Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Pharmaceutical products [potassium iodide tablets]
Sweden

Purchaser: Strålsäkerhetsmyndigheten

26/09/2015 S187 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Sweden-Stockholm: Pharmaceutical products

2015/S 187-338139

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Strålsäkerhetsmyndigheten
Solna Strandväg 96
For the attention of: Hans Erik Hansson
SE-171 16 Stockholm
SWEDEN
Telephone: +46 87994119
E-mail: hans.erik.hansson@ssm.se
Internet address(es):
Electronic access to information: http://permalink.mercell.com/52815161.aspx
Electronic submission of tenders and requests to participate: http://permalink.mercell.com/52815161.aspx
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
33600000
Description
Pharmaceutical products.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
2.11.2015 - 23:59
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Swedish.

----------------------------------------------------
Original Text (in Swedish)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
Sverige-Stockholm: Läkemedel

2015/S 187-338139

Meddelande om upphandling

Varor

Direktiv 2004/18/EG
Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)
Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Strålsäkerhetsmyndigheten
Solna Strandväg 96
Att: Hans Erik Hansson
SE-171 16 Stockholm
SVERIGE
Telefon: +46 87994119
E-post: hans.erik.hansson@ssm.se
Internetadress(er):
Elektronisk tillgång till information: http://permalink.mercell.com/52815161.aspx
Elektronisk inlämning av anbud och anbudsansökningar: http://permalink.mercell.com/52815161.aspx
Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
I.2)
Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.3)
Huvudsaklig verksamhet
Annan: Strålskydd
I.4)
Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej
Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)
Beskrivning
II.1.1)
Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Upphandling av Kaliumjodidtabletter 2015.
II.1.2)
Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Varor
Köp
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Sverige.
NUTS-kod SE110
II.1.3)
Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)
Information om ramavtal
II.1.5)
Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) inbjuder er att lämna anbud på uppdraget Upphandling av kaliumjodidtabletter 2015 enligt bifogat förfrågningsunderlag. Tabletterna är avsedda att användas som säkerhetsåtgärd i samband med en kärnkraftsolycka. Tilldelning av kontrakt sker enligt värderingsprincipen lägsta pris.
Observera! Förfrågningsunderlag skall ej begäras ut hos upphandlande myndighet. För att ta del av förfrågningsunderlaget till denna upphandling klickar du på ”Anmäl intresse” i Mercells databas. Fyll sedan i dina kontaktuppgifter så skickas ett lösenord till dig. Med lösenordet kan du smidigt gå in i upphandlingen och lägga anbud direkt på webben. Klicka på ”Jag vill lämna anbud” för fullständig dokumentation.
Om du befinner dig i annan annonsdatabas vänligen följ länken: http://se.mercell.com/permalink/52815161.aspx
Vid frågor vänligen kontakta Mercell support telefon: +46 313606029.
Vänliga hälsningar,
Strålsäkerhetsmyndigheten,
Hans Erik Hansson.
För denna anbudsprocess använder sig inköparen av Mercell Sourcing Service. För att meddela ditt intresse samt att få tillgång till samtliga dokument, klicka på nedanstående länk eller kopiera den och klistra in i din webbläsare. http://permalink.mercell.com/52815161.aspx
Följ därefter instruktionerna på webbsidan.
II.1.6)
Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)
33600000
II.1.7)
Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)
Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)
Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)
Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)
Total mängd eller omfattning:
C:a 200 000 askar à 10 kaliumjodidtabletter.
II.2.2)
Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen: Strålsäkerhetsmyndigheten äger som option rätt att göra tilläggsbeställning på jodtabletter.
Preliminär tidsplan för utnyttjande av optionen:
antal månader: 24 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)
II.2.3)
Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)
Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 36 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)
Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)
Villkor för kontraktet
III.1.1)
Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)
Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)
Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.1.4)
Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)
Villkor för deltagande
III.2.1)
De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.2.2)
Ekonomisk och finansiell kapacitet
III.2.3)
Teknisk kapacitet
III.2.4)
Information om reserverade kontrakt
III.3)
Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)
Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)
Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)
Typ av förfarande
IV.1.1)
Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)
Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)
Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)
Tilldelningskriterier
IV.2.1)
Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)
Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)
Administrativ information
IV.3.1)
Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
SSM2015-3664
IV.3.2)
Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)
Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
2.11.2015 - 23:59
IV.3.5)
Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)
Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
svenska.
IV.3.7)
Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
T.o.m: 31.3.2016
IV.3.8)
Anbudsöppning
Datum: 3.11.2015 - 9:00
Plats:
Solna Strand 96, Solna, Sverige.
Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: nej
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)
Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)
Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)
Kompletterande information
VI.4)
Överprövningsförfaranden
VI.4.1)
Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
SE-115 76 Stockholm
SVERIGE
Telefon: +46 856168000
VI.4.2)
Överprövning
VI.4.3)
Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)
Datum då meddelandet sänts:
23.9.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.