Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Radio-isotopes [may include sources, etc - medical][amendment]
Zgierz, Poland

Purchaser: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=61407

09/09/2015 S174 Member states - Supply contract - Additional information - Open procedure
Poland-Zgierz: Radio-isotopes

2015/S 174-316037

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35, For the attention of: Marzena Kolasa – Kierownik Zamówień Publicznych, Zgierz 95-100, POLAND. Telephone: +48 427144332. Fax: +48 427144530. E-mail: zamowienia@wss.zgierz.pl

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 29.8.2015, 2015/S 167-304295)

RE:
CPV:09344000
Radio-isotopes

Instead of:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawy radiofarmaceutyków dla Oddziału Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na 17 części.

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Dostawy radiofarmaceutyków dla Oddziału Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na 17 części:

część 1: zawiera 5 pozycji,

część 2: zawiera 1 pozycję,

część 3: zawiera 1 pozycję,

część 4: zawiera 1 pozycję,

część 5: zawiera 1 pozycję,

część 6: zawiera 18 pozycji,

część 7: zawiera 1 pozycję,

część 8: zawiera 1 pozycję,

część 9: zawiera 4 pozycje,

część 10: zawiera 1 pozycję,

część 11: zawiera 1 pozycję,

część 12: zawiera 1 pozycję,

część 13: zawiera 1 pozycję,

część 14: zawiera 1 pozycję,

część 15: zawiera 7 pozycji,

część 16: zawiera 3 pozycje,

część 17: zawiera 4 pozycje.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 09344000-2.

Informacje o częściach zamówienia:

Część nr: 6 Nazwa: Część 6

1)Krótki opis

Część 6 – zawiera 18 pozycji.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09344000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Wadium na całość zamówienia – 20 324 PLN

Część 1 – 430 PLN Część 2 – 20 PLN Część 3 – 20 PLN

Część 4 – 12 PLN Część 5 – 183 PLN Część 6 – 13 921 PLN

Część 7 – 428 PLN Część 8 – 705 PLN Część 9 – 484 PLN

Część 10 – 98 PLN Część 11 – 38 PLN Część 12 – 233 PLN

Część 13 – 74 PLN Część 14 – 133 PLN Część 15 – 721 PLN

Część 16 – 394 PLN Część 17 – 2 430 PLN

2. Wadium musi być wniesione do dnia 6.10.2015 r. do godz. 10:45.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego 22 1130 1163 0014 7050 4920 0006

Wadium za wniesione uznaje się z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego.

4. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ustawy Pzp.

5. Zamawiający zwraca wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument stwierdzający ustanowienie poręczenia lub gwarancji w oryginale.

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

—.

—.

—.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

6.10.2015 (10:45)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

6.10.2015 (11:00)

Read:
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawy radiofarmaceutyków dla Oddziału Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na 18 części.

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Dostawy radiofarmaceutyków dla Oddziału Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na 18 części:

część 1: zawiera 5 pozycji,

część 2: zawiera 1 pozycję,

część 3: zawiera 1 pozycję,

część 4: zawiera 1 pozycję,

część 5: zawiera 1 pozycję,

część 6: zawiera 16 pozycji,

część 7: zawiera 1 pozycję,

część 8: zawiera 1 pozycję,

część 9: zawiera 4 pozycje,

część 10: zawiera 1 pozycję,

część 11: zawiera 1 pozycję,

część 12: zawiera 1 pozycję,

część 13: zawiera 1 pozycję,

część 14: zawiera 1 pozycję,

część 15: zawiera 7 pozycji,

część 16: zawiera 3 pozycje,

część 17: zawiera 4 pozycje,

część 18: zawiera 2 pozycje.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 09344000-2.

Informacje o częściach zamówienia:

Część nr: 6 Nazwa: Część 6

1)Krótki opis

Część 6 – zawiera 16 pozycji.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09344000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia.

Część nr: 18 Nazwa: Część 18

1)Krótki opis

Część 18 – zawiera 2 pozycje

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09344000.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Wadium na całość zamówienia – 20 324 PLN

Część 1 – 430 PLN Część 2 – 20 PLN Część 3 – 20 PLN

Część 4 – 12 PLN Część 5 – 183 PLN Część 6 – 9 196 PLN

Część 7 – 428 PLN Część 8 – 705 PLN Część 9 – 484 PLN

Część 10 – 98 PLN Część 11 – 38 PLN Część 12 – 233 PLN

Część 13 – 74 PLN Część 14 – 133 PLN Część 15 – 721 PLN

Część 16 – 394 PLN Część 17 – 2 430 PLN Część 18: 4 725 PLN

2. Wadium musi być wniesione do dnia 7.10.2015 r. do godz. 10:45.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego 22 1130 1163 0014 7050 4920 0006

Wadium za wniesione uznaje się z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego.

4. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ustawy Pzp.

5. Zamawiający zwraca wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument stwierdzający ustanowienie poręczenia lub gwarancji w oryginale.

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej:

Część 18: cena radiofarmaceutyków. Waga 90

Część 18: termin na składanie zamówień. Waga 10.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

7.10.2015 (10:45)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

7.10.2015 (11:00)

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.