Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Repair and maintenance services of mechanical building installations [maintenance of air handling units (some in radioactive environments), changing filters, disposal of old filters, etc]
Utrecht, the Netherlands

Purchaser: Universiteit Utrecht

17/10/2015 S202 Member states - Service contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Netherlands-Utrecht: Repair and maintenance services of mechanical building installations

2015/S 202-366584

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Universiteit Utrecht
271574282
Heidelberglaan 8
Contact point(s): Universiteit Utrecht Hoofdkantoor
For the attention of: Geurt Visser
3584 CS Utrecht
NETHERLANDS
Telephone: +31 302533401
E-mail: g.visser@uu.nl
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.uu.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=31140
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
50712000
Description
Repair and maintenance services of mechanical building installations.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
25.11.2015 - 12:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Dutch.----------------------------------------------------
Original Text (in Dutch)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
Nederland-Utrecht: Reparatie en onderhoud van mechanische uitrusting in gebouwen

2015/S 202-366584

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG
Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)
Naam, adressen en contactpunt(en)
Universiteit Utrecht
271574282
Heidelberglaan 8
Contactpunt(en): Universiteit Utrecht Hoofdkantoor
Ter attentie van: Geurt Visser
3584 CS Utrecht
NEDERLAND
Telefoon: +31 302533401
E-mail: g.visser@uu.nl
Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst: http://www.uu.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=31140
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
I.2)
Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.3)
Hoofdactiviteit
Onderwijs
I.4)
Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen
Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)
Beschrijving
II.1.1)
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Onderhoud luchtbehandelingskasten.
II.1.2)
Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 1: Onderhouds- en reparatiediensten
NUTS-code
II.1.3)
Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)
Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Het doel van deze aanbesteding is om te komen tot een getekende overeenkomst met 1 partij, waaronder voor de komende jaren het onderhoud aan de luchtbehandelingskasten wordt verricht. Het gaat hierbij om preventief en correctief onderhoud en tevens om het op afroep doen van spoedreparaties en het oplossen van storingen. Dit laatste zowel op werkdagen als in de weekenden, 24 uur per dag (24/7).
In het programma van eisen zal dan ook een eis opgenomen worden betreffende de aanrijtijd (maximaal 2 uur) die noodzakelijk is bij het doen van spoedreparaties of het oplossen van storingen met een hoge urgentiecode.
Een klein aantal luchtbehandelingskasten heeft te maken met luchtbehandeling waarbij radioactieve (RA) of met biologische agentia (BA) besmette stoffen voorkomen; hiervoor zijn veiligheidsprotocollen opgesteld.
De controle en de regie van het onderhoud blijven in handen van het FSC.
Bij het preventief onderhoud hoort ook het leveren en plaatsen van benodigde onderdelen, bijvoorbeeld filters en het afvoeren van oude filters.
Het onderhoud aan de luchtkanalen en het vervangen van de luchtbehandelingskasten vallen buiten het bereik van deze aanbesteding.
De werkzaamheden (dus ook het preventief onderhoud) dienen te worden uitgevoerd in zowel de oude panden in de binnenstad van Utrecht als in de (relatief) nieuwe panden op De Uithof.
II.1.6)
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
50712000
II.1.7)
Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)
Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)
Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)
Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)
Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 660 000 en 900 000 EUR
II.2.2)
Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)
Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Aantal mogelijke verlengingen: 4
In geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten:
In maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)
II.3)
Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)
Verlangde borgsommen en waarborgen:
Geen.
III.1.2)
Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Zie offerteaanvraag.
III.1.3)
De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Zie offerteaanvraag.
III.1.4)
Ander bijzondere voorwaarden
III.2)
Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)
Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie offerteaanvraag.
III.2.2)
Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie offerteaanvraag.
III.2.3)
Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Zie offerteaanvraag.
III.2.4)
Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)
Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)
Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)
Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja
Afdeling IV: Procedure

IV.1)
Type procedure
IV.1.1)
Type procedure
Openbaar
IV.1.2)
Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)
Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)
Gunningscriteria
IV.2.1)
Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)
Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)
Administratieve inlichtingen
IV.3.1)
Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
15/700.703/002
IV.3.2)
Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)
Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
25.11.2015 - 12:00
IV.3.5)
Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)
Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.7)
Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
dagen: 90 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)
Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)
Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)
Nadere inlichtingen
Deze aanbesteding verloopt volledig via het platform Negometrix, dat te bereiken is via www.negometrix.com Na kosteloze registratie op Negometrix kunt u toegang krijgen tot de relevante informatie van deze aanbesteding.
VI.4)
Beroepsprocedures
VI.4.1)
Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
Zie offerteaanvraag
NEDERLAND
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Zie offerteaanvraag
NEDERLAND
VI.4.2)
Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: Zie offerteaanvraag.
VI.4.3)
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Zie offerteaanvraag
NEDERLAND
VI.5)
Datum van verzending van deze aankondiging:
14.10.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.