Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Architectural, construction, engineering and inspection services [technical support for cbrn-system (?)]
Sweden

Purchaser: FMV

19/09/2015 S182 Member states - Service contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Sweden-Stockholm: Architectural, construction, engineering and inspection services

2015/S 182-329922

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
FMV
Banérgatan 62
For the attention of: Anna-Lena Loodin
SE-115 88 Stockholm
SWEDEN
E-mail: anna-lena.loodin@fmv.se
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.fmv.se
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
71000000
Description
Architectural, construction, engineering and inspection services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 16.11.2015
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
16.11.2015
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Swedish.

----------------------------------------------------
Original Text (in Swedish)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Sverige-Stockholm: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

2015/S 182-329922

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG
Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)
Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
FMV
Banérgatan 62
Att: Anna-Lena Loodin
SE-115 88 Stockholm
SVERIGE
E-post: anna-lena.loodin@fmv.se
Internetadress(er):
Upphandlande myndighet: http://www.fmv.se
Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
I.2)
Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.3)
Huvudsaklig verksamhet
Försvar
I.4)
Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej
Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)
Beskrivning
II.1.1)
Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Tekniskt systemstöd CBRN-system.
II.1.2)
Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 27: Övriga tjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Sverige.
NUTS-kod SE
II.1.3)
Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)
Information om ramavtal
II.1.5)
Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Tekniskt systemstöd CBRN-system 2016–2019.
II.1.6)
Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)
71000000
II.1.7)
Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)
Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)
Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)
Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)
Total mängd eller omfattning:
II.2.2)
Information om optioner
II.2.3)
Information om förlängning
II.3)
Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)
Villkor för kontraktet
III.1.1)
Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)
Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)
Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.1.4)
Andra särskilda villkor
III.2)
Villkor för deltagande
III.2.1)
De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.2.2)
Ekonomisk och finansiell kapacitet
III.2.3)
Teknisk kapacitet
III.2.4)
Information om reserverade kontrakt
III.3)
Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)
Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)
Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)
Typ av förfarande
IV.1.1)
Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)
Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)
Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)
Tilldelningskriterier
IV.2.1)
Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)
Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)
Administrativ information
IV.3.1)
Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
391047-AI890426
IV.3.2)
Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)
Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar: 16.11.2015
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
16.11.2015
IV.3.5)
Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)
Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
svenska.
IV.3.7)
Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
T.o.m: 28.2.2016
IV.3.8)
Anbudsöppning
Datum: 17.11.2015
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)
Är detta en återkommande upphandling
VI.2)
Information om EU-medel
VI.3)
Kompletterande information
Visma Commerce-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=dikhxbqd
VI.4)
Överprövningsförfaranden
VI.4.1)
Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)
Överprövning
VI.4.3)
Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)
Datum då meddelandet sänts:
16.9.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.