Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) [synthesis equipment - cyclotron facilities, associated laboratories, associated equipment, etc (?) - medical]
Nijmegen, the Netherlands

Purchaser: Radboud Universitair Medisch Centrum

16/10/2015 S201 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Netherlands-Nijmegen: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2015/S 201-363780

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Radboud Universitair Medisch Centrum
221778972
Geert Grooteplein-Zuid 10
For the attention of: Marian Potuijt
6525 GA Nijmegen
NETHERLANDS
Telephone: +31 243611111
E-mail: inkoop@umcn.nl
Fax: +31 243613343
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.radboudumc.nl
Electronic access to information: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=66926
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
38000000
Description
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses).
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 23.11.2015 - 12:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
23.11.2015 - 12:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
English. Dutch.


----------------------------------------------------
Original Text (in Dutch)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
Nederland-Nijmegen: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2015/S 201-363780

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG
Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)
Naam, adressen en contactpunt(en)
Radboud Universitair Medisch Centrum
221778972
Geert Grooteplein-Zuid 10
Ter attentie van: Marian Potuijt
6525 GA Nijmegen
NEDERLAND
Telefoon: +31 243611111
E-mail: inkoop@umcn.nl
Fax: +31 243613343
Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst: www.radboudumc.nl
Elektronische toegang tot informatie : https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=66926
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
I.2)
Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.3)
Hoofdactiviteit
Gezondheid
I.4)
Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen
Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)
Beschrijving
II.1.1)
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
EA synthese apparatuur voor Radboud Translational Medicine BV.
II.1.2)
Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Nijmegen.
NUTS-code NL
II.1.3)
Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)
Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Radboud Translational Medicine BV (RTM) is in de laatste fase van het realiseren van een cyclotron-faciliteit op de campus van Radboudumc voor de productie van radionucliden en radiofarmaca. Voor de cyclotronfaciliteit wordt een aantal laboratoria ingericht.
De doelstelling van RTM is het selecteren en contracteren van 1 of 2 ondernemers voor de levering, installatie en kwalificatie (IQ/OQ), turn-key project, van de in de inschrijvingsleidraad genoemde synthese apparatuur.
II.1.6)
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
38000000
II.1.7)
Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)
Percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor een of meer percelen
II.1.9)
Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)
Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)
Totale hoeveelheid of omvang:
Zie inschrijvingsleidraad met kenmerk 1050/MP voor specifieke informatie voor levering, installatie en validatie van de benodigde synthese apparatuur.
Geraamde opdracht waarde is onbekend omdat opdracht een nieuwe aanschaf betreft.
II.2.2)
Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)
Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)
Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Inlichtingen over percelen

Perceel nr: 1 Titel: Synthese apparatuur voor Radboud Translational Medicine BV
1)
Korte beschrijving
Zie inschrijvingsleidraad met kenmerk 1014/MP voor specifieke informatie voor levering, installatie en validatie van de benodigde apparatuur.
2)
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
38000000
3)
Hoeveelheid of omvang
Zie inschrijvingsleidraad met kenmerk 1014/MP voor specifieke informatie voor levering, installatie en validatie van de benodigde apparatuur.
4)
Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)
Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 2 Titel: Synthese apparatuur voor Radboud Translational Medicine BV
1)
Korte beschrijving
Zie inschrijvingsleidraad met kenmerk 1050/MP voor specifieke informatie voor levering, installatie en validatie van de benodigde LAB apparatuur.
2)
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
38000000
3)
Hoeveelheid of omvang
4)
Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)
Aanvullende inlichtingen over percelen
Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)
Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)
Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)
De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)
Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)
Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)
Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.2.2)
Economische en financiële draagkracht
III.2.3)
Vakbekwaamheid
III.2.4)
Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)
Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)
Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)
Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Afdeling IV: Procedure

IV.1)
Type procedure
IV.1.1)
Type procedure
Openbaar
IV.1.2)
Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)
Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)
Gunningscriteria
IV.2.1)
Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande criteria
1. Criterium: synthese apparatuur voor Radboud Translational Medicine BV. Beschrijving: zie inschrijvingsleidraad met kenmerk 1050/MP voor specifieke informatie voor levering, installatie en validatie van de benodigde apparatuur. Van toepassing op: perceel nr. 1, perceel nr. 2.
IV.2.2)
Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)
Administratieve inlichtingen
IV.3.1)
Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
1050/MP
IV.3.2)
Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)
Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 23.11.2015 - 12:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
23.11.2015 - 12:00
IV.3.5)
Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)
Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels. Nederlands.
IV.3.7)
Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.3.8)
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)
Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)
Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: ja
Verwijzen naar project(en) en/of programma(‘s): Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
VI.3)
Nadere inlichtingen
VI.4)
Beroepsprocedures
VI.4.1)
Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem
Walburgstraat 2-4
6800 EM Arnhem
NEDERLAND
VI.4.2)
Instellen van beroep
VI.4.3)
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem
Walburgstraat 2-4
6800 EM Arnhem
NEDERLAND
VI.5)
Datum van verzending van deze aankondiging:
12.10.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.