Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Repair and maintenance services [maintenance and repair services (nuclear instrumentation etc ?)][repost]
Bulgaria

Purchaser: „AETs Kozloduy“ EAD
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=61627

17/09/2015 S180 Member states - Service contract - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.IV.
Bulgaria-Kozloduy: Repair and maintenance services

2015/S 180-327209

Contract notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
„AETs Kozloduy“ EAD
Contact point(s): Otdel „Obshtestveni porachki“, U-nie Targovsko
For the attention of: Georgi Zahariev
3321 Kozloduy
BULGARIA
Telephone: +359 97376162
Fax: +359 97376007
Internet address(es):
General address of the contracting entity: www.kznpp.org
Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=2617
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
50000000, 50300000
Description
Repair and maintenance services.
Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment.
Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Техническа поддръжка и ремонт при експлоатация на ЦИИСРК-01 на 5 и 6 ЕБ
1)
Short description:
Техническа поддръжка и ремонт при експлоатация на ЦИИСРК-01 на 5 и 6 ЕБ.
2)
Common procurement vocabulary (CPV)
50000000, 50300000
3)
Quantity or scope:
Поръчката включва минимум 6 (шест) посещения на специалисти на Изпълнителя за извършване на дейностите, описани в Техническото задание и еднократно техническо обследване на оборудване по ЦИИСРК-01 на 5 и 6 ЕБ.
Estimated value excluding VAT: 773 793 BGN
4)
Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
Lot No: 2 Lot title: Техническа поддръжка и ремонт при експлоатация на АЗ, ПЗ и АКНП на 5 и 6 ЕБ
1)
Short description:
Техническа поддръжка и ремонт при експлоатация на АЗ, ПЗ и АКНП на 5 и 6 ЕБ.
2)
Common procurement vocabulary (CPV)
50000000, 50300000
3)
Quantity or scope:
Поръчката включва минимум 6 (шест) посещения на специалисти на Изпълнителя за извършване на дейностите, описани в Техническото задание.
Estimated value excluding VAT: 971 447 BGN
4)
Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 13.10.2015 - 16:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
13.10.2015 - 16:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Bulgarian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Bulgarian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
България-Козлодуй: Услуги по ремонт и поддръжка

2015/S 180-327209

Обявление за поръчка – специални сектори

Услуги

Директива 2004/17/ЕО
Раздел І: Възложител

I.1)
Наименование, адреси и място/места за контакт
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
106513772
Място/места за контакт: Отдел „Обществени поръчки“, У-ние Търговско
На вниманието на: Георги Захариев
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 97376162
Адрес за електронна поща: gzahariev@npp.bg
Факс: +359 97376007
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възложителя: www.kznpp.org
Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=2617
Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт
Спецификации и допълнителни документи (включително документи за динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт
I.2)
Основна дейност
Електрическа енергия
I.3)
Възлагане на поръчка от името на други възложители
Възложителят извършва покупка от името на други възложители: не
Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)
Описание
II.1.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя:
Техническа поддръжка и ремонт при експлоатация на АЗ, ПЗ, АКНП и ЦИИСРК-01 на 5 и 6 ЕБ.
II.1.2)
Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 1: Услуги по поддръжка и ремонт
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
код NUTS BG313
II.1.3)
Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)
Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)
Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Техническа поддръжка и ремонт при експлоатация на АЗ, ПЗ, АКНП и ЦИИСРК-01 на 5 и 6 ЕБ.
Поръчката включва следните дейности:
— оказване на консултантски услуги;
— предоставяне на помощ при възникване на софтуерни проблеми и дефекти по време на експлоатация;
— отстраняване на дефекти на отчет;
— препоръки за начина на ремонт или замяна с ново оборудване;
— препоръки при изготвяне на ремонтни процедури и методики;
— възстановяване на програмното обезпечение на функционални блокове;
— модификация на оборудването;
— замяна на хардуер;
— препоръки при актуализация на експлоатационната документация;
— еднократно техническо обследване на оборудване по ЦИИСРК-01 на 5 и 6 ЕБ, само за обособена позиция № 1 „Техническа поддръжка и ремонт при експлоатация на ЦИИСРК-01 на 5 и 6 ЕБ“.
II.1.6)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
50000000, 50300000
II.1.7)
Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)
Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции
II.1.9)
Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)
Количество или обем на поръчката
II.2.1)
Общо количество или обем :
По обособена позиция № 1 „Техническа поддръжка и ремонт при експлоатация на ЦИИСРК-01 на 5 и 6 ЕБ“ поръчката включва минимум 6 (шест) посещения на специалисти на Изпълнителя за извършване на дейностите, описани в Техническото задание и еднократно техническо обследване на оборудване по ЦИИСРК-01 на 5 и 6 ЕБ.
По обособена позиция № 2 „Техническа поддръжка и ремонт при експлоатация на АЗ, ПЗ и АКНП на 5 и 6 ЕБ“ поръчката включва минимум 6 (шест) посещения на специалисти на Изпълнителя за извършване на дейностите, описани в Техническото задание.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 1 745 240 BGN
II.2.2)
Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)
Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)
Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 36 (считано от датата на възлагане на поръчката)
Информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Техническа поддръжка и ремонт при експлоатация на ЦИИСРК-01 на 5 и 6 ЕБ
1)
Кратко описание:
Техническа поддръжка и ремонт при експлоатация на ЦИИСРК-01 на 5 и 6 ЕБ.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
50000000, 50300000
3)
Количество или обем:
Поръчката включва минимум 6 (шест) посещения на специалисти на Изпълнителя за извършване на дейностите, описани в Техническото задание и еднократно техническо обследване на оборудване по ЦИИСРК-01 на 5 и 6 ЕБ.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 773 793 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36 (считано от датата на възлагане на поръчката)
Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Техническа поддръжка и ремонт при експлоатация на АЗ, ПЗ и АКНП на 5 и 6 ЕБ
1)
Кратко описание:
Техническа поддръжка и ремонт при експлоатация на АЗ, ПЗ и АКНП на 5 и 6 ЕБ.
2)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
50000000, 50300000
3)
Количество или обем:
Поръчката включва минимум 6 (шест) посещения на специалисти на Изпълнителя за извършване на дейностите, описани в Техническото задание.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 971 447 BGN
4)
Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36 (считано от датата на възлагане на поръчката)
Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)
Условия във връзка с поръчката
III.1.1)
Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранции за участие:
— По обособена позиция № 1 „Техническа поддръжка и ремонт при експлоатация на ЦИИСРК-01 на 5 и 6 ЕБ“ е 7 000 BGN или равностойността в евро;
— По обособена позиция № 2 „Техническа поддръжка и ремонт при експлоатация на АЗ, ПЗ и АКНП на 5 и 6 ЕБ“ е 9 000 BGN или равностойността в евро.
Гаранцията за изпълнение на договора: до 5 % от прогнозната стойност за всяка обособена позиция.
III.1.2)
Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
По обособена позиция № 1 „Техническа поддръжка и ремонт при експлоатация на ЦИИСРК-01 на 5 и 6 ЕБ“:
— Възложителят заплаща цената на дейностите по техническата поддръжка и ремонт при експлоатация на ЦИИСРК-01 по време на ПГР на един енергоблок чрез банков превод, не по-късно от 30 календарни дни от представяне на Акт за извършената работа без забележки за съответния ПГР и оригинална фактура.
— Възложителят заплаща цената на еднократното техническо обследване чрез банков превод, не по-късно от 30 календарни дни от представяне на Акт за изпълнение на Програмата без забележки със заключение за по-нататъшна експлоатация, съгласно т. 4.3.2. от Техническо задание № 2014.ЗО.АСУ.00.ТЗ.1264, и оригинална фактура.
По обособена позиция № 2 „Техническа поддръжка и ремонт при експлоатация на АЗ, ПЗ и АКНП на 5 и 6 ЕБ“:
— Възложителят заплаща цената на дейностите по техническата поддръжка и ремонт при експлоатация на АЗ и ПЗ по време на ПГР на един енергоблок чрез банков превод, не по-късно от 30 календарни дни от представяне на Акт за извършената работа без забележки за съответния ПГР и оригинална фактура.
— Възложителят заплаща цената на дейностите по техническата поддръжка и ремонт при експлоатация на АКНП по време на ПГР на един енергоблок чрез банков превод, не по-късно от 30 календарни дни от представяне на Акт за извършената работа без забележки за съответния ПГР и оригинална фактура.
III.1.3)
Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)
Други особени условия:
III.2)
Условия за участие
III.2.1)
Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Списък на документите и информацията съдържащи се в заявлението.
2. Представяне на кандидата, което включва:
2.1. Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.
2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП.
2.3. Документ за гаранция за участие.
3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.
4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.
5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор.
6. Друга информация, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 13 от ЗОП.
6.1. Декларация по чл. 104а, ал. 3 от ЗОП за подаване на оферта.
6.2. Надлежно оформен от производителя документ, даващ разрешение за продажба (дистрибуция) и сервизна поддръжка на стоката (в случай че кандидатът не е производител).
6.3. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка с предмет: „Техническа поддръжка и ремонт при експлоатация на АЗ, ПЗ, АКНП и ЦИИСРК-01 на 5 и 6 ЕБ“ за обособени позиции № … (наименование на обособените позиции).
6.4. Декларация за кои обособени позиции ще участва кандидата.
Възложителят отстранява кандидати, за които са налице обстоятелства по чл. 47 ал. 1, 2, т. 2а и 5 от ЗОП.
III.2.2)
Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Възложителят не поставя минимални изисквания за участие.
III.2.3)
Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Минимални изисквания:
1.) Кандидатите следва да имат изпълнени поне 1 (една) услуга за последните 3 години, която е с еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка;
2.) Кандидатите следва да разполагат с минимум двама специалиста с необходимата компетентност и квалификация за изпълнението на поръчката. Специалистите следва да са обучени от производителя на съответното оборудване за техническата му поддръжка и ремонт. Персоналът на Изпълнителя, работещ по техническата поддръжка и ремонт трябва да има минимум трета квалификационна група съгласно „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“;
3.) Кандидатите следва да притежават въведена система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008.
Изискуеми документи:
1.) Списък на услугите, които са еднакви или сходни (под сходни да се разбира техническа поддръжка и ремонт при експлоатация на Защити, Апаратури за контрол на неутронния поток и Централни информационно изчислителни системи за радиационен контрол) с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на заявлението, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга;
2.) Списък на техническите лица (ръководен и изпълнителски персонал), включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата;
3.) Сертификат за въведена от кандидата система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008.
III.2.4)
Информация относно запазени поръчки
III.3)
Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)
Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)
Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: не
Раздел ІV: Процедура

IV.1)
Вид процедура
IV.1.1)
Вид процедура
Договаряне
Някои кандидати вече са избрани (ако е целесъобразно при определени видове процедури на договаряне): не
IV.2)
Критерии за възлагане
IV.2.1)
Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)
Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)
Административна информация
IV.3.1)
Референтен номер на досието, определен от възложителя:
БД АЕЦ Търговия 29578
IV.3.2)
Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)
Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 13.10.2015 - 16:00
Платими документи: не
IV.3.4)
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
13.10.2015 - 16:00
IV.3.5)
Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.
IV.3.6)
Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
IV.3.7)
Условия за отваряне на офертите
Дата: 14.10.2015 - 10:00
Място
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, 3321.
Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)
Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)
Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)
Допълнителна информация:
Към т. II.2.1) от Обявлението:
Възложителят възлага и заплаща техническа поддръжка и ремонт при експлоатация на съществуващата АКНП на 5 и 6 ЕБ до въвеждане в експлоатация на новата система на АКНП на съответния енергоблок. След въвеждане в експлоатация на новата система на АКНП, Възложителят няма да възлага дейности по техническа поддръжка и ремонт на АКНП на съответния енергоблок по този договор.
Към т. IV.2.1) от Обявлението:
— По обособена позиция № 1 „Техническа поддръжка и ремонт при експлоатация на ЦИИСРК-01 на 5 и 6 ЕБ“ — офертите ще се оценяват на база сбора на умножената по 6 (шест) цена на дейностите по техническата поддръжка и ремонт при експлоатация на ЦИИСРК-01 по време на ПГР на един енергоблок и цената на еднократното техническо обследване на оборудване по ЦИИСРК-01 на 5 и 6 ЕБ.
— По обособена позиция № 2 „Техническа поддръжка и ремонт при експлоатация на АЗ, ПЗ и АКНП на 5 и 6 ЕБ“ — офертите ще се оценяват на база сбора на цената на дейностите по техническата поддръжка и ремонт при експлоатация на АЗ и ПЗ по време на ПГР на един енергоблок и цената на дейностите по техническата поддръжка и ремонт при експлоатация на АКНП по време на ПГР на един енергоблок.
VI.4)
Процедури по обжалване
VI.4.1)
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315
VI.4.2)
Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл.120 от ЗОП.
VI.4.3)
Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, Управление Търговско, Отдел „Обществени поръчки“
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: sbreshkova@npp.bg
Телефон: +359 97373230
Интернет адрес: www.kznpp.org
Факс: +359 97376007
VI.5)
Дата на изпращане на настоящото обявление:
11.9.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.