Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Repair and maintenance services [maintenance services - rotating and fixed components, hvac, piping, valves, hoisting, slings, cranes, etc]
Krško, Slovenia

Purchaser: NEK d.o.o.

03/10/2015 S192 Member states - Service contract - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.IV.
Slovenia-Krško: Repair and maintenance services

2015/S 192-348775

Contract notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
NEK d.o.o.
Vrbina 12
Contact point(s): Nabava
For the attention of: Andrijana Škvorc
SI-8270 Krško
SLOVENIA
Telephone: +386 74802736
E-mail: andrijana.skvorc@nek.si
Fax: +386 74921528
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
50000000, 50500000, 50530000, 50700000, 50750000, 71000000, 71300000
Description
Repair and maintenance services.
Repair and maintenance services for pumps, valves, taps and metal containers and machinery.
Repair and maintenance services of machinery.
Repair and maintenance services of building installations.
Lift-maintenance services.
Architectural, construction, engineering and inspection services.
Engineering services.
Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Vzdrževalna dela (rotacijske in stabilne komponente, HVAC oprema, cevarsko varilska dela, ventili primarne strani, dvižne naprave in cevne obese)
1)
Short description:
Vzdrževalna dela (rotacijske in stabilne komponente, HVAC oprema, cevarsko varilska dela, ventili primarne strani, dvižne naprave in cevne obese).
2)
Common procurement vocabulary (CPV)
50000000, 50500000, 50530000
4)
Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
Lot No: 2 Lot title: Vzdrževalna dela (mostna dvigala in podrčje MECL)
1)
Short description:
Vzdrževalna dela (mostna dvigala in podrčje MECL).
2)
Common procurement vocabulary (CPV)
50700000, 50750000, 71300000
4)
Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 24 (from the award of the contract)
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
5.11.2015 - 09:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Slovenian.
Other: Hrvaški.

----------------------------------------------------
Original Text (in Slovenian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Slovenija-Krško: Storitve popravila in vzdrževanja

2015/S 192-348775

Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe

Storitve

Direktiva 2004/17/ES
Oddelek I: Naročnik

I.1)
Ime, naslovi in kontaktne točke
NEK d.o.o.
Vrbina 12
Kontaktne točke: Nabava
V roke: Andrijana Škvorc
SI-8270 Krško
SLOVENIJA
Telefon: +386 74802736
E-pošta: andrijana.skvorc@nek.si
Telefaks: +386 74921528
Dodatne informacije dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dinamični nakupovalni sistem) dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah
I.2)
Glavna področja dejavnosti
Električna energija
I.3)
Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne
Oddelek II: Predmet naročila

II.1)
Opis
II.1.1)
Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Vzdrževalna dela (rotacijske in stabilne komponenete, HVAC oprema, cevarsko varilska dela, ventili primarne strani, dvižne naprave in cevne obese, mostna dvigala in področje MECL).
II.1.2)
Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 1: Storitve vzdrževanja in popravljanja
Šifra NUTS
II.1.3)
Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo
II.1.4)
Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)
Kratek opis naročila ali nabave:
Vzdrževalna dela (rotacijske in stabilne komponenete, HVAC oprema, cevarsko varilska dela, ventili primarne strani, dvižne naprave in cevne obese, mostna dvigala in področje MECL).
II.1.6)
Enotni besednjak javnih naročil
50000000, 50500000, 50530000, 50700000, 50750000, 71000000, 71300000
II.1.7)
Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
II.1.8)
Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za Vse sklope
II.1.9)
Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)
Količina ali obseg naročila
II.2.1)
Celotna količina ali obseg:
II.2.2)
Informacije o variantah
II.2.3)
Informacije o podaljšanjih
II.3)
Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
Informacije o sklopih

Št. sklopa: 1 Naziv: Vzdrževalna dela (rotacijske in stabilne komponente, HVAC oprema, cevarsko varilska dela, ventili primarne strani, dvižne naprave in cevne obese)
1)
Kratek opis:
Vzdrževalna dela (rotacijske in stabilne komponente, HVAC oprema, cevarsko varilska dela, ventili primarne strani, dvižne naprave in cevne obese).
2)
Enotni besednjak javnih naročil
50000000, 50500000, 50530000
4)
Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 12 (od oddaje naročila)
Št. sklopa: 2 Naziv: Vzdrževalna dela (mostna dvigala in podrčje MECL)
1)
Kratek opis:
Vzdrževalna dela (mostna dvigala in podrčje MECL).
2)
Enotni besednjak javnih naročil
50700000, 50750000, 71300000
4)
Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)
Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)
Finančna zavarovanja:
III.1.2)
Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
III.1.3)
Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
III.1.4)
Drugi posebni pogoji:
III.2)
Pogoji za udeležbo
III.2.1)
Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.2.2)
Poslovna in finančna sposobnost
III.2.3)
Tehnična sposobnost
III.2.4)
Informacije o pridržanih naročilih
III.3)
Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)
Informacije o določeni stroki
III.3.2)
Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Oddelek IV: Postopek

IV.1)
Vrsta postopka
IV.1.1)
Vrsta postopka
Postopek s pogajanji
IV.2)
Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)
Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena
IV.2.2)
Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)
Upravne informacije
IV.3.1)
Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
101/15
IV.3.2)
Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
IV.3.3)
Pogoji za pridobitev specifikacij in dodatne dokumentacije
IV.3.4)
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
5.11.2015 - 09:00
IV.3.5)
Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
slovenščina.
Drugo: Hrvaški.
IV.3.6)
Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.3.7)
Način odpiranja ponudb
Datum: 5.11.2015 - 13:00
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)
Informacije o ponovitvah naročila
VI.2)
Informacije o sredstvih EU
VI.3)
Dodatne informacije:
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/9/12774-43587963052559983279/1._in_2._del.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 29.10.2015, 9:00.
VI.4)
Pritožbeni postopki
VI.4.1)
Organ, pristojen za pritožbene postopke
NEK d.o.o.
Vrbina 12
SI-8270 Krško
SLOVENIJA
VI.4.2)
Vložitev pritožb
VI.4.3)
Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
NEK d.o.o.
Vrbina 12
SI-8270 Krško
SLOVENIJA
VI.5)
Datum pošiljanja tega obvestila:
30.9.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.