Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Lifting, handling, loading or unloading machinery [hot cell - loading/unloading equipment, handling/transport, etc - susen project]
Husinec-Řež, Czech Republic

Purchaser: Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=54966

23/09/2015 S184 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Czech Republic-Husinec-Řež: Lifting, handling, loading or unloading machinery

2015/S 184-333925

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
26722445
Husinec-Řež č.p. 130
Contact point(s): Centrum výzkumu Řež s.r.o.
For the attention of: Radka Pinkavová
250 68 Husine-Řež
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 266172536
E-mail: radka.pinkavova@cvrez.cz
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.cvrez.cz
Address of the buyer profile: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/26722445
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
42418000, 42414500, 63111000
Description
Lifting, handling, loading or unloading machinery.
Bridge cranes.
Container handling services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 12.11.2015 - 13:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
12.11.2015 - 13:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Slovak. Czech.


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
Česká republika-Husinec-Řež: Stroje pro zdvihání, manipulaci, nakládání nebo vykládání

2015/S 184-333925

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
26722445
Husinec-Řež č.p. 130
Kontaktní místo: Centrum výzkumu Řež s.r.o.
K rukám: Radka Pinkavová
250 68 Husine-Řež
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 266172536
E-mail: radka.pinkavova@cvrez.cz
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.cvrez.cz
Adresa profilu kupujícího: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/26722445
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Jiný: dotovaný zadavatel
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Jiný: výzkum a vývoj
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis
II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
SUSEN – Horké komory – Zavážecí zařízení.
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Centrum výzkumu Řež, s.r.o., areál ÚJV Řež a.s., Husinec-Řež č.p. 130, PSČ 250 68.
Kód NUTS CZ020
II.1.3)
Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem veřejné zakázky je návrh, výroba, dodání, montáž, uvedení do provozu, realizace zkoušky stínících vlastností se zdrojem ionizačního záření a následná servisní činnost zavážecího zařízení. Zařízení (dále jen „Dílo“) je blíže specifikováno v podrobné technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Součástí dodávky je zároveň:
a) doprava Díla, vybalení a provedení jeho instalace na Objednatelem za tím účelem určeném místě;
b) plná integrace Díla se zařízením stavby, ve které bude Dílo instalováno, úpravy stávajících konstrukcí a zařízení, které budou v kolizi s dispozičním řešením a instalací Díla;
c) uvedení Díla do plně funkčního a provozuschopného stavu;
d) provedení všech potřebných zkoušek, revizí;
e) zpracování a předání dokladů, jež jsou nutné k převzetí a k užívání Díla, zejména: technické dokumentace všech částí Díla instrukcí a návodů k obsluze a údržbě Díla (manuálů) v českém i anglickém jazyce, prohlášení o shodě samostatně funkčních částí Díla, se schválenými standardy;
f) zaškolení obsluhy;
g) předání soupisů jednotlivých položek Díla;
h) odvezení a zlikvidování všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky, v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. v platném znění a souvisejícími vyhláškami;
i) úklid prostor dotčených instalací Díla;
j) bezodkladné a bezplatné odstranění závad reklamovaných v záruční lhůtě s garancí zásahu servisního technika nejpozději do dvou pracovních dnů od nahlášení závady;
k) závazek pozáručního servisu po dobu 8 let od ukončení záruční doby.
II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
42418000, 42414500, 63111000
II.1.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)
Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)
Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 15 000 000 CZK
II.2.2)
Informace o opcích
II.2.3)
Informace o obnovení zakázek
II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
dnech: 460 (ode dne zadání zakázky)
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Zakázka je financována z prostředků projektu SUSEN, který je realizován v rámci ERDF EU. Platební podmínky jsou detailně definovány v příloze zadávací dokumentace.
III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)
Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ano
uveďte popis těchto zvláštních podmínek: Uchazeč podáním nabídky bere na vědomí a je seznámen s tím, že předmět plnění veřejné zakázky bude financován z OP VaVpI v rámci projektu SUSEN (CZ.1.05/2.1.00/03.0108). Zadavatel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě této smlouvy měly vzniknout, budou řídícím orgánem OP VaVpI (či jiným kontrolním subjektem) označeny za nezpůsobilé. V případě odstoupení zadavatele od smlouvy má dodavatel nárok na vyplacení odměny ve výši odpovídající rozsahu vykonané dodávky ke dni odstoupení.
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Základní kvalifikační předpoklady dle § 53, doloženy způsobem dle § 53 odst. 3 zákona. Profesní kvalifikační předpoklad dle § 54 písm. a) zákona prokáže dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Profesní kvalifikační předpoklad dle § 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel, který předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku.
III.2.3)
Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech. Ze seznamu musí být zřejmé, že dodavatel realizoval min. 1 zakázku při současném splnění parametrů podle níže uvedeného výčtu:
— projektování a dodávka mostových jeřábů o nosnosti minimálně 20 000 kg, včetně jeřábové dráhy,
— projektování a dodávka systému stínění proti zdroji ionizujícího záření (60Co). Pokud uchazeč bude předkládat jen jednu zakázku v rámci významných dodávek, nepožaduje se doložení seznamu, bude dostačující informace o této významné dodávce, jejíž přílohou musí být osvědčení či smlouva a doklad o uskutečnění plnění v souladu s § 56 odst. 1 písm. a) Zákona.
III.2.4)
Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)
Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)
Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)
Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne
Oddíl IV: Řízení

IV.1)
Druh řízení
IV.1.1)
Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)
Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)
Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)
Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)
Administrativní informace
IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
Oznámení předběžných informací
Číslo oznámení v Úř. věst: 2014/S 135-242106 ze dne 17.7.2014
IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 12.11.2015 - 13:00
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
12.11.2015 - 13:00
IV.3.5)
Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
slovenština. čeština.
IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 12.11.2015 - 13:15
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání obálek může být přítomen uchazeč nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče, které se prokáží zmocněním pro zastupování uchazeče při otevírání obálek s nabídkami, a to maximálně 2 osoby za uchazeče.
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: SUSEN CZ.1.05/2.1.00/03.0108 – MŠMT OP VaVpI ERDF EU.
VI.3)
Další informace
Prohlídka místa plnění proběhne dne 13.10.2015 od 10:15 hodin. Sraz dodavatelů, kteří mají zájem účastnit se prohlídky, je v recepci areálu ÚJV Řež a.s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec.
VI.4)
Odvolací řízení
VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167115
VI.4.2)
Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
18.9.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.