Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Electronic equipment [upgrading of radiation control system in spent fuel storage facility (?)][repost]
Kozloduy, Bulgaria

Purchaser: „AETs Kozloduy“ EAD
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=61814

30/09/2015 S189 Member states - Supply contract - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.IV.
Bulgaria-Kozloduy: Electronic equipment

2015/S 189-343532

Contract notice – utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
„AETs Kozloduy“ EAD
Contact point(s): Otdel „Obshtestveni porachki“, U-nie „Targovsko“
For the attention of: Georgi Stefanov
3321 Kozloduy
BULGARIA
Telephone: +359 97373822
Fax: +359 97376007
Internet address(es):
General address of the contracting entity: www.kznpp.org
Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=2567
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
31710000, 45300000
Description
Electronic equipment.
Building installation work.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 26.10.2015 - 16:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
26.10.2015 - 16:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Bulgarian.----------------------------------------------------
Original Text (in Bulgarian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
България-Козлодуй: Електронно оборудване

2015/S 189-343532

Обявление за поръчка – специални сектори

Доставки

Директива 2004/17/ЕО
Раздел І: Възложител

I.1)
Наименование, адреси и място/места за контакт
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
106513772
Място/места за контакт: Отдел „Обществени поръчки“, У-ние „Търговско“
На вниманието на: Георги Стефанов
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 97373822
Адрес за електронна поща: gistefanov@npp.bg
Факс: +359 97376007
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възложителя: www.kznpp.org
Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=2567
Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт
Спецификации и допълнителни документи (включително документи за динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт
I.2)
Основна дейност
Електрическа енергия
I.3)
Възлагане на поръчка от името на други възложители
Възложителят извършва покупка от името на други възложители: не
Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)
Описание
II.1.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя:
Модернизиране на системата за радиационен контрол в ХОГ.
II.1.2)
Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
код NUTS BG313
II.1.3)
Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)
Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)
Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Модернизиране на системата за радиационен контрол в ХОГ. Модернизацията включва осигуряване на допълнителна апаратура за мониторинг на радиационната обстановка в помещенията на ХОГ, замяна на технически средства за контрол на радиоактивното замърсяване на персонала и съвременни дозиметри. Предвижда се подмяна и допълване на информационната система с нови елементи. За изпълнение на темата е разработен работен проект по части: Електрическа, Строително-конструктивна, Контролно-измервателни прибори и апаратура, План за безопасност и здраве, Радиационна защита, Техническа обосновка на безопасността, Програмно осигуряване. Обемът и вида дейности, както и изискванията за изпълнението им са подробно описани в количествено-стойностните сметки.
II.1.6)
Oбщ терминологичен речник (CPV)
31710000, 45300000
II.1.7)
Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)
Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)
Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)
Количество или обем на поръчката
II.2.1)
Общо количество или обем :
Дейности, включени в пълно описание на обекта на поръчката: Доставка на оборудване и резервни части; Изпълнение на СМР предвидени в различните части на проекта; Обучение на персонал на Възложителя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 1 993 000 BGN
II.2.2)
Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)
Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)
Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 18 (считано от датата на възлагане на поръчката)
Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)
Условия във връзка с поръчката
III.1.1)
Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранция за участие: 16 000 BGN или равностойността й в EUR.
Гаранция за изпълнение на договора — до 5 % от стойността на договора.
Кандидатът представя гаранция за участие в 1 (една) от следните форми:
1. Парична сума, внесена по следните банкови реквизити: „Уникредит Булбанк“ АД, IBAN: BG31 UNCR 9660 1020 0008 09 — BGN, IBAN: BG63 UNCR 7000 1522 0449 48 — EUR; SWIFT/BIC: UNCRBGSF или в брой в касата на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, за процедура на договаряне с обявление с предмет: „Модернизиране на системата за радиационен контрол в ХОГ“,
2. Банкова гаранция (неотменима) със срок на валидност 120 дни от крайният срок за подаване на заявленията.
III.1.2)
Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Възложителят заплаща цената на доставката поетапно, чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на съответната доставка, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.
Възложителят заплаща цената на СМР по следния начин:
90 % (деветдесет процента) от стойността на СМР поетапно, на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.
90 % (деветдесет процента) от стойността на непредвидените работи на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на утвърдения Констативен протокол, двустранно подписани количествена сметка, Протокол за установяване на натурални видове СМР и заплащането им придружен с анализни цени и оригинална фактура.
100 % (сто процента) стойността на обучението, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след извършено обучение, срещу представени оригинална фактура за стойността на проведеното обучение и протокол за проведено обучение;
Останалите 10 % (десет процента) от стойността на подписаните Протоколи за установяване на натурални видове СМР, се заплащат след окончателното изпълнение на всички строително-монтажни дейности по етап СМР, включително предаване на екзекутивната документация, срещу представяне на Акт за извършена работа.
Остойностяването на непредвидените разходи за СМР, които не са предвидени в Количествено-стойностни сметки, се извършва съгласно ценовите показатели по настоящия договор.
Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества СМР и/или добавяне на нови видове и количества СМР, които не са могли да бъдат предвидени преди сключване на договора. Непредвидените работи се възлагат за изпълнение след като са предварително одобрени от Възложителя и е оформен Констативен протокол, утвърден от Възложителя.
III.1.3)
Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)
Други особени условия:
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : да
Описание на особените условия: 1. Работният проект е на разположение на кандидатите всеки работен ден от 8:30 до 15:00 часа в сградата на Управление „Инвестиции“, стая 109.
2. Максималният срок за изпълнение на поръчката е 18 (осемнадесет) месеца, като срокът за доставка на оборудването е 8 (осем) месеца, а срокът за СМР е 220 (двеста и двадесет) календарни дни от даване фронт за работа.
3. Гаранционните срокове за СМР предложени от участниците не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2/31.7.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
4. При изготвяне на заявлението, кандидатите да имат предвид, че изпълнителите по договорите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в заявлението. В съответствие с чл. 45а, ал. 2 от ЗОП Изпълнителите нямат право да:
4.1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47 ал. 1 или ал. 5 от ЗОП;
4.2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица които не са подизпълнители;
4.3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:
4.3.1. за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47 ал. 1 или ал. 5;
4.3.2. предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на цена или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;
4.3.3. договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по ал. 6.
В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителя изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя, заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.
5. Кандидатът да притежава Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ за строителство трета категория;
6. Дейностите по необходимите ПНР на оборудването да бъдат извършени от орган за контрол от вида С (А), съгласно БДС EN ISO 17020.
III.2)
Условия за участие
III.2.1)
Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в заявлението.
2. Представяне на кандидата, което включва:
2.1. Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, Булстат и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.
Изготвя се Информационен лист по приложения образец към настоящата документация, подписва се задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.
2.3. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП
2.3.1. Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи трета група, трета категория и валиден талон, който е неразделна част от удостоверението, съгласно чл. 23, ал.1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС. В случай, че не е представено Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя, кандидата представя информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.
3. Документ за гаранция за участие.
4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка.
5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.
6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.
7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор.
8. Друга информация, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 13 от ЗОП.
8.1. Декларация по чл. 104а, ал.3 от ЗОП за подаване на оферта.
8.2. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка.
8.3. Декларация от кандидата за страна на произход и производител на стоката.
8.4. Надлежно оформен от производителя документ, даващ разрешение за продажба (дистрибуция) на стоките (в случай, че кандидатът не е производител).
8.5. Декларация от кандидата за съгласие Възложителя да има право да извършва инспекции и проверки на дейностите, извършвани на площадката, както и да осигурява достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от него и неговите подизпълнители (ако има такива).
8.6. Застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строителство трета категория.
8.7. Сертификат за акредитация на орган за контрол от вида С (А), съгласно БДС EN ISO 17020 за ПНР на оборудването.
Възложителят отстранява от процедурата кандидати, за които са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП.
III.2.2)
Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Не се изисква доказване на икономически и финансови възможности.
III.2.3)
Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Минимални изисквания:
1. Кандидатът да е изпълнявал строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката;
2. Кандидатът да разполага с необходимата материална база и техническо оборудване за изпълнение на поръчката, доказващи наличието на материално-технически условия и средства и техническа възможност за извършване на дейностите при изпълнение на поръчката;
3. Кандидатът да разполага с необходимия квалифициран персонал, притежаващ и квалификация по ПБЗР-ЕУ и ПБР-НУ за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата общ. поръчка, а именно:
3.1. персонал с 4 (5) кв. гр. по ПБЗР-ЕУ;
3.2. персонал с 5 кв. гр. по ПБР-НУ;
4. Кандидатът да е сертифициран със система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2008.
Изискуеми документи:
1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението. За строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката (под сходно да се разбира строителство на електромонтажни дейности), и:
1.1. Посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или
1.2. Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или
1.3. Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.
2. Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидата за изпълнение на обществената поръчка и Описание на техническото оборудване и мерките за осигуряване на качеството, както и на оборудването за изпитване и изследване. Документът съдържа описание на оборудване и устройства, заваръчна техника, специални инструменти и средства, транспортни и повдигателни съоръжения и др., доказващи наличието на материално-технически условия и средства и техническа възможност за извършване на дейностите;
3. Списък на техническите лица, отговарящи за контрола на качеството включително на тези отговарящи за извършването на СМР, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионален опит на лицата, включително и квалификационните групи и видове дейности, които могат да изпълняват по „Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби и топлофикационни централи и по електрически мрежи“ (ПБЗР — ЕУ) и „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения“ (ПБР — НУ). Документът се представя в табличен вид, в който се посочва списъка на персонала на участника със съответното образование, професионална квалификация и професионален опит и квалификационните групи по ПБЗР — ЕУ и ПБР — НУ;
4. Сертификат за сертифицирана система за управление на качеството на кандидата, удостоверяващ съответствието на системата със стандарт ISO 9001:2008.
III.2.4)
Информация относно запазени поръчки
III.3)
Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)
Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)
Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: не
Раздел ІV: Процедура

IV.1)
Вид процедура
IV.1.1)
Вид процедура
Договаряне
Някои кандидати вече са избрани (ако е целесъобразно при определени видове процедури на договаряне): не
IV.2)
Критерии за възлагане
IV.2.1)
Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)
Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)
Административна информация
IV.3.1)
Референтен номер на досието, определен от възложителя:
БД Търговия 31229
IV.3.2)
Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)
Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 26.10.2015 - 16:00
Платими документи: не
IV.3.4)
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
26.10.2015 - 16:00
IV.3.5)
Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.
IV.3.6)
Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
IV.3.7)
Условия за отваряне на офертите
Дата: 27.10.2015 - 10:00
Място
Управление „Търговско“, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)
Информация относно периодичното възлагане
VI.2)
Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)
Допълнителна информация:
VI.4)
Процедури по обжалване
VI.4.1)
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315
VI.4.2)
Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120 от ЗОП.
VI.4.3)
Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, Управление „Търговско“, отдел „Обществени поръчки“
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: sbreshkova@npp.bg
Телефон: +359 97373230
Интернет адрес: www.kznpp.org
Факс: +359 97376007
VI.5)
Дата на изпращане на настоящото обявление:
25.9.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.