Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Miscellaneous repair and maintenance services [maintenance of power lines (?)][repost]
Kozloduy, Bulgaria

Purchaser: „AETs Kozloduy“ EAD
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=61631

17/09/2015 S180 Member states - Service contract - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.IV.
Bulgaria-Kozloduy: Miscellaneous repair and maintenance services

2015/S 180-327214

Contract notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
„AETs Kozloduy“ EAD
Contact point(s): Otdel „Obshtestveni porachki“, U-nie „Targovsko“
For the attention of: Georgi Stefanov
3321 Kozloduy
BULGARIA
Telephone: +359 97373822
Fax: +359 97376007
Internet address(es):
General address of the contracting entity: www.kznpp.org
Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=2613
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
50800000, 45000000, 45231400
Description
Miscellaneous repair and maintenance services.
Construction work.
Construction work for electricity power lines.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 16.10.2015 - 16:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
16.10.2015 - 16:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Bulgarian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Bulgarian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
България-Козлодуй: Различни услуги по ремонт и поддържане

2015/S 180-327214

Обявление за поръчка – специални сектори

Услуги

Директива 2004/17/ЕО
Раздел І: Възложител

I.1)
Наименование, адреси и място/места за контакт
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
106513772
Място/места за контакт: Отдел „Обществени поръчки“, У-ние „Търговско“
На вниманието на: Георги Стефанов
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 97373822
Адрес за електронна поща: gistefanov@npp.bg
Факс: +359 97376007
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възложителя: www.kznpp.org
Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=2613
Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт
Спецификации и допълнителни документи (включително документи за динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт
I.2)
Основна дейност
Електрическа енергия
I.3)
Възлагане на поръчка от името на други възложители
Възложителят извършва покупка от името на други възложители: не
Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)
Описание
II.1.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя:
Техническо обслужване и ремонт на въздушни електропроводи ЕП Неутрон/220 kV, ЕП Атом/220 kV и въздушни електропроводни линии 6 kV А и Б за захранване на ШПС I-VI от БПС.
II.1.2)
Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 1: Услуги по поддръжка и ремонт
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
код NUTS BG313
II.1.3)
Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)
Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)
Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Техническо обслужване и ремонт на въздушни електропроводи ЕП Неутрон/220 kV, ЕП Атом/220 kV и въздушни електропроводни линии 6 kV А и Б за захранване на ШПС I-VI от БПС: включват се следните видове дейности: Техническо обслужване, ремонтни дейности, доставка на резервни части и консумативи, анализиране на дефектите.
II.1.6)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
50800000, 45000000, 45231400
II.1.7)
Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)
Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)
Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)
Количество или обем на поръчката
II.2.1)
Общо количество или обем :
Обемът на дейностите включва следните етапи: 1.2.3. техническо обслужване (тримесечно и годишно) в обем съгласно Приложение № 3 и № 4 от Техническо задание № ОРУ.ТЗ.12/2014; при необходимост ремонт на оборудването и доставка на резервни части и консумативи в обем съгласно Приложение № 5 и № 7 от Техническо задание № ОРУ.ТЗ.12/2014, включващо и аварийна бригада/екип, която е на постоянно разположение (24 часа на ден/7дни в седмицата/365 или 366 дни в годината независимо в работно или извънработно време, почивни или празнични дни); еднократно доставка на резервни части и консумативи за „авариен резерв“; еднократен ремонт на електропроводните линии (СМР) в обем съгласно количествени сметки Приложение № 13 и № 14 от Техническо задание № ОРУ.ТЗ.12/2014.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 901 000 BGN
II.2.2)
Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)
Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)
Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 36 (считано от датата на възлагане на поръчката)
Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)
Условия във връзка с поръчката
III.1.1)
Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранция за участие: 8 000 BGN или равностойността им в EUR.
Гаранция за изпълнение на договора — до 5 % от стойността на поръчката.
Кандидатът представя гаранция за участие в една от следните форми:
1. Парична сума, внесена по следните банкови реквизити: „Уникредит Булбанк“ АД, IBAN: BG31UNCR96601020000809 — BGN, IBAN: BG63UNCR70001522044948 — EUR; SWIFT/BIC: UNCRBGSF или в брой в касата на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, за процедура на договаряне с обявление с предмет: Техническо обслужване и ремонт на въздушни електропроводи ЕП Неутрон/220 kV, ЕП Атом/220 kV и въздушни електропроводни линии 6 kV А и Б за захранване на ШПС I-VI от БПС.
2. Банкова гаранция (неотменима) със срок на валидност 120 дни от крайният срок за подаване на заявленията.
III.1.2)
Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Възложителят заплаща дейностите поетапно по следния начин:
Стойността на резервните части и консумативи за „авариен резерв“ чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.
90 % (деветдесет процента) от стойността за СМР поетапно, на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.
90 % (деветдесет процента) от стойността за непредвидени разходи на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на утвърдения Констативен протокол, двустранно подписани количествена сметка, Протокол за установяване на натурални видове СМР и заплащането им придружен с анализни цени и оригинална фактура.
Останалите 10 % (десет процента) от стойността на подписаните Протоколи за установяване на натурални видове СМР, се заплащат след окончателното изпълнение на всички строително-монтажни дейности по етап СМР, включително предаване на екзекутивната документация, срещу представяне на Акт за извършена работа.
Остойностяването на непредвидените разходи за СМР, които не са предвидени в Количествено-стойностни сметки, част от Приложение № 4 се извършва съгласно ценовите показатели.
Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества СМР и/или добавяне на нови видове и количества СМР, които не са могли да бъдат предвидени преди сключване на договора. Непредвидените работи се възлагат за изпълнение след като са предварително одобрени от Възложителя и е оформен Констативен протокол, утвърден от Възложителя.
При необходимост от извършване на непредвидени работи, възникнали след сключването на този договор, Възложителят отразява в заповедната книга на обекта необходимостта от изпълнението на допълнителните количества/ видове СМР.
Възложителят заплаща абонаментната такса за изпълнение на дейностите по техническо обслужване на тримесечие на база извършени и приети работи чрез банков превод, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на Акт за извършена работа със съответните приложения към него (ако има такива) и оригинална фактура.
Възложителят заплаща стойността на вложените резервни части над 100 BGN (сто лева) и/или тези които не са включени в Приложение № 4 — Предлагана цена и в абонаментната такса, чрез банков превод в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на двустранен протокол и/или Протокол за отчитане на извършен ремонт със съответните приложения към него (ако има такива), протокол от входящ контрол без забележки и оригинална фактура.
Възложителят заплаща стойността на дейностите при възникване на необходимост от извършване на аварийни, или неотложни ремонти, или ремонтни дейности по електропроводите, които не са включени в обхвата на дейностите по Приложение № 3 и Приложение № 4 от Техническо задание, чрез банков превод в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след завършване на изпълнението и представяне на двустранен протокол или Акт за извършена работа с приложени към него работни карти и съответните приложения (ако има такива) и оригинална фактура.
Цената за даване на дежурства на бригадата/екип на Изпълнителя, която е на постоянно разположение (24 часа на ден/7 дни в седмицата/365 или 366 дни в годината независимо в работно или извънработно време, почивни или празнични дни) е включената в абонаментната такса по т. 2.6 от настоящия договор.
III.1.3)
Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)
Други особени условия:
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : да
Описание на особените условия: 1. Гаранционните срокове за СМР предложени от участниците не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба № 2/31.7.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
2. При изготвяне на заявлението, кандидатите да имат в предвид, че изпълнителите по договорите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в заявлението. В съответствие с чл. 45а, ал. 2 от ЗОП Изпълнителите нямат право да:
2.1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47 ал. 1 или ал. 5 от ЗОП;
2.2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица които не са подизпълнители;
2.3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:
2.3.1. за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47 ал. 1 или ал. 5;
2.3.2. предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на цена или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;
2.3.3. договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по ал. 6.
В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителя изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя, заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.
3. Предвидените измервания и ПНР да бъдат извършени от акредитирана лаборатория (организация)/орган за контрол.
III.2)
Условия за участие
III.2.1)
Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в заявлението.
2. Представяне на кандидата, което включва:
2.1. Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, Булстат и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.
2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.
2.3. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП.
2.3.1. Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи трета група, първа категория и валиден талон, който е неразделна част от удостоверението, съгласно чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС. В случай, че не е представено Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя, кандидата представя информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.
3. Документ за гаранция за участие.
4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка.
5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.
6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.
7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор.
8. Друга информация, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 13 от ЗОП.
8.1. Декларация по чл. 104а, ал. 3 от ЗОП за подаване на оферта.
8.2. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка.
8.3. Декларацията извършен за оглед на обекта и електропроводите.
8.4. Информация за лабораториите/органите за контрол във връзка с изискването по т. V и VI от раздел III.1.4) „Други особени изисквания“ от обявлението с приложени:
8.4.1. Копие от сертификата за акредитация лабораторията (орган за контрол от вида С) за ПНР на оборудването в съответствие с БДС EN ISO 17020:2012 за електрически измервания, с обхват покриващ тези дейности.
8.5. Сертификати, за сертифицирана система за управление на кандидата в съответствие, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 приложими за дейности ремонт на електрически (енергийни обекти) 220 kV (или по-високо напрежение).
8.6. Застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строителство първа категория.
Продължава в т. VI.3) от обявлението.
Възложителят отстранява от процедурата кандидати, за които са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП.
III.2.2)
Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Не се изисква доказаване на икономически и финансови възможности.
III.2.3)
Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Минимални изисквания:
1. Кандидатът да е изпълнявал услуги за техническо обслужване (поддръжка, периодичен ремонт или профилактика/ревизия или авариен ремонт) на електрически съоръжения високо и средно напрежение, като поне една от тях е за електропроводи високо и средно напрежение с продължителност мин. 3 г.
2. Кандидатът да разполага с необходимото техническо оборудване и механизация за изпълнение на поръчката, заложени в Приложение № 8 от ТЗ.
3. Кандидатът да разполага с необходимия персонал със съответната квалификация по ПБЗР-ЕУ и ПБТ Д-08-002 за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата общ. поръчка, а именно:
3.1. мин. 3 лица от ръководния инженерно-технически персонал с 5 кв. гр. по ПБЗР — ЕУ;
3.2. мин. 10 лица изпълнителския персонал с 3-та или по-висока кв. гр. по ПБЗР — ЕУ;
3.3. мин. 1 лице от изпълнителския персонал с правоспособност за работа с моторни триони и храсторези и 3-та или по-висока кв. гр. по ПБЗР — ЕУ;
3.4. мин. 1 лице от изпълнителския персонал с правоспособност за работа със специализирани машини (автовишка, автокран) и 2-ра или по-висока кв. гр. по ПБЗР — ЕУ;
3.5. мин. 1 лице от изпълнителския персонал с правоспособност за извършване на заваръчни дейности и 3-та или по-висока кв. гр. по ПБЗР — ЕУ.
4. Кандидатът да разполага с необходимия квалифициран персонал, за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка и най-малко с 1 лице за контрол на качеството с електротехническо образование и 5-та кв. гр. по ПБЗР — ЕУ.
5. Валиден сертификат, който удостоверява съответствието на кандидата със система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2008, приложима за дейности — ремонт на електрически (енергийни) обекти 220 kV (или по-високо напрежение) и електрически измервания, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.
Изискуеми документи:
1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни (под „еднакъв или сходен предмет на поръчката“ се разбират дейности включващи техническо обслужване (поддръжка, периодичен ремонт или профилактика/ревизия или авариен ремонт) на електрически съоръжения, включително и на електропровод) с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на заявлението, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги. Списъкът съдържа предмет, срок, стойност, дати и получатели, както и вида на услугата, която е извършвал. Доказателството за извършената услуга се предоставя:
1.1. Под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или
1.2. Чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата, или
2. Декларация за техническото оборудване, което е на разположение на кандидата за изпълнение на обществената поръчка и Описание на техническото оборудване и мерките за осигуряване на качеството, както и на оборудването за изпитване и изследване. Документът съдържа описание на оборудване и устройства, заваръчна техника, специални инструменти и средства, транспортни и повдигателни съоръжения и др., доказващи наличието на материално-технически условия и средства и техническа възможност за извършване на дейностите.
3.Списък на техническите лица, които ще работят на обекта като отговорни ръководители, изпълнители и членове на бригадата с посочени длъжности, квалификационни групи и видове дейности, които могат да изпълняват по „Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби и топлофикационни централи и по електрически мрежи“ (ПБЗР — ЕУ) и „Правилник за безопасност на труда при заваряване и рязане на метали“ (ПБТ) Д-08-002, включително списъци на заварчиците, водачите на специализирани машини и лицата обучени за работа с моторни триони и храсторези, придружен от съответните удостоверения и/или сертификати.
Продължава в т. VI.3) от обявлението.
III.2.4)
Информация относно запазени поръчки
III.3)
Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)
Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)
Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: не
Раздел ІV: Процедура

IV.1)
Вид процедура
IV.1.1)
Вид процедура
Договаряне
Някои кандидати вече са избрани (ако е целесъобразно при определени видове процедури на договаряне): не
IV.2)
Критерии за възлагане
IV.2.1)
Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии
1. Срок за реакция при възникнала повреда. Тежест 20
2. Максимален срок за отстраняване на дефект — подмяна на .... Тежест 20
3. Предлагана цена за СМР. Тежест 15
4. Предлагана цена за техническото обслужване. Тежест 15
5. Предлагана цена за резервните части за авариен резерв. Тежест 15
6. Сбор от единичните цени за резервни части, ремонт и механизация. Тежест 15
IV.2.2)
Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)
Административна информация
IV.3.1)
Референтен номер на досието, определен от възложителя:
БД Търговия 29575
IV.3.2)
Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)
Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 16.10.2015 - 16:00
Платими документи: не
IV.3.4)
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
16.10.2015 - 16:00
IV.3.5)
Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.
IV.3.6)
Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
IV.3.7)
Условия за отваряне на офертите
Дата: 19.10.2015 - 10:00
Място
Управление „Търговско“, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)
Информация относно периодичното възлагане
VI.2)
Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)
Допълнителна информация:
Продължение от т. III.2.1) от обявлението.
8.7. Декларация от кандидата за съгласие Възложителя, при необходимост, да провежда одити на системата им по качество, да осигури възможност за одит и за констатиране наличието и техническото състояние на притежаваните машини, транспортна и подемно-транспортна техника, заваръчна техника, приспособления, инструменти, изпитвателни и измервателни средства и други, необходими за изпълнение на възлаганите дейности.
8.8. Декларация от кандидата за съгласие Възложителя да има право да извършва инспекции и проверки на дейностите, извършвани на площадката, както и да осигурява достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от него и неговите подизпълнители (ако има такива).
Продължение от т. III.2.3) от обявлението.
4. Списък на техническите лица, включително и на тези, отговарящи за контрола на качеството и копие на документите, удостоверяващи образователен ценз, професионална квалификация и трудов стаж, придружен от съответните удостоверения и/или сертификати.
5. Сертификат за сертифицирана система за управление на качеството на кандидата, удостоверяващ съответствието на системата със стандарт ISO 9001:2008 приложим за дейности ремонт на електрически (енергийни обекти) 220 kV (или по-високо напрежение) и електрически измервания.
Във връзка с посочения срок по т. II.3) от обявлението, срокът за изпълнение на поръчката е 36 месеца, считано от датата на изпълнение на дейностите по ремонт на електропроводните линии (СМР).
Във връзка с посочените критерии за оценка на офертите в т. IV.2.1) от обявлението, пълното наименование на вторият показател е: „максимален срок за отстраняване на дефект — подмяна на фазов проводник АСО — 500, на ф. С на ЕП Неутрон/220 в опъвателно поле ст. № 6 ст. № 18 с дължина 3 564 м“.
VI.4)
Процедури по обжалване
VI.4.1)
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315
VI.4.2)
Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120 от ЗОП.
VI.4.3)
Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, Управление „Търговско“, отдел „Обществени поръчки“
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: sbreshkova@npp.bg
Телефон: +359 97373230
Интернет адрес: www.kznpp.org
Факс: +359 97376007
VI.5)
Дата на изпращане на настоящото обявление:
12.9.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.