biomolekul (přístroj 1), měření jejich teplotní stability (přístroje 2 a 3) a identifikace signálu těchto molekul (přístroj 4). Všechny tyto přístroje jsou nutné k vývoji nových materiálů pro diagnostické a biotechnologické užití.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38000000, 38418000, 38431000, 38434500
3)
Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 2 100 000 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 4 Název: Identifikace signálu biomolekul
1)
Stručný popis
Předmětem veřejné zakázky je dodání následujících laboratorních přístrojů: duální optická pinzeta s fluorescenčním zobrazováním, diferenční skenovací kalorimetr, přístroj na měření termální stability proteinů a přístroj na měření fluorescenčního, chemiluminiscenčního a beta záření v deskách a gelech. Realizace předmětu veřejné zakázky výrazně přispěje k naplnění potřeb zadavatele tím, že umožní měření základních biofyzikálních charakteristik molekul zkoumaných v rámci výzkumných projektů centra BIOCEV. Jde zejména o měření biomechanických a spektrálních vlastností jednotlivých biomolekul (přístroj 1), měření jejich teplotní stability (přístroje 2 a 3) a identifikace signálu těchto molekul (přístroj 4). Všechny tyto přístroje jsou nutné k vývoji nových materiálů pro diagnostické a biotechnologické užití.
2)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38000000, 38418000, 38431000, 38434500
3)
Množství nebo rozsah
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 2 840 000 CZK
4)
Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)
Další informace o částech zakázky
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Tyto podmínky jsou upraveny v rámci návrhu smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace, která je volně dostupná ke stažení na profilu zadavatele. Bližší informace v zadávací dokumentaci.
III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)
Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Základní kvalifikační předpoklad uchazeč prokáže předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů pro písm. a), b) § 53. Výpis z evidence Rejstříků trestů uchazeče doloží, jde-li o právnickou osobu, jak tato právnická osoba, tak za její statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů jak tato právnická osoba, tak za vedoucího organizační složky, jakož i za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu zahraniční osoby;
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení pro písm. f) § 53 zákona;
c) potvrzení příslušného orgánu České správy sociálního zabezpečení pro písm. h) § 53 zákona;
d) čestným prohlášením pro písm. c), d), e), g), j), k) § 53 zákona. Bližší informace v zadávací dokumentaci.
Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů ke dni prokázání kvalifikace, tedy ke dni ukončení lhůty pro podání nabídek;
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či výpis z živnostenského rejstříku. Bližší informace v zadávací dokumentaci.
III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Dodavatel v souladu s ust. § 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku – příloha č. 3b zadávací dokumentace. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a z jeho obsahu musí vyplývat, že dodavatel splňuje požadavek zadavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. Bližší informace v zadávací dokumentaci.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Dodavatel v souladu s ust. § 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku – příloha č. 3b zadávací dokumentace. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a z jeho obsahu musí vyplývat, že dodavatel splňuje požadavek zadavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. Bližší informace v zadávací dokumentaci.
III.2.3)
Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Pro část 1 – popis zboží dle § 56 odst. 1 písm. e).
Pro část 2 – seznam 1 významné dodávky podle § 56 odst. 1 písm. a) (Za významnou dodávku je dle této zadávací dokumentace považována dodávka zahrnující alespoň: 1 diferenční skenovací kalorimetr) – popis zboží dle § 56 odst. 1 písm. e).
Pro část 3 – seznam 1 významné dodávky podle § 56 odst. 1 písm. a) (Za významnou dodávku je dle této zadávací dokumentace považována dodávka zahrnující alespoň: 1 přístroj na měření termální stability proteinů) – popis zboží dle § 56 odst. 1 písm. e).
Pro část 4 seznam 1 významné dodávky podle § 56 odst. 1 písm. a) (Za významnou dodávku je dle této zadávací dokumentace považována dodávka zahrnující alespoň: 1 přístroj na měření fluorescenčního, chemiluminiscenčního a beta záření v deskách a gelech) – popis zboží dle § 56 odst. 1 písm. e). Bližší informace v zadávací dokumentaci.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Prokázání kvalifikace podle § 56 odst. 1 písm. a) seznam 1 významné dodávky realizované dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být:
1) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli;
2) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli; nebo
3) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Prokázání kvalifikace podle § 56 odst. 1 písm. e) popisy zboží určeného k dodání. Z předloženého popisu musí vyplývat splnění veškerých požadavků stanovených zadavatelem v rámci technických podmínek.
— Uchazeč prokáže splnění daného kvalifikačního předpokladu předložením popisu nabízeného plnění ve formě vlastního popisu, brožur, technických listu atp. Bližší informace v zadávací dokumentaci.
III.2.4)
Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)
Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)
Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)
Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Oddíl IV: Řízení

IV.1)
Druh řízení
IV.1.1)
Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)
Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)
Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)
Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)
Administrativní informace
IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
Oznámení předběžných informací
Číslo oznámení v Úř. věst: 2015/S 123-224781 ze dne 30.6.2015
IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 19.10.2015 - 10:00
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
19.10.2015 - 10:00
IV.3.5)
Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
angličtina. čeština.
IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
do: 31.10.2015
IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 19.10.2015 - 10:00
Místo:
Otidea a.s., Thámova 681/32, 186 00 Praha 8-Karlín.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek (v počtu jedné osoby za uchazeče). Podmínkou účasti otevírání obálek je prokázání se plnou mocí. Bližší informace v zadávací dokumentaci.
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: OP VaVpI č. výzvy 3.2 – Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center.
VI.3)
Další informace
Uchazeč je oprávněn podat nabídku do jedné, více než jedné nebo do všech částí. Uchazeč je povinen podat nabídku do každé části zadávacího řízení, které se chce účastnit, zvlášť. V případě, že tak neučiní, jedná se o variantní nabídku a uchazeč bude ze všech částí zadávacího řízení, kterých se podaná nabídka týká, vyloučen. V případě, kdy je v této zadávací dokumentaci uveden údaj bez specifikace konkrétní části zadávacího řízení, pak platí, že se vztahuje na všechny části zadávacího řízení. Bližší informace v zadávací dokumentaci.
VI.4)
Odvolací řízení
VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
601 56 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542161233
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115
VI.4.2)
Podání odvolání
VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
601 56 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
31.8.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.