Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Non-residential property services [fulfilment of the safety authority conditions for the installation of equipment (?) - mo34]
Slovakia

Purchaser: Slovenské elektrárne, a.s.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=61672

23/09/2015 S184 Member states - Service contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Slovakia-Bratislava: Non-residential property services

2015/S 184-335078

Contract notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Slovenské elektrárne, a.s.
35829052
Mlynské nivy 47
Contact point(s): Atómové elektrárne Mochovce, Obstarávanie pre MO34, 935 39 Mochovce
For the attention of: JUDr. Iveta Horniaková
821 09 Bratislava
SLOVAKIA
Telephone: +421 366368313
E-mail: iveta.horniakova@enel.com
Fax: +421 366391135
Internet address(es):
General address of the contracting entity: http://www.seas.sk
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
70332000, 45500000, 45300000, 44190000
Description
Non-residential property services.
Hire of construction and civil engineering machinery and equipment with operator.
Building installation work.
Miscellaneous construction materials.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 10.11.2015 - 12:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10.11.2015 - 12:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Slovak.

----------------------------------------------------
Original Text (in slovak)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Slovensko-Bratislava: Neobytné nehnuteľnosti

2015/S 184-335078

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – vybrané odvetvia

Služby

Smernica 2004/17/ES
Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)
Názov, adresy a kontaktné miesta
Slovenské elektrárne, a.s.
35829052
Mlynské nivy 47
Kontaktné miesto (miesta): Atómové elektrárne Mochovce, Obstarávanie pre MO34, 935 39 Mochovce
Kontaktná osoba: JUDr. Iveta Horniaková
821 09 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón: +421 366368313
E-mail: iveta.horniakova@enel.com
Fax: +421 366391135
Internetová adresa (internetové adresy):
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa: http://www.seas.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné podklady a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2)
Hlavná činnosť
Elektrická energia
I.3)
Zadanie zákazky v mene iných obstarávateľov
Obstarávateľ nakupuje v mene iných obstarávateľov: nie
Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)
Opis
II.1.1)
Názov pridelený zákazke obstarávateľom:
Plnenie podmienok ÚJD SR – zabezpečenie plnenia technických podmienok pre sprísnenú montáž technologických zariadení v objektoch NI častí a čistenie spoločných priestorov NI a CI.
II.1.2)
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 14: Upratovanie budov a správa nehnuteľností
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Atómové elektrárne Mochovce, závod MO34, 935 39 Mochovce.
Kód NUTS SK023
II.1.3)
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Rozsah služby:
Plnenie podmienok ÚJD SR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) – zabezpečenie plnenia technických podmienok pre sprísnenú montáž technologických zariadení v objektoch NI častí a čistenie spoločných priestorov NI (Nuclear Island) a CI (Conventional Island).
Predmetom je zabezpečiť plnenie technických podmienok UJD SR pre sprísnenú montáž technologických zariadení v objektoch NI časti JE MO34. Jedná sa o zabezpečenie presne určených limitných činností (technických, bezpečnostných a organizačných) pre čistú a nečistú montáž, ktoré vyplývajú z dodatočných legislatívnych požiadaviek vyvolaných postupom výstavby a čistenie spoločných priestorov NI a CI.
II.1.6)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
70332000, 45500000, 45300000, 44190000
II.1.7)
Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)
Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)
Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)
Celkové množstvo alebo rozsah:
Bude uvedené v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 2 500 000 EUR
II.2.2)
Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis týchto opcií: Poskytovanie plnenia uvedeného v predmete v roku 2017.
II.2.3)
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)
Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Začatie 1.1.2016 Dokončenie 31.12.2016
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)
Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)
Požadované zábezpeky a záruky:
Obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 10 000 (desaťtisíc) EUR.
Spôsoby zloženia zábezpeky:
— poskytnutím bankovej záruky alebo zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa. Bližšie podmienky zloženia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2)
Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Predmet obstarávania bude financovaný z vlastných zdrojov Obstarávateľa. Bližšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3)
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov.
Pri predkladaní ponuky skupina dodávateľov musí stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov musia udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov, konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov vytvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy právnu formu.
III.1.4)
Ďalšie osobitné podmienky:
III.2)
Podmienky účasti
III.2.1)
Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme:
— doklad:
1. podnikateľ – fyzická osoba predloží výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov;
2. podnikateľ – právnická osoba predloží výpisy z registra trestov nie staršie ako 3 mesiace alebo rovnocenné doklady vydané príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za spoločnosť, (len v prípade ak je takýto doklad v krajine sídla záujemcu vydávaný) a za všetky osoby, ktoré tvoria štatutárny orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa;
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním:
— doklad: výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (podľa písm. a);
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku:
— doklad: potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako 3 mesiace;
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia:
— doklad: potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne/zdravotných poisťovní nie staršie ako 3 mesiace;
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia:
— doklad: potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku:
— doklad: doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
— živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (napríklad podnikateľ – fyzická osoba, podnikateľ – príspevková organizácia),
— výpis z obchodného registra (napríklad podnikateľ – právnická osoba, podnikateľ – fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri),
— iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov;
g) nebolo mu v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže Obstarávateľ preukázať:
— doklad: uchádzač nepreukazuje, dôkazné bremeno je na Obstarávateľovi;
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou:
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní:
— doklad: uchádzač preukazuje čestným vyhlásením;
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa ZOVO, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia:
— doklad: uchádzač preukazuje čestným vyhlásením;
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia:
— doklad: uchádzač preukazuje čestným vyhlásením;
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne.
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z uvedených dokladov, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
Splnenie podmienky účasti osobného postavenia možno preukázať aj čestným vyhlásením záujemcu, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk časti Kritériá úspešný uchádzač, alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí, na základe výzvy Obstarávateľa.
Splnenie podmienky účasti osobného postavenia záujemca, subdodávatelia preukazujú aj zápisom do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ zabezpečuje preukázanie podmienok účasti vyžiadaním si údajov, zapísaných v zozname podnikateľov alebo potvrdenia úradu o tom, že údaj nie je zapísaný v zozname podnikateľov.
III.2.2)
Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a musí splnenie podmienok účasti preukázať predložením dokladov.
Odôvodnenie: uchádzač predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkaz, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne plniť zmluvy, resp. v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť zmluvu v rozsahu stanovenom finančným objemom zákazky:
2.1 účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva, predloží z účtovnej závierky overenej audítorom kópiu výkazu ziskov a strát ku dňu 31.12.2012, 31.12.2013 a 31.12.2014, ktorá bude podpísaná štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo iným zástupcom, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v zmluvných vzťahoch;
2.2 účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, predloží z účtovnej závierky overenej audítorom kópiu výkazu o príjmoch a výdavkoch ku dňu 31.12.2012, 31.12.2013 a 31.12.2014, ktorá bude podpísaná štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo iným zástupcom, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v zmluvných vzťahoch.
Účtovné jednotky podľa bodov 2.1 a 2.2 musia mať tržby, resp. príjmy z predaja vlastných výrobkov a služieb vo výške minimálne 2 000 000 EUR v súhrne, za roky 2012–2014. Pri skupine dodávateľov sa bude brať do úvahy súčet obratov za všetkých členov skupiny spoločne.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa preukazovania majetkovej účasti, za každého člena skupiny osobitne.
Obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Obstarávateľ uzná aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
Splnenie podmienky účasti preukazovania majetkovej účasti, možno preukázať aj čestným vyhlásením záujemcu, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk časti Kritériá úspešný uchádzač, alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na 1. až 3. mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí, na základe výzvy Obstarávateľa.
III.2.3)
Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti:
a) § 28 ods. 1 písm. a).
1. Uchádzač má skúsenosti z prácou na konvenčných alebo jadrových elektrárňach. Obstarávateľ požaduje predložiť zoznam referencií za posledné 3 roky s obdobným predmetom plnenia.
Doklad: uchádzač predloží zoznam zmlúv doplnený potvrdeniami o uspokojivom poskytnutí služieb, ktorý bude obsahovať:
— obchodné meno a adresu odberateľa,
— typ zmluvy, dátum jej uzavretia a účinnosť zmluvy,
— opis predmetu zmluvy,
— zmluvná cena v EUR bez DPH, fakturovanú cenu (v prípade rozdielu zdôvodnenie),
— zmluvnú lehotu dodania a skutočnú lehotu (dôvod prípadného rozdielu),
— meno, funkciu, telefónne číslo osoby, ktorá môže údaje overiť.
2. Uchádzač musí preukázať plnenie v rokoch 2012–2014, predmetom ktorého bolo čistenie nerezových ocelí, alebo obdobné práce.
Doklad: Uchádzač predloží zoznam zmlúv doplnený potvrdeniami o uspokojivom poskytnutí služieb, ktorý bude obsahovať:
— obchodné meno a adresu odberateľa,
— dátum uzavretia zmluvy a jej účinnosť zmluvy,
— predmetu zmluvy (čistenie nerezových ocelí alebo obdobné práce),
— zmluvná cena v EUR bez DPH, fakturovanú cenu (v prípade rozdielu zdôvodnenie),
— zmluvnú lehotu dodania a skutočnú lehotu (dôvod prípadného rozdielu),
— meno, funkciu, telefónne číslo osoby, ktorá môže údaje overiť.
Odôvodnenie požiadavky:
— účelom požiadavky na predloženie zoznamu poskytnutých služieb v predchádzajúcom období je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období dostatočnú personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. Vzhľadom k špecifickému charakteru služby je potrebné, aby uchádzač preukázal skúsenosti s riešením úloh podobného rozsahu a charakteru.
b) § 28 ods. 1 písm. d).
Uchádzač musí mať funkčný systém manažérstva kvality, ktorý zodpovedá požiadavkám EN ISO 9001: 2000.
— doklad: certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou podľa požiadaviek EN ISO 9001: 2000 alebo dokladom o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému kvality. Uchádzač predloží kópie týchto dokladov podpísané štatutárnym zástupcom.
Podmienka účasti na zabezpečenie kvality vyplýva z § 28 a 29 zákona.
c) § 28 ods. 1 písm. g).
Uchádzač musí mať oprávnenie na vedenie uskutočňovania stavieb.
— doklad: osvedčenie na vedenie uskutočňovania stavieb stavbyvedúci (v zmysle 45, odst. 1, písm. b, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku) v súlade s predmetom obstarávania pre pozemné stavby.
Odôvodnenie požiadavky: účelom požiadavky je preukázanie skutočnosti, či je uchádzač spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.
d) § 28 ods. 1 písm. g).
Uchádzač musí mať zaškolených pracovníkov v oblasti BOZP na výkon prác vo výškach 10 pracovníkov:
— na výkon prác pomocou horolezeckej techniky 5 pracovníkov.
Viazač bremien – 2 pracovníci, lešenár – 5 pracovníkov, žeriavnik – 2 pracovníci, zvárač – 2 pracovníci podľa profesionálnej potreby na realizácií diela.
— doklad: oprávnenie na jednotlivé činnosti.
Odôvodnenie požiadavky: účelom požiadavky je preukázanie skutočnosti, či je uchádzač spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač SE preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a § 26a vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne za skupinu.
Obstarávateľ uzná ako rovnocenné oprávnenia, osvedčenia, certifikáty a iné doklady vydané orgánmi v krajine sídla záujemcu/ uchádzača, ktoré sú rovnocenné oprávneniam, osvedčeniam a iným dokladom na výkon činností požadovaných v tomto bode.
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z uvedených dokladov, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.
Splnenie podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, možno preukázať aj čestným vyhlásením záujemcu, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk časti Kritériá úspešný uchádzač, alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na 1. až 3. mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, Obstarávateľ vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí 1., 2., 3., na základe výzvy Obstarávateľa.
III.2.4)
Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)
Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)
Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)
Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: nie
Oddiel IV: Postup

IV.1)
Druh postupu
IV.1.1)
Druh postupu
Otvorená
IV.2)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o elektronickej aukcii budú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.3)
Administratívne informácie
IV.3.1)
Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil obstarávateľ:
15/03/02
IV.3.2)
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Pravidelné informatívne oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2015/S 179-325978 z 16.9.2015
IV.3.3)
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 10.11.2015 - 12:00
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
10.11.2015 - 12:00
IV.3.5)
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
slovenčina.
IV.3.6)
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
do: 31.3.2016
IV.3.7)
Podmienky na otváranie ponúk
Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)
Informácie o opakovaní obstarávania
VI.2)
Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)
Doplňujúce informácie:
Komunikácia s uchádzačmi bude prebiehať v slovenskom jazyku.
VI.4)
Odvolacie konanie
VI.4.1)
Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
VI.4.2)
Podanie odvolania
VI.4.3)
Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
VI.5)
Dátum odoslania tohto oznámenia:
21.9.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.