Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Iridium [iridium 192 source - medical]
Romania

Purchaser: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova

10/10/2015 S197 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Romania-Craiova: Iridium

2015/S 197-356615

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova
Str. Tabaci nr. 1
For the attention of: Daniela Dinescu
200642 Craiova
ROMANIA
Telephone: +40 251502445
E-mail: it-suj@olteniaonline.ro
Fax: +40 251502445
Internet address(es):
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
14761000
Description
Iridium.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 18.11.2015 - 23:59
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
19.11.2015 - 16:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Romanian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
România-Craiova: Iridiu

2015/S 197-356615

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova
Str. Tabaci nr. 1
În atenția: Daniela Dinescu
200642 Craiova
ROMÂNIA
Telefon: +40 251502445
E-mail: it-suj@olteniaonline.ro
Fax: +40 251502445
Adresă (adrese) Internet:
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
I.2)
Tipul autorității contractante
Altele: unitate sanitara
I.3)
Activitate principală
Sănătate
I.4)
Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu
Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord cadru achizitie de „Surse radioactive IR 192 pentru instalatia brahiterapie Afterloading HDR, model Gammamed 3/24, S/N 0361/2007, producator Varian Medical System SUA”.
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Sediul autoritatii contractante.
Cod NUTS RO411
II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
Durata acordului-cadru
Durata în luni: 48
Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 198 661 și 794 644 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: In urma incheierii acordului cadru, autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente anuale in functie de necesitatile beneficiarului si fondurile disponibile.
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Achizitie de „Surse radioactive IR 192 pentru instalatia brahiterapie Afterloading HDR, model Gammamed 3/24, S/N 0361/2007, producator Varian Medical System SUA”.
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
14761000
II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)
Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
Cantitatile minime si maxime estimate ale acordului cadru sunt cuprinse in Caietul de Sarcini atasat in sectiunea Documente.
Cantitatile minime si maxime ale celui mai mare contract subsecvent sunt descrise in Caietul de Sarcini atasat in sectiunea Documente.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 198 661 și 794 644 RON
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de 90 zile de la data limita de depunere a ofertei.
Modul de constituire a garantiei pentru participare: printr-un instrument de garantare emis in favoarea autoritatii contractante in conditiile legii, de catre o societate bancara (formularul nr. 10) sau de o societate de asigurari, virament bancar (contul: RO19TREZ2915005XXX000154 deschis la Trezoreria Craiova, cod fiscal: 5002142) sau plata cu chitanta prin casieria unitatii contractante.
Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul garantiei de participare si a garantiei de buna executie la 50 % va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.
Documentul ce constituie dovada constituirii garantiei se va depune în S.E.A.P. (art. 18 din HG 1660/2006), iar in cazul garantiilor constituite prin instrumente de garantare, originalul acestora se va transmite la sediul autoritatii contractante din Str. Tabaci nr. 1, Biroul Achizitii Publice, pana cel tarziu la data limita de depunere a ofertei.
Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertei cu 5 zile.
Cuantumul garantiei de participare: 7 946,44 Cuantumul garantiei de buna executie: 5 % din valoarea contractului subsecvent, fara T.V.A., , valoare calculata la cursul de schimb afisat de BNR la data semnarii contractului subsecvent.
Garantia se constituie in termen de 3 zile de la data semnarii contractului subsecvent printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara (conf. form. nr. 8) sau de o societate de asigurari.
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Venituri de la CAS Dolj, venituri proprii.
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)
Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Se solicita prezentarea formularului 1 completat. Declaratia va fi completata si de catre tertul sustinator daca este cazul.
Încadrarea în situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se solicita formularul 2 completat.
Declaratia privind neincadrare in prevederile art.181 lit.a), c)1 si d) din OUG nr.34/2006. vor fi prezentate si de catre tertul sustinator, daca este cazul.
În situatia în care documentele prezentate confirma ca ofertantul se afla într-una din situatiile prevazute de art. 181 din O.U.G nr. 34/2006, autoritatea contractanta va exclude ofertantul de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta Se solicita formularul 6 completat
Se va completa formularul nr. 10 '. Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care are drept membri în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante (Dr. Fanuta Bogdan – Manager, Ec. Tanasie Gabriela – Dir. financiar contabil, Prof. univ. dr. Tarnita Danut – Dir. medical, As. princp. Geta Lupuletu – Dir. ingrijiri, ec.Paducel Ramona – Sef birou achizitii publice, Ing. Diaconeasa Mircea, Ing. Cernea Dumitru, Ing. Mantale Radu,C.J. George Dobrescu,Ec. Dinu Lidia, Ec. Gheorghita Badescu) va fi exclus din procedura de atribuire.
Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 691 va fi prezentata si de catre tertul sustinator, daca este cazul. Certificat constatator emis de O.N.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. Documentul se va prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”/electronica.
Informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Se solicita formularul 3 completat din care sa reiasa cifra de afaceri anuala globala pe ultimii 3 ani. Informatiile cuprinse in fisa vizeaza activitatea din ultimii trei ani, în masura în care informatiile respective sunt disponibile.
Bilantul contabil la data de 31.12.2014 sau extrase de bilant, în cazul în care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit ofertantul/candidatul: bilant contabil/extras de bilant/raport de audit/raport al cenzorilor etc.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Fisa de informatii generale
Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR.
Bilantul contabil la data de 31.12.2014.
III.2.3)
Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Declaratia privind lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, raportat la data limita de depunere a ofertei, continând valori, perioade de livrare,beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati va fi completata conf. formularului nr. 4.
Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritateori de catre clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective,operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia,demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Se solicita formularul 4 – Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, raportat la data limita de depunere a ofertei
Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritateori de catre clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective,operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia,demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu
Secțiunea IV: Procedură

IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)
Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)
Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 18.11.2015 - 23:59
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.11.2015 - 16:00
IV.3.5)
Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20.11.2015 - 18:00
Locul:
In SEAP
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu
Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)
Informații suplimentare
In cazul in care se constata ca ofertele admisibile clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta
va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura.
Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745
VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art 2562 din OUG 34/2006.
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova
Str. Tabaci nr. 1
200642 Craiova
ROMÂNIA
Telefon: +40 251502445
VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
6.10.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.