Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Trolleys [trolleys, pallet jacks, carts, etc]
Lithuania

Purchaser: Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė

26/09/2015 S187 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Lithuania-Visaginas: Trolleys

2015/S 187-338157

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, Drūkšinių k.
For the attention of: Audrius Sipavičius
LT-31146 Visaginas
LITHUANIA
Telephone: +370 52195280
E-mail: sipavicius@iae.lt
Fax: +370 38624188
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.iae.lt
Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
34911100, 42414500
Description
Trolleys.
Bridge cranes.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 4.11.2015 - 16:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
5.11.2015 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
Other: Pasiūlymai turi būti rengiami lietuvių kalba, išskyrus jei pažymos, diplomai, sertifikatai ar techniniai aprašai ir analogiški dokumentai, įrodantys siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams, yra išduoti kita kalba nei lietuvių‚ ar anglų‚ ar rusų, tokiu atveju prie šių dokumentų turi būti pridedamas viso pateikiamo dokumento teisingas vertimas į lietuvių‚ ar anglų‚ ar rusų kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.


----------------------------------------------------
Original Text (in Lithuania)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Lietuva-Visaginas: Vežimėliai

2015/S 187-338157

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Direktyva 2004/18/EB
I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)
Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, Drūkšinių k.
Kam: Audrius Sipavičius
LT-31146 Visaginas
LIETUVA
Telefonas: +370 52195280
El. paštas: sipavicius@iae.lt
Faksas: +370 38624188
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.iae.lt
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
I.2)
Perkančiosios organizacijos tipas
Kita: valstybės įmonė
I.3)
Pagrindinė veikla
Kita: VĮ IAE eksploatacijos užbaigimas
I.4)
Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne
II dalis: Sutarties objektas

II.1)
Aprašymas
II.1.1)
Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Vežimėlių, rietuvų ir vežimėlių su elektrine pavara pirkimas.
II.1.2)
Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Prekės
Pirkimas
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Drūkšinių k., Elektrinės g. 4, Visagino savivaldybė, LT-31146 Visaginas.
NUTS kodas
II.1.3)
Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)
Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)
Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Perkami vežimėliai, rietuvai ir vežimėliai su elektrine pavara.
II.1.6)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
34911100, 42414500
II.1.7)
Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)
Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos ar daugiau pirkimo dalių
II.1.9)
Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)
Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)
Visas kiekis ar visa apimtis:
— Vežimėliai su platforma – 26 vnt.,
— vežimėliai su padėklu (padu) – 10 vnt.,
— palečių vežimėliai – 74 vnt.,
— transportavimo vežimėliai didelės masės įrenginiams transportuoti (sunkių krovinių perstūmimo platforma) – 12 vnt.,
— vežimėliai kroviniams pervežti laiptais – 6 vnt.,
— dujų balionų vežimėliai – 52 vnt.,
— rietuvai – 4 vnt.,
— vežimėliai sunkiems kroviniams vežti – 6 vnt.,
— vežimėliai su elektrine pavara – 12 vnt.
Nurodyti prekių kiekiai yra preliminarūs maksimalūs visam sutarties galiojimo terminui.
II.2.2)
Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)
Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)
Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
dienomis: 1095 (nuo sutarties sudarymo)
Informacija apie pirkimo dalis

Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: Vežimėlių pirkimas
1)
Trumpas aprašymas
Perkami vežimėliai.
2)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
34911100
3)
Kiekis arba apimtis
— Vežimėliai su platforma – 26 vnt.,
— vežimėliai su padėklu (padu) – 10 vnt.,
— palečių vežimėliai – 74 vnt.,
— transportavimo vežimėliai didelės masės įrenginiams transportuoti (sunkių krovinių perstūmimo platforma) – 12 vnt.,
— vežimėliai kroviniams pervežti laiptais – 6 vnt.,
— dujų balionų vežimėliai – 52 vnt.
Nurodyti prekių kiekiai yra preliminarūs maksimalūs visam sutarties galiojimo terminui.
4)
Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
dienomis: 1095 (nuo sutarties sudarymo)
5)
Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: Rietuvų pirkimas
1)
Trumpas aprašymas
Perkami rietuvai.
2)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
42414500
3)
Kiekis arba apimtis
Rietuvai – 4 vnt.
Nurodyti prekių kiekiai yra preliminarūs maksimalūs visam sutarties galiojimo terminui.
4)
Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
dienomis: 1095 (nuo sutarties sudarymo)
5)
Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 3 Pirkimo dalies pavadinimas: Vežimėlių su elektrine pavara pirkimas
1)
Trumpas aprašymas
Perkami vežimėliai su elektrine pavara.
2)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
34911100
3)
Kiekis arba apimtis
— Vežimėliai sunkiems kroviniams vežti – 6 vnt.,
— vežimėliai su elektrine pavara – 12 vnt.
Nurodyti prekių kiekiai yra preliminarūs maksimalūs visam sutarties galiojimo terminui.
4)
Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
dienomis: 1095 (nuo sutarties sudarymo)
5)
Papildoma informacija apie pirkimo dalis
III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)
Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)
Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikiama banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė ne mažiau kaip 10 % nuo bendros preliminarios Sutarties kainos su PVM.
III.1.2)
Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Mokėjimus Pirkėjas privalo įvykdyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kai jis gavo visus tinkamus dokumentus. Tarpiniai mokėjimai atliekami ne dažniau kaip du kartus per kalendorinį mėnesį.
III.1.3)
Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)
Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)
Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)
Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Reikalavimas:
a) fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus;
b) fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiamas dokumentas: išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas arba tinkamai patvirtinta kopija, liudijanti, kad nėra nurodytų pažeidimų.
Minėtas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Reikalavimas: Tiekėjas nėra bankrutavęs, nėra likviduojamas, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą (arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši). Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pateikiamas dokumentas:
1) Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, duomenis apie jo atitikimą šiam kvalifikacijos reikalavimui perkančioji organizacija paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną patikrins neatlygintinai prieinamuose Lietuvos Respublikos registruose ar informacinėse sistemose, juos užfiksuos ir išsaugos perkančiojoje organizacijoje. Užsienio šalies tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Minėtas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas;
2) Tiekėjo deklaracija arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
Reikalavimas: Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o Tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Pateikiamas dokumentas: Tiekėjo deklaracija patvirtinanti, kad tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo.
III.2.2)
Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Netaikoma.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Netaikoma.
III.2.3)
Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Netaikoma.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Netaikoma.
III.2.4)
Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)
Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)
Informacija apie tam tikrą profesiją
III.3.2)
Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
IV dalis: Procedūra

IV.1)
Procedūros tipas
IV.1.1)
Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)
Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)
Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)
Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)
Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)
Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)
Administracinė informacija
IV.3.1)
Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)
Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)
Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 4.11.2015 - 16:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)
Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
5.11.2015 - 10:00
IV.3.5)
Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)
Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
Kita: Pasiūlymai turi būti rengiami lietuvių kalba, išskyrus jei pažymos, diplomai, sertifikatai ar techniniai aprašai ir analogiški dokumentai, įrodantys siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams, yra išduoti kita kalba nei lietuvių‚ ar anglų‚ ar rusų, tokiu atveju prie šių dokumentų turi būti pridedamas viso pateikiamo dokumento teisingas vertimas į lietuvių‚ ar anglų‚ ar rusų kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.
IV.3.7)
Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 150 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)
Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 5.11.2015 - 10:10
Vieta:
VĮ Ignalinos atominės elektrinės Vilniaus biuras, K. Kalinausko g. 10/2-8, LT-03107 Vilnius.
Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai ar jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Vokų atplėšimo procedūroje dalyvauja asmenys, pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei įgaliojimą dalyvauti vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje, jei dalyvauja tiekėjo įgaliotas atstovas.
VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)
Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)
Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: taip
Nuoroda į projektą(-us) ir (arba) programą(-as): Pirkimas vykdomas Ignalinos programos projekto Nr. ADA. PPR. lėšomis.
VI.3)
Papildoma informacija
Pirkimo dokumentai, pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) bei atsakymai į tiekėjų klausimus, jeigu jie bus pateikti, skelbiami CVP IS adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ bei perkančiosios organizacijos tinklalapyje (adresu www.iae.lt). Pasiūlymai pateikiami tik elektroninėmis priemonėmis CVP IS (adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/). Pasiūlymo užtikrinimas nereikalaujamas.
VI.4)
Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)
Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)
Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Per 15 kalendorinių dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Per 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, kai nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.
VI.4.3)
Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)
Šio skelbimo išsiuntimo data:
23.9.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.