Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Repair and maintenance services [maintenance of various equipment]
Slovakia

Purchaser: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

19/09/2015 S182 Member states - Service contract - Prior Information Notice - Not applicable
I.II.B.
Slovakia-Bratislava: Repair and maintenance services

2015/S 182-329847

Prior information notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Contact point(s): Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
For the attention of: Ing. Marian Tallo
821 02 Bratislava-Ružinov
SLOVAKIA
Telephone: +421 335315196
E-mail: tallo.marian@javys.sk
Fax: +421 248262910
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.javys.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542
Further information can be obtained from: www.evo.gov.sk
Contact point(s): www.evo.gov.sk
SLOVAKIA
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
50000000, 50500000, 50531300, 34913000
Description
Repair and maintenance services .
Repair and maintenance services for pumps, valves, taps and metal containers and machinery .
Repair and maintenance services of compressors .
Miscellaneous spare parts .

----------------------------------------------------
Original Text (in Slovak)
----------------------------------------------------

I.II.B.III.VI.
Slovensko-Bratislava: Opravárske a údržbárske služby

2015/S 182-329847

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)
Názov, adresy a kontaktné miesta
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Kontaktné miesto (miesta): Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Marian Tallo
821 02 Bratislava-Ružinov
SLOVENSKO
Telefón: +421 335315196
E-mail: tallo.marian@javys.sk
Fax: +421 248262910
Internetová adresa (internetové adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.javys.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542
Ďalšie informácie možno získať na adrese: www.evo.gov.sk
Kontaktné miesto (miesta): www.evo.gov.sk
SLOVENSKO
I.2)
Druh verejného obstarávateľa
Iné: obchodná spoločnosť, § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z.
I.3)
Hlavná činnosť
Iné: vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoretým palivom
I.4)
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie
Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Variabilné opravy strojných zariadení v JAVYS.
II.2)
Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služieb č. 1: Údržbárske a opravárske služby
JAVYS, a.s. :
— Pracovisko Jaslovské Bohunice (NUTS kód SKO21),
— Pracovisko Výrobňa VBK Trnava (NUTS kód SKO21),
— Pracovisko RÚ RAO Mochovce a FS KRAO Mochovce (NUTS kód SKO23),
— Pracovisko Bratislava (NUTS kód SKO1).
Kód NUTS SK0
II.3)
Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie
II.4)
Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Predmetom zákazky bude preventívna údržba a korektívne opravy na zabezpečenie prevádzkyschopnosti strojných zariadení v technologických a netechnologických objektoch.
Služba bude pozostávať z:
— opravy, údržba a servis kompresorov,
— opravy, údržba čerpadiel a elektromotorov,
— opravy armatúr, ventilov a klapiek na jednotlivých rozvodoch,
— opravy posúvačov,
— opravy fragmentačných a dekontaminačných zariadení a otryskávača OTECO,
— opravy technologických zariadení VVBK,
— generálna oprava lisu K-AK10001,
— generálna oprava homogenizátora popola AM70001,
— príprava tlakovej nádoby k OPOS resp. prevádzkovej kontrole,
— opravy aktívnych potrubných trás,
— opravy čistých potrubných trás,
— opravy požiarno-pitných rozvodov vody,
— opravy rozvodov vody, rozvodov pary,
— opravy rozvodov stlačeného vzduchu,
— opravy a údržba rozvodov ústredného kúrenia,
— opravy tlakových nádob a poistných ventilov,
— opravy nádrží,
— opravy ostatných strojných zariadení.
Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Predpokladané náklady bez DPH: 1 484 000 EUR
II.5)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
50000000, 50500000, 50531300, 34913000
II.6)
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
II.7)
Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.8)
Doplňujúce informácie:
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)
Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)
Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)
Podmienky účasti
III.2.1)
Informácie o vyhradených zákazkách
Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)
Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)
Doplňujúce informácie:
1. Súťaž sa bude realizovať ako elektronická cez systém EVO (www.evo.gov.sk).
2. Predbežné oznámenie je len všeobecnou informáciou o zámere obstarávať.
3. Proces zadávania zákazky sa začne až oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.
4. O ďalšie informácie a súťažné podklady sa nežiada osobitnou žiadosťou.
5. Ďalšie informácie a súťažné podklady budú k dispozícii v systéme EVO pre každého zaregistrovaného záujemcu po jeho schválení a to až po zverejnení predmetného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
VI.3)
Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk
Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk
VI.4)
Dátum odoslania tohto oznámenia:
17.9.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.