Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Industrial property services [fulfilment of the safety authority conditions for the installation of equipment (?) - mo34]
Slovakia

Purchaser: Slovenské elektrárne, a.s.

16/09/2015 S179 Member states - Service contract - Periodic indicative notice (PIN) without call for competition - Not applicable
I.II.
Slovakia-Bratislava: Industrial property services

2015/S 179-325978

Periodic indicative notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Slovenské elektrárne, a.s.
35829052
Mlynské nivy 47
Contact point(s): závod elektrárne Mochovce
For the attention of: JUDr. Iveta Horniaková
821 09 Bratislava
SLOVAKIA
Telephone: +421 366368313
E-mail: iveta.horniakova@enel.com
Fax: +421 366391135
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.4)
Common procurement vocabulary (CPV)
70332300
Description
Industrial property services.
II.5)
Scheduled date for start of award procedures and duration of the contract


----------------------------------------------------
Original Text (in Slovak)
----------------------------------------------------

I.II.VI.
Slovensko-Bratislava: Služby pre priemyselné nehnuteľnosti

2015/S 179-325978

Pravidelné informatívne oznámenie – vybrané odvetvia

Služby

Smernica 2004/17/ES
Toto oznámenie je výzvou na súťaž: nie
Cieľom tohto oznámenia je skrátiť lehoty na predkladanie ponúk: nie
Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)
Názov, adresy a kontaktné miesta
Slovenské elektrárne, a.s.
35829052
Mlynské nivy 47
Kontaktné miesto (miesta): závod elektrárne Mochovce
Kontaktná osoba: JUDr. Iveta Horniaková
821 09 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón: +421 366368313
E-mail: iveta.horniakova@enel.com
Fax: +421 366391135
Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné podklady a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2)
Hlavná činnosť
Elektrická energia
I.3)
Zadanie zákazky v mene iných obstarávateľov
Obstarávateľ nakupuje v mene iných obstarávateľov: nie
Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)
Názov pridelený zákazke obstarávateľom:
Plnenie podmienok ÚJD SR – zabezpečenie plnenia technických podmienok pre sprísnenú montáž technologických zariadení v objektoch NI častí a čistenie spoločných priestorov NI a CI.
II.2)
Druh zákazky
Služby
II.3)
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Rozsah služby:
Plnenie podmienok ÚJD SR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) – zabezpečenie plnenia technických podmienok pre sprísnenú montáž technologických zariadení v objektoch NI častí a čistenie spoločných priestorov NI (Nuclear Island) a CI (Conventional Island).
Predmetom je zabezpečiť plnenie technických podmienok ÚJD SR pre sprísnenú montáž technologických zariadení v objektoch NI časti JE MO34. Jedná sa o zabezpečenie presne určených limitných činností (technických, bezpečnostných a organizačných) pre čistú a nečistú montáž, ktoré vyplývajú z dodatočných legislatívnych požiadaviek vyvolaných postupom výstavby a čistenie spoločných priestorov NI a CI.
II.4)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
70332300
II.5)
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
II.6)
Predpokladané náklady a hlavné podmienky financovania
II.6.1)
Prvotné predpokladané náklady
II.6.2)
Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
II.7)
Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.8)
Doplňujúce informácie:
Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)
Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)
Doplňujúce informácie:
VI.3)
Predpokladaná celková hodnota zákazky (zákaziek) na dodávky tovarov alebo služby
VI.4)
Dátum odoslania tohto oznámenia:
11.9.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.