Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Research and experimental development services [development/supply of low-cost passive dosimeters etc]
Czech Republic

Purchaser: Česká republika – Ministerstvo vnitra
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=61287

24/09/2015 S185 Member states - Service contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Czech Republic-Prague: Research and experimental development services

2015/S 185-336033

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Česká republika – Ministerstvo vnitra
00007064
Nad Štolou 936/3
Contact point(s): nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
170 34 Praha 7
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 974816722
E-mail: vezak@mvcr.cz
Fax: +420 974816849
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.mvcr.cz
Address of the buyer profile: https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html
Electronic access to information: https://www.zakazky.mvcr.cz/vz00025286
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
73100000
Description
Research and experimental development services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
13.10.2015 - 09:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Czech.----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Česká republika-Praha: Výzkum a experimentální vývoj

2015/S 185-336033

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Česká republika – Ministerstvo vnitra
00007064
Nad Štolou 936/3
Kontaktní místo: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
170 34 Praha 7
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 974816722
E-mail: vezak@mvcr.cz
Fax: +420 974816849
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.mvcr.cz
Adresa profilu kupujícího: https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html
Elektronický přístup k informacím: https://www.zakazky.mvcr.cz/vz00025286
Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedená kontaktní místa
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedená kontaktní místa
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Veřejný pořádek a bezpečnost
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis
II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Nízkonákladový pasivní dozimetr pro hodnocení externího ozáření osob v operačním prostředí.
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 8: Služby ve výzkumu a vývoji
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Praha.
Kód NUTS CZ01
II.1.3)
Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)
Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)
Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem veřejné zakázky je vývoj nízkonákladového pasivního dozimetru pro hodnocení externího ozáření při rozsáhlých radiačních nehodách nebo teroristickém zneužití radioaktivních látek, kdy může dojít k závažnému ozáření obyvatel i zasahujících osob.
II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
73100000
II.1.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)
Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)
Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:
Předmětem veřejné zakázky je vývoj nízkonákladového pasivního dozimetru pro hodnocení externího ozáření při rozsáhlých radiačních nehodách nebo teroristickém zneužití radioaktivních látek, kdy může dojít k závažnému ozáření obyvatel i zasahujících osob.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 3 100 000 CZK
II.2.2)
Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)
Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Dokončení 31.12.2016
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Obchodní a platební podmínky k realizaci veřejné zakázky včetně ostatních skutečností, odpovědnosti za provedené plnění atd. jsou vymezeny v zadávací dokumentaci.
III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)
Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 62 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů u podlimitní veřejné zakázky formou čestného prohlášení.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Splnění ekonomické a finanční způsobilosti prokazuje uchazeč na základě § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Čestné prohlášení.
III.2.3)
Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. b), c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:
b) seznam členů řešitelského týmu, kteří se budou podílet na plnění služeb veřejné zakázky, ohledně nichž uchazeč podává svoji nabídku, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči;
c) popis opatření používaných k zajištění jakosti v oblasti osobní dozimetrie, a to předložením programu zabezpečení jakosti pro provádění služeb osobní dozimetrie a doložením účasti v mezinárodních srovnávacích měřeních v oblasti osobní dozimetrie (certifikát, zpráva).
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
b) Uchazeč předloží profesní životopisy členů řešitelského týmu s čestným prohlášením o bezúhonnosti a pravdivosti údajů obsažených v životopise podepsané těmito členy výzkumného týmu. Z těchto životopisů budou jednoznačně vyplývat skutečnosti, které zadavatel požaduje. Struktura profesního životopisu:
1. jméno a příjmení člena výzkumného týmu;
2. funkce při plnění veřejné zakázky;
3. dosažené vzdělání;
4. přehled odborné praxe ve zpětném členění relevantní k předmětu zakázky.
— Alespoň 2 z členů řešitelského týmu mají vysokoškolské vzdělání v oboru jaderná fyzika a alespoň 1 z nich má praxi jako výzkumný pracovník ve vztahu k předmětu veřejné zakázky či předmětu obdobném minimálně 5 let. Vzdělání prokazuje uchazeč kromě profesního životopisu kopií diplomu;
c) popis opatření používaných k zajištění jakosti v oblasti osobní dozimetrie, a to předložením programu zabezpečení jakosti pro provádění služeb osobní dozimetrie a doložením účasti v mezinárodních srovnávacích měřeních.
III.2.4)
Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)
Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)
Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)
Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ne
Oddíl IV: Řízení

IV.1)
Druh řízení
IV.1.1)
Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)
Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)
Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených níže
1. Odborná úroveň nabídky (zejména z hlediska úrovně pochopení problematiky, kvality, komplexnosti, hloubky a detailnosti rozpracování nabízeného řešení, resp. kvality zpracování navrhovaných výstupů). Váha 20
2. Zvolená metodologie, techniky, metody či postupy řešení. Váha 20
3. Odůvodnění položek rozpočtu a oprávněnost nákladů. Váha 20
4. Celková cena nabídky. Váha 40
IV.2.2)
Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)
Administrativní informace
IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
MV-103876-6/VZ-2015
IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
Oznámení předběžných informací
Číslo oznámení v Úř. věst: 2015/S 161-295012 ze dne 21.8.2015
IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
13.10.2015 - 09:00
IV.3.5)
Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
do: 31.12.2015
IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 13.10.2015 - 9:00
Místo:
Ministerstvo vnitra ČR, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání obálek se mohou zúčastnit zástupci uchazečů, kteří podali nabídky a to v max. počtu 2 osob za jednoho uchazeče. Sraz zástupců uchazečů v recepci v 8:55 hod. Zástupci uchazečů se zároveň prokáží písemným pověřením statut. org. uchazeče.
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)
Další informace
VI.4)
Odvolací řízení
VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřad na ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167112
VI.4.2)
Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Odmínkou podání návrhu k ÚOHS je podání námitek zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel námitky vyřídí do 10 dnů od obdržení námitek. Návrh se doručuje ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřad na ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542167112
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
17.9.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.