Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Network servers [security, network access and information technology infrastructure etc]
Slovakia

Purchaser: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

16/09/2015 S179 Member states - Supply contract - Prior Information Notice - Not applicable
I.II.B.
Slovakia-Bratislava: Network servers

2015/S 179-324679

Prior information notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Contact point(s): Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
For the attention of: Mgr. Bibiána Lovičová
821 02 Bratislava-Ružinov
SLOVAKIA
Telephone: +421 335315364
E-mail: lovicova.bibiana@javys.sk
Fax: +421 248262910
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.javys.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542
Further information can be obtained from: www.evo.gov.sk
Contact point(s): www.evo.gov.sk
SLOVAKIA
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
48821000, 32422000, 32580000, 48100000, 72253200
Description
Network servers .
Network components .
Data equipment .
Industry specific software package .
Systems support services .


----------------------------------------------------
Original Text (in Slovak)
----------------------------------------------------


I.II.B.III.VI.
Slovensko-Bratislava: Sieťové servery

2015/S 179-324679

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)
Názov, adresy a kontaktné miesta
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Kontaktné miesto (miesta): Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Bibiána Lovičová
821 02 Bratislava-Ružinov
SLOVENSKO
Telefón: +421 335315364
E-mail: lovicova.bibiana@javys.sk
Fax: +421 248262910
Internetová adresa (internetové adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.javys.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542
Ďalšie informácie možno získať na adrese: www.evo.gov.sk
Kontaktné miesto (miesta): www.evo.gov.sk
SLOVENSKO
I.2)
Druh verejného obstarávateľa
Iné: obchodná spoločnosť, § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z.
I.3)
Hlavná činnosť
Iné: vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoretým palivom
I.4)
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie
Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Obnova bezpečnostnej, prístupovej a sieťovej IT infraštruktúry.
II.2)
Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Vo všetkých štyroch lokalitách JAVYS, a.s.:
— Lokalita JAVYS, a.s. v Bratislave (NUTS kód SKO1),
— Lokalita JAVYS, a.s. v Jaslovských Bohuniciach (NUTS kód SKO21),
— Lokalita JAVYS, a.s. v Mochovciach (NUTS kód SKO23),
— Lokalita JAVYS, a.s. v Trnave (NUTS kód SKO21).
Kód NUTS SK0
II.3)
Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie
II.4)
Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Predmetom zákazky je obnova bezpečnostnej, prístupovej a sieťovej IT infraštruktúry JAVYS, a.s. pozostávajúcej z investičnej dodávky diela a z prevádzkovej Poimplementačnej servisnej podpory.
1) Investičná dodávka diela pozostáva z:
— technického riešenia bezpečnostnej infraštruktúry (dodávaných HW a SW komponentov a služieb pre riešenie bezpečnostnej infraštruktúry),
— technického riešenia LAN infraštruktúry(dodávaných HW a SW komponentov a služieb pre riešenie LAN infraštruktúry),
— technického riešenia virtuálnej DMZ infraštruktúry (dodávaných HW a SW komponentov a služieb pre riešenie virtuálnej DMZ infraštruktúry).
2) Prevádzková Poimplementačná servisná podpora pozostáva z:
— Softvérová technická podpora (SW Maintenance),
— Hardvérová technická podpora,
— Služby technickej podpory prevádzky,
— Služby rozvoja a služby na vyžiadanie.
Predpokladané náklady bez DPH: 840 000 EUR
II.5)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
48821000, 32422000, 32580000, 48100000, 72253200
II.6)
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
II.7)
Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.8)
Doplňujúce informácie:
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)
Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)
Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)
Podmienky účasti
III.2.1)
Informácie o vyhradených zákazkách
Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)
Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)
Doplňujúce informácie:
1. Súťaž sa bude realizovať ako elektronická cez systém EVO (www.evo.gov.sk).
2. Predbežné oznámenie je len všeobecnou informáciou o zámere obstarávať.
3. Proces zadávania zákazky sa začne až oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.
4. O ďalšie informácie a súťažné podklady sa nežiada osobitnou žiadosťou.
5. Ďalšie informácie a súťažné podklady budú k dispozícii v systéme EVO pre každého zaregistrovaného záujemcu po jeho schválení a to až po zverejnení predmetného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
6. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v bode II.4) je stanovená len pre investičnú dodávku diela a neobsahuje hodnotu Prevádzkovej Poimplementačnej servisnej podpory, nakoľko jej rozsah nie je presne určiteľný a predstavuje opakované plnenia, ktoré verejný obstarávateľ nie je povinný odobrať v konkrétnom rozsahu plnenia.
VI.3)
Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk
Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk
VI.4)
Dátum odoslania tohto oznámenia:
11.9.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.