Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Transport of radioactive waste [transport of radioactive waste from caorso npp to javys]
Slovakia and Italy

Purchaser: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

10/10/2015 S197 Member states - Service contract - Prior Information Notice - Not applicable
I.II.B.
Slovakia-Bratislava: Transport of radioactive waste

2015/S 197-357237

Prior information notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Contact point(s): Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
For the attention of: Mgr. Peter Profant
821 02 Bratislava-Ružinov
SLOVAKIA
Telephone: +421 335315264
E-mail: profant.peter@javys.sk
Fax: +421 248262910
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.javys.sk
Address of the buyer profile: http://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542
Further information can be obtained from: www.evo.gov.sk
SLOVAKIA
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
90521400, 66516000
Description
Transport of radioactive waste .
Liability insurance services .


----------------------------------------------------
Original Text (in Slovak)
----------------------------------------------------

I.II.B.III.VI.
Slovensko-Bratislava: Doprava rádioaktívneho odpadu

2015/S 197-357237

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)
Názov, adresy a kontaktné miesta
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Kontaktné miesto (miesta): Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Profant
821 02 Bratislava-Ružinov
SLOVENSKO
Telefón: +421 335315264
E-mail: profant.peter@javys.sk
Fax: +421 248262910
Internetová adresa (internetové adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.javys.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542
Ďalšie informácie možno získať na adrese: www.evo.gov.sk
SLOVENSKO
I.2)
Druh verejného obstarávateľa
Iné: obchodná spoločnosť, § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z.
I.3)
Hlavná činnosť
Iné: vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoretým palivom
I.4)
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie
Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Zabezpečenie transportu rádioaktívneho odpadu z JE Caorso do Javys, a.s. vrátane jeho poistenia.
II.2)
Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služieb č. 16: Kanalizačné služby a zber a likvidácia odpadu; sanitárne a podobné služby
Pracovisko verejného obstarávateľa 919 31 Jaslovské Bohunice.
Kód NUTS SK021
II.3)
Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie
II.4)
Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy rádioaktívneho odpadu (RAO) typu UN 2912, UN 3321 a UN 3322 z jadrovej elektrárne Caorso (Piacenza, Taliansko) na pracovisko verejného obstarávateľa 919 31 Jaslovské Bohunice za účelom jeho spracovania a dočasného uskladnenia a následná spätná preprava finálneho produktu do JE Caorso, vrátane zabezpečenia všetkých súvisiacich služieb. Predpokladaný počet prepráv RAO na spracovanie z Talianska na Slovensko: 70; predpokladaný počet prepráv finálneho produktu zo Slovenska do Talianska: 25. Súčasťou zákazky je taktiež zabezpečenie poistenia zodpovednosti pri prepravách RAO. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Predpokladané náklady bez DPH: 1 753 963 EUR
II.5)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
90521400, 66516000
II.6)
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
II.7)
Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.8)
Doplňujúce informácie:
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)
Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)
Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)
Podmienky účasti
III.2.1)
Informácie o vyhradených zákazkách
Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)
Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)
Doplňujúce informácie:
1. Predbežné oznámenie je len všeobecnou informáciou o zámere obstarávať.
2. Proces zadávania zákazky sa začne až oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.
3. Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania Klient, s.r.o.
4. Minimálne 1. kolo súťaže sa bude realizovať elektronicky cez systém EVO (www.evo.gov.sk).
VI.3)
Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk
Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk
VI.4)
Dátum odoslania tohto oznámenia:
8.10.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.