Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Repair and maintenance services [maintenance of the system for monitoring chemistry parameters in the primary circuit (?)][repost]
Kozloduy, Bulgaria

Purchaser: „AETs Kozloduy“ EAD
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=61628

16/09/2015 S179 Member states - Service contract - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.IV.
Bulgaria-Kozloduy: Repair and maintenance services

2015/S 179-326000

Contract notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
„AETs Kozloduy“ EAD
Contact point(s): Otdel „Obshtestveni porachki“, U-nie „Targovsko“
For the attention of: Georgi Stefanov
3321 Kozloduy
BULGARIA
Telephone: +359 97373822
Fax: +359 97376007
Internet address(es):
General address of the contracting entity: www.kznpp.org
Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=2582
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
50000000
Description
Repair and maintenance services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 14.10.2015 - 16:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
14.10.2015 - 16:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Bulgarian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Bulgarian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
България-Козлодуй: Услуги по ремонт и поддръжка

2015/S 179-326000

Обявление за поръчка – специални сектори

Услуги

Директива 2004/17/ЕО
Раздел І: Възложител

I.1)
Наименование, адреси и място/места за контакт
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
106513772
Място/места за контакт: Отдел „Обществени поръчки“, У-ние „Търговско“
На вниманието на: Георги Стефанов
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 97373822
Адрес за електронна поща: gistefanov@npp.bg
Факс: +359 97376007
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възложителя: www.kznpp.org
Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=2582
Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт
Спецификации и допълнителни документи (включително документи за динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт
I.2)
Основна дейност
Електрическа енергия
I.3)
Възлагане на поръчка от името на други възложители
Възложителят извършва покупка от името на други възложители: не
Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)
Описание
II.1.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя:
Сервизно обслужване на система за оперативен мониторинг и поддръжка на параметрите на водохимичния режим (ВХР) по първи контур на 5, 6 ЕБ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
II.1.2)
Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 1: Услуги по поддръжка и ремонт
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
код NUTS BG313
II.1.3)
Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)
Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)
Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Сервизно обслужване на система за оперативен мониторинг и поддръжка на параметрите на водохимичния режим (ВХР) по първи контур на 5, 6 ЕБ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Техническото обслужване е организирана административно-техническа дейност включваща: превантивно техническо обслужване, ремонт, доставка на резервни части и консумативи, поддържане на база данни за дефекти и разработване на мерки за повишаване надеждността на оборудването.
II.1.6)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
50000000
II.1.7)
Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)
Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)
Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)
Количество или обем на поръчката
II.2.1)
Общо количество или обем :
Обемът включва следните дейности: Превнативно техническо ослужване на системата за оперативен мониторинг и поддръжка на параметрите на ВХР; Ремонтни дейности; Доставка на резервни части и консумативи за системата; Поддържане съвкупност от данни за оборудването; Диагностика на оборудването и подобрения. Технически консултации.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 2 600 000 BGN
II.2.2)
Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)
Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)
Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 36 (считано от датата на възлагане на поръчката)
Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)
Условия във връзка с поръчката
III.1.1)
Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранция за участие: 20 000 BGN или равностойността ѝ в EUR.
Гаранция за изпълнение на договора — до 5 % от прогнозната стойност на поръчката.
Кандидатът представя гаранция за участие в една от следните форми:
1. Парична сума, внесена по следните банкови реквизити: „Уникредит Булбанк“ АД, IBAN: BG31UNCR96601020000809 — BGN, IBAN: BG63UNCR70001522044948 — EUR; SWIFT/BIC: UNCRBGSF или в брой в касата на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, за процедура на договаряне с обявление с предмет: „Сервизно обслужване на система за оперативен мониторинг и поддръжка на параметрите на водохимичния режим (ВХР) по първи контур на 5, 6 ЕБ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД“,
2. Банкова гаранция (неотменима) със срок на валидност 120 дни от крайният срок за подаване на заявленията.
III.1.2)
Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Възложителят заплаща абонаментната такса ежемесечно, чрез банков превод, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на Акт за извършена работа по профилактично техническо обслужване на системата за оперативен мониторинг и поддръжка на параметрите на водохимичния режим (ВХР) по първи контур на 5, 6 ЕБ съгласно дейностите от работната програма (Приложение № 2 от Договора), месечен график за 24-часова оперативна връзка и данъчна фактура.
Възложителят заплаща стойността на извършените ремонтни дейности на системата за оперативен мониторинг и поддръжка на параметрите на водохимичния режим (ВХР) по първи контур на 5, 6 ЕБ, чрез банков превод, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на двустранно подписан протокол, изготвен по образец Приложение 10 от Техническото задание, и данъчна фактура.
III.1.3)
Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)
Други особени условия:
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : да
Описание на особените условия: 1. Гаранционният срок на всички услуги предложени от участниците е 12 месеца, съгласно т. 7.4.1 от Техническото задание.
2. При изготвяне на заявлението, кандидатите да имат предвид, че изпълнителите по договорите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в заявлението. В съответствие с чл. 45а, ал. 2 от ЗОП Изпълнителите нямат право да:
2.1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47 ал. 1 или ал. 5 от ЗОП;
2.2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица които не са подизпълнители;
2.3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:
2.3.1. за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или ал. 5;
2.3.2. предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на цена или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;
2.3.3. договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по ал. 6.
В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителя изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя, заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.
III.2)
Условия за участие
III.2.1)
Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в заявлението.
2. Представяне на кандидата, което включва:
2.1. Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, Булстат и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.
2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.
3. Документ за гаранция за участие.
4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка.
5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.
6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.
7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор.
8. Друга информация, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 13 от ЗОП.
8.1. Декларация по чл. 104а, ал. 3 от ЗОП за подаване на оферта.
8.2. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка.
8.3. Надлежно оформен от производителя на системата за оперативен мониторинг и поддръжка на параметрите на ВХР документ, даващ разрешение за сервизно ѝ обслужване (в случай, че кандидата не е производител на системата).
8.4. Надлежно оформен от производителя на резервните части и консумативи документ, даващ разрешение за продажба (дистрибуция) на стоките (в случай, че кандидата не е производител на системата).
8.5. Декларация от кандидата за съгласие Възложителя, при необходимост, да провежда одити на системата им по качество, да осигури възможност за одит и за констатиране наличието и техническото състояние на притежаваните машини, транспортна и подемно-транспортна техника, заваръчна техника, приспособления, инструменти, изпитвателни и измервателни средства и други, необходими за изпълнение на възлаганите дейности.
8.6. Декларация от кандидата за съгласие Възложителя да има право да извършва инспекции и проверки на дейностите, извършвани на площадката, както и да осигурява достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от него и неговите подизпълнители (ако има такива).
Възложителят отстранява от процедурата кандидати, за които са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП.
III.2.2)
Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Не се изисква доказване на икономически и финансови възможности.
III.2.3)
Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Минимални изисквания:
1. Кандидатът да е изпълнявал услуги с еднакъв или сходен предмет;
2. Кандидатът да разполага с необходимото техническо оборудване, специални инструменти и средства за изпълнение на поръчката;
3. Кандидатът да разполага с необходимия квалифициран персонал, притежаващ и квалификация по ПБЗР — ЕУ и ПБР — НУ за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата общ. поръчка, а именно:
3.1. персонал с IV кв. гр. по ПБЗР — ЕУ;
3.2. персонал с IV кв. гр. по ПБР — НУ;
4. Валиден сертификат, който удостоверява съответствието на кандидата със система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2008.
Изискуеми документи:
1. Списък на услугите, които са с еднакъв или сходен предмет (под „сходен предмет на поръчката“ се разбират дейности по техническо/сервизно обслужване и/или ремонт на система за оперативен мониторинг и поддръжка на параметри на водохимичен режим на първи контур на АЕЦ от система, производство на Westinghouse Electric Company, САЩ, която е базирана на софтуер Matrikon OPC, Cromeleon, PlantScape, Hybrid Control Designer, Station), изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на заявлението, с посочване на вида услуги, стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги. Списъкът съдържа предмет, срок, стойност, дати и получатели, както и вида на услугата, която е извършвал и се подписва от лице с представителни функции и представя в оригинал. Доказателството за извършената услуга се предоставя:
1.1. под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или:
1.2. чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.
2. Декларация за техническото оборудване, което е на разположение на кандидата за изпълнение на обществената поръчка и Описание на техническото оборудване и мерките за осигуряване на качеството, както и на оборудването за изпитване и изследване. Документът съдържа описание на оборудване и устройства, техника, специални инструменти и средства и др., доказващи наличието на материално-технически условия и средства и техническа възможност за извършване на дейностите.
3. Списък на техническите лица, отговарящи за контрола на качеството включително на тези отговарящи за извършването на услугата, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионален опит на лицата, включително и квалификационните групи и видове дейности, които могат да изпълняват по „Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби и топлофикационни централи и по електрически мрежи“ (ПБЗР — ЕУ) и „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения“ (ПБР — НУ).
4. Сертификат за сертифицирана система за управление на качеството на кандидата, удостоверяващ съответствието на системата със стандарт ISO 9001:2008.
III.2.4)
Информация относно запазени поръчки
III.3)
Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)
Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)
Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: не
Раздел ІV: Процедура

IV.1)
Вид процедура
IV.1.1)
Вид процедура
Договаряне
Някои кандидати вече са избрани (ако е целесъобразно при определени видове процедури на договаряне): не
IV.2)
Критерии за възлагане
IV.2.1)
Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)
Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)
Административна информация
IV.3.1)
Референтен номер на досието, определен от възложителя:
БД Търговия 31077.
IV.3.2)
Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)
Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 14.10.2015 - 16:00
Платими документи: не
IV.3.4)
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
14.10.2015 - 16:00
IV.3.5)
Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.
IV.3.6)
Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
IV.3.7)
Условия за отваряне на офертите
Дата: 15.10.2015 - 10:00
Място
Управление „Търговско“, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)
Информация относно периодичното възлагане
VI.2)
Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)
Допълнителна информация:
За изпълнител на обществената поръчка ще бъде избран този участник, който предложи най-малък общ сбор от месечни абонаментни такси за 36 месеца.
VI.4)
Процедури по обжалване
VI.4.1)
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315
VI.4.2)
Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120 от ЗОП.
VI.4.3)
Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, Управление „Търговско“, отдел „Обществени поръчки“
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: sbreshkova@npp.bg
Телефон: +359 97373230
Интернет адрес: www.kznpp.org
Факс: +359 97376007
VI.5)
Дата на изпращане на настоящото обявление:
11.9.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.