Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Radiotherapy, mechanotherapy, electrotherapy and physical therapy devices [linear accelerator, dosimetry, etc - medical]
Poland

Purchaser: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

08/09/2015 S173 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Poland-Wrocław: Radiotherapy, mechanotherapy, electrotherapy and physical therapy devices

2015/S 173-314550

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12
For the attention of: Andrzej Wręczycki
53-413 Wrocław
POLAND
Telephone: +48 713689585
E-mail: wreczycki.a@dco.com.pl
Fax: +48 713689581
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.dco.com.pl
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
33150000
Description
Radiotherapy, mechanotherapy, electrotherapy and physical therapy devices.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
14.10.2015 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.

----------------------------------------------------
Original Text (in Polish)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Polska-Wrocław: Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

2015/S 173-314550

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12
Osoba do kontaktów: Andrzej Wręczycki
53-413 Wrocław
POLSKA
Tel.: +48 713689585
E-mail: wreczycki.a@dco.com.pl
Faks: +48 713689581
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.dco.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa, instalacja i uruchomienie przyspieszacza liniowego (akceleratora) do radioterapii, specjalizowanych stacji roboczych oraz wyposażenia dozymetrycznego w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu wraz z pracami przystosowującymi pomieszczenia i ich instalacje do montażu i obsługi dostarczonego akceleratora.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS PL514
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa, instalacja i uruchomienie przyspieszacza liniowego (akceleratora) do radioterapii, specjalizowanych stacji roboczych oraz wyposażenia dozymetrycznego w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu wraz z pracami przystosowującymi pomieszczenia i ich instalacje do montażu i obsługi dostarczonego akceleratora.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33150000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 207 000 EUR.
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 21.1.2016. Zakończenie 21.6.2016
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1.1. pieniądzu;
1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
1.3. gwarancjach bankowych;
1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).
2. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
3) kwotę gwarancji;
4) termin ważności gwarancji,
3. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie się Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu kwoty wadium w okolicznościach określonych przepisami Art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszenie Zamawiającego.
4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w BZ WBK S.A. 35 Oddział Wrocław nr 57 1500 1793 1217 9000 7528 0000 z dopiskiem „ZP/PN/14/15/LZT. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego pl. Hirszfelda 12, budynek „H” pok. 416 (godz. otwarcia 8.00–10.00 i 12.00–14.00) najpóźniej do dnia składania ofert.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Zapłata za realizację zamówienia nastąpi w PLN przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 60 dni od daty przedłożenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury;
2. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 6.1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 6.1.
4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 6.1. została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
1) partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów.
3) każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1–2 ustawy (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz musi złożyć odnoszący się do niego dokument wymieniony w pkt 1.A.2–A8 rozdziału 5.A.
4) Partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają wymagania art. 22 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy, w tym m.in. muszą złożyć oświadczenie z art. 22 ustawy – załącznik nr 5 do SIWZ wypełnione i podpisane przez Pełnomocnika wymienionego w punkcie 6.2;
5) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem;
6) składając ofertę wspólną należy wskazać, która część zamówienia będzie realizowana przez poszczególne podmioty konsorcjum.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1. Zgodnie z art. 25, ust. 1, pkt 2 ustawy Zamawiający żąda od wykonawców oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:
1) na potwierdzenie spełnienia wymagań wraz z ofertą Wykonawca przedstawi następujące dokumenty dotyczące wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych – dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP:
a) deklaracja/e zgodności lub certyfikat CE dla oferowanego przyspieszacza (akceleratora) oraz pozostałego sprzętu (i ile dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikowaną;
b) potwierdzenie, że oferowany przyspieszacz oraz inny sprzęt (o ile dotyczy) został zgłoszony/wpisany do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub dokonano powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa wyrobu zgłoszona/wpisana do rejestru winna odpowiadać nazwie handlowej /katalogowej oferowanego wyrobu);
c) Instrukcja/e obsługi w języku polskim akceleratora, jego opcji i interfejsu/ów.
Jeżeli dany wyrób medyczny nie podlega wpisowi do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania, należy załączyć oświadczenie z uzasadnieniem, dlaczego wpisowi nie podlega.
Uwaga – każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji z Załącznika 1 do SIWZ dotyczy;
2) w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów do oferty należy dołączyć odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w braku katalogów, foldery lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku 1 do SIWZ. Brak potwierdzenia parametrów wymaganych zostanie uznany za niespełnienie przez oferowany sprzęt tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodzić będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy. W przypadku sporządzenia ww. dokumentów w języku obcym do oferty należy dołączyć dokument (y) wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę. Uwaga – każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji z Załącznika 1 do SIWZ dotyczy.
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca składa następujące dokumenty:
1. oświadczenia z art. 24 ustawy – Załącznik nr 6 do SIWZ;
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, ze zm.). W przypadku Wykonawcy wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej co inny Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, w przypadku posiadania takiej wiedzy w momencie złożenia oferty, składa on wraz z nią listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 o ochronię konkurencji i konsumentów) wraz z informacjami dot. grupy kapitałowej (nazwa/nazwy tej grupy kapitałowej), a także informacjami, które wykazują, iż istniejące między wskazanymi podmiotami powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w szczególności nie było pomiędzy nimi współpracy w zakresie sporządzania ofert a także nie doszło pomiędzy nimi do zawarcia porozumienia w zakresie złożenia konkretnych elementów ofert, w tym elementów cenowych ofert. Wyjaśnienia należy składać np. w formie oświadczeń, dokumentów LUB Oświadczenie, że Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, ze zm.), w przypadku, jeśli Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, ze zm. (w załączniku nr 3 – druk oferty);
6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9. warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę aktualnego zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dla Wykonawcy w zakresie uruchamiania (serwisowania) oferowanego akceleratora oraz systemu obrazowania rtg do akceleratora.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie zdolności finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. wykazanie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum: 9 000 000 PLN.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz – załącznik nr 7 do SIWZ – wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
2. Poświadczenie/-a potwierdzające, że dostawa/-y została/-y wykonana/e należycie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
LUB
3. Oświadczenie wykonawcy-jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
LUB
4. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedłożenia dowodów, o których mowa powyżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.
Za zamówienie odpowiadające swym rodzajem i wartością zamawiający uzna dostawę (zakup i uruchomienie) przyspieszacza liniowego (akceleratora) o wartości brutto co najmniej 8 000 000 PLN.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 65
2. Wartość techniczna. Waga 30
3. Okres gwarancji i rękojmi. Waga 5
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/PN/70/15/lzt
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.10.2015 - 10:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 14.10.2015 - 10:15
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do Umowy pod rygorem nieważności i dotyczą:
a) zmiany numeru katalogowego/kodu sprzętu będącego przedmiotem dostawy w przypadku zmiany numeru katalogowego/kodu;
b) obniżenia wynagrodzenia w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na (uzasadniających) obniżenie wynagrodzenie;
c) wydłużenia okresu gwarancji w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na (uzasadniających) wydłużenie okresu gwarancji;
d) wydłużenia terminu wykonania (czasu trwania) Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego mających wpływ na wydłużenie czasu koniecznego do wykonania czynności będących przedmiotem niniejszej Umowy;
e) wydłużenia terminu wykonania (czasu trwania) Umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć albo przewidzieć;
f) zmiany okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy oraz w każdym przypadku, kiedy zmiany Umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
g) zmiany danych Stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);
h) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia;
i) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych;
j) wyjaśnienia wątpliwości treści Umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami;
k) zmianie podwykonawców. W tych okolicznościach warunkiem dokonania zmiany jest wskazanie nowego podwykonawcy o kwalifikacjach zgodnych z wymaganymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli Wykonawca polegał na jego doświadczeniu i zdolnościach i kwalifikacjach w przetargu;
l) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia;
m) zmiany osób upoważnionych do odbioru;
n) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujących potrzebę zmian Umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian;
2. w przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwią czasowo wykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze stron Umowy, określony czas zobowiązań Umowy będzie opóźniony o czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków;
3. okoliczności i warunki dokonania zmian nie oznaczają roszczenia żadnej ze stron o zmianę, stanowiąc jedynie prawną możliwość dokonania zmiany Umowy za zgodą Stron.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)
Składanie odwołań
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.9.2015http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.