Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Research and development services and related consultancy services [transfer of experience from the swiss grimsel underground laboratory to the bukov project, experimental programme support, safety analysis support, siting support, etc]
Czech Republic

Purchaser: Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

03/10/2015 S192 Member states - Service contract - Prior Information Notice - Not applicable
I.II.B.
Czech Republic-Prague: Research and development services and related consultancy services

2015/S 192-347792

Prior information notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů
66000769
Dlážděná 1004/6
Contact point(s): viz příloha A.I
110 00 Praha 1
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 603182007
E-mail: cech@proengin.cz
Fax: +420 267021158
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.surao.cz
Address of the buyer profile: http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1b1d9c06-7d7b-4d8f-90f4-ef54d4146637
Further information can be obtained from: Pro Engineering, s.r.o.
25793934
Počernická 96/272
Contact point(s): Pro Engineering, s.r.o.
For the attention of: Ing. Pavel Čech
108 00 Praha 10
CZECH REPUBLIC
Telephone: +420 603182007
E-mail: cech@proengin.cz
Fax: +420 267021158
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
73000000
Description
Research and development services and related consultancy services .


----------------------------------------------------
Original Text (in Czech)
----------------------------------------------------

I.II.B.III.VI.
Česká republika-Praha: Výzkum a vývoj a související služby

2015/S 192-347792

Oznámení předběžných informací

Služby

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místo/místa
Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů
66000769
Dlážděná 1004/6
Kontaktní místo: viz příloha A.I
110 00 Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 603182007
E-mail: cech@proengin.cz
Fax: +420 267021158
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.surao.cz
Adresa profilu kupujícího: http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1b1d9c06-7d7b-4d8f-90f4-ef54d4146637
Další informace lze získat: Pro Engineering, s.r.o.
25793934
Počernická 96/272
Kontaktní místo: Pro Engineering, s.r.o.
K rukám: Ing. Pavel Čech
108 00 Praha 10
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 603182007
E-mail: cech@proengin.cz
Fax: +420 267021158
I.2)
Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)
Hlavní předmět činnosti
Jiný: ukládání radioaktivních odpadů
I.4)
Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby)

II.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Využití zkušeností ze švýcarské podzemní laboratoře Grimsel při experimentech v PVP Bukov.
II.2)
Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění
Kategorie služeb č. 8: Služby ve výzkumu a vývoji
Praha 1.
Kód NUTS CZ010
II.3)
Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne
II.4)
Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Předmětem zakázky je přenesení zkušeností ze švýcarské podzemní laboratoře Grimsel (GTS) do projektu podzemního výzkumného pracoviště (PVP) Bukov v následujících oblastech:
i. Návrh a realizace experimentálního programu;
ii. Vybudování účelné infrastruktury;
iii. Zabezpečení bezproblémového a efektivního chodu PVP Bukov;
iv. Eliminování interferencí jednotlivých experimentů;
v. Implementace výsledků experimentálních prací do příslušných bezpečnostních rozborů při vyhodnocování potenciálních lokalit na umístění HÚ;
vi. Oponentura vybraných technických zpráv.
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 5 000 000 CZK
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
73000000
II.6)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
II.7)
Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.8)
Další informace:
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 1 vyhl. MMR č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky:
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
(i) jedním ze základních předmětů činností zadavatele – Správy úložišť radioaktivních odpadů (dále jen SÚRAO) je dle § 26 odst. 3 zák. č. 18/1997 Sb., atomový zákon (dále pouze AZ), zabezpečit přípravu, výstavbu a provoz hlubinného úložiště (dále pouze HÚ) vysoce aktivních radioaktivních odpadů (VAO) a vyhořelého jaderného paliva (VJP);
(ii) podle aktualizované státní energetické koncepce se má do roku 2025 vybrat lokalita pro vybudování hlubinného úložiště (HÚ);
(iii) tento výběr je nutno provést na podkladě bezpečnostního posouzení a pro toto posouzení je nutno získat relevantní data o chování krystalinických hornin v hloubce uvažovaného hlubinného úložiště. Pro tento účel je budováno podzemní výzkumné pracoviště Bukov, ve kterém se budou provádět potřebné experimenty;
(iv) účelem této zakázky je využít praktické a dlouhodobé zkušenosti ze švýcarské podzemní laboratoře Grimsel, ve které jsou prováděny obdobné experimenty, při experimentech v PVP Bukov;
b) popis předmětu veřejné zakázky: viz II 4);
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: navrhované práce spadají do přípravných prací SÚRAO nezbytných pro získání generických dat pro průkazné bezpečnostní ohodnocení kandidátních lokalit pro hlubinné úložiště. Konzultační práce zároveň přispějí ke zvýšení úrovně projektů studujících problematiku chování horninového masívu. Praktické zkušenosti z provozování experimentů pak pomohou eliminovat případné chyby, kterých se může SÚRAO v počátečních fázích experimentálního programu dopustit;
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: předpokládá se uzavření smlouvy na období plnění do 31.12.2020.
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.2)
Podmínky účasti
III.2.1)
Informace o vyhrazených zakázkách
Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)
Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)
Další informace:
Zakázku se předpokládá zadat v jednacím řízení bez uveřejnění s využitím § 23 odst. 4 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ), z technických důvodu, a to uchazeči: fy NAGRA, neboť jedině tento uchazeč, jakožto provozovatel GTS, hlavní koordinátor a realizátor všech experimentů v GTS, může splnit účel této zakázky, tj. přinést praktické a dlouhodobé zkušenosti z experimentů ze švýcarské podzemní laboratoře Grimsel do experimentů prováděných v PVP Bukov. Předběžné oznámení se uveřejňuje v ISVZ US podle § 86 odst. 1 ZVZ (výjimka z tohoto ustanovení uvedená v odst. 3 tohoto paragrafu se na jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nevztahuje).
VI.3)
Informace o obecném právním rámci
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy
Ministerstvo financí
00006947
Letenská 15
118 10 Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 257041111
E-mail: podatelna@mfcr.cz
Fax: +420 257042788
Internetová adresa: http://www.mfcr.czPrávní předpisy týkající se ochrany životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí
00164801
Vršovická 65
100 10 Praha 10
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 267121111
E-mail: info@env.cz
Fax: +420 267310308
Internetová adresa: http://www.env.czOchrana zaměstnanců a pracovní podmínky
Ministerstvo práce a sociálních věcí
00551023
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 221921111
E-mail: posta@mpsv.cz
Fax: +420 224918391
Internetová adresa: http://www.mpsv.cz
VI.4)
Datum odeslání tohoto oznámení:
29.9.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.