Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Linear accelerators [medical]
Ghent, Belgium

Purchaser: VZW AZ Sint-Lucas en Volkskliniek

14/10/2015 S199 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Belgium-Ghent: Linear accelerators

2015/S 199-360882

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
VZW AZ Sint-Lucas en Volkskliniek
Groenebriel 1
For the attention of: Nijs Dominique
9000 Gent
BELGIUM
E-mail: dominique.nijs@azstlucas.be
Internet address(es):
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=216554
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
31643100
Description
Linear accelerators.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 28.10.2015 - 14:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
24.11.2015 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Dutch.


----------------------------------------------------
Original Text (in Dutch)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
België-Gent: Lineaire versnellers

2015/S 199-360882

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG
Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)
Naam, adressen en contactpunt(en)
VZW AZ Sint-Lucas en Volkskliniek
Groenebriel 1
Ter attentie van: Nijs Dominique
9000 Gent
BELGIË
E-mail: dominique.nijs@azstlucas.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=216554
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
I.2)
Soort aanbestedende dienst
Andere: ziekenhuis
I.3)
Hoofdactiviteit
Gezondheid
I.4)
Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen
Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)
Beschrijving
II.1.1)
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Leveren, plaatsen, in dienst stellen en onderhouden van een lineaire versneller.
II.1.2)
Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
NUTS-code BE234
II.1.3)
Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)
Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Leveren, plaatsen, in dienst stellen en onderhouden van een lineaire versneller ten behoeve van de dienst radiotherapie (incl. infrastructuurwerken aan de bunker en technische ruimte voor de plaatsing en indienststelling).
II.1.6)
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
31643100
II.1.7)
Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)
Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)
Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2)
Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)
Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2)
Inlichtingen over opties
II.2.3)
Inlichtingen over verlengingen
II.3)
Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)
Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)
Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)
De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)
Ander bijzondere voorwaarden
III.2)
Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)
Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.2.2)
Economische en financiële draagkracht
III.2.3)
Vakbekwaamheid
III.2.4)
Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)
Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)
Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)
Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Afdeling IV: Procedure

IV.1)
Type procedure
IV.1.1)
Type procedure
Openbaar
IV.1.2)
Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)
Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)
Gunningscriteria
IV.2.1)
Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)
Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)
Administratieve inlichtingen
IV.3.1)
Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek-2015-017-RADT-DN-F02_0
IV.3.2)
Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)
Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28.10.2015 - 14:00
IV.3.4)
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
24.11.2015 - 10:00
IV.3.5)
Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)
Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.7)
Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.3.8)
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24.11.2015 - 10:00
Plaats:
Vergaderzaal Volkskliniek (Campus Volkskliniek, eerste verdieping, interne bewegwijzering straat 106), Tichelrei 1, 9000 Gent.
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)
Inlichtingen over periodiciteit
VI.2)
Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
VI.3)
Nadere inlichtingen
VI.4)
Beroepsprocedures
VI.4.1)
Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.4.2)
Instellen van beroep
VI.4.3)
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)
Datum van verzending van deze aankondiging:
9.10.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.