Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Engineering services [periodic safety assessment/review - bohunice v2 and mochovce 1 and 2]
Slovakia

Purchaser: Slovenské elektrárne, a.s.

03/10/2015 S192 Member states - Service contract - Periodic indicative notice (PIN) without call for competition - Not applicable
I.II.
Slovakia-Bratislava: Engineering services

2015/S 192-348760

Periodic indicative notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Slovenské elektrárne, a.s.
35829052
Mlynské nivy 47
Contact point(s): Slovenské elektrárne a.s., závod Atómové elektrárne Mochovce, obstarávanie stavebných prác a hlavných služieb, 935 39 Mochovce
For the attention of: Zuzana Schmidtová
821 09 Bratislava
SLOVAKIA
Telephone: +421 366368536
E-mail: zuzana.schmidtova@enel.com
Fax: +421 36631135
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.4)
Common procurement vocabulary (CPV)
71300000, 71335000
Description
Engineering services.
Engineering studies.
II.5)
Scheduled date for start of award procedures and duration of the contract

----------------------------------------------------
Original Text (in Slovak)
----------------------------------------------------


I.II.VI.
Slovensko-Bratislava: Inžinierske služby

2015/S 192-348760

Pravidelné informatívne oznámenie – vybrané odvetvia

Služby

Smernica 2004/17/ES
Toto oznámenie je výzvou na súťaž: nie
Cieľom tohto oznámenia je skrátiť lehoty na predkladanie ponúk: nie
Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)
Názov, adresy a kontaktné miesta
Slovenské elektrárne, a.s.
35829052
Mlynské nivy 47
Kontaktné miesto (miesta): Slovenské elektrárne a.s., závod Atómové elektrárne Mochovce, obstarávanie stavebných prác a hlavných služieb, 935 39 Mochovce
Kontaktná osoba: Zuzana Schmidtová
821 09 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón: +421 366368536
E-mail: zuzana.schmidtova@enel.com
Fax: +421 36631135
Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné podklady a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2)
Hlavná činnosť
Elektrická energia
I.3)
Zadanie zákazky v mene iných obstarávateľov
Obstarávateľ nakupuje v mene iných obstarávateľov: nie
Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)
Názov pridelený zákazke obstarávateľom:
Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice blok V2 (ďalej len „JE EBO V2“)a Jadrovej elektrárne Mochovce blok 1,2 (ďalej len „JE EMO 1,2“).
II.2)
Druh zákazky
Služby
II.3)
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Na dvoch blokoch elektrárne JE V2 a dvoch blokoch EMO 1,2 realizovať PSR po 10 rokoch prevádzky v rozsahu dohodnutom s ÚJD SR.
Vykonať celkové hodnotenie úrovne jadrovej bezpečnosti dosiahnutej v súčasnosti a v časovom intervale do nasledujúceho hodnotenia PSR s uvažovaním realizácie navrhovaných nápravných opatrení.
II.4)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
71300000, 71335000
II.5)
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
II.6)
Predpokladané náklady a hlavné podmienky financovania
II.6.1)
Prvotné predpokladané náklady
II.6.2)
Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
II.7)
Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.8)
Doplňujúce informácie:
Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)
Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)
Doplňujúce informácie:
VI.3)
Predpokladaná celková hodnota zákazky (zákaziek) na dodávky tovarov alebo služby
VI.4)
Dátum odoslania tohto oznámenia:
30.9.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.