Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment [kit for contamination inspection ?]
Wrocław, Poland

Purchaser: 4 Regionalna Baza Logistyczna

17/10/2015 S202 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Poland-Wrocław: Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment

2015/S 202-365926

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
4 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Pretficza 28
For the attention of: jw.
50-984 Wrocław
POLAND
Telephone: +48 261651080
Fax: +48 261651085
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.4rblog.wp.mil.pl
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
35113200
Description
Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
26.11.2015 - 09:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.


----------------------------------------------------
Original Text (in Polish)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Polska-Wrocław: Sprzęt ochrony jądrowej, biologicznej, chemicznej i radiologicznej

2015/S 202-365926

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
4 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Pretficza 28
Osoba do kontaktów: jw.
50-984 Wrocław
POLSKA
Tel.: +48 261651080
Faks: +48 261651085
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.4rblog.wp.mil.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka wojskowa
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Pn na dostawę zestawu do prowadzenia kontroli skażeń personelu latającego.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 4 RBLog. Wrocław, Skład Materiałowy Milicz, 56-300 Milicz, ul Wojska Polskiego 30.
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
35113200
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 27.11.2015. Zakończenie 22.12.2015
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 40 292 PLN.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Szczegółowe warunki i sposób płatności zostały określone w § 6 we wzorach umów stanowiących Załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku powierzenia realizacji zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) tej części zamówienia, której realizację powierzy Podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia Podwykonawcom na zasoby których (zgodnie z art.26 ust.2b ustawy Pzp) powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, Wykonawca winien podać również nazwy (firmy) tych Podwykonawców.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 2 do SIWZ).
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 2 do SIWZ).
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 2 do SIWZ).
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 2 do SIWZ).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, wymienionych w Rozdziale 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż Wykonawca spełnia w/w warunki.
ROZDZIAŁ 6
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający żąda dokumentów przedstawionych w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda:
1.1. oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda:
2.1. oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ,
2.2. .aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.3. aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 ustawy – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.7. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art.24 ust.1 pkt.5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt.5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone z tłumaczeniem na język polski.
A. Podmioty zagraniczne:
A.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:
o których mowa w pkt.6.2.2.-6.2.4. oraz pkt.6.2.6., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
— nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
o których mowa w pkt.6.2.5. oraz 6.2.7., składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8, 10 i 11 ustawy (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
A.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. A.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem; wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone z tłumaczeniem na język polski.
B. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozumie się Wykonawców składających ofertę jako konsorcjum lub spółka cywilna.
Od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda złożenia dokumentów i oświadczeń wymienionych w ust.6.1. oraz 6.2. złożonych przez każdego z Wykonawców oddzielnie, przy czym oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, (Załącznik nr 2 do SIWZ), winno być złożone przez Wykonawców wspólnie.
Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, wymienione przez Zamawiającego w ust.6.1., muszą zostać złożone:
dla pkt.6.1.1. przez Wykonawców wspólnie /oświadczenie wg Załącznika nr 2 do SIWZ/
Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w okolicznościach o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp, wymienione przez Zamawiającego w ust.6.2. (pkt.6.2.1.-6.2.7.), muszą zostać złożone przez każdego z Wykonawców oddzielnie.
W przypadku spółki cywilnej, dokumenty o których mowa w ust.6.2. (pkt.6.2.3. oraz 6.2.4.) /aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego/, winny być złożone również dla spółki.
Zgodnie z art.23 ust.2 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, obowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo zgodnie z art.99 KC w związku z art.14 ustawy Pzp, winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
C. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp.
Na podstawie art.26 ust.2b ustawy PZP, Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.26 ust.2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli podmioty trzecie, na zasobach których polega Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu; będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w ust.6.2. /dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp/.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 2 do SIWZ).
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 2 do SIWZ).
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
TECH/358-592/2015
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.11.2015 - 09:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 26.11.2015 - 11:00
Miejscowość:
W Siedzibie zamawiającego
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
3. Dodatkowe wymagania:
Wykonawca musi posiadać oraz dołączyć do oferty n/w dokument:
— Certyfikat systemu jakości AQAP 2130 lub ISO 9001.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dn. 30.12.2009 (Dz.U. nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zażądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.
Ustawa z dn. 17.11.2006 r. o systemie zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. nr 235, poz. 1700 z późn. zm.)
Decyzji nr 427/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29.10.2014 w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu zapewniającego jakość wyrobów obronnych, obowiązków Zamawiającego, Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego, Gestora sprzętu wojskowego i Centralnego Organu Logistycznego oraz Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i kodyfikacji w zakresie zapewnienia jakości wyrobów obronnych informuję.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. od 179 do 198g ustawy Pzp.
Środkami ochrony prawnej są:
1. Odwołania:
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy
5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
2. Skarga do sądu:
1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.
2) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.10.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.