Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Miscellaneous engineering services [conceptual decommissioning plan and asset decommissioning database - bohunice v2 and mochovce 1 and 2][repost]
Slovakia

Purchaser: Slovenské elektrárne, a.s.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=61813

26/09/2015 S187 Member states - Service contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Slovakia-Bratislava: Miscellaneous engineering services

2015/S 187-340105

Contract notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Slovenské elektrárne, a.s.
35829052
Mlynské nivy 47
Contact point(s): Slovenské elektrárne a.s., závod Atómové elektrárne Mochovce, obstarávanie stavebných prác a hlavných služieb, 935 39 Mochovce
For the attention of: Zuzana Schmidtová
821 09 Bratislava
SLOVAKIA
Telephone: +421 366368536
E-mail: zuzana.schmidtova@enel.com
Fax: +421 366361135
Internet address(es):
General address of the contracting entity: http://www.seas.sk
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
71330000
Description
Miscellaneous engineering services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 18.11.2015 - 10:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
18.11.2015 - 10:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Slovak.


----------------------------------------------------
Original Text (in Slovak)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Slovensko-Bratislava: Rôzne inžinierske služby

2015/S 187-340105

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – vybrané odvetvia

Služby

Smernica 2004/17/ES
Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)
Názov, adresy a kontaktné miesta
Slovenské elektrárne, a.s.
35829052
Mlynské nivy 47
Kontaktné miesto (miesta): Slovenské elektrárne a.s., závod Atómové elektrárne Mochovce, obstarávanie stavebných prác a hlavných služieb, 935 39 Mochovce
Kontaktná osoba: Zuzana Schmidtová
821 09 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón: +421 366368536
E-mail: zuzana.schmidtova@enel.com
Fax: +421 366361135
Internetová adresa (internetové adresy):
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa: http://www.seas.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné podklady a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2)
Hlavná činnosť
Elektrická energia
I.3)
Zadanie zákazky v mene iných obstarávateľov
Obstarávateľ nakupuje v mene iných obstarávateľov: nie
Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)
Opis
II.1.1)
Názov pridelený zákazke obstarávateľom:
Koncepčný plán vyraďovania a torba inventárnej databázy vyraďovania Jadrovej elektrárne V2 Bohunice (ďalej len „EBO V2“) a Jadrovej elektrárne Mochovce 1. a 2. blok (ďalej len „EMO 1,2“).
II.1.2)
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 12: Architektonické služby; inžinierske služby a komplexné inžinierske služby; mestské plánovanie a krajinná architektúra; súvisiace odborné a technické poradenské služby; technické testovanie a analýzy
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice.
Atómové elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce.
Kód NUTS SK02
II.1.3)
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
1) Inventárna databáza pre vyraďovanie JE EBO V2 a EMO 1,2.
Podľa navrhovanej zmeny vyhlášky ÚJD SR sa pre stanovenie nákladov na vyraďovanie, predpokladá použitie inventárnej databázy jadrového zariadenia ako vstupného parametra výpočtu. Práve vstupná inventárna databáza JZ je jedným zo základných vstupov pre výpočet výstupných parametrov, ako sú náklady, prácnosť, ožiarenie a množstvo rádioaktívnych aj konvenčných odpadov z vyraďovania.
2) Koncepčný plán vyraďovania JE EBO V2 a EMO 1,2.
KPV JE EMO 1,2 a EBO V2 bude vypracovaný, podľa rozšírených požiadaviek pripravovanej zmeny vyhlášky ÚJD č. 58/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 31/2012 Z. z. na koncepčné plány vyraďovania. Pripravovaná vyhláška ustanovuje: držiteľ povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) a c) zákona aktualizuje koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky vo väzbe na zmeny na jadrovom zariadení alebo zmeny na lokalite, pokroky v technológii, zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, udalosti, zmeny v spôsobe financovania a aktuálne rádiologické podmienky. Koncepčný plán vyraďovania sa v prípade potreby aktualizuje aj v intervaloch podľa aktualizácie vnútroštátneho programu na vykonávanie vnútroštátnej politiky nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom.
3) Výpočtový prostriedok pre stanovenie parametrov vyraďovania.
Dodanie užívateľsky prístupného výpočtového prostriedku, ktorý obsahuje plne funkčné a odladené všetky výpočtové varianty (bezprostredné vyraďovanie, ochranné uloženie), ktoré boli použité pre výpočet parametrov vyraďovania (náklady, prácnosť, množstvo odpadov, atď.) v rámci tvorby KPV pre JE EBO V2 a JE EMO 1,2. Výpočtový prostriedok, ktorý musí byť kompatibilný s dodanými inventárnymi databázami (kapitola 3.1.1), má Odberateľovi poskytnúť možnosť aktualizovaného prepočtu parametrov vyraďovania a špecifických citlivostných analýz vplyvu vybraných vstupných parametrov (cena práce, zmeny v databáze, doba prevádzky atď.) na výsledné parametre procesu vyraďovania. Zároveň má výpočtový prostriedok vytvoriť predpoklady pre ďalšiu aktualizáciu KPV z pohľadu stanovenia parametrov vyraďovania priamo Odberateľom.
II.1.6)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
71330000
II.1.7)
Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)
Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)
Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)
Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná hodnota bez DPH: 630 000 EUR
II.2.2)
Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)
Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 22 (od zadania zákazky)
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)
Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)
Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)
Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných zdrojov Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.
III.1.3)
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov.
Pri predkladaní ponuky skupina dodávateľov musí stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov musia udeliť plno mocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov, konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto obstarávaní.
Skupina dodávateľov vytvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzatvorenie zmluvy právnu formu.
III.1.4)
Ďalšie osobitné podmienky:
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: áno
Opis osobitných podmienok: Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. Účinnosť zmluvy je podmienená poskytnutím finančných prostriedkov Národným jadrovým fondom (ďalej len „NJF“), ktoré budú použité na financovanie predmetu zmluvy.
Objednávateľ po obdržaní informácie od NJF o poskytnutí finančných prostriedkov oznámi listom do 10 dní zhotoviteľovi dátum účinnosti tejto zmluvy.
V prípade neschválenia finančných prostriedkov od NJF zmluva nenadobudne účinnosť a žiadna zo zmluvných strán nebude uplatňovať plnenie.
III.2)
Podmienky účasti
III.2.1)
Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: a) Nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme.
Doklad:
— podnikateľ – fyzická osoba predloží výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
— podnikateľ – právnická osoba predloží výpisy z registra trestov nie staršie ako 3 mesiace alebo rovnocenné doklady vydané príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za spoločnosť, (len v prípade ak je takýto doklad v krajine sídla záujemcu vydávaný) a za všetky osoby, ktoré tvoria štatutárny orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa;
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.
Doklad: výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (podľa písm. a);
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
Doklad: potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako 3 mesiace;
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
Doklad: potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne/zdravotných poisťovní nie staršie ako 3 mesiace;
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
Doklad: potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace;
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku.
Doklad: doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu:
— živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (napríklad podnikateľ – fyzická osoba, podnikateľ – príspevková organizácia),
— výpis z obchodného registra (napríklad podnikateľ – právnická osoba, podnikateľ – fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri),
— iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov;
g) nebolo mu v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže Obstarávateľ preukázať.
Doklad: uchádzač nepreukazuje, dôkazné bremeno je na SE;
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou:
— ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti, alebo
— členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
Doklad: uchádzač preukazuje čestným vyhlásením;
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa ZOVO, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia.
Doklad: uchádzač preukazuje čestným vyhlásením;
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
Doklad: uchádzač preukazuje čestným vyhlásením.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne.
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z uvedených dokladov, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
Splnenie podmienky účasti osobného postavenia možno preukázať aj čestným vyhlásením záujemcu, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk časti „Kritériá“ úspešný uchádzač, alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí, na základe výzvy Obstarávateľa.
Splnenie podmienky účasti osobného postavenia záujemca, subdodávatelia preukazujú aj zápisom do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ zabezpečuje preukázanie podmienok účasti vyžiadaním si údajov, zapísaných v zozname podnikateľov alebo potvrdenia úradu o tom, že údaj nie je zapísaný v zozname podnikateľov.
III.2.2)
Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukazuje:
a) prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné, v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Minimálna výška obratu za posledné 3 roky nesmie byť nižšia ako 300 000 EUR.
Odôvodnenie požiadavky:
— požiadavka obstarávateľa na predloženie dokladov preukazujúcich finančné a ekonomické postavenie záujemcu bola stanovená v súlade s ustanovením § 27 zákona o verejnom obstarávaní a s cieľom preukázať schopnosť záujemcu reálne plniť načas záväzky na predpokladaný rozsah služieb a súčasne schopnosť znášať náklady spojené s realizáciou zákazky v nadväznosti na lehotu splatnosti faktúr.
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie dokladom požadovaným Obstarávateľom, možno ho nahradiť dokladom podľa predpisov v krajine jeho sídla.
Pri skupine dodávateľov sa bude brať do úvahy súčet obratov za všetkých členov skupiny spoločne.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby. V takomto prípade musí uchádzač Obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Obstarávateľ uzná aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
Záujemca, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia spoločne za skupinu.
Splnenie podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia, možno preukázať aj čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk časti „Kritériá“ úspešný uchádzač, alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na 1. až 3. mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, Obstarávateľ vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí, na základe výzvy Obstarávateľa.
III.2.3)
Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukazuje nasledovne:
§ 28 ods. 1 písm. a).
Uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam poskytnutých služieb (zákaziek) rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Uchádzač predloží:
1) minimálne 1 zrealizovanú zákazku ak predmetom boli analýzy, posudzovanie a hodnotenie JZ v rozsahu plánovania, resp. licencovania a výpočtu parametrov procesu vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky na úrovni plánu vyraďovania, resp. koncepčného plánu vyraďovania;
2) minimálne 1 zrealizovanú zákazku v oblasti tvorby databáz pre účely plánovania a oceňovania procesu vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky minimálne na úrovni výpočtu parametrov pre koncepčný plán vyraďovania;
3) minimálne 1 zrealizovanú zákazku ak predmetom bolo vypracovanie koncepčného plánu vyraďovania JE typu VVER v priebehu 10 rokov s uvedením ceny, lehoty dodania a odberateľa.
Odôvodnenie primeranosti:
ad 1) vzhľadom na predpokladanú hodnotu a dobu trvania zákazky je potrebné, aby uchádzač v predmetnej oblasti preukázal dostatočné skúsenosti s poskytnutím obdobných služieb;
ad 2) vzhľadom na špecifický predmet zákazky a periodicitu poskytovania služby je referencia č. 3) požadovaná za obdobie 10 rokov (§ 5 ods. 3 písm. b) a c) vyhl. ÚJD SR č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších noviel).
Doklad:
a) ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dokladom je referencia uchádzača zverejnená v Profile na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Uchádzač v tomto prípade nepredkladá zoznam poskytnutých služieb, uvedie len názov verejného obstarávateľa/obstarávateľa a číslo zákazky;
b) ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
§ 28 ods. 1 písm. g)
Uchádzač musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na poskytovanie požadovaných služieb potvrdením, že má k dispozícii expertov so znalosťou štruktúry pôvodnej PSL (Proposed Standardised List), resp. novej ISDC (International Structure for Decommissioning Costing).
Doklad: predložením informácií o plneniach (zmluvách/projektoch) na realizácii ktorých sa expert podieľal, preukazujúcich jeho odbornú spôsobilosť a prax (ďalej „praktická skúsenosť“); každá praktická skúsenosť predložená uchádzačom musí obsahovať – meno a priezvisko príslušného experta, názov projektu/predmetu plnenia, na ktorom sa príslušný expert podieľal, identifikáciu odberateľa projektu, čas plnenia zmluvy/projektu, t. j. od–do (mesiac, rok), stručný opis predmetu plnenia/projektu tak, aby sa na základe neho dalo overiť splnenie požiadaviek obstarávateľa na preukázanie profesionálnej praktickej skúseností expertov, stručný popis činností, ktoré expert zabezpečoval a pracovnú pozíciu, ktorú expert zastával, identifikáciu a kontaktné údaje (telefón a e-mail) osoby u ktorej si možno overiť príslušné údaje t. j. konečného odberateľa plnenia/projektu alebo zamestnávateľa, pre ktorého expert činnosť vykonával.
Odôvodnenie primeranosti:
ad 1) ISDC štruktúra je doporučený dokument od MAAE pre výpočet nákladov na vyraďovanie;
ad 2) podmienka a pre ňu určená úroveň má preukázať dostatočné odborné znalosti experta, ktorý sa bude podieľať na realizácii služieb tvoriacich predmet zákazky. Požadovaná odborná úroveň je stanovená tak, aby garantovala dostatočné skúsenosti a znalosti zodpovedného experta vo vzťahu k obsahu a zložitosti predmetu zákazky.
§ 28 ods. 1 písm. k)
Uchádzač uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.
Obstarávateľ žiada uchádzačov, aby v prípade, ak nemajú v úmysle podiel plnenia zo zmluvy zabezpečiť subdodávateľom, v dokladoch preukazujúcich splnenie podmienok účasti uviedli túto skutočnosť (t. j. napr. predloženie vyhlásenia, že uchádzač nebude mať počas plnenia zmluvy, ktorá bude výsledkom tejto verejnej súťaže, žiadnych subdodávateľov).
Odôvodnenie primeranosti:
Informácie o subdodávateľoch majú zabezpečiť predovšetkým prehľad obstarávateľa o subjektoch, ktoré sa budú akýmkoľvek spôsob podieľať na realizácii zákazky. Cieľom verejného obstarávateľa je uistiť sa, že plnenie zmluvy bude zabezpečené spôsobilým zmluvným partnerom v požadovanom rozsahu a kvalite.
Všeobecné informácie:
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač Obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods.1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky na ktorú boli kapacity uchádzačovi/poskytnuté. Ak uchádzač/preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne za skupinu.
Obstarávateľ uzná ako rovnocenné oprávnenia, osvedčenia, certifikáty a iné doklady vydané orgánmi v krajine sídla záujemcu/uchádzača, ktoré sú rovnocenné oprávneniam, osvedčeniam a iným dokladom na výkon činností požadovaných v tomto bode.
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z uvedených dokladov, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.
Splnenie podmienky účasti (§ 32 ods. 11) technickej alebo odbornej spôsobilosti, možno preukázať aj čestným vyhlásením záujemcu, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk časti Kritériá úspešný uchádzač, alebo uchádzači (§ 44 ods. 1), ktorí sa umiestnili na 1. až 3. mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, Obstarávateľ vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí, na základe výzvy Obstarávateľa.
III.2.4)
Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)
Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)
Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)
Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: nie
Oddiel IV: Postup

IV.1)
Druh postupu
IV.1.1)
Druh postupu
Otvorená
IV.2)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)
Administratívne informácie
IV.3.1)
Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil obstarávateľ:
SEP000112442
IV.3.2)
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 18.11.2015 - 10:00
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
18.11.2015 - 10:00
IV.3.5)
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
slovenčina.
IV.3.6)
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
do: 31.3.2016
IV.3.7)
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 19.11.2015 - 11:00
Miesto
Slovenské elektrárne a.s. závod Atómové elektrárne Mochovce, obstarávanie stavebných prác a hlavných služieb, budova K.II,. 3. Poschodie, m. č. 316, 935 39 Mochovce.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Za uchádzača sa môže zúčastniť otvárania obálok len osoba ktorá sa preukáže plnomocenstvom štatutárneho zástupcu uchádzača.
Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)
Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)
Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)
Doplňujúce informácie:
Komunikácia s uchádzačmi bude prebiehať v slovenskom jazyku.
VI.4)
Odvolacie konanie
VI.4.1)
Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
VI.4.2)
Podanie odvolania
VI.4.3)
Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
VI.5)
Dátum odoslania tohto oznámenia:
23.9.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.