Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Radiation monitors [nuclear instrumentation]
Czech Republic

Purchaser: Česká republika – Generální ředitelství cel

12/09/2015 S177 Member states - Supply contract - Contract notice - Competitive dialogue
I.II.IV.
Czech Republic-Prague: Radiation monitors

2015/S 177-320436

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Česká republika – Generální ředitelství cel
71214011
Budějovická 1387/7
Contact point(s): Český Aeroholding, a.s., Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6
For the attention of: Ing. Zdeněk Hanuš
140 96 Praha 4
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 220111200
E-mail: zdenek.hanus@cah.cz
Fax: +420 220111299
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.celnisprava.cz
Address of the buyer profile: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_50.html
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
38341600, 38341000, 35113200
Description
Radiation monitors.
Apparatus for measuring radiation.
Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
14.10.2015 - 14:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Czech.


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Česká republika-Praha: Monitory radiace

2015/S 177-320436

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Česká republika – Generální ředitelství cel
71214011
Budějovická 1387/7
Kontaktní místo: Český Aeroholding, a.s., Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6
K rukám: Ing. Zdeněk Hanuš
140 96 Praha 4
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 220111200
E-mail: zdenek.hanus@cah.cz
Fax: +420 220111299
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.celnisprava.cz
Adresa profilu kupujícího: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_50.html
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Veřejný pořádek a bezpečnost
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis
II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Detekce radiace.
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Praha, areál Letiště Praha/Ruzyně.
Kód NUTS CZ010
II.1.3)
Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Dodání a montáž zařízení sloužících k detekci zdrojů ionizačního záření v přepravovaných zásilkách.
II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38341600, 38341000, 35113200
II.1.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)
Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)
Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 4 400 000 CZK
II.2.2)
Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)
Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Dokončení 30.7.2016
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)
Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Požadavky na základní kvalifikaci jsou stanoveny v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 Zákona. Způsob a doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů jsou v souladu s ustanovením § 53 odst. 3 Zákona. Profesní kvalifikační předpoklady v souladu s ustanovením § 54 Zákona splňuje dodavatel, který předloží:
a) prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán nebo výpisem z jiné evidence, má-li v ní být dodavatel zapsán, ne starším než 90 kalendářních dnů ke dni podání žádosti o účast;
b) prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci, tzn. živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku.
Blíže viz oznámení soutěžního dialogu.https://mfcr.ezak.cz/profile display 50.html
III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: V souladu s ustanovením § 50 odst. 1 písm. c) Zákona splňuje dodavatel, který je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku. Prokazuje se čestným prohlášením. Blíže viz oznámení soutěžního dialogu.https://mfcr.ezak.cz/profile display 50.html
III.2.3)
Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Technická kvalifikace stanovená v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 písm. a) zákona. Splňuje dodavatel, který v posledních 3 letech realizace minimálně 1 významnou dodávku. Za významnou dodávku zadavatel pro účely této veřejné zakázky považuje zakázku, jejímž předmětem byla dodávka zařízení provádějícího detekci radiace zásilek založené na detekci gama nebo neutronového záření v minimálním finančním objemu 500 000 CZK bez DPH, včetně zajištění záručního servisu dodaného zařízení. Blíže viz oznámení soutěžního dialogu.https://mfcr.ezak.cz/profile display 50.html
III.2.4)
Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)
Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)
Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)
Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne
Oddíl IV: Řízení

IV.1)
Druh řízení
IV.1.1)
Druh řízení
soutěžní dialog
IV.1.2)
Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)
Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek ne
IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)
Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)
Administrativní informace
IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
VZ_03_2015
IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
Oznámení předběžných informací
Číslo oznámení v Úř. věst: 2015/S 102-185143 ze dne 29.5.2015
IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
14.10.2015 - 14:00
IV.3.5)
Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)
Další informace
VI.4)
Odvolací řízení
VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167815
VI.4.2)
Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
9.9.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.