Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment [software/harware for monitoring system of ionizing radiation, gases and clean rooms - eli: extreme light infrastructure project]
Czech Republic

Purchaser: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

15/09/2015 S178 Member states - Supply contract - Prior Information Notice - Not applicable
I.II.B.
Czech Republic-Prague: Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment

2015/S 178-322988

Prior information notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
68378271
Na Slovance 2
Contact point(s): Holec, Zuska & Partneři
For the attention of: Lanský
182 21 Praha 8
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 296325235
E-mail: zakazky@holec-advokati.cz
Internet address(es):
General address of the contracting authority: https://www.fzu.cz
Address of the buyer profile: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
35113200, 90721600, 72230000, 72240000, 72212461
Description
Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment .
Radiation protection services .
Custom software development services .
Systems analysis and programming services .
Analytical or scientific software development services .
II.6)
Scheduled date for start of award procedures
15.10.2015


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.B.III.VI.
Česká republika-Praha: Ochranná zařízení proti nukleárním, biologickým, chemickým a radiačním prostředkům

2015/S 178-322988

Oznámení předběžných informací

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
68378271
Na Slovance 2
Kontaktní místo: Holec, Zuska & Partneři
K rukám: Lanský
182 21 Praha 8
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 296325235
E-mail: zakazky@holec-advokati.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: https://www.fzu.cz
Adresa profilu kupujícího: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Jiný: věda a výzkum
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby)

II.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Software pro monitorovací systém ionizujícího záření, plynů a čistých prostor.
II.2)
Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Dolní Břežany.
Kód NUTS CZ010,CZ020
II.3)
Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne
II.4)
Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Předmětem plnění této veřejné zakázky bude vývoj a dodávka software pro monitorovací systém ionizujícího záření, plynů a čistých prostor. Součástí dodávky bude také základní hardware a síťové vybavení.
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 3 000 000 CZK
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
35113200, 90721600, 72230000, 72240000, 72212461
II.6)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
15.10.2015
II.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.8)
Další informace:
Zadavatel, jehož hlavním předmětem činnosti je provádění výzkumu a vývoje v oblasti fyzikálních věd, je příjemcem dotace pro projekt „ELI: Extreme Light Infrastructure“ realizovaný v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „Projekt“). Předmětem Projektu je vybudování laserového výzkumného centra a jeho vybavení laserovými technologiemi. Předmět Projektu je blíže a závazně definován technickým popisem Projektu, který je přílohou rozhodnutí o poskytnutí dotace. Předmětem plnění této veřejné zakázky bude vývoj a dodávka software pro monitorovací systém ionizujícího záření, plynů a čistých prostor. Součástí dodávky bude také základní hardware a síťové vybavení.
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Informace o vyhrazených zakázkách
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: OP VaVpI.
VI.2)
Další informace:
VI.3)
Informace o obecném právním rámci
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy https://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí https://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky https://www.mpsv.cz
VI.4)
Datum odeslání tohoto oznámení:
9.9.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.